thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Opis znamion przestpstwa:

Kto doprowadza inn osob ? przestpstwo to polega na skonieniu osoby poszkodowanej do odbycia stosunku seksualnego lub do innej czynnoci seksualnej w zwizku z sytuacj uzalenienia w jakim znalaza si ofiara wzgldem sprawcy (matce samotnie wychowujcej dziecko grozi nieprzyjcie lub zwolnienie z pracy jeli nie zgodzi si na seks z szefem; nauczyciel uzalenia dopuszczenie licealistki do matury od jej zgody na odbywanie z nim stosunkw seksualnych)

Obcowanie pciowe ? dotyczy stosunkw seksualnych i obejmuje: stosunki seksualne waginalne, oralne oraz analne zarwno heteroseksualne, jak i homoseksualne. Do obcowania pciowego zalicza si rwnie zachowania polegajce na wkadaniu rnych przedmiotw do pochwy lub odbytu ofiary.

Inna czynno seksualna ? jest ni kada inna czynno o charakterze seksualnym, ktra nie jest stosunkiem seksualnym (obcowaniem pciowym), ale zwizana jest z yciem pciowym danej osoby. Dotyczy relacji o charakterze cielesnym. W tym zakresie mieci si dotykanie narzdw pciowych (penisa, waginy) oraz innych miejsc intymnych (np. poladkw, wewntrznych czci ud lub piersi), caowanie, pieszczoty, danie wykonania striptizu, czy masturbacji lub ogldania striptizu lub masturbacji.

Doprowadzenie do poddania si innej czynnoci seksualnej ? ma miejsce, gdy sprawca/sprawczyni doprowadza do tego, i bierzesz udzia w zachowaniach opisanych powyej jako inna czynno seksualna. Przestpstwo ma miejsce nawet jeli nie stawiasz oporu, ulegasz i pozwalasz na te zachowania, bo osoba, ktra popenia przestpstwo naduywa stosunku zalenoci lub wykorzystuje Twoje krytyczne pooenie.

Doprowadzenie do wykonania innej czynnoci seksualnej ? ma miejsce, gdy sprawca/sprawczyni doprowadza do tego, i podejmujesz zachowania opisane powyej jako inna czynno seksualna. Przestpstwo ma miejsce nawet jeli nie stawiasz oporu, ulegasz i robisz to, bo osoba, ktra popenia przestpstwo naduywa stosunku zalenoci lub wykorzystuje Twoje krytyczne pooenie.

Stosunek zalenoci ? to relacja midzy osob, ktra popenia przestpstwo i ofiar. Czsto zwizana jest ze wiadczeniem pracy, ale nierzadko dotyczy uzalenienia faktycznego, niezwizanego ze wiadczeniem pracy, jak przykadowo w relacji pomidzy nauczycielem i uczniem, wykadowc i studentem, opiekunem i podopiecznym, lekarzem/terapeut i pacjentem, urzdnikiem i osob chcc co uzyska w urzdzie, policjantem i osoba zatrzymana w komisariacie, czy te funkcjonariuszem Suby Wiziennej i winiem. Chodzi wic o relacje, w ktrej osoba popeniajca przestpstwo wymusza zachowanie w zwizku sytuacj ulegoci, zalenoci i podporzdkowania ofiary.

WANE! Przestpstwo to moe popeni tylko osoba, ktra ma realn lub wyobraona przez ofiar wadz nad osoba poszkodowan. Ofiar moe by tylko taka osoba, ktra jest od sprawcy lub sprawczyni w jaki sposb zalena, podporzdkowana mu/jej. Aby doszo do przestpstwa, obcowanie pciowe lub inna czynno seksualna musi by wynikiem NADUYCIA tej wadzy/ stosunku zalenoci. Sam fakt zalenoci jeszcze nie przesdza, e obcowanie pciowe lub inne czynnoci seksualne maj charakter przestpstwa. Czyny zawsze nieetyczne (relacje seksualne midzy uczniem i nauczycielem, studentk i wykadowc, terapeutk i jej klientem) nie zawsze bd przestpstwem. Przestpny charakter zaczyna si wtedy, gdy sprawca da ich w zwizku z zajmowan pozycj wadcz wobec ofiary.

UWAGA! Zakres tego przestpstwa nie jest rwnoznaczny z molestowaniem seksualnym w miejscu pracy. Przestpstwo to ma wszy zakres ni molestowanie seksualne w rozumieniu Kodeksu Pracy. Tylko niektre czyny, ktre maj charakter molestowania, mog by rwnie przestpstwem seksualnego naduycia.

Molestowanie seksualne w rozumieniu Kodeksu Pracy obejmuje kade zachowanie o charakterze seksualnym, jeli jest ono niepodane przez osob, do ktrej jest adresowane i odnosi si do jej pci. Celem takiego zachowania jest naruszenie godnoci pracownika/pracownicy. Wane jest to, e sprawc/sprawczyni molestowania w rozumieniu prawa pracy nie musi by osoba, od ktrej ofiara jest zalena. Moe to by te wsppracownik czy kontrahent. Wystarczy pojedyncze zachowanie (np. wysanie emaila o treci erotycznej, komentarz czy te dotyk o charakterze seksualnym), ktremu ofiara si sprzeciwia, aby mona byo mwi o molestowaniu. W razie molestowania seksualnego w miejscu pracy osoba pokrzywdzona moe zwrci si do Sdu Pracy.

Krytyczne pooenie ? jest to taka sytuacja, w ktrej ofiara ma ograniczone moliwoci manewru i wpywanie na rzeczywisto. Moe by spowodowana przez inn osob, zdarzenie losowe, chorob, sytuacj ekonomiczn (matka musi mie prac by zapewni byt wychowywanemu samotnie dziecku, licealistka chce zda matur, i wie, e nie moe liczy, e kto uwierzy w jej wersj, zatrzymana przez policjanta w areszcie zdana jest na jego ask, klient psychoterapeuty jest zbyt saby po zaamaniu psychicznym, by kwestionowa polecenia lekarza) .

UWAGA! Zachowania, o ktrych mowa musz mie charakter naduycia lub wykorzystania. Nie dochodzi do przestpstwa, gdy to osoba zalena lub w krytycznym pooeniu inicjuje takie czyny, na przykad w nadziei na poprawienie swojej sytuacji.

WANE! Sprawca lub sprawczyni sam nie musi bra udziau w obcowaniu pciowym ani czynnociach seksualnych. Moe doprowadzi do takich relacji pomidzy ofiar a OSOB TRZECI.

Maoletni ? osoba poniej 18 roku ycia.

Naduycie zaufania ? ma miejsce wtedy, gdy osoba, ktrej ufasz wykorzystuje Ci seksualnie. Zaufanie moe si bra z bliskich relacji rodzinnych, ssiedzkich lub przyjacielskich. Moe by oparte na roli jak peni osoba, ktra dopuszcza si przestpstwa (np. nauczyciel, opiekunka, trener w druynie sportowej, domowy lekarz etc). Naduyciem zaufania jest te wykorzystanie naiwnoci lub ufnoci osoby maoletniej wobec osb dorosych w ogle, jeli dorosy taki fakt wykorzystuje, aby doprowadzi dziecko do obcowania pciowego albo poddania si lub wykonania innej czynnoci seksualnej. Naduycie polega na skonieniu dziecka do poddania si woli osoby, ktra popenia przestpstwo wanie w zwizku z zaufaniem jakie ywi do niej ofiara.

Korzy materialna ? chodzi tu o pienidze lub przedmioty o okrelonej wartoci materialnej.

Korzy osobista ? jest to korzy, ktra nie ma charakteru materialnego, czyli nie jest moliwa do przeliczenia na okrelon warto wyraon w pienidzach. Korzyci osobist moe by na przykad pozytywne rozpatrzenie jakiej proby, postawienie biletw do kina, zafundowanie modnych ubra etc.

Udzielenie korzyci ? ma miejsce, gdy sprawca lub sprawczyni wrcza dan korzy materialn lub podejmuje okrelone zachowanie o charakterze korzyci osobistej (np. podpisuje wan korzystn dla ofiary decyzj), w zamian za co ofiara godzi si na obcowanie pciowe, poddanie si lub wykonanie innej czynnoci seksualnej.

Obietnica korzyci ? polega na przyrzeczeniu pienidzy, przedmiotw, usug lub korzyci majtkowej w zamian za uprzednie poddanie si obcowaniu pciowemu lub innym czynnociom seksualnym (np. wyjazd na narty zima w zamian za seks jesieni, zaatwienie sesji zdjciowej dla nastoletnich modelek w zamian za uprzedni striptiz, opacenie kursu angielskiego od nowego roku szkolonego w zamian za zgod na dotykanie przez koleg ?sponsora?).

Inne elementy:

Zgoda pokrzywdzonego ? Przy rozstrzyganiu czy doszo do przestpstwa osoba, ktra je popenia nie moe zasania si zgod ofiary. Nie ma zgody tam, gdzie nie ma warunkw do jej wyraenia bez nacisku i z wasnej woli. Nawet wic, jeli ofiara znosia zachowanie i robia to, czego od niej wymagano ? zachowanie wymuszone, przyzwolenie uzyskane poprzez naduycie stosunku zalenoci, przy wykorzystaniu krytycznego pooenia osoby poszkodowanej nie ma nic wsplnego ze zgod.
Nie jest te zgod przyzwolenie bdce wynikiem naduycia zaufania, uzaleniania wiadcze i skadania obietnic.

Co robi?


Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150653
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu