thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Kto przywaszcza
- przywaszczenie polega na bezprawnym zatrzymaniu rzeczy, wbrew woli jej waciciela;
- sprawca przywaszczenia wchodzi w posiadanie rzeczy w sposb legalny (np. wypoycza narty, poycza pienidze) a karalne zachowanie polega na chci zachowania rzeczy dla siebie, pomimo istniejcego obowizku zwrotu (np. umylne nie oddanie nart do wypoyczalni po upywie terminu do ich zwrotu, zaprzeczenie faktowi poyczenia pienidzy i odmowa ich zwrotu);
- sprawca przywaszczenia wiadomie nie dopenia cicego na nim obowizku zwrotu rzeczy, dopuszczajc si tym samym do jej bezprawnego zatrzymania, wbrew woli waciciela;
- przywaszczenie moe dotyczy m.in.: rzeczy wypoyczonej (np. nie oddanie wypoyczonego kajaka i zabranie go dla siebie), rzeczy powierzonej sprawcy do wykonania okrelonego zlecenia (np. zatrzymanie przez malarza na wasne potrzeby farb, powierzonych mu przez waciciela budynku do odmalowania cian), take rzeczy, ktra omykowo znalaza si w posiadaniu sprawcy (np. odmowa wydania paczki adresatowi przez ssiadk, ktrej zostaa ona przez pomyk dorczona);

UWAGA! Zatrzymanie cudzej rzeczy przez osob zobowizan do jej wydania nie stanowi przywaszczenia, jeeli ma to na celu przymuszenie waciciela rzeczy do zaspokojenia lub zabezpieczenia przysugujcych tej osobie roszcze o zwrot nakadw na t rzecz (np. zatrzymanie dki oddanej na przechowanie do czasu pokrycia kosztw jej przezimowania) lub o naprawienie szkody wyrzdzonej przez t rzecz (np. odmowa wydania krowy, ktra stratowaa pole, do czasu pokrycia szkody przez waciciela krowy).

Jednake, gdy obowizek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego, albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajtych, wydzierawionych lub uyczonych ? zatrzymanie rzeczy wbrew woli jej waciciela stanowi przywaszczenie, niezalenie od tego, czy ma to na celu zabezpieczenie roszcze o nakady na rzecz lub o naprawienie wyrzdzonej przez ni szkody, np. jeeli osoba wypoyczajca narty poniosa koszty zwizany z ich naostrzeniem (bo okazao si, e s tpe), to nie moe ich legalnie zatrzyma do czasu zwrotu tych kosztw przez wypoyczalni; zatrzymanie wypoyczonych nart stanowi przywaszczenie (art. 461 Kodeksu cywilnego).

Cudz rzecz
- przedmiotem przywaszczenia jest rzecz naleca do innej osoby ni sprawca;

UWAGA! Sprawc przywaszczenia moe by take wspwaciciel rzeczy, gdy rozporzdza t rzecz tak, jakby naleaa wycznie do niego (rwnie wspmaonek, postpujcy w ten sposb z rzecz wchodzc w skad majtku wsplnego). Odmowa udostpnienia rzeczy jej wspwacicielowi moe zatem zosta uznana za przywaszczenie.

Rzecz ruchom
? przywaszczenie dotyczy rzeczy ruchomych, jak np. motocykl, torba, pienidze, mebel, zwierz; Nie jest moliwe dokonanie przywaszczenia nieruchomoci, np. domu, mieszkania, dziaki, gdy waciciel cay czas moe ni rozporzdza.

WANE! Warto przywaszczonej rzeczy nie wpywa na przysugujce Ci prawo do zgoszenia przywaszczenia! Policja/ Prokuratura maj obowizek podj odpowiednie dziaania w kadym przypadku, bez wzgldu na to, ile jest warta przywaszczona rzecz, np. przywaszczeniem jest zarwno bezprawne zatrzymanie wypoyczonych sanek o wartoci 100 z, jak i wynajtego samochodu, ktry jest wart 25 000 z.

Warto jednak pamita, e prawo rnicuje sposb prowadzenia postpowania przez Policj/Prokuratur oraz odpowiedzialno sprawcy przywaszczenia w zalenoci od tego, czy warto przywaszczonej rzeczy przekracza kwot 250 z, czy te nie.

Prawo majtkowe
- przywaszczenie moe dotyczy take praw majtkowych, tj. praw, na podstawie ktrych danej osobie przysuguj okrelone korzyci majtkowe, np. prawo wasnoci, prawo pobierania czynszu za wynajem lokalu, prawo wsplnika spki do wypaty zysku, prawo twrcy utworu do wynagrodzenia za korzystanie z utworu;
- przywaszczenie prawa majtkowego polega na tym, e sprawca, ktry uprzednio wykonywa prawo legalnie, lub z ktrego mg legalnie korzysta, zaczyna je wykonywa tak, jakby by do tego uprawniony, a nie wycznie upowaniony przez osob uprawnion (tzn. wykonuje prawo dla siebie z pominiciem osoby uprawnionej), np. przywaszczenie cudzych praw autorskich i pobieranie z tego tytuu dochodw;

UWAGA!Sprawc przywaszczenia moe by take wspuprawniony, jeeli wykonuje prawo w taki sposb, jakby by wycznie uprawnionym (tzn. z pominiciem innych wspuprawnionych), np. wspmaonek, realizujcy prawo wchodzce w skad majtku wsplnego z pominiciem drugiego maonka; Przykadowo: pobieranie dochodw z wynajmu mieszkania ? nawet jeli mieszkanie to naley tylko do jednego maonka ? stanowi wsplne prawo maonkw; jeeli jeden z maonkw zatrzymuje pienidze otrzymane z czynszu za wynajem tego mieszkania tylko dla siebie, to dopuszcza si przywaszczenia prawa majtkowego.

Powierzon rzecz ruchom
- rzecz powierzona, to taka, ktra zostaje przekazana innej osobie w oparciu o szczeglne zaufanie waciciela rzeczy do tej osoby i z zastrzeeniem, e osoba ta nie bdzie rozporzdza t rzecz jak swoj wasnoci, np. oddanie zegarka w zastaw, uyczenie samochodu znajomemu, oddanie na przechowanie zbioru ksiek;
- o zamiarze przywaszczenia rzeczy powierzonej wiadczy rozporzdzanie ni tak, jakby byo si jej wacicielem, wbrew porozumieniu zawartemu z wacicielem tej rzeczy; O przywaszczeniu rzeczy moe wiadczy m.in. jej zatrzymanie wbrew woli waciciela, zaprzeczanie temu, e si j posiada, ukrycie rzeczy, czy jej zniszczenie; Przywaszczenie rzeczy powierzonej stanowi naduycie zaufania waciciela rzeczy, w zwizku z tym czyn taki podlega wyszemu zagroeniu karnemu;

Rzecz znalezion
WANE!Znalezienie rzeczy nie uprawnia znalazcy do jej przywaszczenia, czyli traktowania jej jakby bya wasnoci znalazcy! Legalnie mona zawadn tylko rzecz niczyj, a rzecz znaleziona moe by przecie zgubiona, tzn. mie waciciela.

- przywaszczenie rzeczy znalezionej stanowi czyn niedozwolony, jeeli znalazca nie powiadomi w cigu 2 tygodni waciciela tej rzeczy (np. gdy znaleziono portfel, w ktrym znajduj si dokumenty pozwalajce zidentyfikowa waciciela) lub starosty ? jeeli nie da si ustali, kto jest wacicielem rzeczy; W takiej sytuacji naley zgosi si do Biura Rzeczy Znalezionych starostwa waciwego ze wzgldu na miejsce znalezienia rzeczy albo na komisariat Policji (art. 125 Kodeksu wykrocze, art. 183 i art. 185 Kodeksu cywilnego oraz rozporzdzenie Rady Ministrw z 14 czerwca 1966 r. w sprawach rzeczy znalezionych).

Co Robi?

Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150649
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu