thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Kompensata
Drukuj Email

Kompensata jest to specjalne wiadczenie pienine wypacane ofiarom niektrych przestpstw.   z dnia 7 lipca 2005 r. o pastwowej kompensacie przysugujcej ofiarom niektrych przestpstw umylnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415)
Do takiego wiadczenia uprawnione s:
- osoby, ktre na skutek przestpstwa doznay naruszenia czynnoci narzdu ciaa lub rozstroju zdrowia w postaci:
Cikiego uszkodzenia ciaa (art. 156kk)
redniego lub lekkiego uszkodzenia ciaa (art. 157kk)
- osoby najblisze (maonek, osoba pozostajca z ofiar we wsplnym poyciu, wstpny, zstpny, przysposobiony, przysposabiajcy) jeli w czasie popenienia przestpstwa pozostaway na utrzymaniu ofiary, ktra poniosa mier na skutek tego przestpstwa.

Przykadowo, o kompensat mog ubiega si ofiary pobicia, wypadkw drogowych, a take dzieci, maonek czy nawet rodzice, ktrzy pozostawali na utrzymaniu osoby, ktra w wyniku przestpstwa poniosa mier.

Kompensat mona otrzyma wycznie na pokrycie:
- utraconych zarobkw lub innych rodkw utrzymania, na przykad w sytuacji gdy utrata zarobku nastpia w wyniku pobytu w szpitalu, albo uszkodzenie ciaa poszkodowanego spowodowao niemono wykonywania dotychczasowej pracy, lub zajmowania dotychczasowego stanowiska.

Przykad: w wyniku wypadku drogowego mczyzna straci nog, a z zawodu by kierowc. Uszkodzenie ciaa nie pozwala mu na wykonywanie dotychczasowej pracy.

- kosztw zwizanych z leczeniem i rehabilitacj, przykadowo koszty dojazdw do szpitala, opacenia turnusu rehabilitacyjnego, czy poniesienia kosztw specjalistycznych zabiegw nie pokrywanych w peni z ubezpieczenia,

Przykad: koszty zwizane z samodzielnym dojazdem do placwki suby zdrowia, ktra wykonuje specjalistyczne zabiegi jako jedyna w kraju.

- kosztw pogrzebu,
W kwocie nie przekraczajcej 12 tysicy zotych. Jej przyznanie uzalenione jest od niemoliwoci uzyskania pokrycia tych kosztw od sprawcy, z tytuu ubezpieczenia, ze rodkw pomocy spoecznej, lub z innego rda.

WANE! Jeli chcesz ubiega si o kompensat pamitaj, eby zbiera wszystkie dokumenty, potwierdzenia zapaty, rachunki, itp. i dokadnie je opisywa. Moesz uzyska zwrot jedynie tych kosztw, ktre znajduj potwierdzenie w przedstawionych przez ciebie rachunkach. Jeli potrafisz udokumentowa tylko cz poniesionych kosztw, nie moesz wnioskowa o zwrot caej kwoty. Jeli twoje wydatki przekroczyy kwot 12 tysicy zotych sd nie ma moliwoci podniesienia kompensaty wedug wasnego uznania.

Przyznanie kompensaty jest moliwe gdy:
- wszczto postpowanie karne, lub
- odmwiono wszczcia postpowania karnego na podstawie nastpujcych przesanek:
1. Ustawa stanowi, e sprawca nie podlega karze, przykadowo w sytuacji, gdy sprawca dobrowolnie odstpi od dokonania czynu zabronionego
2. Oskarony zmar
3. Sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sdw karnych, przykadowo jest pracownikiem ambasady zagranicznej dziaajcej na terenie Polski
4. Nie ma wymaganego zezwolenia na ciganie lub wniosku o ciganie pochodzcego od osoby uprawnionej, taka sytuacja wystpuje w przypadku cigania na wniosek, gdzie bez takiego wniosku policja i prokuratura nie maj moliwoci prowadzenia sprawy
5. Zachodzi inna ni wymieniona w kodeksie postpowania karnego okoliczno wyczajca ciganie ? w tym wypadku chodzi o zabezpieczenie interesw pokrzywdzonego poprzez otwarty katalog przesanek, kiedy sprawca nie moe zosta osdzony ze wzgldw formalnych, cho przestpstwo popeni
Nie ma moliwoci uzyskania kompensaty, jeli postpowanie karne zostao umorzone na podstawie nastpujcych przesanek:
1.Czynu nie popeniono, albo brak jest danych dostatecznie uzasadniajcych podejrzenie jego popenienia, czyli w sytuacji gdy policja lub prokuratura po zbadaniu sprawy stwierdz, e nie ma wystarczajcych podstaw do jej prowadzenia,
2.Czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, e sprawca nie popenia przestpstwa, przykadowo w sytuacji gdy sprawca dziaa w stanie wyszej koniecznoci lub obronie koniecznej,
3.Spoeczna szkodliwo czynu jest znikoma, czyli sprawca swoim zachowaniem nie wyrzdzi nikomu znacznej krzywdy,
4.Postpowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostao prawomocnie zakoczone albo wczeniej wszczte toczy si,
5.Brak jest skargi uprawnionego oskaryciela, w tym wypadku moe chodzi o prokuratur, lub o poszkodowanego w przypadku oskarenia prywatnego,
6.a take jeli zapad wyrok uniewinniajcy stwierdzajcy brak popenienia czynu, albo brak znamion czynu zabronionego.

Organem waciwym w sprawach o przyznanie kompensaty jest sd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Wniosek o przyznanie kompensaty skada albo uprawniony albo prokurator w nieprzekraczalnym terminie 2 lat od dnia popenienia przestpstwa.
danie zoone po tym terminie jest bezskuteczne (uprawnienie do uzyskania kompensaty wygasa). Aktem wykonawczym do "ustawy kompensacyjnej" jest rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 7 wrzenia 2005 r. w sprawie wniosku o przyznaniu kompensaty (Dz. U. Nr 177, poz. 1476), zawierajce wzr wniosku (zacznik nr 1 do pisma). Formularz wniosku wskazuje jakie dokumenty naley do niego doczy oraz informuje o treci przepisu art. 13 ust. 1 powoywanej ustawy, ktry okrela warunki ewentualnego zwrotu przyznanej kompensaty.

WANE! Wniosek skada si na specjalnym formularzu. Opata za zoenie wniosku wynosi 40 zotych.

WANE! W przypadku jakichkolwiek pyta lub wtpliwoci moesz skorzysta z pomocy prokuratora okrgowego, ktry jest zobowizany do udzielenia Ci wszelkiej niezbdnej informacji i pomocy.

Jeli wszczte postpowanie karne zostao umorzone lub zapad wyrok uniewinniajcy z przyczyn, ktre nie pozwalaj na wypat kompensaty, osoba, ktrej j przyznano, jest zobowizana do jej zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o powyszych okolicznociach. Kompensat zwraca si do sdu rejonowego, ktry j przyzna.

WANE! Jeli jeste poszkodowany/a przestpstwem na terenie innego kraju Unii Europejskiej masz rwnie prawo do uzyskania kompensaty. W takim wypadku naley zgosi si do prokuratury okrgowej, waciwej dla Twojego miejsca zamieszkania w Polsce, ktra ma obowizek przekaza Twj wniosek do odpowiednich organw orzekajcych na terenie pastwa, w ktrym przestpstwo miao miejsce.

W celu uzyskania niezbdnych informacji dotyczcych przyznania kompensaty w innych pastwach Unii Europejskiej odwied stron Europejskiego Atlasu Sdowniczego: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_pl.htm?countrySession=23&

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150651
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu