thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Po pierwsze ? nie bj si niepotrzebnie. To, e boisz si zeznawa przeciwko oskaronemu, jest normalne, musisz jednak uwiadomi sobie, e prawo przewiduje wiele instrumentw chronicych w procesie prywatno oraz bezpieczestwo Twoje i Twoich bliskich. Cae postpowanie karne zmierza nie tylko do tego, aby sprawca przestpstwa zosta pocignity do odpowiedzialnoci, ale take do tego, eby Twoje interesy i dobro byy chronione.

Boj si skada zeznania, kiedy oskarony jest na sali rozpraw

Oskarony ma prawo by obecny podczas rozprawy i zajmowa miejsce na awie oskaronych. Jednak s sytuacje wyjtkowe, gdy od zasady tej mona odstpi. Jeeli obecno oskaronego wpywa krpujco na Twoje zeznania, gdy atwiej jest Ci opowiada o tym, co si zdarzyo, kiedy sprawcy nie ma w pobliu, sd moe zarzdzi, aby oskarony na ten czas opuci sal sdow i wyszed do innego pomieszczenia. Pamitaj jednak, e nawet w tym wypadku oskarony po powrocie na sal zostanie poinformowany o treci Twoich zezna i bdzie mg si do nich odnie. Wyprowadzenie oskaronego z sali rozpraw nie oznacza wic, e nie pozna on treci Twoich zezna. Jest natomiast przewidziane po to, aby mg zoy zeznania spokojnie, w poczuciu komfortu psychicznego i bez dodatkowego stresu (por. art. 390 2 k.p.k.).

Boj si, e kara nie bdzie wystarczajca, aby powstrzyma sprawc od ponownego popenienia przestpstwa

Powszechne jest przekonanie o tym, e kara orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (potocznie: kara w zawieszeniu) nie jest dla sprawcy uciliwa i nie jest w stanie powstrzyma go od popenienia przestpstwa po raz drugi. Powiniene uwierzy, e nie jest to caa prawda na temat instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary. Jeeli sd decyduje si na zawieszenie wykonania kary, oznacza to, e dostrzeg w osobie i zachowaniu sprawcy cechy, ktre uzasadniaj przypuszczenie, e nie popeni on kolejnego przestpstwa. Moe to by na przykad wyraony al za to, co si stao, albo prba przeproszenia Ciebie. Jeeli nadal nie jeste przekonany o tym, e sprawca nie zagrozi Ci po raz drugi, powiniene wiedzie, e sd warunkowo zawieszajc wykonanie kary, moe naoy na sprawc obowizki, ktrych niewykonanie moe spowodowa, e sprawca trafi do wizienia lub bdzie musia zapaci grzywn. Do takich obowizkw nale m.in.:
? obowizek pracy;
? leczenia odwykowego;
? abstynencji;

ale take ? co najwaniejsze dla Ciebie:

? zakaz kontaktu z Tob lub innymi osobami (np. Twoj rodzin) oraz
? obowizek opuszczenia wsplnego mieszkania (por. art. 72 k.k.)
Sd moe take odda sprawc pod dozr kuratora, a wic specjalnie przeszkolonego pracownika, ktry bdzie kontrolowa, gdzie sprawca przebywa i czym si zajmuje (por. art. 73 k.k.).
Jeeli Twoje dziecko zostao pokrzywdzone przestpstwem o charakterze seksualnym (np. gwat, molestowanie seksualne, pedofilia) albo Ty jeste dotknity przemoc, zwaszcza w rodzinie (zncanie si), pamitaj, e w tych wypadkach sd moe zastosowa wobec sprawcy specjalne rodki karne oprcz kary. Sd moe orzec w takim wypadku:
? zakaz kontaktowania si z okrelonymi osobami (Tob, Twoj rodzin);
? obowizek powstrzymywania si od przebywania w okrelonych miejscach (np. szkoach, miejscach zabaw dzieci);
? zakaz opuszczania miejsca swojego pobytu bez uprzedniej zgody sdu.
Obowizki te mog by poczone z obowizkiem zgaszania si na Policj w okrelonych odstpach czasu, co ma na celu biece sprawdzenie, czy sprawca stosuje si do wyroku sdu. Jeeli w sprawie Twojego dziecka albo Twojej orzeczono wobec sprawcy kar pozbawienia wolnoci i sd nie zawiesi jej wykonania, powysze zakazy lub nakazy sd musi orzec obowizkowo (por. art. 41a k.k.). Ponadto w przypadku, w ktrym sd umarza postpowanie karne wobec sprawcy albo wykonanie wymierzonej wzgldem sprawcy kary zawiesza na okres prby, za sprawca ten popeni przestpstwo z uyciem przemocy wobec czonka swojej rodziny albo mu groc, sd, orzekajc obowizek zakazu kontaktowania si z okrelonymi osobami lub przebywania w okrelonych miejscach, okrela ponadto obowizkowo sposb, w jaki sprawca moe si kontaktowa z pokrzywdzonym. Nadto sd moe nawet wskaza, e sprawca ma zakaz zbliania si do pokrzywdzonego w okrelonych okolicznociach (por. art. 13 u.p.p.r.).

Pamitaj, e naruszenie sdowego nakazu lub zakazu stanowi przestpstwo. Jeeli wiesz, e wobec sprawcy sd orzek ktry z wymienionych wyej rodkw, a mimo to sprawca si do niego nie stosuje ? zawiadom prokuratur lub Policj (por. art. 244 k.k.).

Przykad:

Byy szef Krystyny przez lata znca si nad ni w pracy. Sd skaza go na kar pozbawienia wolnoci oraz zakaza mu kontaktu z Krystyn. Jednak pomimo tego szef po opuszczeniu zakadu karnego wyczekuje na ni pod nowym miejscem pracy. Powinna zgosi to na Policj lub do prokuratora ? ma prawo si broni.

Boj si, e mojemu yciu lub zdrowiu zagraa powane niebezpieczestwo ze strony sprawcy

Pamitaj, e proces karny ma na celu ukaranie sprawcy. Oskarony bdzie prbowa unikn odpowiedzialnoci za swj czyn ? moe nawet w niektrych sytuacjach straszy Ci, grozi, pobi. Jeeli do tego dojdzie, musisz wiedzie, e nie jeste bezradny. Prawo przewiduje sposoby chronienia Ci przed tego typu dziaaniami.
Jeeli kto Ci pobi lub choby spoliczkowa albo w inny sposb naruszy Twoj nietykalno cielesn, grozi Tobie lub Twoim bliskim po to, eby zmieni swoje zeznania ? zgo to na Policj lub do prokuratury. Na gruncie polskiego prawa tak samo jak karalne jest skadanie faszywych zezna, karalna jest rwnie prba wywierania wpywu na Ciebie lub Twoich bliskich za pomoc przemocy lub groby. Jeeli sprawca bdzie w ten sposb utrudnia postpowanie karne, zostanie oskarony o popenienie kolejnego przestpstwa (por. art. 245 k.k.). Po drugie, Twoja reakcja moe mie take znaczenie dla decyzji o zastosowaniu wobec sprawcy rodkw, ktre maj powstrzyma go od utrudniania procesu karnego. Jeeli tylko zajdzie sytuacja, w ktrej czujesz si zagroony ze strony sprawcy ? zgo to w prokuraturze. Prokurator znajdzie sposb, aby Ci pomc. Jeli bowiem zdecyduje, e Twoje obawy s uzasadnione i sprawca moe prbowa wpyn na Twoje zeznania, bdzie mg podj dziaania, ktre uzna w Twojej sprawie za stosowne. rodkiem, ktry moe by zastosowany, aby ochroni Ci przed sprawc, jest porczenie okrelonych osb. Instytucja ta polega na tym, e osoby powaane w danym rodowisku oraz uwaane za wiarygodne i godne zaufania ? pracodawca sprawcy, dyrektor szkoy, burmistrz, proboszcz ? skadaj zapewnienie, e sprawca nie bdzie swoim zachowaniem utrudnia postpowania karnego. Osoby te musz stale  kontrolowa zachowanie sprawcy, a w razie jakichkolwiek problemw zawiadomi o nich sd lub prokuratora. Jeeli osoba ta nie dopeni powyszych obowizkw ? moe zosta ukarana wysok kar pienin (por. art. 271, 272 k.p.k.). W ostatecznoci mona take zastosowa tymczasowe aresztowanie, ktre polega na tymczasowym pozbawieniu sprawcy wolnoci, aby nie uniemoliwia prowadzenia postpowania ? nie niszczy dowodw, nie prbowa ukry si lub uciec, ale take, aby nie prbowa Ci zastraszy. Sprawca znajdzie si w areszcie, a Ty bdziesz mg spa spokojnie (por. art. 258 k.p.k.).

Przykad:

Kiedy Zenobiusz wraca po nocnym dyurze ze szpitala, napadnito go w parku i skradziono mu portfel, dokumenty, laptop oraz mocno go pobito. W sprawcy rozpozna modego chopaka, ktry mieszka na jego osiedlu. Chopak jest znanym w okolicy czonkiem grupy chuliganw. Zenobiusz boi si, e jeeli zgosi si na Policj lub prokuratur, chopak i jego znajomi ?zrobi z nim porzdek?. Mimo to powinien to zgosi, bo nikt nie ma prawa wywiera wpywu na jego zeznania w procesie.

Boj si, e proces ujawni fakty z mojego ycia prywatnego, ktre wolabym zachowa w tajemnicy

Co do zasady rozprawy sdowe odbywaj si jawnie. Oznacza to, e na sali rozpraw oprcz Ciebie, oskaronego, prokuratora mog przebywa take inne osoby, ktre z rnych powodw s zainteresowane toczcym si procesem. Istnieje jednak szereg okolicznoci, ktre sd moe wzi pod uwag i jawno rozprawy wyczy. Wyczenie jawnoci rozprawy ma ten skutek, e na rozprawie nie moe by obecna publiczno, a dopuszczeni zostan jedynie uczestnicy postpowania (take po dwie osoby przez nich wskazane) oraz osoby, ktrym zezwoli na to sd. W kadym wypadku osoby obecne na rozprawie maj obowizek zachowania jej treci w tajemnicy i nie mog nikomu opowiedzie o tym, co usyszay albo zobaczyy ? niedopenienie tego obowizku stanowi bowiem przestpstwo. Z Twojego punktu widzenia najwaniejsze jest to, e sd obowizkowo, w kadym wypadku, wycza jawno, jeeli tre rozprawy mogaby obraa dobre obyczaje lub narusza wany interes prywatny ? take Twj. W praktyce ma to miejsce na przykad przy przestpstwach o charakterze seksualnym, kiedy opowiadanie o tym, co zaszo, jest dla Ciebie szczeglnie wstydliwe i trudne. Jeeli wic jeste pokrzywdzony takim przestpstwem, nie musisz martwi si, e tre Twoich zezna dotrze do osb postronnych, np. ssiadw albo kolegw z pracy (por. art. 241 2 k.k., 360?362 k.p.k.). Rozprawa w sprawie o pomwienie lub zniewaenie toczy si zawsze z wyczeniem jawnoci, a wic bez udziau publicznoci, chyba e wystpisz z wnioskiem o jej jawno ? tutaj decyzja naley wycznie do Ciebie. Moesz zastanowi si, czy wolisz, aby sprawa pozostaa w tajemnicy, czy chcesz, aby kady mg pozna szczegy sprawy, w ktrej jeste pokrzywdzonym (por. art. 359 2 k.p.k.).
Pamitaj, e nawet jeeli jawno caej rozprawy zostanie wyczona i publiczno bdzie musiaa opuci sal rozpraw, nie dotyczy to ogoszenia wyroku, ktre zawsze odbywa si przy otwartych drzwiach (por. art. 364 k.p.k.).

Przykad:

Tosia bya molestowana seksualnie przez nauczyciela muzyki. Poniewa jawno rozprawy mogaby narusza jej prywatno, wszystkie osoby, ktre sd o to poprosi, bd musiay opuci sal rozpraw. Jednake ogoszenie wyroku odbdzie si jawnie, w sposb otwarty dla publicznoci, i kady zainteresowany bdzie mg wtedy ponownie wej na sal.

Boj si, e spotkam sprawc, gdy wyjdzie z wizienia lub aresztu, a nie bd na to psychicznie przygotowany

Jeeli proces zakoczy si, sd orzek kar pozbawienia wolnoci, a sprawca trafi do zakadu karnego, pamitaj, e masz prawo do informacji o opuszczeniu przez niego tego zakadu. Moesz zoy wniosek o informowanie Ci o:
? zwolnieniu sprawcy przestpstwa z zakadu karnego po odbyciu kary;
? udzielonych mu przepustkach (np. jako nagroda za dobre zachowanie w wizieniu);
? przerwie w wykonaniu kary (np. z powodu cikiej choroby sprawcy);
? warunkowym przedterminowym zwolnieniu (gdy sprawca odby cz kary i istniej powody do przypuszczenia, e wicej nie popeni przestpstwa).
W praktyce oznacza to, e bdziesz informowany przez sd lub dyrektora odpowiedniego zakadu karnego w kadej sytuacji, gdy sprawca znajdzie si na wolnoci. Pamitaj, e prawo do zoenia takiego wniosku masz rwnie wtedy, gdy pokrzywdzonym przestpstwem byo Twoje dziecko lub inna osoba, ktra pozostaje pod Twoj sta piecz. O prawie zoenia takiego wniosku pouczy Ci take sd (por. art. 168a k.k.w.).
Podobnie masz prawo do uzyskania informacji o opuszczeniu przez sprawc aresztu ledczego, jeli w toku postpowania by on tymczasowo aresztowany. Sd lub prokurator maj obowizek niezwocznie zawiadomi Ci o uchyleniu lub nieprzedueniu tymczasowego aresztowania albo o zamianie go na inny rodek zapobiegawczy, chyba e zrezygnujesz z uprawnienia do otrzymywania takich informacji (por. art. 253 3 k.p.k.).

Boj si, e sprawca bdzie prbowa mnie zastraszy

Pamitaj, e proces karny ma na celu ukaranie sprawcy. Oskarony bdzie prbowa unikn odpowiedzialnoci za swj czyn ? moe nawet w niektrych sytuacjach straszy Ci, grozi, pobi. Jeeli do tego dojdzie, musisz wiedzie, e nie jeste bezradny. Prawo przewiduje sposoby chronienia Ci przed tego typu dziaaniami. Jeeli kto Ci pobi lub choby spoliczkowa albo w inny sposb naruszy Twoj nietykalno cielesn, grozi Tobie lub Twoim bliskim po to, eby zmieni swoje zeznania ? zgo to na Policj lub do prokuratury. Na gruncie polskiego prawa tak samo jak karalne jest skadanie faszywych zezna, karalna jest rwnie prba wywierania wpywu na Ciebie lub Twoich bliskich za pomoc przemocy lub groby. Jeeli sprawca bdzie w ten sposb utrudnia postpowanie karne, zostanie oskarony o popenienie kolejnego przestpstwa (por. art. 245 k.k.). Po drugie, Twoja reakcja moe mie take znaczenie dla decyzji o zastosowaniu wobec sprawcy rodkw, ktre maj powstrzyma go od utrudniania procesu karnego. Jeeli tylko zajdzie sytuacja, w ktrej czujesz si zagroony ze strony sprawcy ? zgo to w prokuraturze. Prokurator znajdzie sposb, aby Ci pomc. Jeli bowiem zdecyduje, e Twoje obawy s uzasadnione i sprawca moe prbowa wpyn na Twoje zeznania, bdzie mg podj dziaania, ktre uzna w Twojej sprawie za stosowne. rodkiem, ktry moe by zastosowany, aby ochroni Ci przed sprawc, jest porczenie okrelonych osb. Instytucja ta polega na tym, e osoby powaane w danym rodowisku oraz uwaane za wiarygodne i godne zaufania ? pracodawca sprawcy, dyrektor szkoy, burmistrz, proboszcz ? skadaj zapewnienie, e sprawca nie bdzie swoim zachowaniem utrudnia postpowania karnego. Osoby te musz stale  kontrolowa zachowanie sprawcy, a w razie jakichkolwiek problemw zawiadomi o nich sd lub prokuratora. Jeeli osoba ta nie dopeni powyszych obowizkw ? moe zosta ukarana wysok kar pienin (por. art. 271, 272 k.p.k.). W ostatecznoci mona take zastosowa tymczasowe aresztowanie, ktre polega na tymczasowym pozbawieniu sprawcy wolnoci, aby nie uniemoliwia prowadzenia postpowania ? nie niszczy dowodw, nie prbowa ukry si lub uciec, ale take, aby nie prbowa Ci zastraszy. Sprawca znajdzie si w areszcie, a Ty bdziesz mg spa spokojnie (por. art. 258 k.p.k.).

Przykad:

Kiedy Zenobiusz wraca po nocnym dyurze ze szpitala, napadnito go w parku i skradziono mu portfel, dokumenty, laptop oraz mocno go pobito. W sprawcy rozpozna modego chopaka, ktry mieszka na jego osiedlu. Chopak jest znanym w okolicy czonkiem grupy chuliganw. Zenobiusz boi si, e jeeli zgosi si na Policj lub prokuratur, chopak i jego znajomi ?zrobi z nim porzdek?. Mimo to powinien to zgosi, bo nikt nie ma prawa wywiera wpywu na jego zeznania w procesie.

Boj si, e sprawca dowie si, gdzie mieszkam

Twoje dane osobowe, take adres domowy, musz by znane sdowi ? na przykad po to, aby mona byo Ci wezwa na przesuchanie. Prawo chroni jednak Twj adres przed osobami trzecimi, take przed oskaronym, aby nie mogli si z nim zapozna. Zostanie on wprawdzie doczony do dokumentacji sprawy (aktu oskarenia), jednak nie bdzie dostpny dla innych osb ? znajdzie si na osobnej licie z adresami tylko dla wiadomoci sdu (por. art. 333 3 k.p.k.).
Prawdopodobnie boisz si o siebie i swoich bliskich ? kto przecie moe prbowa Ci grozi albo nawet Ci pobi. Raz ju zostae pokrzywdzony przestpstwem ? nie chcesz, eby to samo spotkao osoby, na ktrych najbardziej Ci zaley.W takim wypadku Twj adres moe zosta na Twoj prob zastrzeony dla wycznej wiadomoci prokuratora lub sdu. Podczas przesuchania policjant nie wpisze Twojego adresu na dokumencie, w ktrym bd spisane Twoje zeznania, ale na osobnym druku, do ktrego nikt oprcz prokuratora i sdu nie bdzie mia dostpu. Wtedy dokumenty procesowe (np. wezwania do prokuratury lub do sdu) dostarczane bd na adres Twojego miejsca pracy lub na inny wskazany przez Ciebie podczas przesuchania adres (por. art. 191 3 k.p.k.).

Przykad:

Krystyna jest pracownic urzdu. Przez wiele lat jej szef znca si nad ni. Mwi, e jest za gupia nawet na to, eby zaparzy kaw. Zdecydowaa si w kocu zgosi to na Policj. Zmienia miejsce zamieszkania. Teraz byy szef grozi jej, e znajdzie j, ?a wtedy poauje?. Krystyna boi si i w tej kwestii zwraca si do prokuratora. Wezwania na przesuchanie bd wysyane do jej miejsca pracy, zamiast na adres domowy. W ten sposb byy szef nie dowie si, gdzie teraz mieszka.

Boj si, e sprawca ucieknie i uniknie kary

Pamitaj, e w rkach sdu i prokuratora pozostaje wiele sposobw na to, aby sprawc doprowadzi przed oblicze sdu i wymierzy mu kar. Dwa z nich ?porczenie oraz tymczasowe aresztowanie ? zostay opisane wyej. Oprcz tego prokurator lub sd mog odda oskaronego pod dozr Policji. Oznacza to, e w zalenoci od decyzji sdu lub prokuratora, oskarony nie bdzie mg opuci miejsca swojego pobytu, bdzie musia zawiadamia o kadym zamierzonym wyjedzie oraz o terminie powrotu. Aby Policja miaa moliwo kontrolowania, czy oskarony wywizuje si z tych obowizkw, bdzie on musia zgasza si na Policj w okrelonych odstpach czasu (por. art. 275 k.p.k.). Jeeli prawdopodobiestwo, e oskarony bdzie prbowa uciec, jest wysokie (np. do tej pory stale przebywa i pracowa za granic, ma blisk rodzin w innym kraju), mona zakaza mu opuszczania kraju. Aby zakaz ten by skuteczny, mona zatrzyma paszport oskaronego po to, aby nie mg przekroczy granic Polski (por. art. 277 k.p.k.).

Przykad:

Sprawca przestpstwa od kilku lat pracuje w Brazylii, ale jest Polakiem. Do Polski przylecia na kilka dni w okresie witecznym. W tym czasie pobi Jasia na osiedlowej dyskotece, gdy ten prbowa porozmawia z dziewczyn sprawcy. Aby sprawca nie prbowa opuci kraju, mona zatrzyma jego paszport, co uniemoliwi mu powrt do Ameryki Poudniowej.

Boj si, e udostpnienie podejrzanemu akt sprawy spowoduje niebezpieczestwo dla mojego ycia lub zdrowia

W trakcie prowadzonego dochodzenia lub ledztwa stronom, czyli take podejrzanemu, przysuguje prawo dostpu do akt, jeeli prowadzcy postpowanie prokurator wyrazi na to zgod. Jeeli w sprawie zoono wniosek o tymczasowe aresztowanie lub jego przeduenie, prokurator co do zasady nie moe odmwi udostpnienia podejrzanemu i jego obrocy tej czci akt, ktra zawiera dowody przemawiajce za zastosowaniem tymczasowego aresztowania. Jednak w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa, e dostp podejrzanego do akt mgby narazi ycie lub zdrowie Twoje lub innego uczestnika postpowania na niebezpieczestwo, albo wtedy, gdy mogoby to utrudni przebieg prowadzonego postpowania przez dziaania sprzeczne z prawem (np. zniszczenie, ukrycie, faszowanie dowodw), prokurator moe wyjtkowo takiej zgody odmwi (art. 156 5a k.p.k.).

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150648
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu