thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Pokrzywdzony ? kto to taki?
Drukuj Email

Co si stanie w sytuacji, gdy zapomn o jakim swoim uprawnieniu lub obowizku opisanym w informatorze?

Nie martw si. Zarwno sd, jak i prokurator maj obowizek pouczy Ci w najwaniejszych momentach w trakcie procesu o Twoich uprawnieniach i obowizkach. Dodatkowo, jeli nie zostaniesz o nich pouczony lub przekazana Ci informacja bdzie nieprawidowa, nie spowoduje to dla Ciebie adnych negatywnych konsekwencji. W dalszym cigu bdziesz mg korzysta z przysugujcych Ci uprawnie (por. art. 16 1 k.p.k.). Ponadto, nawet jeli na sdzie lub prokuratorze nie ciy okrelony wprost przez prawo obowizek pouczenia Ci o przysugujcych Ci uprawnieniach, to i tak organy te powinny pouczy Ci o przysugujcym Ci uprawnieniu lub obowizku, jeli uznaj, e zachodzi taka potrzeba ze wzgldu na okolicznoci Twojej sprawy. Jeeli natomiast zdarzy si taka sytuacja, e oceniajc Twoj spraw, pouczenie takie naleaoby uzna za konieczne, za sd lub prokurator nie przekazali Ci niezbdnych informacji lub byy one nieprawidowe,to nie spowoduje to adnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie i dalej bdziesz mg korzysta z przysugujcych Ci uprawnie (por. art. 16 2 k.p.k.).

Czy do bycia pokrzywdzonym konieczne jest wydanie jakiej decyzji przez sd lub prokuratora?

Nie, nie jest konieczne w tej mierze wydanie adnej decyzji. Stajesz si pokrzywdzonym w procesie karnym przez sam fakt pokrzywdzenia okrelonym przestpstwem. Niemniej jednak musisz pamita, e zarwno prokurator, jak i sd, bd dy do wszechstronnego wyjanienia Twojej sprawy, a zatem take potwierdzenia, czy to na pewno wanie Ty jeste pokrzywdzonym. Moe si zatem zdarzy sytuacja, e pocztkowo bdziesz traktowany jak pokrzywdzony, a nastpnie zostaniesz pozbawiony tej roli w procesie.

Czy jestem pokrzywdzonym?

Pokrzywdzonym jest osoba, ktrej dobro prawne zostao bezporednio naruszone lub zagroone w wyniku przestpstwa (por. art. 49 1 k.p.k.). Po pierwsze, aby zosta uznany za pokrzywdzonego, zasadniczo musi zosta naruszone Twoje indywidualne, przysugujce tylko Tobie, chronione przez prawo dobro, jak: zdrowie, nietykalno cielesna, wasno, cze, dobre imi, wolno seksualna. Niemniej jednak musisz pamita, e nie jest konieczne, aby Twoje dobro zostao przez sprawc naruszone. Wystarczy, jeli swoim zachowaniem sprowadzi on dla niego zagroenie ? jest ju to dostateczny powd do uznania Ci za pokrzywdzonego.
Przykad:
Zenobiusz wraz z rodzin przebywa na wakacjach nad morzem. Ja i Tosia pywali w Batyku. W pewnym momencie Tosia zacza ton i wzywa pomocy. Ratownik nie rzuci si jednak, aby jej pomc, gdy by pijany. Tosi udao si uratowa jedynie dziki dziaaniom przypadkowego plaowicza. W tej sytuacji ycie Tosi byo zagroone przez nieodpowiedzialne zachowanie ratownika i w trakcie procesu bdzie ona osob pokrzywdzon.
Pamitaj! Jeste pokrzywdzonym nie tylko wtedy, gdy poniose jak szkod majtkow, czyli gdy ucierpia Twj majtek albo w zwizku z obraeniami ciaa musiae ponie koszty leczenia, ale take wtedy, gdy zostao naruszone jakie Twoje dobro osobiste, jak np. cze, dobre imi.
Przykad:
Jeden z byych pacjentw Zenobiusza podczas konferencji, na ktrej Zenobiusz wygasza referat, wykrzycza, e Zenobiusz jest szarlatanem, konowaem i apwkarzem. W takim przypadku zostao naruszone jego dobre imi i bdzie on traktowany jako pokrzywdzony. Nie bdziesz uznany za pokrzywdzonego w sytuacji, gdy popenione przez sprawc przestpstwo narusza dobro ogu, caego spoeczestwa, wszystkich ludzi czy te pastwa, nawet jeli porednio odnosi si do Ciebie.
Przykad:
Krystyna miaa spraw w sdzie przeciwko ssiadom, dotyczc przebiegu granicy midzy dziakami. Spraw przegraa, gdy jej ssiad kama w sdzie. Obecnie przeciwko ssiadowi toczy si sprawa w sdzie o skadanie faszywych zezna. Z uwagi na fakt, e dobrem, ktre jest chronione przez przepis dotyczcy skadania faszywych zezna, jest prawidowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoci, Krystyna nie bdzie uznana za pokrzywdzon, mimo e na skutek nieprawdziwych zezna ssiada przegraa w sdzie spraw o przebieg granicy.
Przykad:
Znajomy Zenobiusza z pracy sfaszowa jego podpis pod zawiadczeniem, ktre jeden z pacjentw zanis przed komisj poborow do wojska, chcc uniknsuby w armii. Skutkiem tego Zenobiusz mia due problemy, zanim sprawa zostaa ostatecznie wyjaniona. Obecnie przeciwko znajomemu toczy si sprawa w sdzie o faszowanie zawiadcze. Z uwagi na fakt, e dobrem, ktre chroni przepis dotyczcy faszowania dokumentw, jest wiarygodno wszystkich dokumentw w pastwie, Zenobiusz nie bdzie uznany za pokrzywdzonego, mimo e na skutek dziaania znajomego mia due kopoty w pracy. Zostaniesz jednak uznany za pokrzywdzonego, mimo popenienia przez sprawc przestpstwa wymierzonego w dobro ogu ludzi lub pastwa, jeli sprawca rwnoczenie popeni take inne przestpstwo, ktrym naruszy take Twoje indywidualne dobro.
Przykad:
W opisanej powyej sprawie sdowej Krystyny z ssiadami o przebieg granicy, podczas zezna jeden z ssiadw, poza zwykymi kamstwami dotyczcymi samego przebiegu granicy, stwierdzi take, e Krystyna jest zodziejk i e ?za kobieta to jest?. Obecnie toczy si przeciwko ssiadowi sprawa nie tylko o skadanie faszywych zezna, ale take o zniewaenie Krystyny. Poniewa sowa wypowiedziane przez ssiada naruszyy jej dobre imi, bdzie ona uznana za osob pokrzywdzon w sprawie.
Poza tym naley oceni, czy ostatecznie to wanie Tobie sprawca w rzeczywistoci wyrzdzi szkod. Czsto zdarzaj si bowiem sytuacje, kiedy na pierwszy rzut oka to wanie Ty moesz czu si pokrzywdzony przestpstwem, w rzeczywistoci jednak jest nim zupenie kto inny. Musisz zatem sprawdzi, czy to na pewno Ty ostatecznie co stracie, a nie kto inny.
Przykad:
Zenobiusz ma konto w jednym z bankw. Sprawca przyszed do banku, podrobi podpis Zenobiusza na czeku i wypaci z jego konta bankowego 1000 z. Wydaje si, e Zenobiusz powinien by uznany za pokrzywdzonego w tej sytuacji. Niemniej jednak, z uwagi na to, e bank jest zobowizany do zwrotu na konto Zenobiusza kwoty, ktra zostaa wypacona z jego konta na skutek przestpstwa popenionego przez inn osob, w rzeczywistoci to bank ponosi strat w wysokoci 1000 z i to bank bdzie uznany za pokrzywdzonego w tym przypadku.
Przykad:
Do urzdu, w ktrym pracuje Krystyna, przyszed kto, kto na podstawie podrobionej faktury domaga si zapaty za rzekomo dostarczone do urzdu materiay biurowe. Poniewa faktura wygldaa na prawdziw, Krystyna wypacia sprawcy okrelon sum pienin. Mimo e to Krystyna zostaa wprowadzona w bd przez sprawc i to ona wydaa mu pienidze, nie bdzie uznana za pokrzywdzon, gdy w rzeczywistoci pienidze straci urzd.

Czy moja mama, ktra ma 70 lat i zostaa pobita, musi samodzielnie dziaa w procesie jako pokrzywdzony?

Oczywicie Twoja mama nie musi sama wszystkiego robi w trakcie procesu. W sytuacji, kiedy pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, czyli niebdca w stanie samodzielnie prowadzi swoich spraw, szczeglnie ze wzgldu na wiek albo stan zdrowia, reprezentowa j w trakcie postpowania moesz Ty, jeli tylko stale si ni na co dzie opiekujesz. Pamitaj jednak, e chcc reprezentowa osob nieporadn przed prokuratorem lub w sdzie, bdziesz musia wykaza zarwno, e Twoja mama jest osob nieporadn, jak i e to wanie Ty si ni stale opiekujesz (por. art. 51 3 k.p.k.).
Przykad:
Mama Krystyny ma 70 lat i jest sparaliowana. Mieszka razem z Krystyn, ktra si ni stale opiekuje. Choroba mamy Krystyny jest wynikiem pobicia przez grup wyrostkw z ssiedztwa. W toku procesu przeciwko sprawcom tego czynu mam Krystyny, jako osob pokrzywdzon, moe reprezentowa Krystyna osobicie.

Czy moje dziecko, bdce pokrzywdzonym, moe samodzielnie dziaa przed prokuratorem i w sdzie?

Zarwno przed prokuratorem, jak i w sdzie, osoby, ktre nie ukoczyy jeszcze 18 lat, nie mog samodzielnie podejmowa adnych dziaa. Nie oznacza to jednak, e s one pozbawione moliwoci bronienia swoich praw w trakcie procesu. Wszelkie dziaania za pokrzywdzone dzieci mog podejmowa ich przedstawiciele ustawowi, czyli Ty jako rodzic lub ustanowiony przez sd opiekun albo kurator oraz osoby, pod ktrych sta piecz dzieci pozostaj, czyli osoby sprawujce opiek nad dziemi w sposb cigy i we wszystkich dziedzinach ycia (por. art. 51 2 k.p.k.).
Przykad:
Jasiu, wracajc ze szkoy, zosta pobity przez starszych chopakw z technikum, ktrzy chcieli wydoby od niego pienidze ?na fajki?. W toczcym si postpowaniu przed prokuratorem i sdem Jasia, jako pokrzywdzonego, bdzie reprezentowa zarwno Krystyna, jak i Zenobiusz. Kade z nich moe to robi samodzielnie. Pamitaj jednak, e z chwil ukoczenia 18 roku ycia Twoje dziecko uzyskuje prawo do samodzielnego wystpowania przed prokuratorem lub sdem, za Ty tracisz prawo do reprezentowania go. Zatem od chwili uzyskania penoletnoci tylko Twoje dziecko moe dziaa w procesie, take w sytuacji, kiedy sprawa ju toczy si od jakiego czasu.

Czy pokrzywdzonym jest take zakad ubezpiecze, jeli w ramach ubezpieczenia wypaci mi pienidze stanowice rekompensat za doznan w wyniku przestpstwa szkod?

Nie, pokrzywdzonym w takim przypadku jeste jedynie Ty. Jednake zakad ubezpiecze moe bra udzia w toczcym si postpowaniu i korzysta z przysugujcych Ci uprawnie, aby uzyska od sprawcy kwot, ktr Tobie wypaci albo powinien wypaci. Niezalenie od powyszego, pokrzywdzonym jeste wycznie Ty (por. art. 49 3 k.p.k.).

Czy pokrzywdzonym moe by instytucja?

Tak, za pokrzywdzonego moesz by uznany nie tylko Ty, ale take Twj zakad pracy oraz kada firma lub instytucja, ktra poniosa szkod w wyniku przestpstwa (por. art. 49 1 i 2 k.p.k.).

Przykad:
Znajomy Zenobiusza ma przedsibiorstwo zajmujce si produkcj i sprzeda lekw do aptek. Jeden z przedstawicieli apteki podczas odbioru towaru z magazynu zabra, podpierajc si sfaszowanym rachunkiem, dwa razy wiksz ilo

lekarstw w stosunku do tej, za jak w rzeczywistoci zapaci. Pokrzywdzonym w tej sprawie bdzie przedsibiorstwo znajomego Zenobiusza, bo to ono ponioso szkod majtkow.

Dlaczego jako pokrzywdzony jeste tak wany w procesie karnym?

Przez wiele lat przestpstwo postrzegane byo jako swego rodzaju konflikt midzy sprawc a pastwem, ktrego rdem byo nieprzestrzeganie przez sprawc obowizujcych w spoeczestwie regu postpowania i dobrych obyczajw. Powodowao to, e najwaniejsze funkcje prawa karnego sprowadzay si do zapewnienia ludziom odpowiedniej ochrony przed przestpcami oraz zagwarantowania przestpcom sprawiedliwego i rzetelnego procesu.
Z kocem XX wieku zarwno osoby tworzce prawo, jak i je stosujce, zaczy coraz wyraniej dostrzega, e w ramach przestpstwa bardzo wany jest rwnie konflikt powstajcy midzy sprawc a Tob, czyli osob pokrzywdzon. Jednym z pierwszoplanowych celw prawa karnego stao si take naprawienie za wyrzdzonego przestpstwem. W zwizku z tym zaczto tworzy nowe i doskonali stare przepisy, ktre maj za zadanie pomc Ci rozwiza powyszy konflikt, doprowadzi do sprawiedliwego zakoczenia sprawy i by moe wymierzenia sprawcy kary oraz uzyska stosowne odszkodowanie za doznan szkod. Ukaranie sprawcy to za mao, aby sprawiedliwo zostaa osignita ? konieczne jest take odpowiednie wynagrodzenie Tobie, czyli pokrzywdzonemu, wyrzdzonej przestpstwem krzywdy.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150645
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu