thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Podstawowe prawa pokrzywdzonego
Drukuj Email
 1. Pokrzywdzony w postpowaniu przygotowawczym jest stron uprawnion do dziaania we wasnym imieniu i zgodnie z wasnym interesem (art. 299 1 kpk).
 2. Jeeli pokrzywdzonym jest maoletni albo ubezwasnowolniony cakowicie lub czciowo prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod ktrej sta piecz pokrzywdzony pozostaje (art. 51 2 i 3 kpk).
 3. Jeeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczeglnoci ze wzgldu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa moe wykonywa osoba pod ktrej piecz pokrzywdzony pozostaje (art. 51 3 kpk).
 4. W razie mierci pokrzywdzonego prawa, ktre by mu przysugiway, mog wykonywa najblisze osoby, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia - prokurator dziaajc z urzdu (art. 52 1 kpk).
 5. Za pokrzywdzonego, ktry nie jest osob fizyczn czynnoci procesowych dokonuje organ uprawniony do dziaania w jego imieniu (art. 51 1 kpk). Pokrzywdzony moe te w toku postpowania karnego ustanowi swojego penomocnika (art. 87 1 kpk).
 6. Pokrzywdzony moe zoy wniosek o wyczenie sdziego, jeeli istnieje okoliczno tego rodzaju, e mogaby wywoa uzasadnion wtpliwo co do jego bezstronnoci w danej sprawie (art. 42 1 kpk).
 7. Jeeli pokrzywdzony wykae, e warunki materialne nie pozwalaj mu na poniesienie kosztw zwizanych z penomocnictwem bez uszczerbku dla siebie i rodziny, moe zoy do prokuratora (w postpowaniu przygotowawczym) lub do sdu (w postpowaniu sdowym) wniosek o wyznaczenie mu penomocnika z urzdu (art. 87 1 i 88 1 kpk).
 8. Kady dowiedziawszy si o popenieniu przestpstwa ciganego z urzdu ma spoeczny obowizek zawiadomi o tym prokuratora lub Policj (art. 304 1 kpk). Jeeli osoba lub instytucja, ktra zoya zawiadomienie o przestpstwie nie zostanie w cigu 6 tygodni powiadomiona o wszczciu ledztwa lub dochodzenia, moe wnie zaalenie do prokuratora nadrzdnego albo do prokuratora powoanego do nadzoru nad organem, ktremu zoono zawiadomienie (art. 306 3 kpk, art. 325a kpk).
 9. W razie zoenia przez pokrzywdzonego wniosku o ciganie niektrych sprawcw, obowizek cigania obejmuje rwnie inne osoby, ktrych czyny pozostaj w cisym zwizku z czynem osoby wskazanej we wniosku. Przepis ten nie dotyczy najbliszych osoby skadajcej wniosek (art. 12 2 kpk). Wniosek moe by cofnity w postpowaniu przygotowawczym za zgod prokuratora, a w postpowaniu sdowym za zgod sdu - do rozpoczcia przewodu sdowego na pierwszej rozprawie gwnej; nie dotyczy to przestpstwa okrelonego w art. 197 kk (art. 12 3 kpk).
 10. Jeeli pokrzywdzony nie ukoczy 15 lat, czynnoci z jego udziaem powinny by, w miar moliwoci, przeprowadzone w obecnoci przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, chyba e dobro postpowania stoi na przeszkodzie (art. 171 3 kpk).
 11. W sprawach o przestpstwa okrelone w rozdziale XXV Kodeksu karnego (przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajowoci) pokrzywdzonego, ktry w chwili czynu nie ukoczy 15 lat, powinno si przesuchiwa w charakterze wiadka tylko raz, chyba e wyjd na jaw istotne okolicznoci, ktrych wyjanienie wymaga ponownego przesuchania lub zada tego podejrzany, ktry nie mia obrocy w czasie pierwszego przesuchania pokrzywdzonego (art. 185a 1 kpk).
 12. Jeeli zachodzi uzasadniona obawa uycia przemocy lub groby bezprawnej wobec pokrzywdzonego wystpujcego w charakterze wiadka lub wobec jego najbliszej osoby, w zwizku z postpowaniem moe on zastrzec dane dotyczce miejsca zamieszkania do wycznej wiadomoci sdu lub prokuratora. W takim wypadku pisma procesowe dorcza si wwczas do instytucji, w ktrej pokrzywdzony jest zatrudniony lub na inny wskazany przez niego adres (art. 191 3 kpk).
 13. Przesuchanie pokrzywdzonego w charakterze wiadka moe nastpi przy uyciu urzdze technicznych umoliwiajcych przeprowadzenie tej czynnoci na odlego (art. 177 1a kpk).
 14. Pokrzywdzonego, ktry nie moe si stawi na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dajcej si pokona przeszkody, mona przesucha w miejscu jego pobytu (art. 177 2 kpk).
 15. W razie okazania innej osoby - pokrzywdzonemu, moe domaga si, aby czynno t przeprowadzono w sposb wyczajcy moliwo jego rozpoznania przez osob rozpoznawan (art. 173 2 kpk).
 16. Pokrzywdzony moe skada wnioski o dokonanie czynnoci ledztwa lub dochodzenia (art. 315 1 kpk, art. 325 kpk).
 17. Jeeli czynnoci ledztwa lub dochodzenia nie bdzie mona powtrzy na rozprawie, pokrzywdzony i jego przedstawiciel ustawowy, mog by dopuszczeni do tej czynnoci, chyba e w razie zwoki, zachodzi niebezpieczestwo utraty lub znieksztacenia dowodu. Prokurator moe take dopuci pokrzywdzonego do udziau w innych czynnociach ledztwa lub dochodzenia (art. 316 1, art. 317 kpk, art. 325a kpk).
 18. Organ prowadzcy postpowanie przygotowawcze ma obowizek dorczenia pokrzywdzonemu odpisu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej oraz zezwala na wzicie udziau w przesuchaniu biegego i zapoznaniu si z opini (art. 318 kpk).
 19. Pokrzywdzony w toku ledztwa lub dochodzenia moe zwrci si do sdu z daniem przesuchania wiadka, jeeli zachodzi niebezpieczestwo, e nie bdzie mona go przesucha na rozprawie (art. 316 3 kpk).
 20. Pokrzywdzony uczestniczcy w czynnociach, podpisujc protok, moe zgosi zarzuty co do jego treci (art. 150 2 kpk).
 21. Pokrzywdzony moe da odpisu protokou czynnoci, w ktrej uczestniczy lub mia prawo uczestniczy, jak rwnie dokumentu pochodzcego od niego lub sporzdzonego z jego udziaem oraz na jego wniosek. Odpatnie wydaje mu si kserokopi dokumentw w akt sprawy, a za zgod prowadzcego postpowanie przygotowawcze moe on otrzyma odpatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie (art. 156 2 i 5 kpk i art. 157 3 kpk).
 22. Pokrzywdzony ma prawo otrzyma na swj koszt po jednej kopii zapisu dwikowego lub obrazu utrwalonej w ten sposb czynnoci procesowej (art. 147 4 kpk).
 23. Pokrzywdzony, za zgod prowadzcego postpowanie przygotowawcze, moe w toku tego postpowania przeglda akta i sporzdza z nich odpisy, a take zoy zaalenie na odmow udostpnienia akt (art. 156 1 i 5 kpk, art. 159 kpk).
 24. Pokrzywdzonemu przysuguje zaalenie na postanowienie o odmowie wszczcia ledztwa lub dochodzenia oraz na postanowienie o umorzeniu ledztwa lub dochodzenia. W zwizku z tym przysuguje mu prawo przejrzenia akt (art. 306 1 kpk, art. 325a kpk). Pokrzywdzonemu przysuguje rwnie prawo zoenia zaalenia na czynnoci inne ni postanowienia i zarzdzenia, naruszajce jego prawa (art. 302 2 kpk).
 25. Pokrzywdzony moe zoy wniosek lub wyrazi zgod na zoony wniosek podejrzanego o skierowanie sprawy przez prokuratora do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postpowania mediacyjnego midzy nim a podejrzanym (art. 23a kpk).
 26. Pokrzywdzony moe wnie do sdu akt oskarenia o przestpstwo cigane z oskarenia publicznego w razie powtrnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczcia lub o umorzeniu postpowania przygotowawczego. Termin do wniesienia aktu oskarenia wynosi miesic od dorczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o postanowieniu. Akt oskarenia powinien by sporzdzony i podpisany przez adwokata (art. 55 1 i 2 kpk).
 27. Pokrzywdzony po wniesieniu aktu oskarenia przez oskaryciela publicznego, moe a do czasu rozpoczcia przewodu sdowego zoy owiadczenie, e chce dziaa w charakterze oskaryciela posikowego (art. 53 i 54 kpk) lub powoda cywilnego (art. 62 kpk). Jeeli pokrzywdzony wystpi z powdztwem cywilnym w toku postpowania przygotowawczego, moe da rwnie jego zabezpieczenia. Na postanowienie co do zabezpieczenia roszczenia przysuguje zaalenie do sdu (art. 69 2 i 3 kpk).
 28. Pokrzywdzony, jako oskaryciel posikowy, ma prawo skada wnioski dowodowe, by obecnym na caej rozprawie, zadawa pytania przesuchiwanym osobom oraz zoy apelacj od wyroku. Jeeli wyrok zosta wydany przez sd okrgowy - apelacja musi by sporzdzona i podpisana przez adwokata (art. 446 kpk).
 29. W razie umorzenia lub zawieszenia postpowania przygotowawczego, w ktrym zgoszone byo powdztwo cywilne, pokrzywdzony, w terminie 30 dni od daty dorczenia postanowienia, moe da przekazania sprawy sdowi waciwemu do rozpoznawania spraw cywilnych (art. 69 4 kpk).
 30. W razie skazania sprawcy za czyn okrelony w art. 46 kk, pokrzywdzony lub inna uprawniona osoba, ma prawo zwrci si do sdu z wnioskiem o orzeczenie obowizku naprawienia wyrzdzonej szkody w caoci lub czci.
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1127609
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu