thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Wzory dokumentów
Drukuj Email

Wzór nr 1 - Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Wzór nr 2 – Wniosek o ściganie

Wzór nr 3 - Zażalenie na bezczynność organu ścigania po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie

Wzór nr 4 - Wniosek dowodowy

Wzór nr 5 - Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia / umorzeniu śledztwa / dochodzenia

Wzór nr 6 - Zażalenie na odmowę objęcia ściganiem przestępstwa prywatnoskargowego

Wzór nr 7 - Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw

Wzór nr 8 – Prywatny akt oskarżenia

Wzór nr 9 – Oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego ubocznego

Wzór nr 10 - Wniosek o wyłączenie sędziego od udziału w sprawie

Wzór nr 11 - Apelacja

Wzór nr 12 - Zażalenie

Wzór nr 13 – Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

Wzór nr 14 - Wniosek o przywrócenie terminu zawitego

Wzór nr 15 – Sprzeciw wobec wydania wyroku bez postępowania dowodowego

Wzór nr 16 - Wniosek pokrzywdzonego o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody

Wzór nr 17 – Pozew cywilny w postępowaniu adhezyjnym

Wzór nr 18 – Wniosek o przyznanie kompensaty

Wzór nr 19 - Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Wzór nr 20 - Wniosek o wyznaczenie dla pokrzywdzonego pełnomocnika z urzędu

Wzór nr 21 - Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach

 


English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie1104549
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw