thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Kto zabiera ? kradzie polega na bezprawnym zaborze rzeczy wbrew woli jej waciciela, tzn. na zabraniu cudzej rzeczy bez zezwolenia waciciela rzeczy i wbrew prawu, np. zabr samochodu sprzed domu jego waciciela, wyrwanie torebki kobiecie idcej po ulicy;
Nie jest kradzie zabr rzeczy dokonany zgodnie z prawem, np. przez komornika wykonujcego orzeczenie sdowe lub przez funkcjonariusza Policji, ktry zbiera dowody w sprawie. Nie wystpuje wwczas przesanka bezprawnoci, cho moe si to odbywa wbrew woli waciciela rzeczy.

Cudz rzecz ? przedmiotem kradziey jest rzecz, ktra naley do innej osoby (rzecz nie jest wasnoci osoby dokonujcej kradziey);

UWAGA! Cudz rzecz dla kadego z maonkw jest rzecz wchodzca w skad ich majtku wsplnego, np. wsplny samochd, wsplny komputer. Zabranie wsplnej rzeczy przez jednego z maonkw w sposb uniemoliwiajcy drugiemu z nich dysponowanie t rzecz i wbrew jego woli moe zosta uznane za kradzie, cho czciej czyn taki zostanie uznany za przywaszczenie (np. ona, wyprowadzajc si z domu, zabiera wbrew woli ma wsplny samochd, uniemoliwiajc mu tym samym korzystanie z tego samochodu).

Rzecz ruchom ? kradzie dotyczy rzeczy ruchomych, jak np. motocykl, torba, pienidze, mebel, zwierz; Nie jest moliwe dokonanie kradziey nieruchomoci, np. domu, mieszkania, dziaki.

WANE! Warto skradzionej rzeczy nie wpywa na przysugujce Ci prawo do zgoszenia kradziey na Policj! Policja/ Prokuratura maj obowizek podj odpowiednie dziaania w kadym przypadku zawiadomienia ich o kradziey!

Warto pamita jednak, e w zalenoci od tego, czy warto skradzionej rzeczy przekracza kwot 250 z, czy te nie, prawo rnicuje sposb prowadzenia postpowania przez Policj/Prokuratur oraz odpowiedzialno sprawcy kradziey.
Jeeli przedmiotem kradziey s rzeczy o wartoci powyej 250 zotych (np. rower, torba, telefon komrkowy), sprawca podlega odpowiedzialnoci karnej za przestpstwo na podstawie art. 278 Kodeksu karnego. Jeeli przedmiotem kradziey s natomiast rzeczy o wartoci do 250 z albo tzw. rzeczy niemajtkowe, tzn. rzeczy, ktrych warto ma charakter pamitkowy lub sentymentalny (np. stare fotografie, listy) to czyn ten jest wycznie wykroczeniem i sprawca odpowiada na podstawie art. 119 Kodeksu wykrocze. Podzia ten nie oznacza jednak, e kradnc rzecz o wartoci poniej 250 z sprawca kradziey uniknie odpowiedzialnoci! Kradzie jest zarwno zabr plecaka o wartoci 60 z, jak i samochodu, ktry kosztowa 16 000 z i oba te czyny s czynami zabronionymi, za ktrych popenienie sprawcy grozi kara.

W celu przywaszczenia ? osoba dopuszczajca si kradziey chce traktowa skradzion rzecz jak swoj wasno, co wyraa si na przykad w tym, e zachowuje j dla siebie, oddaje komu innemu, sprzedaje lub po prostu zuywa czy porzuca; Sprawca kradziey nie ma zamiaru zwrci rzeczy wacicielowi.
Nie jest zatem kradzie zabr rzeczy w celu jej krtkotrwaego uycia, np. gdy ssiad zabiera z Twojego warsztatu kosiark, nie pytajc si Ciebie o zgod, po czym zwraca j nastpnego dnia. W takiej sytuacji nie mamy do czynienia z kradzie, gdy sprawca nie przywaszcza rzeczy, tj. nie traktuje jej jak swojej wasnoci.
Bezprawne uycie cudzej rzeczy wbrew woli jej waciciela nie jest kradzie, ale, bdc czynem zabronionym, jest oczywicie karalne i podlega zgoszeniu na Policj, np. krtkotrway zabr cudzego samochodu to przestpstwo, za ktre sprawca odpowiada na podstawie art. 289 Kodeksu karnego, a samowolne uycie kosiarki opisane powyej jest wykroczeniem z art. 127 Kodeksu wykrocze.

Uzyskanie cudzego program komputerowego w celu osignicia korzyci

uzyskanie programu ? uzyskanie programu komputerowego bez zgody osoby uprawnionej jest zawsze przestpstwem! Przy czym wcale nie musi doj do zaboru (kradziey) nonika z zapisem tego programu (np. pyty CD), gdy bezprawnym uzyskaniem programu komputerowego, czyli kradzie, jest m.in.:
- jego pobieranie za pomoc sieci peer to peer (tzn. poprzez wymian plikw prowadzon bezporednio pomidzy poszczeglnymi komputerami),
- nieautoryzowane powielanie programu,
- nielegalne wejcie w posiadanie cudzego programu.

cudzy program ? program komputerowy jest cudzy, gdy osoba, ktra go uzyskuje nie jest ani jego producentem, ani wacicielem i nie posiada adnych innych praw do korzystania z tego programu. Zatem uzyskiwanie programu komputerowego jest przestpstwem, gdy uprawnionym uytkownikiem tego programu jest kto inny ni osoba, ktra go uzyskuje (np. ciganie z Internetu oprogramowa objtych prawami autorskimi, bez ponoszenia stosownych opat);

WANE! Nie kady prawny uytkownik programu jest jednoczenie uprawniony do udzielenia zgody do uzyskania tego programu (ograniczenia w tym zakresie mog wynika z treci licencji udzielonej przez producenta programu jego prawnemu uytkownikowi)!

korzy majtkowa ? motywem dziaania sprawcy kradziey programu komputerowego jest ch wzbogacenia si (odniesienia korzyci majtkowej); przez korzy majtkow rozumie si m.in. poytek odniesiony z unikania opat licencyjnych zwizanych z legalnym nabyciem programu;

Kradzie energii ? polega na nielegalnym uzyskaniu dostpu do cudzego rda energii, dziki ktremu sprawca pobiera energi bez ponoszenia opat (np. podczenie si do cudzego licznika, uszkodzenie urzdzenia pomiarowego, dokonanie zmiany w urzdzeniu pomiarowym);

Karty bankowe ? kradzie kart emitowanych przez banki (lub inne instytucje), niezalenie od ich rodzaju jest zawsze przestpstwem, ktrego sprawca ponosi odpowiedzialno na podstawie art. 278 Kodeksu karnego;

Co Robi?

Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150653
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu