thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Co to jest ?szczeglnie bliski stosunek osobisty? i co z niego wynika?

By moe jeste w takiej sytuacji, e Twj najlepszy przyjaciel jest Ci o wiele bliszy ni wasne dzieci? A moe ciocia, z ktr spdzie poow dziecistwa i ktra wychowywaa Ci lepiej ni rodzice, jest dla Ciebie kim naprawd wanym?
Otrzymae wezwanie do sdu i masz by przesuchiwany jako wiadek przeciwko komu, kto nie znajduje si w krgu Twoich ?osb najbliszych?, a przecie jeste z nim zwizany bardziej ni z kimkolwiek na wiecie? Nie martw si. Przepisy prawa przewiduj tak sytuacj. Id do sdu, lecz kiedy zostaniesz wywoany do barierki dla wiadkw, zanim padn pierwsze pytania w sprawie, popro sd o zwolnienie od zoenia zezna lub odpowiedzi na poszczeglne kwestie. Swj wniosek uzasadnij ?szczeglnie bliskim stosunkiem osobistym?, ktry czy Ci z oskaronym. Sd moe przychyli si do Twojej proby, ale moe j te odrzuci. By moe bdziesz wic musia zeznawa (por. art. 185 k.p.k.).

Co to jest pouczenie i jakie s jego skutki?

Pouczenie jest to informacja dla wiadka, ktra polega na uprzedzeniu go o odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna. Czynnoci tej dokonuje si przed przystpieniem do przesuchania. Na Policji i w prokuraturze pouczenie ma form ustnej informacji o zakazie skadania faszywych zezna i moliwych konsekwencjach takiego zachowania. Dodatkowo zostaniesz poproszony o podpisanie owiadczenia, e zapoznae si z treci pouczenia. Nieco inaczej odbywa si to w trakcie rozprawy. Stojc przy barierce dla wiadka, otrzymasz od sdu wycznie ustne pouczenie o treci art. 233 kodeksu karnego. Zwr uwag na t cz postpowania ? jest ona wana zarwno dla Ciebie, jak i dla organu przesuchujcego.

Przykad:

Zenobiusz zeznawa na rozprawie jako wiadek. Na skutek pomyki sd zapomnia udzieli mu pouczenia, a dodatkowo nie poprosi go o zoenie przyrzeczenia.Gdyby znalaz si kiedy w podobnej sytuacji, to nawet jeli bdziesz kama
i opowiada bzdury, nie zostaniesz pocignity do odpowiedzialnoci za swoje zachowanie.

Co to jest przesuchanie?

Przesuchanie jest jedn z gwnych czynnoci pozwalajcych uzyska dowody w trakcie toczcego si postpowania. Jeste pokrzywdzonym, ale w trakcie przesuchania nazywany bdziesz ?wiadkiem?. To, o czym sobie przypomnisz, a nastpnie powiesz przesuchujcemu, bdzie miao istotny wpyw na to, jak Policja, prokurator czy sd bd wyobraa sobie zdarzenie, o ktre sprawa si toczy. Z tego wzgldu wane jest, aby zoy wierne zeznania i opowiedzia o wszystkich okolicznociach danej sytuacji, nawet jeli bdzie Ci si wydawa, e to, co mwisz, nie jest istotne. Prawdopodobnie nie bdziesz jedynym wiadkiem, ale sprbuj opowiedzie wszystko w taki sposb, w jaki zapamitae dane zdarzenie. Jeli nie jeste czego pewien, to zaznacz to w swojej wypowiedzi. Nie bj si uywa zwrotw ?wydaje mi si?. Dziki temu Twoje zeznania bd wiarygodniejsze, a wraz z wypowiedziami innych osb dadz peniejszy obraz sytuacji.


Co zrobi, gdy jestem osob niepenosprawn, a zostaem wezwany na przesuchanie?

Przykad:

Tata Zenobiusza jest inwalid. Jego stan uniemoliwia mu przemieszczanie si. Sd wezwa go na przesuchanie w sprawie kradziey z wamaniem do altanki na jego dziace.
Jeli jeste w podobnej sytuacji, to zadzwo do organu wzywajcego Ci i opisz oraz uzasadnij swoj sytuacj. Choroba, kalectwo czy inna, nie dajca si pokona przeszkoda, nie wykluczaj bezwzgldnie moliwoci przeprowadzenia przesuchania, sd lub inny organ moe bowiem uda si do miejsca pobytu wiadka i tam dokona tej czynnoci albo nawet przeprowadzi przesuchanie przez telefon (por. art. 177 2 k.p.k.).

Czym jest przyrzeczenie?

?wiadomy znaczenia moich sw i odpowiedzialnoci przed prawem przyrzekam uroczycie, e bd mwi szczer prawd, niczego nie ukrywajc z tego, co mi jest wiadome? (por. art. 188 1 k.p.k.). Zanim zaczniesz zeznawa, sdzia moe wezwa Ci do powtrzenia tego zdania. Nie jest to obowizkowy element rozprawy (por. art. 187 3 k.p.k.), wic nie bd zaskoczony, jeli przyrzeczenie zostanie pominite. Jest to chwila bardzo podniosa, na czas ktrej wszyscy obecni na sali powstan, nawet sdziowie. Jest to uroczysta forma zobowizania Ci do zeznawania prawdy pod grob odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna (por. art. 188 2 k.p.k.). Jeli jeste osob guch lub niem, to zostaniesz poproszony o podpisanie dokumentu zawierajcego tekst przyrzeczenia. Ponadto, jeli zeznajesz w tej samej sprawie nie po raz pierwszy, to w trakcie kolejnego przesuchania sd raczej przypomni Ci o treci przyrzeczenia, ni poprosi o ponowne jego zoenie (por. art. 188 3 i 4 k.p.k.).
Przykad:
Dziadek Jasia by po zabiegu tracheotomii. Przed przystpieniem do przesuchania sd da mu do podpisania dokument z rot przyrzeczenia. Czynno taka miaa dla niego takie same skutki, jakby przyrzeczenie zostao zoone ustnie.

Czym s faszywe zeznania i jaka grozi za nie kara?

Skadanie zezna polega na ustnym przedstawieniu jakiej sytuacji lub okolicznoci. ?Faszywie zeznawa? to znaczy podawa wiadomoci nieprawdziwe albo zataja prawd, majc tego pen wiadomo. Przepisy przewiduj za to
zachowanie kar do 3 lat pozbawienia wolnoci.Pouczenie jest Ci udzielane dlatego, aby pamita, e nie moesz wiadomie mwi nieprawdy. Dopiero takie celowe dziaanie ? kiedy wiesz, e kamiesz i mimo wszystko to robisz ? moe sprowadzi na Ciebie kopoty.To jednak nie wszystko. Nie wolno Ci te zataja prawdy. Dosownie znaczy
to tyle, e jeli masz jakie informacje dotyczce sprawy, to powiniene je poda. Nie pomijaj niczego specjalnie. Najprawdopodobniej to, o czym nie wspomniae, zostanie powiedziane przez innego wiadka, a wtedy okae si, e nie jeste osob, ktrej mona da wiar. Jako pokrzywdzony powiniene by szczeglnie zainteresowany tym, eby przekona sdziego i inne osoby, e to, co mwisz, jest prawd w kadym szczegle, a oprcz tego, co sobie przypomniae nie zdarzyo si nic wicej. Dla wykrycia ?faszu? w Twoich zeznaniach znaczenie maj stwierdzane przez Ciebie fakty, a nie oceny czy wnioski (por. art. 233 k.k.).

Przykad:

Jeli Zenobiusz zezna, e sprawc przestpstwa jest mczyzna ? to jest to fakt. Da si powiedzie z ca pewnoci, czy jest to prawda, czy fasz. Jeli stwierdzi natomiast, e sprawca mia dobry humor, bo melodyjnie mrucza pod nosem ? jest to ocena. Okolicznoci, ktre wywnioskujesz albo ocenisz w bdny sposb, nie bd
podstaw do ukarania Ci za skadanie faszywych zezna. S to Twoje osobiste wraenia i interpretacje sytuacji, ktre kady czowiek moe postrzega odmiennie.
Jeli od pocztku bdziesz odmawia zoenia zezna ? nie majc do tego powodu ? to mimo wszystko Twoje zachowanie nie zostanie potraktowane jako zatajanie prawdy. Jest tak dlatego, e ocenia prawdziwo lub fasz czyjej wypowiedzi mona tylko wtedy, kiedy osoba powie cokolwiek. Jeli wic od pocztku przesuchania bdziesz milcze co do kwestii zwizanych ze spraw, to nie grozi Ci odpowiedzialno karna. Nie oznacza to oczywicie, e moesz bez przyczyny odmawia zezna ? sd ma pene prawo naoy na Ciebie kar porzdkow
(por. art. 287 1 lub 2 k.p.k.) w kwocie do 10.000 z lub orzec areszt do 30 dni.

Jak si dowiem o terminie przesuchania?

W celu poproszenia Ci o stawiennictwo na komisariacie, u prokuratora czy w sdzie, zostanie przesany do Ciebie druczek zatytuowany ?wezwanie?. Pismo takie ma form listu poleconego za potwierdzeniem odbioru (por. art. 130
k.p.k.) i wysyane jest do Twojego miejsca zamieszkania. Dokument ten dorcza Ci si osobicie, ale gdyby chwilowo nie by obecny, to listonosz moe przekaza korespondencj dla Ciebie innemu dorosemu domownikowi (por. art. 132 1, 2 k.p.k.). Kiedy otrzymasz list z piecztk instytucji wymiaru sprawiedliwoci, nie panikuj.
Nie zrobie nic zego. Spokojnie przeczytaj, o co chodzi. W treci wezwania znajdziesz nastpujce informacje (por. art. 129 1 k.p.k.):
? kto Ci wzywa (Policja, prokurator, a moe sd);
? dlaczego, tj. w jakiej sprawie bdziesz suchany;
? w jakim charakterze bdziesz odpowiada (nie martw si, e jako pokrzywdzony nazywany jeste ?wiadkiem?; ten, kto Ci wezwa, pamita o tym);
? gdzie i o jakim czasie powiniene si stawi;
? co moe si sta, jeli nie przyjdziesz.
Nasza pami jest zawodna, dlatego najlepiej, aby zoy zeznania od razu po zdarzeniu lub nastpnego dnia. W tym celu moesz zosta wezwany telefonicznie (por. art. 137 k.p.k.). Osoba dzwonica umwi si z Tob na spotkanie i przedstawi Ci informacje identyczne z tymi, jakie zawieraoby wezwanie przesane poczt.

Przykad:

W trakcie podry tramwajem dwch wyrostkw wyrwao Krystynie torebk. Jeden z pasaerw to zauway i wezwa Policj. Na najbliszym przystanku czekali ju funkcjonariusze, ktrzy zapali zodziejaszkw. Policjanci poprosili Krystyn,aby od razu pojechaa z nimi na komisariat, by zoy zeznania, lecz ona spieszya si do pracy, wic spisali jej dane kontaktowe i nastpnego dnia zadzwonili do niej, eby ustali dogodny, lecz w miar szybki termin przesuchania. Twoje zeznania s bardzo istotne dla przebiegu postpowania, dlatego wane jest, aby zosta skutecznie powiadomiony o planowanym przesuchaniu.

Przykad:

Jeli Policja chce przesucha Krystyn i wyle jej list polecony, a nastpnie listonosz jej nie zastanie (ani innej osoby dorosej), to moe korespondencj dla niej pozostawi u administratora domu lub u dozorcy, jeli tylko wyra na to zgod. Z braku takiej moliwoci Krystyna znajdzie w skrzynce awizo wzywajce do odebrania pisma w urzdzie pocztowym. Skoro Krystyna pracuje, to list skierowany do niej moe rwnie zosta dorczony do miejsca jej zatrudnienia. Dodatkowo mona skontaktowa si z ni za porednictwem telefaksu lub Internetu,
o ile jest ich uytkownikiem (por. art. 132, 133 k.p.k.). Jeli w pierwszej chwili przestraszysz si i widzc pismo od organu wymiaru sprawiedliwoci, odmwisz jego przyjcia albo te odbierzesz je od listonosza, ale uparcie nie pokwitujesz odbioru podpisem, to na kopercie zostanie dokonana odpowiednia notatka, ktra bdzie informacj dla wzywajcego Ci o Twojej odmowie. Co wicej, bdziesz traktowany w taki sposb, jakby odebra wezwanie (por. art. 136 1 k.p.k.). Inn sytuacj, w ktrej moesz zosta potraktowany tak, jakby wezwanie zostao
Ci dorczone, cho nie widziae go na oczy, moe by sytuacja, w ktrej zmienie swoje miejsce zamieszkania i nie poinformowae o tym prokuratora albo sdu, jeli jeste oskarycielem lub powodem cywilnym.

Przykad:

Kiedy Krystyna zeznawaa na komisariacie w sprawie kradziey torebki, to mieszkaa przy ulicy Liliowej. Nastpnie wraz z rodzin przeprowadzia si na nowe osiedle przy ulicy Obozowej i nie poinformowaa o tym Policji. Tymczasem sprawa toczya si, a wreszcie znalaza si w sdzie, ktry postanowi jeszcze raz przesucha Krystyn, dziaajc ju tym razem w charakterze oskaryciela posikowego. Poniewa w aktach znajdowa si jej stary adres, sd wysa tam wezwanie. Krystyna nie stawia si na przesuchaniu i sd naoy na ni kar. Niestety,nie moe teraz tumaczy swojego niestawiennictwa zmian adresu (por. art. 139 1 k.p.k.).

Kiedy mog odmwi skadania zezna? Czy musz zeznawa przeciwko najbliszym?

Na wstpie, obok sprawdzenia danych osobowych, bdziesz pytany o ?stosunek do stron?. Wtedy poinformujesz przesuchujcego, czy oskarony jest dla Ciebie osob najblisz. Nie martw si, nie musisz go obcia zeznaniami. Masz prawo odmwi zezna (por. art. 182 k.p.k.). Sprawd na poniszej licie, kto wedug prawa ma status ?osoby najbliszej?: maonek i byy maonek; konkubent; matka; m matki (ojczym); ojciec; ona ojca (macocha); dziadkowie; babcie; teciowie; rodzestwo maonka; dzieci maonka z wczeniejszych zwizkw; Twoje rodzestwo; maonkowie rodzestwa; dzieci (z maestwa, spoza maestwa, adoptowane); maonkowie Twoich dzieci; Twoje wnuczta. A oto lista osb, ktre w obliczu prawa NIE s Ci najblisze: rodzestwo Twoich rodzicw (wujowie, stryjowie, ciotki i stryjenki); maonkowie rodzestwa Twojego maonka; dzieci Twojego rodzestwa; dzieci Twojego adoptowanego dziecka; dzieci ze wczeniejszych zwizkw maonkw Twoich dzieci.
Zauwa, e bdc po rozwodzie, nie musisz zeznawa przeciwko byemu maonkowi. Podobnie jest z dzieckiem, ktre adoptowae, a nastpnie adopcja zostaa rozwizana ? osoba taka na gruncie prawa nadal naley do krgu Twoich najbliszych.
UWAGA!
Jeli jeste przesuchiwany w sprawie, w ktrej wystpuje kilku oskaronych, a tylko jeden z nich jest Twoj osob najblisz, to musisz zeznawa wobec pozostaych, pomijajc kwestie dotyczce Twojego bliskiego. Jeli chcesz skorzysta z prawa do odmowy skadania zezna, to ostatnim momentem, kiedy moesz to zgosi, jest chwila przed pierwszym przesuchaniem w sdzie. Nawet jeli powiedziae co wczeniej Policji lub prokuratorowi, a teraz chcesz si z tego wycofa ? to moesz, pod warunkiem, e nic nie powiedziae do tej pory sdowi. Dokumenty, w ktrych zostao zapisane to, co mwie wczeniej, od tej chwili nie bd stanowiy dowodu (por. art. 186
1 k.p.k.).
Przykad:
Zenobiusz od pocztku mia zy dzie. Kiedy sd zapyta, czy chce co powiedzie przeciwko swojej byej onie, pomyla, e teraz pora wyrwna rachunki. Opowiedzia ju poow historii o swojej ?eks?, a ona nagle zacza paka. Zrobio mu si naprawd przykro i postanowi skorzysta z prawa do odmowy skadania zezna ze wzgldu na ?osob najblisz? dla niego. Niestety! Jest ju za pno! Prawo to przysuguje mu o tyle, o ile zgosi to, zanim powie cokolwiek przed sdem. Niewane, czy jego zeznanie bdzie na korzy, czy przeciwko oskaronej. Jego prawo przepado.

Kto moe zadawa mi pytania?

O odpowied moesz zosta proszony przez:
? organ przesuchujcy, czyli policjanta, prokuratora, a na rozprawie przez sd;
? strony, czyli oskaronego i prokuratora przed sdem, a take oskaryciela prywatnego, oskaryciela posikowego oraz powoda cywilnego;
? obroc, czyli adwokata oskaronego;
? penomocnikw, czyli adwokatw innych stron, ni oskarony;
? biegych, czyli osoby, ktre wydaway opini w sprawie.
Publiczno nie ma prawa do zadawania pyta, podobnie jak inni wiadkowie w sprawie.
Przykad:
Adwokat oskaronego poprosi Krystyn o wyjanienie pewnej kwestii. Krystyna odpowiedziaa, rozpoczynajc sowami ?prosz Pana??, bo pomylaa, e odpowied kieruje si do autora pytania. Takie zachowanie jest bdne. Pamitaj, e
przez cay czas przesuchania zwracasz si tylko do sdu. Odpowied na kade pytanie najlepiej rozpocz od sw ?Wysoki Sdzie??.

Kto skada przyrzeczenie? Czy ja te?

Przyrzeczenie skadaj osoby, ktre przed sdem wystpuj w charakterze wiadka. Ty, czyli pokrzywdzony, w trakcie zeznawania jeste traktowany jako wiadek. Sprawd jednak, czy speniasz ponisze warunki. Jeli jeden
z nich dotyczy Ciebie, to nie bdziesz proszony o zoenie przyrzeczenia (por. art. 189 k.p.k.):
? masz poniej 17 lat;
? jeste podejrzany o popenienie przestpstwa, o ktre toczy si sprawa;
? zostae skazany lub jeste podejrzany o popenienie przestpstwa, ktre ma cisy zwizek z tym, w sprawie ktrego zeznajesz;
? zostae wczeniej skazany za skadanie faszywych zezna lub oskare.
Dodatkowo sd zobowizany jest do tego, aby nie odbiera przyrzeczenia od osb, co do ktrych zachodzi uzasadnione podejrzenie, e z powodu zaburze psychicznych nie zdaj sobie sprawy ze znaczenia przyrzeczenia.
Do powtrzenia treci przyrzeczenia moesz zosta wezwany jedynie w sdzie. Nie bdziesz go skada ani na Policji, ani w prokuraturze, bo tylko sdzia jest osob, przed ktr mona przyrzeka.
Przykad:
Z karty karnej Zenobiusza wynika, e by on uprzednio karany za skadanie faszywych zezna, a Jasio, jako ucze gimnazjum, ma poniej 17 lat. Wobec tego pewne jest, e obaj nie mog skada przyrzeczenia przed sdem.

Moje zeznania mog narazi na hab mnie i ca moj rodzin. Jak postpi w takiej sytuacji?

Zostae wezwany na przesuchanie do sdu. Wiesz, e w sprawie zostan Ci zadane pytania, w odpowiedzi na ktre bdziesz musia ujawni okolicznoci krpujce dla Ciebie lub kogo z krgu Twoich najbliszych osb. Niestety, w takiej sytuacji nie przysuguje Ci prawo do odmowy zoenia zezna ani do odmowy odpowiedzi na pytanie. Masz jednak inn moliwo. Bdc w sdzie, po tym jak zostaniesz wywoany do barierki dla wiadkw, zwr si z wnioskiem o poprowadzenie Twojego przesuchania na rozprawie z wyczeniem jawnoci (por. art. 183 2 k.p.k.).
Rozprawa z wyczeniem jawnoci (por. art. 361 1 k.p.k.) to taka, na ktrej bdziesz zeznawa w obecnoci sdziego (sdziw), prokuratora, oskaronego i jego obrocy (kady z nich moe dodatkowo przyprowadzi dwie osoby, ktre pozostan na sali). To maksymalna ilo osb, ktre bd Ci sucha. Przypadkowi ludzie, a nawet zainteresowana publiczno, nie bd mieli wstpu na rozpraw, podczas ktrej bdziesz zeznawa.

Nie byo mnie na przesuchaniu, bo byem chory. Jak postpi?

Nie miae zamiaru unika przesuchania, lecz jak na zo porzdnie rozchorowae si na dwa dni przed planowan wizyt w sdzie czy prokuraturze? Czujesz, e choroba pooya Ci na dobre i jedyne, co moesz teraz zrobi, to
uda si do lekarza? W rce trzymasz wezwanie na przesuchanie i masz porzdny dylemat, bo wiesz, e stawiennictwo jest Twoim obowizkiem, a z drugiej strony ledwie masz si wsta z ka?
Nie martw si. Nie musisz stawia si do sdu i naraa si na dodatkowe powikania chorobowe. Wizyta u lekarza Ci nie ominie, wic aby unikn kopotw w sdzie, udaj si do lekarza, ktry znajduje si na licie ?lekarzy sdowych?. Lekarz sdowy posiada uprawnienia do tego, aby ocenia, czy Twj stan zdrowia umoliwia Ci udzia w przesuchaniu, czy te nie zezwala na niego. Gdy po zbadaniu Ciebie lekarz stwierdzi to drugie, otrzymasz od niego usprawiedliwienie, ktre po wyzdrowieniu bdziesz mg dostarczy sdowi. Zawiadczenie tego rodzaju zawiera w swej treci albo informacj potwierdzajc, e nie bye w stanie stawi si na przesuchaniu, albo informacj, e nie moge zawiadomi sdu o tej okolicznoci (por. art. 117 k.p.k.).

Przykad:

Zenobiusz mia przewleke zapalenie puc i dlatego nie wybra si do sdu. Otrzyma zawiadczenie od lekarza sdowego, ktre usprawiedliwiao jego nieobecno. Zenobiusz wysa je do sdu, a ten wyznaczy mu inny termin na zoenie zezna.

Nie pasuje mi termin przesuchania z innych wanych przyczyn. Co zrobi?

Przykad:

Zenobiusz zaplanowa wizyt u dentysty ? to nie jest powd, dla ktrego przesuchanie moe zosta przesunite. Co innego Krystyna, ktra p roku temu wykupia tygodniowy pobyt w kurorcie we Woszech ? ona ma prawdziwy problem, jeli chodzi o stawiennictwo. Co powinna teraz zrobi? Z treci wezwania wiesz, przed jaki organ powiniene si stawi. Jeli jest to Policja lub prokurator, niezwocznie wykonaj telefon i sprbuj ustali inny, dogodny
termin. Jeli jeste wzywany przez sd, to znaczy, e wyznaczono termin rozprawy. Napisz pismo, w ktrym uzasadnisz, dlaczego nie moesz si stawi, i docz do niego np. kserokopi wykupionego biletu lub potwierdzenia nabycia wycieczki. Sd uzna Twoj nieobecno za usprawiedliwion (por. art. 117 2 k.p.k.).

Nie pasuje mi termin przesuchania. O tej porze jestem w pracy. Co zrobi?

Przykad:

W dorczonym do Zenobiusza wezwaniu wskazano godzin 10:30 jako czas przesuchania, a przecie o tej porze Zenobiusz normalnie pracuje. Jego zmiana koczy si o 16:00, wic uwaa, e ta pora byaby lepsza do stawiennictwa.
Nic bardziej mylnego! Twoim obowizkiem jest stawi si o wyznaczonej porze. Nie martw si o prac ? Twj szef musi Ci zwolni na czas przeprowadzenia przesuchania. Nawet jeli zajmie Ci to cay dzie, Twoja nieobecno w pracy bdzie usprawiedliwiona. Masz przy sobie dokument wzywajcy Ci do zoenia zezna o wyznaczonej porze, wic sd lub inny przesuchujcy Ci organ potwierdzi na nim Twoje stawiennictwo. Pismo tego rodzaju przedstawisz pniej pracodawcy i w ten sposb usprawiedliwisz swoj nieobecno. To wystarczy, nie gro Ci adne konsekwencje.

Przykad:

Zenobiusz zeznawa na komisariacie. Po zakoczeniu przesuchania poprosi policjanta, aby na druku wezwania napisa adnotacj potwierdzajc jego stawiennictwo. Przesuchujcy nie moe odmwi wykonania takiej czynnoci, wic nastpnego dnia Zenobiusz przedoy pracodawcy swoje usprawiedliwienie.

O co bd pytany?

Po sprawdzeniu obecnoci na rozprawie sdzia poprosi wszystkich wiadkw o opuszczenie sali. Ty, jako pokrzywdzony, masz prawo pozosta na caoci sprawy. Jeli sd ma zamiar Ci przesucha, to jeste pierwszym zeznajcym wiadkiem (por. art. 384 k.p.k.). Pierwsze pytanie w sprawie brzmi zazwyczaj podobnie: ?Co Pan/Pani pamita na temat tamtego zdarzenia??. W ten sposb jeste proszony, aby opowiedzie wszystko, co tylko moesz sobie przypomnie. Odpowiadaj swobodnie, najlepiej po kolei. Nie pomijaj spostrzee, one te mog by istotne.

Przykad:

Podczas jednego z przesucha Krystyna nie moga przypomnie sobie, jakiego koloru autem porusza si sprawca. Trudno jej byo rozstrzygn, czy by to samochd niebieski, czy raczej zielony. Pewna bya jedynie tego, e auto nie byo czerwone ani te. Wahaa si, czy wspomina o swoich wtpliwociach, lecz ostatecznie je wyrazia. Jej wskazwka okazaa si bardzo pomocna w sprawie, gdy Policja posiadaa nagrania ruchu z kamer na okolicznych skrzyowaniach i dziki temu sprawca zosta szybko zidentyfikowany. Gdy opowiesz o wszystkim, co przyszo Ci do gowy, nadejdzie czas na pytania szczegowe, odnoszce si do treci Twojej wypowiedzi.

Przykad:

Zenobiusz opisa wamanie do mieszkania. Sd zapyta go, czy widzia sprawcw, a nastpnie zada mu kilka pyta szczegowych m.in. o ich ubir i cechy charakterystyczne, zachowanie i inne okolicznoci, co pomogo ostatecznie ucili wypowied Zenobiusza.

Od czego zaczyna si przesuchanie?

Na wstpie bdziesz poproszony o udzielenie kilku informacji o sobie. Osoba przesuchujca zapyta Ci o nastpujce dane:
? imi i nazwisko;
? wiek;
? zajcie;
? adres;
? wczeniejsz karalno za faszywe zeznania lub oskarenie w takiej sprawie;
? stosunek do stron ? to pytanie ma na celu ustalenie, czy nie jeste dla ktrej z nich ?osob najblisz? albo czy nie pozostajesz z ktr w szczeglnie bliskim stosunku osobistym (por. art. 182, 185 k.p.k.).

Odebraem wezwanie, ale nie byem obecny na przesuchaniu. Co mi grozi?

Jeste pokrzywdzonym, bez Twoich zezna postpowanie nie moe waciwie si toczy. Jeli nic nie powiesz Policji lub prokuratorowi, to pniej trudno bdzie skierowa spraw do sdu i sprawca nie zostanie skazany, a Ty stracisz szans na naprawienie wyrzdzonej Ci szkody.
Co Ci grozi?
Jeli Twoja nieobecno nie ma usprawiedliwienia, to prawdopodobne jest, e otrzymasz postanowienie, w ktrym mog znale si nastpujce kary:
? kara pienina w wysokoci do 10.000 z (por. art. 285 1 k.p.k.);
? areszt na czas do 30 dni, jeli celowo i dugotrwale unikasz zoenia zezna (por. art. 287 k.p.k.).
Sd moe rwnie obciy Ci dodatkowymi kosztami, ktre powstay ze wzgldu na Twoj nieobecno (por. art. 289 k.p.k.).
Co wicej, moesz spodziewa si tego, e zostaniesz zatrzymany (nawet w trakcie robienia zakupw czy prac koo domu), a nastpnie bdziesz przymusowo doprowadzony na przesuchanie.
Jeli otrzymasz postanowienie o naoeniu kary pieninej, ale Twoja nieobecno da si dostatecznie usprawiedliwi np. pobytem w szpitalu, wypadkiem, poarem czy inn podobn okolicznoci, to poinformuj o tym nakadajcego kar. Jeli zrobisz to w cigu tygodnia, naoona kara zostanie odwoana.

Przykad:

Caa poudniowa Polska, wraz z miejscem zamieszkania rodziny Zenobiusza, zostaa zalana wielk fal powodziow z Czech. Krystyna bya w tym czasie wezwana na przesuchanie do Wrocawia, na ktre nie stawia si z wiadomych przyczyn. Sd mia dostateczne podstawy, aby przypuszcza, e jej nieobecno jest usprawiedliwiona i nie naoy na ni kary. Podobnie byoby, gdyby sd po prostu nie otrzyma ?zwrotki?, tj. potwierdzenia, e Krystyna otrzymaa list z wezwaniem.

Odebraem wezwanie. Czy musz si stawi?

Ten, kto postanowi Ci przesucha, wie ju, e dotara do Ciebie jego wiadomo. Nie lekcewa tego, bo dowd Twojego powiadomienia znajduje si w aktach sprawy. Kady, kto jest proszony jako wiadek, ma obowizek stawienia
si i zoenia zezna (por. art. 177 k.p.k.). Ty te! Termin przesuchania zosta wyznaczony specjalnie dla Ciebie. Staw si wobec tego w miejscu i o czasie wskazanym w wezwaniu. We ze sob pismo, ktre otrzymae, dowd tosamoci,
a jeli jedziesz z odlegej miejscowoci, zachowaj bilet przejazdu.

Przesuchanie jest daleko, a przejazd jest kosztowny. Co zrobi?

Przykad:
Zanim Zenobiusz pozna Krystyn, to studiowa w Szczecinie, gdzie duszy czas zamieszkiwa. Sd w Zakopanem postanowi go przesucha co do okolicznoci bjki, w ktr Zenobiusz nieopatrznie wda si z gralami, kiedy by lekko podpity i nie brakowao mu odwagi. Wiedzia, e ma obowizek stawi si na wezwanie, ale bilet znad morza w gry kosztuje majtek ? biorc pod uwag przecitne kieszonkowe studenta. Ostatecznie Zenobiusz poyczy pienidze od kolegi z akademika i pojecha do Zakopanego na przesuchanie. Nie martw si, jeli znajdziesz si w podobnej sytuacji. Jed spokojnie. Zachowaj tylko bilet przejazdu, poniewa za jego okazaniem w sekretariacie sdu, ktry Ci przesucha otrzymasz zwrot pienidzy ? za drog w jedn i drug stron. To pastwo ponosi koszty Twojej podry (por. art. 618 1 pkt. 3 k.p.k.)

Skd si dowiem, kto w przychodni jest lekarzem sdowym?

Wszyscy lekarze sdowi w Twojej okolicy zostali umieszczeni na specjalnej licie. Wykaz ten prowadzi prezes Twojego sdu okrgowego. Dodatkowo lista ta znajduje si w sdach rejonowych, sdach apelacyjnych, w prokuraturach,
komendach i komisariatach Policji, a take na tablicach ogosze w tych przychodniach i gabinetach, w ktrych przyjmuje kady z lekarzy umieszczonych na licie.

Przykad:

Termin przesuchania Krystyny zosta wyznaczony na jutro. Tymczasem dopad j ppasiec, ktry jest chorob zakan. Krystyna pocztkowo chciaa pojecha do prezesa sdu okrgowego, aby sprawdzi, do jakiego lekarza si uda, ale Zenobiusz poradzi jej, aby zadzwonia do najbliszego komisariatu Policji i poprosia o tak informacj. Rada Zenobiusza bya trafna.

Uchylenie si od odpowiedzi na pytanie. Czy mi przysuguje?

Moe si zdarzy, e w trakcie skadania przez Ciebie zezna sd, prokurator czy adwokat zadadz Ci pytanie, w odpowiedzi na ktre bdziesz musia obciy siebie lub kogo ze swoich najbliszych (zgodnie z list ?osb najbliszych?). A konkretnie ? bdziesz musia ujawni, e Ty albo kto Tobie bliski popeni przestpstwo.

Przykad:

Jeli sd zapyta Zenobiusza, czy wie, komu jego ssiad sprzeda czci z kradzionych samochodw, to moe uchyli si od odpowiedzi na to pytanie, jeeli on i Ja byli gwnymi nabywcami tych elementw. Gdy spotka Ci taka sytuacja, to masz prawo zgosi sdowi, e pragniesz uchyli si od odpowiedzi na pytanie, gdy moe by ono dla Ciebie obciajce. Zadane pytanie zostanie pominite, a przesuchanie potoczy si dalszym tokiem (por. art. 183 1 k.p.k.).
Pamitaj jednak, aby nie naduywa tego prawa. Nie uchylaj si od odpowiedzi na co drugie pytanie. Jako pokrzywdzonemu powinno Ci zalee na rzetelnej i szczegowej rozprawie. Jeli Twoje zeznania bd szcztkowe, a dodatkowo bdziesz si uchyla od odpowiedzi na wiele pyta, to ucierpi Twoja wiarygodno. Luki w przebiegu zdarze dziaaj na korzy sprawcy.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150645
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu