thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Gdzie uzyska informacj?

Co to jest sygnatura i dlaczego jest taka wana?

Sygnatura sprawy jest to oznaczenie konkretnej sprawy, tylko jej waciwe. Przykadowo moesz spotka si z nastpujc sygnatur akt sdowych III K 468/08, gdzie: III ? oznacza numer wydziau, K ? Wydzia Karny, 468 ? numer kolejnej sprawy w danym roku, a 08 ? to dwie ostatnie cyfry roku, w tym wypadku 2008 (por. 31 zarzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie organizacji i zakresu dziaania sekretariatw sdowych oraz innych dziaw administracji sdowej). Natomiast w prokuraturze akta bd przykadowo oznaczone: 3 Ds. 123/08, gdzie: 3 ? oznacza bdzie numer wydziau, Ds. ? Wydzia Dochodzeniowo?ledczy, 123 ? numer kolejnej sprawy w danym roku, a 08 ? to dwie ostatnie cyfry roku (por. 44 zarzdzenia Prokuratora Generalnego w sprawie organizacji i zakresu dziaania sekretariatw oraz innych dziaw administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury).
Sygnatura jest bardzo wana, gdy pozwala na zachowanie porzdku i szybkie odnalezienie sprawy. Znajdziesz j na zawiadomieniu lub wezwaniu, ktre otrzymasz z prokuratury lub sdu. Jest ona niezbdna w sytuacji, gdy bdziesz chcia zasign informacji na temat Twojej sprawy.

W jaki sposb mog uzyska informacj na temat mojej sprawy w prokuraturze?

W postpowaniu przed prokuratorem Ty take jeste stron. W zwizku z tym masz prawo do uzyskania informacji na temat Twojej sprawy. Informacji tych udzieli Ci sekretariat waciwej prokuratury albo prokurator lub policjant prowadzcy spraw. Informacji moesz zasign, udajc si osobicie do prokuratury lub za porednictwem telefonu, powoujc si na sygnatur sprawy (por. 16 zarzdzenia Prokuratora Generalnego w sprawie organizacji i zakresu dziaania sekretariatw oraz innych dziaw administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury).

W jaki sposb mog uzyska informacj na temat mojej sprawy w sdzie?

Jeeli jeste stron postpowania, tj. wystpujesz w roli oskaryciela bd powoda cywilnego, masz prawo uzyska informacj od pracownikw sekretariatu waciwego wydziau o stanie Twojej sprawy, odwiedzajc osobicie sekretariat. Moesz rwnie telefonicznie skontaktowa si z sekretariatem waciwego wydziau. W sytuacji, gdy zasigasz informacji przy uyciu telefonu, zapytaj swojego rozmwc o jego imi i nazwisko. To zapobiegnie ewentualnym niejasnociom. W rozmowie z pracownikami sdu powoaj si na sygnatur sprawy (por. 31, 51 Regulaminu urzdowania sdw powszechnych).

Jak i, eby trafi?

Co to jest wokanda (sesja)?

Kiedy znajdziesz waciw sal, sprawd na tablicy umieszczonej na drzwiach albo obok nich, czy sprawa, w jakiej zostae wezwany, jest tam umieszczona. Ten spis spraw sdowych w kolejnoci, w jakiej maj by w danym dniu rozpatrywane, nazywa si wokand lub sesj. Znajdziesz j nie tylko na drzwiach sali rozpraw, ale take w sekretariacie.Jeeli na wokandzie (sesji) nie odnalaze swojej sprawy, nie martw si. Czasami sprawy s przenoszone z jednej sali rozpraw do innej, dlatego w pierwszej kolejnoci sprawd uwanie, czy na drzwiach sali rozpraw nie ma informacji na ten temat. W sytuacji braku takiej informacji skieruj swoje kroki do sekretariatu waciwego wydziau. Tam wyjani Ci przyczyny braku Twojej sprawy na wokandzie (por. 23, 24 zarzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie organizacji i zakresu dziaania sekretariatw sdowych oraz innych dziaw administracji sdowej).

Jak trafi na wezwanie prokuratora?

Kiedy otrzymae wezwanie z prokuratury, spokojnie przeczytaj, ktra prokuratura Ci wzywa. Informacj tak znajdziesz na kopercie i na samym wezwaniu. Z treci wezwania dowiesz si take, w jakiej sprawie masz si stawi i kiedy. W oznaczonym dniu udaj si pod wskazany adres, pamitajc przy tym, aby wzi ze sob dowd osobisty. Wchodzc do prokuratury, kieruj si prosto na portierni. Tam zostaniesz zapytany, gdzie chcesz i, do kogo i w jakim celu. Osoba pracujca na portierni wszystko Ci dokadnie wyjani, wic postpuj zgodnie z jej wskazwkami.

Jak trafi na wezwanie sdu?

Kiedy dorczono Ci wezwanie z sdu, sprawd dokadnie, o jaki sd chodzi. Informacj tak znajdziesz zarwno na kopercie, jak i na samym wezwaniu. Tam te podany bdzie numer sali, w ktrej odbdzie si rozprawa, a take dzie, dokadna godzina i inne szczegowe informacje (takie same dane znajdziesz na zawiadomieniu). W dniu okrelonym w treci wezwania udaj si pod wskazany adres. Pamitaj, e lepiej by wczeniej i troch poczeka, ni nerwowo biega po korytarzach sdowych w poszukiwaniu sali rozpraw. We z domu dowd osobisty. Jest to bardzo wane, gdy przed przesuchaniem zostaniesz poproszony o jego przedstawienie i w ten sposb zostan sprawdzone Twoje dane osobowe. Wchodzc do sdu, z pewnoci zobaczysz tablic informacyjn, ktra pomoe Ci w odnalezieniu waciwego pitra, pawilonu, korytarza itp. Jeeli jednak masz wtpliwoci, gdzie powiniene si uda, nie wahaj si pyta. Osoby pracujce w informacji czy te na portierni s po to, aby Ci pomc. Zanim jeszcze udasz si pod sal rozpraw, najprawdopodobniej bdziesz musia przej przez specjaln bramk do wykrywania metali. Niczym si nie martw, ona jest take dla Twojego bezpieczestwa.

Jak si zachowa?

Co zrobi, gdy do protokou rozprawy wkrad si bd?

Jeeli stwierdzisz, e w treci protokou pojawi si bd lub nie zaprotokoowano istotnej w Twojej ocenie informacji, nie bj si zwrci na to uwag. Moesz rwnie zoy wniosek o sprostowanie protokou rozprawy. Wniosek ten z w sdzie waciwym dla rozpoznania Twojej sprawy. Wska w nim zauwaone przez siebie niecisoci i opuszczenia (por. art. 152?155 k.p.k.).

Czy mam mie z sob jakie dokumenty?

Pamitaj, aby wzi z domu dowd osobisty. Jest to bardzo wane, gdy przed przesuchaniem zostaniesz poproszony o jego przedstawienie i w ten sposb zostan sprawdzone Twoje dane osobowe (por. 84 Regulaminu urzdowania sdw powszechnych).

Czy mog nagrywa przebieg rozprawy na dyktafon?

Jeeli dziaasz w charakterze oskaryciela bd powoda cywilnego, sd na Twj wniosek moe udzieli Ci zgody na nagrywanie przebiegu rozprawy za pomoc dyktafonu. Pamitaj take, e zawsze moesz robi notatki z przebiegu rozprawy (por. art. 358 k.p.k.).

Czy podczas skadania zezna mog posikowa si wasnymi notatkami?

Podczas skadania zezna moesz za zgod organu przesuchujcego posikowo korzysta z wasnych notatek, aby nie pomin adnego szczegu. Pami ludzka jest zawodna, wic zawsze lepiej jest zapisa sobie pewne informacje, np. numer dowodu rejestracyjnego, ni w chwili stresu wywoanego skadaniem zezna przed sdem prbowa je sobie przypomnie. Poniewa jednak rozpraw sdow rzdzi zasada ustnoci, a nie pisemnoci, nie moesz odczyta sporzdzonych uprzednio przez siebie zezna (por. art. 365 k.p.k.).

Czy trzeba wstawa w sdzie i kiedy?

W czasie wejcia sdu na sal rozpraw musisz pamita o tym, eby wsta. W ten sam sposb zachowasz si, gdy bdziesz przemawia do sdu, jak i gdy sd bdzie zwraca si do Ciebie. Podobnie bdzie przy ogaszaniu wyroku, odbieraniu przez sd przyrzeczenia oraz w czasie opuszczania sali przez sd. Sd moe zezwoli Ci jednak na pozostawanie w pozycji siedzcej, jeeli przemawiaj za tym wzgldy zdrowotne (por. 81 Regulaminu urzdowania sdw powszechnych).

Czy w czasie rozprawy mog rozmawia ze swoim penomocnikiem?

Zasadniczo w czasie rozprawy nie powiniene rozmawia z penomocnikiem, z ktrego pomocy korzystasz, aby nie przeszkadza sdowi. Nie oznacza to jednak, e nie moesz z nim uzgadnia istotnych kwestii dotyczcych Twojej sprawy,ktre pojawi si w jej trakcie. Pamitaj jednak, aby robi to w taki sposb, aby nie naruszy powagi sdu.

Jak mam si zwraca do sdu?

Zwracajc si do sdu, uywaj zwrotu ?Wysoki Sdzie?, ?prosz Wysokiego Sdu?. Pamitaj o zachowaniu naleytej powagi. Zadbaj o odpowiedni strj (krtkie spodnie i bluzka z duym dekoltem nie bd dobrym rozwizaniem). Przed wejciem na sal rozpraw wycz telefon komrkowy. Nie uywaj obraliwych sw, przeklestw, nie podno gosu i w adnym wypadku nie uj gumy. Moe si zdarzy, e w czasie Twojego przesuchania sd poprosi Ci, eby przytoczy sowa, jakie zostay skierowane do Ciebie przez oskaronego lub przez Ciebie usyszane. W tej sytuacji zakaz uywania obraliwych sw Ci nie dotyczy. Jeeli czego nie zrozumiae lub nie dosyszae, nie bj si pyta. Pamitaj, e skadasz zeznania przed sdem. W zwizku z tym nawet odpowiadajc na pytania obrocy czy te prokuratora, zawsze kieruj swoj odpowied w stron sdu.

Jak wyglda rozprawa?

Rozprawa zaczyna si od wywoania sprawy. Protokolant wyjdzie na korytarz i zaprosi na sal rozpraw wszystkie osoby, ktre przyszy w zwizku ze spraw, posugujc si w tym zakresie nazwiskiem oskaronego (np. sprawa przeciwko Janowi Kowalskiemu). Wszystko to, co bdzie miao miejsce podczas rozprawy, zostanie utrwalone w formie protokou. W pierwszej kolejnoci sd bdzie sprawdza, czy wszyscy, ktrzy maj by obecni na rozprawie, przybyli na ni. Moe si zdarzy, e sprawa, w ktrej zostae wezwany, zostanie odroczona (lub przerwana), tzn. nie bdzie moga si odby w tym terminie ze wzgldu na brak przybycia osb, ktrych obecno jest obowizkowa. Gdy jednak wszystko bdzie si zgadza, sd po sprawdzeniu obecnoci poprosi wiadkw o opuszczenie sali rozpraw. Ty, jako pokrzywdzony, masz prawo pozosta na sali w trakcie caego procesu. Teraz prokurator odczyta akt oskarenia. Po jego odczytaniu sd zwrci si do oskaronego z pytaniem, czy ten przyznaje si do zarzucanego mu czynu i czy chce skada wyjanienia w sprawie. Jeeli oskarony z tego prawa skorzysta, usyszysz jego wyjanienia. Zaraz potem sd przesucha wanie Ciebie, a nastpnie bdzie przesuchiwa pozostaych wiadkw, a take ocenia i bada wiarygodno innych dowodw. Po wyczerpaniu wszystkich dowodw w sprawie przewodniczcy zamknie przewd sdowy i udzieli gosu stronom. Jeeli zdecydowae si wystpowa w roli oskaryciela bd powoda cywilnego, bdziesz mg zabra gos. Krtko przedstaw sdowi, o co wnosisz. Zaraz potem sd przystpi do narady, ktra poprzedza wydanie wyroku. Narada, jak i gosowanie nad majcym zapa wyrokiem s tajne, w zwizku z tym nie bdziesz mg by w tym czasie obecny na sali rozpraw. Gdy sd bdzie gotowy ogosi wyrok, zostaniesz poproszony na sal. Ogoszenie wyroku jest jawne (por. art. 108, 364 1, 381, 384?386, 405?406, 408 k.p.k.).

Jak zobaczy akta sprawy?

Czy przegldajc akta, mog robi im zdjcia aparatem fotograficznym?

Powiniene wiedzie, e przegldajc akta, moesz wystpi do prokuratora lub sdu o wyraenie zgody na wykonanie zdj interesujcym Ci stronom akt aparatem fotograficznym. Pamitaj, e nikt nie ma prawa pobiera od Ciebie opaty za wykonane zdjcia. Samo udostpnianie akt jest bowiem darmowe, natomiast robienie zdj poszczeglnym stronom akt porwnywane jest do sporzdzania z nich notatek.

Jak i gdzie mog przeglda akta w toku sprawy przed prokuratorem?

Musisz wiedzie, e w postpowaniu przed prokuratorem jeste stron i przysuguj Ci pewne uprawnienia. Za zgod prokuratora lub Policji bdziesz mg m.in. przeglda akta sprawy lub sporzdza z nich kserokopie. Akta sprawy przeglda bdziesz w sekretariacie waciwej prokuratury pod kontrol wyznaczonego pracownika. Pamitaj, aby zabra ze sob dowd osobisty, gdy bez sprawdzenia Twojej tosamoci akta nie zostan Ci udostpnione (por. art.156 5 k.p.k., 17 zarzdzenia Prokuratora Generalnego w sprawie organizacji i zakresu dziaania sekretariatw oraz innych dziaw administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury). Istniej jednak szczeglne sytuacje, w ktrych prokurator moe nie wyrazi zgody na przegldanie akt i jest to jego swobodna decyzja. Jeeli chcesz sporzdzi kserokopie, wska upowanionemu pracownikowi, ktre strony akt Ci interesuj. Za sporzdzone kserokopie bdziesz musia zapaci. Cena kopii jednej strony akt wynosi obecnie 1 zoty. Jeeli chcesz, aby uzyskana przez Ciebie kserokopia zostaa uwierzytelniona (bdzie na niej przybita piecz wiadczca o tym, e kserokopia jest zgodna ze znajdujcym si w aktach oryginaem), bdziesz musia uici kwot 6 zotych (por. 1, 2 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie wysokoci opaty za wydanie kserokopii dokumentw oraz uwierzytelnionych odpisw z akt sprawy).

Jak i gdzie mog przeglda akta w toku sprawy w sdzie?

Jeeli skorzystae z uprawnienia do bycia oskarycielem posikowym, prywatnym bd powodem cywilnym, masz prawo do przegldania akt sprawy sdowej, jak rwnie moliwo sporzdzania z nich odpisw (por. art. 156 1 k.p.k.). Ponadto moesz uzyska kserokopie dokumentw z akt sprawy, za ktre jednak bdziesz musia zapaci ? procedura jest podobna jak w przypadku przegldania akt w prokuraturze. Akta przeglda bdziesz w obecnoci pracownika sdu w sekretariacie waciwego wydziau. Pamitaj, aby zabra ze sob dowd osobisty, gdy bez sprawdzenia Twojej tosamoci akta nie zostan Ci udostpnione (por. 92 Regulaminu urzdowania sdw powszechnych). Jeeli chcesz sporzdzi kserokopie, wska upowanionemu pracownikowi sekretariatu, ktre strony akt Ci interesuj. Nastpnie bdziesz musia uda si do kasy sdu w celu zakupienia znakw opaty sdowej. Cena kopii jednej strony akt wynosi obecnie 1 zoty. Jeeli chcesz, aby uzyskana przez Ciebie kserokopia zostaa uwierzytelniona (bdzie na niej przybita piecz wiadczca o tym, e kserokopia jest zgodna ze znajdujcym si w aktach oryginaem), bdziesz musia uici kwot 6 zotych (por. 1, 2 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie wysokoci opaty za wydanie kserokopii dokumentw oraz uwierzytelnionych odpisw z akt sprawy). W sytuacji, gdy nie zdecydowae si wystpowa w roli oskaryciela czy te powoda cywilnego, co do zasady nie bdziesz mg przeglda akt sprawy sdowej, chyba e prezes sdu wyrazi na to zgod.

Kto wydaje zgod na przegldanie akt w sytuacji wniesienia przez stron do sdu odwoania od decyzji prokuratora wydanej w toku postpowania przygotowawczego i wysania akt sprawy do sdu?

Jeeli zoysz odwoanie od decyzji prokuratora, to akta sprawy wraz z Twoim odwoaniem zostan przesane do sdu, ktry zajmie si jego rozpatrzeniem. Jeeli po wysaniu akt sprawy do sdu chciaby si z nimi zapozna, to musisz wiedzie, e mimo i fizycznie akta znajduj si w sdzie, zgod na ich udostpnienie Ci wydaje prokurator. Pamitaj jedynie, e jest to jego swobodna decyzja i w zwizku z tym moe on na to nie wyrazi zgody (por. art. 306 1 i art. 325a 2 w zw. z art. 156 5 k.p.k.).

Kiedy trzeba paci lub co zoy

Co to jest prezentata?

Kade pismo wpywajce do sdu jest opatrzone prezentat. Prezentata jest pieczci z oznaczeniem sdu, na ktrej zamieszcza si adnotacj zawierajc dat i godzin wpywu pisma, liczb zacznikw, a take podpis przyjmujcego pismo. Pamitaj, e moesz zada powiadczenia przyjcia pisma na kopii, ktr posiadasz (por. 14, 15 zarzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie organizacji i zakresu dziaania sekretariatw sdowych oraz innych dziaw administracji sdowej).

Gdzie mam zoy pismo?

Pismo, ktre wnosisz do sdu, powiniene zoy w biurze podawczym. Jest to miejsce, ktre zajmuje si przyjmowaniem i wysyaniem korespondencji. Miejsce to jest specjalnie oznaczone, w razie problemw zawsze moesz o nie zapyta w informacji. Pismo moesz zoy take w sekretariacie waciwego wydziau (por. 16, 17 zarzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie organizacji i zakresu dziaania sekretariatw sdowych oraz innych dziaw administracji sdowej).

Gdzie mog uici opat lub kupi znaki opaty sdowej?

Powiniene wiedzie, e niektre pisma wnoszone przez Ciebie do sdu podlegaj stosownej opacie. Jest to tzw. opata sdowa, ktr uiszcza si w znakach opaty sdowej. Znaki te zakupisz w kasie sdu.

Sala rozpraw ? tajemne miejsce

Gdzie powinienem zaj miejsce?

W zalenoci od tego, w jakim charakterze wystpujesz przed sdem, Twoje miejsce na sali rozpraw bdzie si zmienia. Jeeli korzystasz z uprawnienia do bycia oskarycielem posikowym, prywatnym lub powodem cywilnym ? zajmiesz miejsce obok prokuratora. Na miejscu dla publicznoci usidziesz wtedy, gdy nie zdecydowae si na wystpowanie w adnej z powyszych rl. O podejcie do barierki dla wiadkw zostaniesz poproszony przez sd celem zoenia zezna.

Jak wyglda sala rozpraw?

Sala rozpraw w sdzie ma szczeglny wygld, ktry zosta dokadnie okrelony w regulaminie urzdowania sdw powszechnych. St sdziowski z pewnoci od razu zauwaysz, wchodzc na sal ? bdzie to duy st znajdujcy si na rodku sali. Za stoem tym zasidzie sd. Miejsce dla publicznoci jest na wprost stou sdziowskiego. Prokurator zasidzie po lewej stronie, a oskarony i jego obroca zajm miejsca po prawej stronie, patrzc z punktu widzenia miejsca dla publicznoci. Protokolant usidzie z boku stou sdziowskiego. Bdzie on zapisywa wszystko to, co bdzie miao miejsce na sali rozpraw. Bezporednio przed stoem sdziowskim zobaczysz barierk do przesucha wiadkw (por. 10, 80 Regulaminu urzdowania sdw powszechnych).

Kogo mog spotka na sali rozpraw?

Na sali rozpraw moesz spotka si z wieloma osobami, ktrych role w procesie szczegowo okrela prawo. Nie martw si, e nie bdziesz wiedzia, z kim masz do czynienia. Pomog Ci kolory tog, a dokadniej kolory ich abotw (abot jest to ozdoba z udrapowanego materiau, mocowana pod szyj na przedzie togi). Sdzia bdzie ubrany w czarn tog, a jego abot bdzie mia kolor fioletowy. Ponadto sdzia ? przewodniczcy skadu sdziowskiego ? bdzie mia na sobie acuch z wizerunkiem ora. Prokuratora poznasz po czarnej todze z czerwonym abotem. Na sali rozpraw spotka moesz take obrocw lub penomocnikw, ktrymi bd adwokaci. Bd oni mieli czarne togi, a ich aboty bd zielone. W ten sposb na pewno nie pomylisz adwokata z prokuratorem czy te sdzi (por. rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci w sprawie okrelenia wzoru stroju urzdowego sdziw na rozprawie; rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci w sprawie okrelenia stroju urzdowego prokuratorw powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury biorcych udzia w rozprawach sdowych; rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci w sprawie okrelenia stroju urzdowego adwokatw biorcych udzia w rozprawach sdowych).


 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150652
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu