thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Co oznacza dwuinstancyjno postpowania sdowego?

Wydanie orzeczenia przez sd nie koczy sprawy ostatecznie. W celu lepszej ochrony interesw uczestnikw procesu orzeczenia podlegaj kontroli przez inny sd. Jest to tak zwana dwuinstancyjno postpowania sdowego. Pamitaj, e jako oskaryciel posikowy, oskaryciel prywatny lub powd cywilny masz prawo domaga si takiej kontroli. Uprawnienie to realizujesz za pomoc rodkw zaskarenia.

Czy mog co zrobi w sytuacji, gdy nie wnios rodka zaskarenia w terminie?

W sytuacji, gdy niedotrzymanie terminu na wniesienie rodka zaskarania nastpio z przyczyn od Ciebie niezalenych, moesz w cigu 7 dni od ustania przeszkody, z powodu ktrej nie wniose rodka, zoy wniosek o przywrcenie terminu. Pamitaj jednak, e skadajc taki wniosek, musisz jednoczenie dokona czynnoci, ktrej nie wykonae w terminie, czyli wnie odpowiedni rodek zaskarenia. Na odmow przywrcenia terminu przysuguje Ci zaalenie (por. art. 126 1 i 3 k.p.k.). Musisz jednak zwrci uwag, e wniesienie takiego wniosku nie wstrzymuje wykonania orzeczenia. Jednake organ, do ktrego zoye wniosek (lub organ powoany do rozpoznania rodka zaskarenia), moe wstrzyma wykonanie orzeczenia. Natomiast, gdy tego nie zrobi, jego odmowa nie wymaga uzasadnienia
(por. art. 127 k.p.k.).

Przykad:

Zenobiusz ciko zachorowa i trafi do szpitala, przez co nie mg w terminie wnie do sdu rodka zaskarenia ? bya to zdecydowanie przyczyna niezalena od Zenobiusza. W takiej sytuacji musi on w cigu 7 dni od wyjcia ze szpitala
wnie wniosek o przywrcenie terminu wraz z odpowiednim rodkiem zaskarenia.

Czy oprcz apelacji i zaalenia istniej inne sposoby zaskarenia orzecze?

Musisz wiedzie, e jeeli w sprawie zosta wydany przez sd wyrok nakazowy, to waciwym rodkiem zaskarenia jest sprzeciw od wyroku nakazowego. Sprzeciw taki musisz wnie w terminie 7 dni od daty dorczenia Ci wyroku nakazowego. Wniesienie przez Ciebie sprzeciwu spowoduje, e wyrok nakazowy od razu straci moc, a sprawa zostanie rozpoznana na zasadach oglnych. Sd wyznaczy zatem rozpraw, za Ty zostaniesz powiadomiony o jej terminie (por. art. 506 k.p.k.).
Ponadto istniej tak zwane nadzwyczajne rodki zaskarenia orzecze. Maj one charakter uzupeniajcy w stosunku do dwuinstancyjnej kontroli. Tymi rodkami s kasacja oraz wznowienie postpowania sdowego. Maj one charakter wyjtkowy, mog by wnoszone w cile okrelonych przypadkach, po spenieniu wielu warunkw. Podstawow rnic w stosunku do rodkw zwyczajnych jest to, e w trybie nadzwyczajnym moesz skary jedynie orzeczenia prawomocne. Jednym z najwaniejszych warunkw dopuszczalnoci wniesienia rodkw nadzwyczajnych jest przymus adwokacki (radcowski), czyli konieczno sporzdzenia ich przez adwokata lub radc prawnego. Jeli zastanawiasz si, czy w Twojej sprawie moliwe jest wniesienie takiego rodka, powiniene uda si do adwokata lub radcy prawnego albo zwrci si do sdu o wyznaczenie adwokata z urzdu, ktry rozway tak moliwo.

Czy przed sporzdzeniem rodka zaskarenia musz podj wczeniej jakie dziaania?

W przypadku, gdy chcesz wnie apelacj, najpierw z wniosek o sporzdzenie na pimie i dorczenie uzasadnienia wyroku. Masz na to 7 dni od daty ogoszenia wyroku, za jeeli sprawa toczy si w ramach postpowania przyspieszonego ? jedynie 3 dni od daty ogoszenia wyroku (por. art. 423 k.p.k., art. 517h 1 k.p.k.).W wypadku, gdy chcesz wnie zaalenie, nie musisz podejmowa wczeniej adnych dziaa.

Jak powinny wyglda apelacja i zaalenie?

Apelacja i zaalenie powinny by sporzdzone na pimie. Musisz wskaza zaskarone przez Ciebie orzeczenie (pamitaj o podaniu sygnatury akt sprawy), a take poda, czego si domagasz. Nie jeste zobowizany do formuowania
zarzutw ani do umieszczania uzasadnienia (por. art. 427 k.p.k.).
Zobacz wzr nr 11 i 12.

Jaki jest sposb wnoszenia rodkw zaskarenia?

rodek zaskarenia wnosi si do sdu, ktry wyda zaskarone orzeczenie (por. art. 428 1 k.p.k.). Nie oznacza to, e sd ten bdzie rozpatrywa rodek zaskarenia. Jego zadaniem jest tylko przekazanie sprawy do sdu odwoawczego.
W przypadku zaalenia sd, na ktrego postanowienie zoono zaalenie, moe je uwzgldni, jeli dziaa w tym samym skadzie. W innym wypadku musi przekaza spraw sdowi odwoawczemu (por. art. 463 k.p.k.).

Jaki jest termin na wniesienie rodkw zaskarenia?

Bardzo wane jest to, aby dochowa terminw. W przypadku upynicia terminu Twj rodek odwoawczy nie zostanie przyjty. Terminy te s inne dla apelacji, a inne dla zaalenia. Apelacj moesz skutecznie zoy w terminie 14 dni od daty dorczenia Ci wyroku wraz z uzasadnieniem, ewentualnie od razu w terminie 7 dni od daty ogoszenia wyroku, jeli nie skadasz wniosku o sporzdzenie przez sd uzasadnienia wyroku. Wyjtkiem jest postpowanie przyspieszone ? wwczas apelacj musisz zoy w terminie 7 dni od daty dorczenia Ci wyroku wraz z uzasadnieniem (por. art. 445 k.p.k., art. 517h 3 k.p.k.). Zaalenie moesz skutecznie zoy w terminie 7 dni od daty ogoszenia postanowienia lub od daty dorczenia, gdy ustawa nakada obowizek na sd, aby dorczy Ci tre postanowienia (por. art. 460 k.p.k.). Musisz wiedzie, e apelacja od wyroku sdu okrgowego powinna by sporzdzona i podpisana przez adwokata lub radc prawnego (por. art. 446 k.p.k.).

Jakie s rodzaje orzecze sdowych, ktre mog zaskary?

Orzeczenie sdu moe przybra posta:
1) wyroku ? wydawany jest w kwestii najwaniejszej, czyli rozstrzyga o tym, czy oskarony jest winny, czy niewinny;
2) postanowienia ? wydawane jest w kwestiach mniejszej wagi, moe dotyczy wielu zagadnie (przykadowo, sd moe oddali Twj wniosek dowodowy, przeduy okres tymczasowego aresztowania sprawcy czy te przekaza spraw ponownie do prokuratora w celu uzupenienia przez niego materiau dowodowego). Ponadto sdzia wydaje zarzdzenia ? nie s one typowym orzeczeniem sdu. S to decyzje procesowe o charakterze porzdkowym (por. art. 93 k.p.k.).

Jakie zarzuty mog podnie w apelacji lub zaaleniu?

Aby Twoja apelacja lub zaalenie odniosy skutek, musi zaistnie wzgldna lub bezwzgldna przyczyna odwoawcza.
Wzgldna przyczyna odwoawcza to uchybienie orzeczenia, ktre moe by uwzgldnione przez sd tylko wtedy, gdy powoasz si na nie w swoim zarzucie i odpowiednio je uargumentujesz. Zarzuty mog w tym wypadku dotyczy:
a) niewaciwego zastosowania przez sd przepisw okrelajcych zasady odpowiedzialnoci karnej i katalog przestpstw (s to przepisy zawarte przede wszystkim w kodeksie karnym);
b) niewaciwego zastosowania przez sd przepisw okrelajcych przebieg postpowania przed sdem (s to przepisy zawarte przede wszystkim w kodeksie postpowania karnego);
c) bdu w ustaleniach faktycznych (niewaciwe ustalenie przez sd przebiegu zdarze);
d) racej niewspmiernoci kary (np. sd skaza sprawc na kar grzywny, a powinien skaza na kar pozbawienia wolnoci). Pamitaj, e w tym wypadku rnica pomidzy kar orzeczon a kar, ktra powinna by w tym wypadku waciwa, musi by raca (por. art. 438 k.p.k.).
Bezwzgldna przyczyna odwoawcza to uchybienie orzeczenia, ktre sd ma obowizek uwzgldni niezalenie od tego, czy powoasz si na nie w swoim zarzucie. Bezwzgldne przyczyny odwoawcze s nastpujce:
? w wydaniu orzeczenia braa udzia osoba nieuprawniona (np. sekretarka) lub niezdolna do orzekania (np. pijany sdzia) bd podlegajca wyczeniu z mocy prawa (np. sdzia by bratem oskaronego);
? sd by nienaleycie obsadzony (np. za mao sdziw) lub te jeden z czonkw nie by obecny na caej rozprawie;
? sd powszechny orzek w sprawie nalecej do waciwoci sdu szczeglnego (np. o odpowiedzialnoci onierza orzek zwyky sd zamiast wojskowego) lub odwrotnie;
? sd niszego rzdu orzek w sprawie nalecej do waciwoci sdu wyszego rzdu (np. zamiast sdu okrgowego orzeka sd rejonowy);
? orzeczono kar lub rodek karny nieznane ustawie (np. kar chosty);
? zachodzi sprzeczno w treci orzeczenia uniemoliwiajca jego wykonanie (np. sd skaza sprawc na kar dwch lat pozbawienia wolnoci, wpisujc obok w nawiasie trzy lata);
? orzeczenie zostao wydane pomimo tego, e postpowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostao ju prawomocnie zakoczone (czyli kto zosta skazany drugi raz za dokadnie to samo);
? zachodzi jedna z okolicznoci, w przypadku wystpienia ktrych postpowanie powinno by umorzone ju przez prokuratora (np. oskarony zmar);
? oskarony nie mia obrocy, kiedy musia go mie (np. gdy by niemy);
? spraw rozpoznano podczas nieobecnoci oskaronego, ktrego obecno bya obowizkowa (por. art. 439 k.p.k.).
Pamitaj, e zarzut jest wyraanym przez Ciebie subiektywnym twierdzeniem. Zarzut zawsze musi dotyczy jednej z przyczyn odwoawczych. W kadym rodku zaskarenia masz prawo poczyni kilka zarzutw rwnoczenie.

Z jakich rodkw zaskarenia i w jakich przypadkach mog korzysta?

Przewidziane s dwa rodki zaskarenia:
1) apelacja ? dziki niej moesz zaskary wyrok. Pamitaj, e wnoszc apelacj, musisz wskaza zaskarone rozstrzygnicie oraz poda, czego si domagasz (por. art. 427 k.p.k.).
2) zaalenie ? dziki niemu moesz zaskary postanowienia i zarzdzenia.
Pamitaj, e zaalenie przysuguje w stosunku do postanowie, ktre zamykaj drog do wydania wyroku, oraz w stosunku do innych postanowie, przy ktrych k.p.k. dopuszcza tak moliwo (por. art. 459 k.p.k.).

Przykad:

Sd przekaza spraw prokuratorowi, aby ten uzupeni ledztwo prowadzonew sprawie usiowania zabjstwa Zenobiusza. Zenobiusz wnis jednak zaalenie, stwierdzajc, e nie ma potrzeby poszukiwa kolejnych dowodw, gdy materia dowodowy zgromadzony w toku postpowania przed prokuratorem jest wystarczajcy. Sd rozpatrujcy zaalenie podzieli opini Zenobiusza i uchyli postanowienie

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150648
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu