thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Kady organ zajmujcy si zwalczaniem przestpczoci (tzn. Policja, prokurator i inne), kiedy dowie si, e przestpstwo zostao popenione, ma obowizek je ciga. Niewane, czy o przestpstwie zosta oficjalnie zawiadomiony, czy nie. Zdarza si, e organy cigania o przestpstwie dowiaduj si z prasy lub telewizji. Jednak najczciej dzieje si to poprzez zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa (por. art. 303 k.p.k.).

Co mi grozi, jeeli wiem o popenieniu przestpstwa, ale nie zo zawiadomienia o jego popenieniu?

Kady, kto dowiedzia si o popenieniu przestpstwa ciganego z urzdu, ma obowizek zawiadomi o tym Policj lub prokuratora. Regua ta dotyczy take Ciebie. Jest to jednak co do zasady obowizek spoeczny, tzn. za brak zawiadomienia nie grozi Ci adna kara (por. art. 304 1 k.p.k.). Istnieje jednak pewna grupa przestpstw, o ktrych popenieniu, usiowaniu popenienia, przygotowaniu do nich musisz obowizkowo poinformowa. Jeeli tego nie zrobisz, moesz pj do wizienia nawet na 3 lata, gdy niezawiadomienie o tym zdarzeniu jest traktowane jak przestpstwo (por. art. 240 k.k.). Do takich przestpstw, o ktrych popenieniu trzeba informowa, nale:

? eksterminacja ? zabicie okrelonej grupy narodowej, etnicznej, kulturowej lub politycznej;
? zamach stanu i przygotowanie do takiego zamachu ? dziaania zmierzajce do pozbawienia Polski niepodlegoci, oderwania czci jej terytorium;
? szpiegostwo ? wsppraca z wywiadem innego pastwa;
? zamach terrorystyczny;
? zabjstwo;
? spowodowanie zdarze niebezpiecznych dla ycia lub zdrowia wielu osb;
? piractwo ? przejcie kontroli nad statkiem albo samolotem poprzez podstp lub uycie przemocy;
? pozbawienie wolnoci;
? wzicie zakadnika.
Zawiadomi o przestpstwie naley niezwocznie ? tzn. najszybciej, jak tylko moesz!
W przypadku posiadania przez Ciebie wiadomoci o powyszych przestpstwach i jej nieprzekazania prokuratorowi lub Policji nie spotka Ci kara jedynie w sytuacji, jeeli:
? bye przekonany, e Policja lub prokurator wiedz ju o popenieniu przestpstwa;
? zapobiege dokonaniu tego przestpstwa;
? Ty sam albo osoba najblisza dla Ciebie moe ponie kar za to przestpstwo.

Co to jest Niebieska Karta?

Niebieska Karta to procedura stosowana przez Policj oraz Miejski Orodek Pomocy Spoecznej (MOPS) w celu lepszej ochrony osb, ktre stay si ofiar przemocy domowej. Jeli w domu jeste:

? bity, kopany, okaleczany lub w inny sposb stosowana jest wobec Ciebie przemoc fizyczna;
? straszony, poniany, upokarzany, uywane s wobec Ciebie wulgarne sowa;
? zmuszany do uprawiania stosunkw seksualnych;
? finansowo uzaleniony od swojego partnera, ktry nie pozwala Ci pracowa albo nie daje pienidzy na zaspokojenie najwaniejszych potrzeb (np. jedzenie, ubranie), powiniene zgosi si do najbliszego komisariatu Policji lub MOPS-u..

Czy i kiedy mona cofn wniosek o ciganie?

Wniosek o ciganie moesz cofn, ale wymaga to zgody prokuratora, a jeli sprawa trafia ju do sdu, to tak zgod moe wyda tylko sd. Nie moesz cofn wniosku, jeeli zosta ju w sdzie odczytany akt oskarenia. Wniosek moesz cofn pisemnie lub ustnie. Jeeli chcesz ustnie cofn wniosek, musi to zosta wpisane do protokou, czyli specjalnego dokumentu sporzdzanego przez sd lub prokuratora.
Uwaga!
W przypadku przestpstwa zgwacenia cofnicie wniosku jest niedozwolone (por. art. 12 3 k.p.k.)!
Pamitaj!
W przypadku cofnicia wniosku o ciganie nie bdziesz mia moliwoci zoenia go ponownie. Zatem dobrze zastanw si, czy na pewno chcesz zrezygnowa ze cigania sprawcy.

Czy istnieje obowizek wypenienia Niebieskiej Karty?

Policjantowi lub pracownikowi socjalnemu opowiedz o swoich problemach zwizanych z przemoc domow. Nie wstyd si i nie bj, osoby te zachowaj w tajemnicy wszystko to, co im powiesz, i pomog rozwiza Twoje problemy. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji policjant lub pracownik socjalny wypeni specjalny formularz, nazywany Niebiesk Kart. Zgoszenie przemocy domowej zawsze wie si z koniecznoci wypenienia Niebieskiej Karty. Pamitaj, e wypenienie Niebieskiej Karty ma Ci pomc, dlatego masz prawo si tego domaga. Jeli policjant albo pracownik socjalny jej nie wypenia, upomnij si o to!

Czy skadajc wniosek o ciganie, mona da cigania tylko niektrych przestpstw lub niektrych sprawcw przestpstw?

Jeeli zdarzyo si, e zostae pokrzywdzony kilkoma przestpstwami ciganymi na wniosek, popenionymi przez jedn osob, to moesz zadecydowa, czy chcesz, aby sprawca by cigany za wszystkie z nich, czy tylko za niektre.
Przykad:
Brat Zenobiusza ukrad mu samochd, a nastpnego dnia grozi, e go pobije. Zenobiusz moe zdecydowa, czy chce, aby jego brat by cigany zarwno za kradzie, jak i grob, czy tylko za jedno z tych przestpstw. Musisz jednak zwrci uwag, e ta zasada nie dotyczy sytuacji, kiedy jedno przestpstwo popenio wsplnie kilka osb. Wtedy zoony wniosek dotyczcy jednej osoby obejmuje wszystkich sprawcw, tzn. e nie moesz wybra, kto bdzie cigany, a kto nie. Wyjtkiem s tylko osoby najblisze dla Ciebie jeeli taka osoba jest jednym ze sprawcw przestpstwa, to musisz zoy osobny wniosek jej dotyczcy (por. art. 12 2 k.p.k.).
Przykad:
Zenobiusz zoy wniosek o ciganie teciowej jako sprawcy kradziey jego roweru, po czym w trakcie postpowania okazao si, e jednym ze sprawcw by take jego brat. Aby postpowanie byo przeciwko niemu prowadzone, Zenobiusz musi zoy dodatkowy wniosek o ciganie odnoszcy si do brata.

Czy w odniesieniu do kadego przestpstwa mog zoy zawiadomienie o podejrzeniu jego popenienia?

Zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa moesz zoy wtedy, kiedy masz informacje o dowolnym przestpstwie. Nie zawsze jednak zoenie zawiadomienia wywoa skutek w postaci wszczcia postpowania. Przykadowo, gdy zawiadomienie bdzie dotyczy przestpstwa ciganego z oskarenia prywatnego, co do zasady organ przyjmujcy zawiadomienie odmwi wszczcia postpowania, bowiem takimi przestpstwami w wikszoci przypadkw Policja/prokurator si nie zajmuje.

Czy wypenienie Niebieskiej Karty zastpuje zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa?

Wypenienie Niebieskiej Karty nie jest rwnoznaczne z zawiadomieniem o popenieniu przestpstwa. Niebieska Karta dokumentuje sytuacj, pokazuje skutki i stanowi wany dowd w sprawie karnej, jednak jeeli chcesz, aby sprawca zosta ukarany, potrzebne moe by zoenie przez Ciebie zawiadomienia o popenieniu przestpstwa na Twoj szkod, chyba e Policja lub prokurator zajm si spraw z wasnej inicjatywy.
Ponadto po wypenieniu Niebieskiej Karty Twoja sytuacja bdzie stale nadzorowana przez Policj lub pracownika socjalnego.

Czym jest wniosek o ciganie?

Wniosek o ciganie to pewnego rodzaju proba, skierowana najczciej do Policji lub prokuratora, by zajli si dan spraw. To zupenie co innego ni zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa. Wniosek jest niezbdny, by Policja moga podj odpowiednie dziaania zmierzajce do ukarania sprawcy przestpstwa, ktre jest wprawdzie cigane z urzdu, ale dla prowadzenia postpowania i ukarania sprawcy jest dodatkowo wymagany Twj wniosek jako
pokrzywdzonego. Niektre przestpstwa s dlatego cigane na wniosek, eby da wybr osobie pokrzywdzonej, czy chce, aby sprawca takiego przestpstwa zosta pocignity do odpowiedzialnoci ? czsto sprawcami s przecie czonkowie najbliszej rodziny (por. art. 12 k.p.k.).

Czym jest zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa?

Zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa to po prostu informacja, ktr kady z nas moe przekaza Policji lub prokuratorowi, jeeli wiemy o jakim wydarzeniu lub sytuacji, ktra moe by przestpstwem.

Do kiedy mona zoy wniosek o ciganie?

Nie musisz si przejmowa, jeeli od przestpstwa mino nawet kilka miesicy. Wniosek musisz bowiem zoy, dopki przestpstwo nie ulegnie przedawnieniu, czyli do chwili, od ktrej przestpstwa nie mona ju ciga. O terminie przedawnienia decyduje przepis prawa. Najkrtszy termin przy przestpstwach ciganych na wniosek wynosi 5 lat.

Jak zoy zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa?

Jeeli jako pokrzywdzony posiadasz informacje o popenieniu przestpstwa na Twoj szkod lub bye bezporednim wiadkiem takiego przestpstwa, najlepiej udaj si do najbliszego komisariatu Policji lub jednostki prokuratury. Zawiadomienie moesz zoy ustnie lub pisemnie. Ustne zoenie zawiadomienia polega na opowiedzeniu policjantowi/prokuratorowi o caym wydarzeniu. Po zoeniu ustnego zawiadomienia moesz zosta od razu przesuchany w charakterze wiadka. Zarwno zawiadomienie, jak i przesuchanie zostan zapisane w protokole, ktry wypeni policjant/prokurator. Na koniec protok musi zosta podpisany przez Ciebie. Jeeli pragniesz zoy zawiadomienie pisemnie, pismo zawierajce informacje, jakie chciaby przekaza organom cigania, zostaw na komisariacie Policji lub w prokuraturze albo wylij je drog listown (por. art. 304a k.p.k.).

Jakie informacje musz poda, aby Niebieska Karta zostaa wypeniona?

Podczas wypeniania Niebieskiej Karty zostaniesz poproszony o podanie nastpujcych informacji:
? Twoje dane osobowe (imi, nazwisko);
? Twj adres zamieszkania;
? jaki jest stosunek pokrewiestwa midzy Tob a sprawc;
? gdzie jeste zatrudniony;
? kontakt do Ciebie (najlepiej telefon).
Do tego musisz krtko opowiedzie, co si wydarzyo. Powiedz, jak bye traktowany. Jeli bye bity, poka lub chocia opisz, jakie masz obraenia. Zwr uwag, czy opisywane zajcie zdarzyo si po raz pierwszy, czy te miao ju miejsce wczeniej.
Po wypenieniu Niebieskiej Karty musisz j podpisa. Zanim to zrobisz, przeczytaj dokadnie, czy wszystkie informacje zostay dobrze zapisane.

Jakie przestpstwa s cigane na wniosek?

Do przestpstw ciganych na wniosek nale w szczeglnoci:
? uszkodzenie ciaa lub wywoanie choroby trwajcej duej ni 7 dni na szkod osoby najbliszej (art. 157 1 w zw. z 5 k.k.);
? nieumylne naraenie na niebezpieczestwo utraty ycia lub zdrowia (art. 160 3 k.k.);
? naraenie na zaraenie wirusem HIV, chorob weneryczn, zakan, nieuleczaln lub zagraajc yciu (art. 161 1 i 2 k.k.);
? spowodowanie wypadku, jeli pokrzywdzonym jest tylko osoba najblisza(art. 177 1 w zw. z 3 k.k.);
? groba karalna (art. 190 1 k.k.);
? wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 1 k.k.);
? zgwacenie (art. 197 k.k.);
? wykorzystanie seksualne osoby bezradnej lub upoledzonej (art. 198 k.k.);
? wykorzystanie seksualne osoby znajdujcej si w przymusowej sytuacji(art. 199 k.k.);
? uchylanie si od pacenia alimentw (art. 209 1 k.k.);
? nielegalne uzyskanie informacji (art. 267 1?3 k.k.);
? spowodowanie szkody w informatycznej bazie danych (art. 268a 1 i 2 k.k.);
? kradzie i kradzie z wamaniem na szkod osoby najbliszej (art. 278 i 279 k.k.);
? przywaszczenie rzeczy na szkod osoby najbliszej (art. 284 1?3 k.k.);
? kradzie impulsw telefonicznych (art. 285 k.k.);
? oszustwo i oszustwo komputerowe na szkod osoby najbliszej (art. 286 1?3 i 287 1?2 k.k.);
? zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy (art. 288 1?2 k.k.);
? zabr pojazdu osoby najbliszej w celu krtkotrwaego uycia (art. 289 1?3 k.k.);
? utrudnianie dochodzenia roszcze oraz nierzetelna dokumentacja, jeli pokrzywdzonym
nie jest Skarb Pastwa (art. 300 1 i 303 1?3 k.k.).

Jakie s rodzaje przestpstw?

Wyrniamy trzy rodzaje przestpstw ze wzgldu na sposb, w jaki si je ciga:
? przestpstwa cigane z urzdu
Przestpstwa cigane z urzdu to takie, ktre Policja lub prokurator maj obowizek zwalcza niezalenie od inicjatywy Twojej lub innych osb. Jeeli w jakikolwiek sposb Policja lub prokurator dowiedz si o popenieniu takiego przestpstwa, musz je ciga. Zdecydowana wikszo przestpstw jest cigana wanie w taki sposb. S to gwnie przestpstwa bardzo powane, takie jak zabjstwo, rozbj czy pobicie, lub takie, ktre naruszaj interes spoeczny, tzn. zagraaj pastwu lub spoeczestwu. Takimi przestpstwami s chociaby korupcja czy prowadzenie samochodu pod wpywem alkoholu.
Przykad:
Zenobiusz zosta pobity po meczu pikarskim przez kibicw przeciwnej druyny. Nie chcia jednak informowa nikogo o tym, co si wydarzyo, bowiem uzna, e sam wymierzy sprawiedliwo. Na stadionie byy zamontowane kamery, dziki czemu Policja dowiedziaa si o pobiciu Zenobiusza i wszcza odpowiednie postpowanie, chocia Zenobiusz nie zgadza si, eby ciga sprawcw pobicia.
Przykad:
Znajoma Krystyny, nie mogc zaatwi sprawy w urzdzie, postanowia wrczy urzdnikowi apwk, a nastpnie wraz ze swoim mem, ktry prowadzi samochd, chocia wypi kilka piw, wrcia do domu. Zarwno znajoma Krystyny, jak i jej m popenili przestpstwa i bd cigani, jeli tylko organy cigania si o tym dowiedz.
? przestpstwa cigane na wniosek
ciganie na wniosek charakteryzuje si tym, e Policja lub prokurator nie bd ciga sprawcy przestpstwa dopki Ty, jako osoba pokrzywdzona, nie zoysz dodatkowo wniosku o ciganie. Po zoeniu takiego wniosku postpowanie toczy si tak samo jak przy przestpstwach ciganych z urzdu. Przed zoeniem przez Ciebie wniosku Policja lub prokurator mog podejmowa jedynie czynnoci konieczne dla zabezpieczenia dowodw
(por. art. 12, 17 k.p.k.).
Przykad:
Nerwowy ssiad Zenobiusza zagrozi, e jeeli ten jeszcze raz bdzie wbija gwodzie o 8 rano w sobot, to poamie mu rce. Chocia syszao to kilku innych ssiadw i policjant, ssiad Zenobiusza nie bdzie cigany za groby, dopki Zenobiusz nie zoy wniosku.
? przestpstwa z oskarenia prywatnego
Takich przestpstw nie ciga ani Policja ani prokurator, tylko Ty sam. Jako pokrzywdzony samodzielnie wnosisz do sdu prywatny akt oskarenia i penisz funkcj oskaryciela. Przestpstw ciganych z oskarenia prywatnego jest niewiele i nios ze sob niewielk szkodliwo. Niemniej jednak istnieje take moliwo wszczcia postpowania o przestpstwo cigane z oskarenia prywatnego lub przyczenia si do ju toczcego si postpowania o takie przestpstwo przez prokuratora, jeeli uzna on, e wymaga tego interes spoeczny. Musisz pamita jednak, e jest to decyzja uznaniowa prokuratora (por. art. 59, 60 k.p.k.).

Kto moe zoy wniosek o ciganie?

Wniosek o ciganie moesz zoy tylko Ty, jako osoba pokrzywdzona. Jeeli jednak o przestpstwie zawiadomi inna ni Ty osoba, Policja lub prokurator maj obowizek poinformowa Ci o moliwoci zoenia wniosku. Podobnie bdzie, kiedy Policja lub inny organ z wasnej inicjatywy ciga ju przestpstwo i okae si, e jest to przestpstwo cigane na wniosek. W sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest maoletni, ktrego jeste przedstawicielem ustawowym, albo osoba ubezwasnowolniona cakowicie lub czciowo, nad ktr sprawujesz sta piecz, to prawa pokrzywdzonego wykonujesz Ty (por. art. 51 2 k.p.k.).
Przykad:
Zenobiuszowi skradziono samochd. W czasie prowadzonego przez Policj postpowania okazao si, e samochd ukrad brat Zenobiusza. Jeli Zenobiusz chce, eby Policja dalej prowadzia postpowanie, musi zoy wniosek o ciganie.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150648
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu