thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Elementy przestpstwa, ktre musz wystpowa cznie:
Znca si ? pojcie to oznacza zadawanie cierpie, ktre maj na celu udrczenie pokrzywdzonego. Ze swej istoty pojcie to zawiera rwnie element intensywnoci, czstotliwoci i trwaoci tych dziaa. Zazwyczaj zncanie si polega na dziaaniu wielokrotnym. Sd moe jednak uzna za przestpstwo zncania si take dziaanie jednorazowe ale o duej dotkliwoci.
Umylno z zamiarem bezporednim ? przestpstwo zncanie si moe by popenione jedynie w formie bezporedniego zamiaru udrczenia drugiej osoby i wywoania u niej cierpie fizycznych lub psychicznych. Sprawca wic nie tylko godzi si na taki skutek, ale do takiego skutku dy swoim dziaaniem. Sprawca prawdopodobnie bdzie broni si twierdzc, e celem jego dziaa nie byo zncanie si nad osob najblisz, a jedynie troska o zachowanie rodziny, o waciwe wychowanie itp. Naley jednak zawsze pamita, e takie cele mona realizowa stosujc zupenie inne rodki i nie kosztem osoby pokrzywdzonej.
Dziaanie lub zaniechanie ? zncanie si moe przybiera formy dziaania, jak bicie, ponianie, ublianie, popychanie, szarpanie, wyzywanie, a take zaniechania, jak godzenie czy nieudzielanie pomocy. W kadym z tych przypadkw mamy do czynienia z zachowaniem, ktre moe kwalifikowa si do odpowiedzialnoci karnej za zncanie si.
Trwao ? zncanie si jest zazwyczaj przestpstwem trwaym, czyli polega na utrzymywaniu niezgodnego z prawem stanu rzeczy. Wane jest w tym wypadku, i termin przedawnienia tego przestpstwa zaczyna biec od jego zakoczenia, czyli przykadowo od momentu kiedy sprawca przesta, z jakichkolwiek przyczyn, znca si nad ofiar. Jednoczenie prawomocny wyrok  powoduje, i przykadowo jeeli osoba skazana na kar pozbawienia wolnoci w zawieszeniu wraca do domu i zaczyna znw znca si nad on, dzieckiem, czy inn osob, popenia nowe przestpstwo.
Przewaga sprawcy nad ofiar ? podkrela si, e pojcie zncania si zawiera w sobie zaoenie, i sprawca posiada przewag nad swoj ofiar, ktrej ta nie moe si przeciwstawi, albo moe to zrobi jedynie w niewielkim stopniu. Co do zasady nie ma wic moliwoci uznania, e przykadowo w sytuacji gdy dwoje maonkw wzajemnie si wyzywa, popycha, bije i ponia, to oboje zostan skazani za zncanie si nad osob najblisz.
Znca si fizycznie lub psychicznie ? zncanie moe polega na zadawaniu fizycznych dolegliwoci (bicie, popychanie, szarpanie, zadawanie blu), jak i zadawaniu dolegliwoci psychicznych (zniewaanie, zmuszanie do okrelonych zachowa, groenie, niszczenie mienia, zakcanie snu).

WANE! Zncanie si psychiczne nie jest przestpstwem mniejszej wagi. Masz prawo do ycia w wolnoci od strachu, ponienia, wymusze. Jeli czujesz, e kto stosuje wobec Ciebie przemoc psychiczn nie ignoruj tego. Twoje milczenie moe zosta odebrane jako przyzwolenie.

Art. 207 kodeksu karnego

1.Kto znca si fizycznie lub psychicznie nad osob najblisz lub nad inn osob pozostajc w staym lub przemijajcym stosunku zalenoci od sprawcy albo nad maoletnim lub osob nieporadn ze wzgldu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5.
2. Jeeli czyn okrelony w 1 poczony jest ze stosowaniem szczeglnego okruciestwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od roku do lat 10.
3. Jeeli nastpstwem czynu okrelonego w 1 lub 2 jest targnicie si pokrzywdzonego na wasne ycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od lat 2 do 12.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150648
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu