thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

art. 158 kodeksu karnego

1. Kto bierze udzia w bjce lub pobiciu, w ktrym naraa si czowieka na bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia albo nastpienie skutku okrelonego w art. 156 1 lub w art. 1571, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.
2. Jeeli nastpstwem bjki lub pobicia jest ciki uszczerbek na zdrowiu czowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesicy do lat 8.
3. Jeeli nastpstwem bjki lub pobicia jest mier czowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10.  
art. 159 kodeksu karnego

Kto, biorc udzia w bjce lub pobiciu czowieka, uywa broni palnej, noa lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesicy do lat 8.

Opis przestpstwa

Polskie prawo odrnia przestpstwa bjki i pobicia oraz uycia w bjce broni palnej od przestpstw dotyczcych spowodowania cikiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kk) i uszkodzenia ciaa (art. 157 kk).

Bjka ma miejsce wtedy, gdy dochodzi do zdarzenia, w ktrym co najmniej trzy osoby wystpuj zarwno jako atakujcy i atakowani. Oczywicie bjka nie musi polega na bijatyce kadego z kadym, wystarczy, e uczestnikw jest co najmniej  trzech i nie da si wrd nich wskaza jednoznacznie obrocw i agresorw. Typow bjk jest na przykad tzw. ustawka kibicw piki nonej, gdzie dwie przeciwne ekipy walcz ze sob.

Pobicie ma miejsce wtedy, gdy co najmniej dwie osoby atakuj jedn lub wicej osb. Pobicie tym si rni od bjki, e da si odrni napastnikw od ofiar, przy czym napastnicy maj zdecydowan przewag. Oczywicie przestpstwo udziau w pobiciu popeniaj tylko te osoby, ktre bij ? ofiara pobicia nie ?bierze udziau w pobiciu? w rozumieniu przepisw kodeksu karnego. Dobrze wyrazi to Sd Najwyszy stwierdzajc, e konstrukcja udziau w bjce polega na tym, e kady jej uczestnik jest jednoczenie atakujcym i atakowanym. Pobicie za jest pojciem przeciwstawnym konstrukcji bjki, gdy oznacza czynn napa dwch lub wicej osb na jedn osob albo grupy osb na inne osoby, przy czym w tym ostatnim wypadku cech charakterystyczn jest przewaga osb napadajcych nad napadnitym [Wyrok Sdu Najwyszego - Izba Karna z dnia 23 grudnia 1971 r. IV KR 194/71]

Przestpstwo udziau w bjce lub pobiciu zostao zdefiniowane w celu ochrony ludzi przed zagroeniem dla ich ycia lub zdrowia. Dlatego w odrnieniu od przestpstw zabjstwa czy spowodowania uszkodzenia ciaa, do przestpstwa z art. 158 kk dochodzi ju wtedy, gdy powstanie zagroenie, a nie dopiero kiedy komu co si stanie. Zagroenie musi dotyczy: utraty ycia ludzkiego (zobacz opis przestpstwa zabjstwa) lub spowodowania cikiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynnoci narzdu ciaa lub rozstroju zdrowia trwajcego ponad 7 dni (zobacz opis przestpstwa uszkodzenia ciaa). Gdy stwierdzone zostanie, e bjka lub pobicie stanowiy takie niebezpieczestwo, to przestpstwo popeniaj wszyscy ich uczestnicy, niezalenie od tego, czy to konkretnie oni powodowali takie zagroenie, czy te nie. Przepis jest skonstruowany w ten sposb, poniewa przy dziaaniach grupowych, do jakich nale bjki i pobicia, czsto ciko jest rozstrzygn, kto konkretnie powodowa zagroenie. Czsto jest ono efektem psychologii tumu i wsplnego dziaania wielu osb. Przepis ten jest do pewnego stopnia wyjtkiem od zasady, e kady odpowiada tylko za wasne czyny.

Tylko wyjtkowo moe si zdarzy, e osoba uczestniczca w bjce nie popenia przestpstwa ? zobacz dzia ?obrona konieczna? poniej.

Jeli zatem ustalono, e zachodzi bjka lub pobicie i e stanowi ona zagroenie, to konieczne jest stwierdzenie, czy dany sprawca ponosi win. Przestpstwo z art. 158 1 kk popeni mona tylko umylnie.

Sprawca dziaajcy umylnie

Wina umylna sprawcy moe wystpowa w jednej z dwch postaci:
1)      wina umylna w zamiarze bezporednim. Jest to sytuacja najbardziej oczywista: sprawca chcia spowodowa niebezpieczestwo przez udzia w bjce i je spowodowa (np. sprawca wiadomie docza si do grupy, ktra si bije z drug grup przy uyciu niebezpiecznych narzdzi);
2)      wina umylna w zamiarze ewentualnym. Sytuacja taka ma miejsce gdy sprawca co prawda nie chcia spowodowa niebezpieczestwa, ale godzi si na taki skutek swojego dziaania (np. sprawca wiadomie docza si do grupy, ktra si bije z drug grup; nie wie, czy uywane s niebezpieczne narzdzia, ale godzi si z tym, e tak jest)

Wina kombinowana sprawcy

Natomiast przestpstwa okrelone w art. 158 2 i 3 kk popeni mona jedynie z tzw. ?winy kombinowanej?. Oznacza to, e sprawca umylnie wzi udzia w bjce lub pobiciu, ale nie przewidzia, e skoczy si ona cikim uszczerbkiem na zdrowiu ( 2) lub mierci czowieka ( 3). Oznacza to, e sprawca co do czci przestpstwa (udzia w bjce lub pobiciu) dziaa umylnie, a w czci ? nieumylnie. Przykad: kto docza do bjki z uyciem kijw baseballowych, ale sdzi, e uczestnicy walcz z umiarem, tylko w celu pokazania, kto jest lepszy, potem okazuje si, e walka jest na mier i ycie, a jeden z uczestnikw ponosi mier.

Inne przestpstwa

Przestpstwo z art. 158 kk dotyczy tylko osb, ktre zamierzay uczestniczy w bjce, natomiast osoby, ktre wprost zamierzay spowodowa czyj mier lub uszkodzenie ciaa odpowiadaj jak za te inne, powaniejsze przestpstwa. Przykad: w czasie bjki kibicw jeden z nich decyduje si zabi swojego rywala z przeciwnej druyny, zamiar ten realizuje; ten sprawca bdzie odpowiada za zabjstwo (art. 148 kk), ale pozostali uczestnicy bjki, ktrzy wiedzieli, e bdzie niebezpiecznie, ale nie chcieli, eby kto umar ? odpowiedz za sam udzia w bjce.

Naley take odrni bjk i pobicie od wspsprawstwa (art. 18 1 kk). Jeli kilka osb si umwi i wsplnie i w porozumieniu bdzie dziaa w celu spowodowania u ofiary uszkodzenia ciaa, to wszyscy bd odpowiada za wanie to przestpstwo (art. 157 kk), a nie za udzia w pobiciu.

Usiowanie

Zgodnie z polskim prawem kar tak, jak za udzia w bjce lub pobiciu sd wymierza take osobie, ktra tylko prbowaa wzi udzia w takim zdarzeniu, ale jej si to nie udao. Dotycz tego art. 13 ? 15 kk, ktre reguluj odpowiedzialno za usiowanie. Usiowanie ma miejsce wtedy, gdy sprawca ma zamiar wzi udzia w bjce lub pobiciu i dziaa ju bezporednio w celu jego realizacji, ale nie osiga rezultatu. Przykad: kto chce pomc ?swojej? stronie w bjce, ale w ostatniej chwili od bijatyki oddziela go Policja.

Usiowa popeni mona tylko przestpstwa umylne. Nie da si usiowa popeni przestpstwa z winy kombinowanej, bo sens usiowania polega na tym, e sprawca chcia co zrobi, ale mu si nie udao. Z tego powodu usiowa popeni mona tylko przestpstwo z art. 158 1 kk.

Rozszerzenie odpowiedzialnoci

Zgodnie z polskim prawem tak sam kar, jak sprawca przestpstwa, ponosz osoby, ktre:
1)                 podegaj ? czyli nakaniaj inn osob do popenienia przestpstwa. Przykadowo: kto stoi w pobliu trwajcej bjki i zagrzewa swoj stron do walki; wrd ekspertw nie ma zgody, czy w przypadku bjki lub pobicia moliwe jest podeganie, czy te takie zachcanie jest ju samym udziaem w bjce lub pobiciu.
2)                 s pomocnikami ? swoim zachowaniem uatwiaj popenienie zabjstwa, przy czym chc, eby do tego doszo. Przykadowo: kto stoi na czatach.

Kwestie te reguluje art. 18 kk.

Szczeglne sytuacje, w ktrych nie ma przestpstwa

Nawet jeli s spenione opisane wyej warunki, to istnieje moliwo, e nie doszo do przestpstwa. Chodzi o nastpujce sytuacje:

1)      sprawca jest w wieku poniej 17 lat ? Zgodnie z polskim prawem osoby w wieku poniej 17 lat nie mog popeni przestpstwa. Osoby zbyt mode by popeni przestpstwo odpowiadaj za uszkodzenie ciaa na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 33 poz. 178 z pn. zm.)
2)      sprawca jest niepoczytalny ? Zgodnie z art. 31 1 kk nie jest przestpstwem udzia w bjce lub pobiciu przez osob, ktra z powodu choroby psychicznej, upoledzenia umysowego lub innego zakcenia czynnoci psychicznych nie moe kierowa swoim dziaaniem lub nie rozumie, co robi. Stan niepoczytalnoci sd ustala na podstawie opinii biegych lekarzy i w razie jego stwierdzenia sd moe sprawc skierowa na przymusowe leczenie psychiatryczne.

Obrona konieczna

W przypadku przestpstwa udziau w bjce lub pobiciu nie mona natomiast powoywa si na dziaanie w obronie koniecznej.Obrona konieczna dotyczy sytuacji gdy osoba, ktra broni si przed napastnikiem odpierajc bezporedni atak na ?dobro chronione prawem?. Takim dobrem moe by np. ycie, zdrowie lub wasno. Aby miaa miejsce obrona konieczna musz by spenione dodatkowe warunki: zamach musi by bezprawny (czyli broni si mona np. przed pobiciem, ale nie przed komornikiem), zamach musi by take bezporedni (czyli broni si trzeba w chwili, kiedy dochodzi do ataku, a nie z duym wyprzedzeniem, nie wolno si mci) i realny (czyli naprawd zagraajcy jakiemu dobru, a nie tylko potencjalny lub spodziewany). Obron konieczn reguluje art. 25 kk. W przypadku przestpstwa z art. 158 kk ten przepis nie ma zastosowania, poniewa osoba, ktra tylko odpiera atak nie bierze udziau w bjce lub pobiciu, gdzie wymagane jest atakowanie. Wczenie si w bjk, by ratowa jednego z jej uczestnikw, jak oceni Sd Najwyszy, nie jest obron konieczn.

Jedynie doczenie do bjki by j cakowicie przerwa moe by uznane za dziaanie w obronie koniecznej, a zatem nie bdzie ono przestpstwem.

Zaostrzona odpowiedzialno

Polskie prawo przewiduje zaostrzon odpowiedzialno dla osb, ktre uczestniczc w bjce lub pobiciu uywaj broni palnej, noa lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu (art. 159 kk). Przestpstwo to popeniaj osoby, ktre speniaj wskazane wyej wymogi dla przestpstwa z art. 158 kk i dodatkowo posuguj si wskazanymi przedmiotami.

Przez bro paln rozumie si strzelby, pistolety i pistolety gazowe, ale nie bro pneumatyczn ani nie miotacze gazu pieprzowego. ?Podobnie niebezpieczny przedmiot? oznacza wszelkie przedmioty, ktre mog by szczeglnie niebezpieczne dla ycia lub zdrowia ludzi ? np. kije baseballowe, sztachety, rury metalowe albo siekiery.

Co robi?

Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150653
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu