thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Zapewne zastanawiasz si, czy istniej jakie sposoby przyspieszenia zakoczenia sprawy ? zaley Ci wszak na czasie i ewentualnym jak najszybszym naprawieniu wyrzdzonych Ci przez sprawc szkd. Nasuwaj si nastpne pytania:
? czy istnieje moliwo, e sprawca ?dogada si? z wymiarem sprawiedliwoci i jakie bdzie to miao skutki dla Twojej sytuacji?
? czy mog wynikn z tego dla Ciebie jakie korzyci?
? czy moesz sprzeciwi si skazaniu sprawcy na kar, o ktr wnioskuje?
? wreszcie, czy sam moesz porozumie si ze sprawc i tym samym znacznie przyspieszy bieg sprawy?

Co kryje si pod nazw ?rozprawa skrcona??

Korzystajc z tej formy negocjacji sprawcy z wymiarem sprawiedliwoci,sprawca ma prawo ? do chwili zakoczenia przesuchania wszystkich oskaronych? zoy wniosek o wydanie wyroku skazujcego go na okrelon kar,bez przeprowadzania postpowania dowodowego (por. art. 387 k.p.k.).

Co to jest postpowanie pojednawcze i kiedy ma miejsce?

Postpowanie pojednawcze jest podobnym do mediacji sposobem ugodowego zakoczenia sprawy na skutek zawarcia przed sdem porozumienia przez Ciebie i oskaronego. Jest ono obowizkowe w przypadku, gdy zoye do sdu prywatny akt oskarenia. W takiej sytuacji przed rozpraw zawsze odbdzie si prowadzone przez sd posiedzenie pojednawcze, ktre w swoim przebiegu jest podobne do mediacji. Jeeli dojdzie midzy Tob a sprawc do pojednania, postpowanie sdowe zostanie umorzone. Pamitaj jednak, e na wniosek Twj i sprawcy albo za Wasz zgod moe odby si normalna mediacja (por. art. 489, 492 1 k.p.k.).

Czy istniej jakie moliwoci negocjacji ze sprawc w celu szybszego zakoczenia sprawy?

Jako pokrzywdzony masz prawo do prby pojednania si ze sprawc. Prba taka nosi miano mediacji. Moesz si stara porozumie ze sprawc ju w czasie postpowania toczcego si przed prokuratorem; moesz jednak zrobi to take dopiero w postpowaniu przed sdem (por. art. 23a 1 k.p.k.). Pamitaj, e nikt nie moe narzuci Ci obowizku mediacji ? do rozpoczcia mediacji niezbdna jest Twoja zgoda. Mediacja moe rozpocz si z Twojej inicjatywy bd z inicjatywy prokuratora albo sdu, ale tylko za Twoj zgod (niezbdna jest rwnie zgoda sprawcy). Formalnie postpowanie mediacyjne rozpoczyna prokurator, Policja lub sd (por. art. 23a 1 i 325i 2 k.p.k.). Celem mediacji jest zawarcie midzy Tob a sprawc ugody. Jednak nie negocjujecie warunkw ugody sami ? postpowanie mediacyjne prowadzi instytucja lub osoba godna zaufania wskazana przez sd bd prokuratora, ktra nosi nazw mediatora. Osoba (instytucja) prowadzca mediacj midzy Tob a sprawc sporzdza z jej przebiegu i wynikw sprawozdanie, ktre przekazuje prokuratorowi lub sdowi (por. art. 23a k.p.k.).

Czy jeszcze w jaki inny sposb prawo chroni mj interes przy stosowaniu ?rozprawy skrconej??

Tak, sd moe uzaleni uwzgldnienie wniosku sprawcy od dokonania w nim jakiej zmiany ? zmiana ta moe np. oznacza naprawienie przez sprawc szkody bd krzywdy, jak Ci wyrzdzi przestpstwem. W takiej sytuacji moesz wnioskowa o przerw w rozprawie, eby mc porozumie si ze sprawc (por. art. 341 3 k.p.k., art. 387 3 k.p.k.). Zapamitaj jednak dobrze ? eby chroni swj interes musisz przyj na rozpraw! Tylko uczestnictwo w niej daje Ci gwarancj, e nikt o Tobie nie zapomni. Jak widzisz prawo przewiduje kilka form negocjacji ze sprawc i w kadej z nich gwarantuje Ci czynny udzia. Musisz jednak zawsze pamita, eby dba o swj interes ? czytaj dokadnie pouczenia i gdy tylko kto przyznaje Ci do czego prawo, korzystaj z niego. Jeeli zaley Ci na jak najszybszym i jak najkorzystniejszym zaatwieniu sprawy, prbuj zawsze podj negocjacje ze sprawc osobicie ? wnioskuj o mediacj. Mediacja bowiem daje Ci najszersze uprawnienia i najwiksz szans na pomylne oraz najszybsze dla Ciebie zaatwienie sprawy.

Czy kto mnie poinformuje o tym, e sprawca moe zoy wniosek o skazanie go bez przeprowadzania postpowania dowodowego?

Tak, poinformuje Ci o tym prokurator w zawiadomieniu o zoeniu do sdu aktu oskarenia. Przy okazji zostaniesz rwnie poinformowany o sposobie uzyskania od sprawcy odszkodowania, jak rwnie o prawie dziaania w charakterze oskaryciela posikowego (por. art. 334 2 k.p.k.).

Czy mam gwarancj, e sprawa zakoczy si tak, jak zostao to zapisane w ugodzie?

Niestety nie. W ramach ugody zawartej w toku mediacji sprawca jedynie zobowizuje si do naprawienia wyrzdzonej przestpstwem szkody. W przypadku niewykonania przez niego powyszego zobowizania masz jednak prawo do zoenia pozwu do sdu cywilnego, aby ten w wyroku nakaza sprawcy naprawienie szkody. Wykonaniem takiego wyroku moe si zaj nawet komornik.

Przykad:

Zenobiusz zosta potrcony na przejciu dla pieszych przez pikarza druyny, ktra w przyszym tygodniu bdzie gra mecz z jego ulubionym klubem. Jako warunek pojednania ze sprawc Zenobiusz stawia wymg, eby sprawca strzeli swojemu zespoowi bramk samobjcz. Taka ugoda w aden sposb nie mogaby zosta uznana za zgodn z prawem i sd na pewno jej nie zatwierdzi.

Czy mam jakikolwiek wpyw na uwzgldnienie wniosku o skazanie bez przeprowadzania postpowania dowodowego?

Twoje zdanie jest w tym przypadku bardzo wane, odmiennie ni przy skazaniu bez rozprawy. Masz bowiem prawo sprzeciwi si uwzgldnieniu wniosku. Pamitaj jednak, e musisz swj sprzeciw jako wyrazi ? ustnie bd pisemnie. Milczenie bdzie w tej sytuacji potraktowane jako brak sprzeciwu. Podobnie stanie si, gdy mimo tego, e bye prawidowo poinformowany o terminie rozprawy, nie stawisz si na niej. Dlatego te dobrze zapamitaj ? jeeli nie zgadzasz si na wniosek sprawcy, stanowczo daj temu wyraz, ustnie lub skadajc pisemne owiadczenie. Nie bj si, e zapomnisz o tym prawie ? poinformuje Ci o nim prokurator, a na rozprawie sd (por. art. 387 2 k.p.k.).

Czy mediacja bdzie mnie co kosztowa?

Nie, koszty mediacji w caoci ponosi pastwo. Dlatego tym bardziej prbuj pojedna si ze sprawc ? nic nie stracisz, a duo moesz zyska (por. art. 619 2 k.p.k.).

Czy mog jako odwoa si od uwzgldnienia wniosku prokuratora i wyroku skazujcego sprawc na kar, ktr uzgodni z prokuratorem?

Tak, moesz od takiego wyroku zoy apelacj, jeeli zoye wniosek o dziaaniu w charakterze oskaryciela posikowego (por. art. 444 k.p.k.).

Czy mj wniosek o przeprowadzenie mediacji bd moja zgoda na ni wymagaj jakiej szczeglnej formy?

Nie, wystarczy, e zgosisz ustnie tak ch przed prokuratorem lub sdem, bd u policjanta, ktry bdzie Ci przesuchiwa. Moesz to take uczyni na pimie (por. art. 116 k.p.k.).

Przykad:

Podczas przesuchania przez prokuratora Krystyna powie mu, e chciaaby sprbowa porozumie si ze sprawc. Prokurator zapisze jej sowa w protokole. Sowa Krystyny bd mogy by uznane za wniosek o przeprowadzenie mediacji.

Czy poza mediacj istniej jakie inne formy negocjacji ze sprawc, dziki ktrym postpowanie ulegnie skrceniu?

Tak, istniej dwie zasadnicze formy, ktre zakadajc dialog midzy sprawc a wymiarem sprawiedliwoci, prowadz do przyspieszenia postpowania. Formy te to skazanie sprawcy bez rozprawy oraz tzw. rozprawa skrcona. O cechach tych form, a take o Twoich prawach zwizanych z ich stosowaniem, przeczytasz poniej.

Czy sd zawsze uwzgldni wniosek prokuratora o skazanie sprawcy bez rozprawy?

Nie, sd moe nie uwzgldni wniosku prokuratora i wtedy sprawa bdzie toczy si w normalny sposb (por. art. 343 7 k.p.k.).

Czy sd zawsze uwzgldni wniosek sprawcy o skazanie go bez przeprowadzania postpowania dowodowego?

Nie, gdy nie bd spenione okrelone warunki.
Po pierwsze, okolicznoci popenienia przestpstwa przez sprawc nie mog budzi wtpliwoci, a cele postpowania zostan osignite mimo nieprzeprowadzania normalnej rozprawy.

Po drugie, takie prawo przysuguje sprawcy tylko okrelonych przestpstw ? zagroonych stosunkowo nisk kar (por. art. 387 1 k.p.k.).

Czy sprawca bdzie mia jakie korzyci z mediacji?

Tak, mediacja jest korzystna nie tylko dla Ciebie, ale take dla sprawcy. Po pierwsze, sd wymierzajc sprawcy kar, bdzie bra pod uwag jego prby nawizania z Tob dialogu i naprawienia wyrzdzonej Tobie szkody. Sd wemie take pod uwag pozytywne wyniki mediacji midzy Tob a sprawc lub ugod zawart midzy Wami, co moe wpyn na wymierzenie agodniejszej kary dla sprawcy. W sytuacji, gdy pojednasz si ze sprawc, naprawi on wyrzdzon Tobie szkod albo uzgodnicie sposb jej naprawienia, sd bdzie mg zastosowa instytucj nadzwyczajnego zagodzenia kary wobec sprawcy. Instytucja ta moe rwnie znale zastosowanie w sytuacji, gdy sprawca stara si naprawi Twoj szkod albo jej zapobiec. Zwr rwnie uwag, e gdy pojednasz si ze sprawc, sd bdzie mg zastosowa w stosunku do sprawcy przestpstwa zagroonego kar pozbawienia wolnoci do lat 5 warunkowe umorzenie postpowania (por. art. 60 2 pkt. 1, 66 3 k.k.).

Przykad:

Na Zenobiuszu dokonano rozboju. Minimalna kara za rozbj wynosi 2 lata pozbawienia wolnoci. W sytuacji, gdy dojdzie midzy Zenobiuszem a sprawc do zawarcia ugody, sd bdzie mg zagodzi kar dla sprawcy poniej tej granicy i np. wymierzy mu kar roku pozbawienia wolnoci. O wszystkich korzyciach pyncych z mediacji, zarwno dla Ciebie, jak i dla sprawcy, powinien poinformowa Ci organ kierujcy spraw do mediacji.

Jak dugo moe trwa mediacja?

Mediacja nie powinna trwa duej ni miesic, a jej okresu nie wlicza si do czasu trwania postpowania przed prokuratorem. Dlatego te postpowanie to wyduy si zapewne o czas trwania mediacji. W sytuacji, gdy postpowanie mediacyjne bdzie si nadmiernie przedua, sd lub prokurator mog uzna, e nie doszo do pojednania midzy Tob a sprawc i mog prowadzi spraw w dalszym cigu (por. art. 23a 2 k.p.k.). Dokadny termin ukoczenia mediacji zostanie okrelony przez organ, z ktrego inicjatywy rozpoczyna si postpowanie mediacyjne. Mediator ma jednak prawo wnioskowania o wyduenie tego terminu (gdy sd zgodzi si na taki wniosek, mediacja moe trwa duej ni miesic).

Jak dokadnie wyglda przebieg mediacji i czego mog si w jej czasie spodziewa?

Przede wszystkim mediator najpierw nawie kontakt z Tob i sprawc, ustalajc termin i miejsce spotkania z kadym z Was. Przeprowadzi z Wami spotkania indywidualne, informujc Was o istocie i zasadach postpowania mediacyjnego oraz przysugujcych Wam uprawnieniach. Nastpnie mediator przeprowadza spotkanie mediacyjne midzy Tob a sprawc. Spotkanie to powinno odby si w jakim neutralnym miejscu, zarwno dla
Ciebie, jak i dla sprawcy. Mediator nie przedstawi Wam gotowego porozumienia ? to Wy jestecie w tym postpowaniu najwaniejsi i to od Was powinny wychodzi wszelkie propozycje majce na celu Wasze pojednanie. Jednake mediator pomoe Wam w sformuowaniu treci ugody, a pniej bdzie sprawdza wykonanie wynikajcych z niej zobowiza.
W sytuacji, gdy bezporednie spotkanie midzy Tob a sprawc jest niemoliwe, mediator poredniczy w dialogu midzy Wami, przekazujc drugiej stronie odpowiednie informacje, propozycje i stanowisko zajmowane w odniesieniu do ugody (por. 11 Rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postpowania mediacyjnego w sprawach karnych). Nie obawiaj si, e mediator bdzie stronniczy ? ma on obowizek zachowa neutralno i dy do porozumienia jak najlepszego dla wszystkich stron.

Pamitaj take, e w kadej chwili moesz wycofa si z postpowania mediacyjnego, gdy jego przebieg Ci nie satysfakcjonuje ? nikt nie ma prawa zmusza Ci do zawierania ugody wbrew Twojej woli.

Jakie korzyci pyn dla mnie z prowadzenia ze sprawc mediacji?

Przede wszystkim rozpoczynajc mediacj, stajesz si aktywn stron w rozwizywaniu sprawy (problemu). Masz okazj uwiadomi sprawcy, jak szkod bd krzywd spowodowa on swoim zachowaniem. Ponadto bdziesz mg sprbowa dowiedzie si od sprawcy, co pchno go do popenienia na Twoj niekorzy przestpstwa. W zwizku z tym bdziesz mg uzyska od sprawcy przeprosiny, a take odszkodowanie bd zadouczynienie bez oczekiwania
na zakoczenie procesu karnego. Bdziesz mg take zaoszczdzi sporo czasu i nerww ? jeeli mediacja bdzie skuteczna, prawdopodobnie uda si unikn rozprawy sdowej, cho nie we wszystkich przypadkach.

Jakie mam prawa w sytuacji, gdy prokurator wnioskuje o skazanie sprawcy bez rozprawy?

Przede wszystkim prokurator ma obowizek poinformowa Ci o przesaniu do sdu aktu oskarenia i pouczy, e moe doj do skazania sprawcy bez rozprawy. Prokurator pouczy Ci take o moliwych sposobach dochodzenia od sprawcy odszkodowania, a take o moliwoci dziaania w charakterze oskaryciela posikowego (por. art. 334 2 k.p.k.). Rozpatrywanie aktu oskarenia wraz z wnioskiem o skazanie bez rozprawy odbywa si na posiedzeniu ? pamitaj, e masz prawo wzi w nim udzia! Moe zdarzy si sytuacja, e sd uzna Twoj obecno za obowizkow. Dlatego te, gdy zostaniesz poinformowany przez sd o terminie tego posiedzenia, koniecznie staw si na nim ? tylko tak naleycie bdziesz broni swoich interesw (por. art. 343 5 k.p.k.)
Najpniej na tym posiedzeniu masz prawo zoy wniosek o dziaanie w charakterze oskaryciela posikowego (por. art. 343 5 k.p.k., art. 54 1 k.p.k.).
Niestety nie moesz sprzeciwi si uznaniu przez sd wniosku prokuratora za suszny. Sd jest w tej kwestii zupenie niezaleny. Jednake sd bdzie prbowa przy wydawaniu wyroku w peni uwzgldni Twoj sytuacj.  Przede wszystkim sd moe ? w sytuacji, gdy niemoliwe byo bd zgoszenie wniosku o naoenie na sprawc obowizku naprawienia szkody, bd naoenie tego obowizku albo nawizki ? uzaleni uwzgldnienie wniosku od naprawienia przez sprawc szkody, ktr Ci wyrzdzi, lub zadouczynienia za krzywd, ktrej doznae w wyniku popenionego przestpstwa. W takiej sytuacji przysuguje Ci rwnie prawo do zoenia wniosku o zarzdzenie przerwy w posiedzeniu, eby mia czas nawiza dialog ze sprawc i sprbowa si z nim porozumie w kwestii naprawienia szkody (por. art. 341 3 k.p.k., 343 3 k.p.k.)

O co chodzi w skazaniu sprawcy bez rozprawy?

Instytucja ta zostaa wprowadzona, eby przyspieszy postpowanie sdowe i umoliwi jak najszybsze skazanie sprawcy za jego zachowanie. Prokurator, wnoszc do sdu akt oskarenia, moe zamieci w nim wniosek o skazanie sprawcy bez rozprawy (a wic bez caego dugotrwaego postpowania dowodowego) na uzgodnion wczeniej ze sprawc kar. Przestpstwo, ktrego dopuci si sprawca, musi jednak spenia odpowiednie kryteria. Wniosek taki prokurator moe zoy tylko w sytuacji, gdy okolicznoci popenienia przestpstwa nie budz wtpliwoci, a postawa sprawcy wskazuje, e cele postpowania zostan osignite. Naley tu podkreli, e do zoenia tego wniosku potrzebna jest tylko zgoda sprawcy. Ty takiej zgody (bd sprzeciwu) wyrazi nie moesz (por. art. 335 k.p.k.).

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150652
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu