thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Co powinienem zrobi z potwierdzeniem wpaty, ktre otrzymaem w kasie sdowej?

Gdy przy okienku kasy sdowej zostanie Ci wydane potwierdzenie wpaty, powiniene je zachowa. Niekiedy bdziesz musia doczy je do pisma, ktre zamierzasz zoy. Jest tak w sytuacji, gdy jako oskaryciel prywatny skadasz akt oskarenia, owiadczenie o przyczeniu si do toczcego si postpowania, a take podtrzymujesz oskarenie, od ktrego prokurator odstpi. Dowd wpaty skadasz razem z aktem oskarenia lub wraz z takimi owiadczeniami. Tak samo postpujesz w przypadku wnoszenia kasacji, jak rwnie w momencie, gdy prosisz o wykonanie odpisu lub kserokopii akt sprawy (por. art. 120, 527 1, 621 1 k.p.k., art. 19 ust. 2 u.o.s.k.).

Przykad:

Do zoonej kasacji Zenobiusz nie doczy otrzymanego dowodu wpaty. Zostanie on poinformowany przez sd o koniecznoci dopenienia tej formalnoci. Jeli tego nie zrobi w cigu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, jego pismo nie bdzie mogo zosta rozpatrzone.

Co to s koszty procesu i jakie s ich rodzaje?

Koszty procesu, czyli wydatki, jakie maj rne osoby lub pastwo w trakcie toczcego si postpowania, dziel si na koszty sdowe i wydatki stron postpowania (por. art. 616 1 k.p.k.). Kosztami sdowymi s wszystkie opaty uiszczane na rzecz sdu rozpoznajcego spraw przez osoby, ktre domagaj si od wymiaru sprawiedliwoci okrelonego dziaania czy zaatwienia ich sprawy, a take wydatki poniesione przez pastwo w czasie normalnego funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwoci, np. koszty wynagrodzenia osb wydajcych opinie w postpowaniu (nazywanych biegymi) itp. (por. art. 616 2, 618 1 k.p.k., art. 1 u.o.s.k.). Wydatkami stron postpowania natomiast s koszty, jakie poniosy osoby niezatrudnione w wymiarze sprawiedliwoci, zainteresowane pomylnym dla nich zakoczeniem postpowania, poniesione przez nie po to, by mc uczestniczy w postpowaniu (np. opaty za bilet na pocig, pobyt w hotelu), opaty wnoszone razem z prywatnym aktem oskarenia, a take koszty otrzymania pomocy prawnej od jednego obrocy albo penomocnika.

Przykad:

Zenobiusz mia wzi udzia w rozprawie, ktra zaplanowana zostaa na dzie 4 lutego 2008 roku, na godz. 9:30 w miecie oddalonym od jego miejsca zamieszkania o 300 km. Postanowi, e dotrze na miejsce pocigiem ju 1 lutego i w wolnym czasie zwiedzi cenne zabytki znajdujce si na starwce. Zenobiusz zatrzyma si w hotelu, gdzie spdzi trzy noce, a z malowniczej miejscowoci wyjecha tu po zakoczeniu rozprawy, 4 lutego. ?Uzasadnionymi? wydatkami, a wic wydatkami niezbdnymi do tego, by Zenobiusz mg uczestniczy w postpowaniu, byy cena wynajcia pokoju w hotelu na jedn noc (z 3 na 4 lutego) oraz opata za bilet w obie strony.

Czy moliwe jest odzyskanie poniesionych przeze mnie kosztw?

Tak! Uiszczenie niektrych wydatkw ma charakter tylko tymczasowy, poniewa o tym, kto je ostatecznie wniesie, zadecyduje wynik postpowania. Polega to na tym, e w orzeczeniu koczcym postpowanie sd okrela, kto i w jakiej wysokoci ponosi koszty procesu (por. art. 626 1 k.p.k., art. 17 ust. 2 u.o.s.k.). Pewn kwot moesz otrzyma z powrotem w poniszych sytuacjach:
1. Bdziesz mg odzyska w caoci poniesione przez siebie wydatki, jeeli w postpowaniu bye oskarycielem prywatnym (wniose akt oskarenia) i miaa miejsce jedna z poniszych sytuacji:
? zanim na pierwszej rozprawie przed sdem zosta odczytany Twj akt oskarenia, zdye pogodzi si z oskaronym;
? nastpio przerwanie postpowania, poniewa sd doszed do wniosku, e sprawca nie popeni po raz kolejny przestpstwa, a czyn, o ktry go oskarye, nie budzi wtpliwoci i nie spowodowa znaczcych szkd zdrowotnych ani materialnych (tak zwane ?warunkowe umorzenie postpowania?);
? sprawca okaza si chory psychicznie, co spowodowao, e nie panowa nad sob w czasie zajcia i dlatego podjto decyzj o przerwaniu postpowania;
? zachowanie sprawcy nie spowodowao uszczerbku na zdrowiu czowieka czy znacznych szkd materialnych, a zatem byo mao szkodliwe;
? organy cigania doszy do wniosku, e sprawca popeni powaniejszy czyn cigany z urzdu i o ten czyn zamierzaj go oskary;
? prokurator popar Twj akt oskarenia i przej prowadzenie postpowania;
? postpowanie zostao zakoczone, a byo prowadzone przez prokuratora z powodu znacznej szkodliwoci zachowania si oskaronego (por. art. 622 k.p.k.).
2. Twoje wydatki zostan Ci zwrcone w poowie, jeli wystpowae w roli oskaryciela prywatnego i pogodzisz si ze sprawc dopiero po odczytaniu aktu oskarenia przed sdem (por. art. 622 k.p.k.).
3. Gdy sprawca, ktrego oskarye, zostanie przez sd skazany, bdzie on zobligowany do zwrotu kosztw poniesionych przez Ciebie po to, by mg uczestniczy w procesie, np. koszt dojazdu do sdu (por. art. 628 k.p.k.).
4. Sprawca bdzie musia zwrci Ci pienidze, jakie wydae na dotarcie do sdu, gdy sd warunkowo umorzy postpowanie (por. art. 629 k.p.k.).
5. W sprawach z oskarenia prywatnego moesz uzyska od sprawcy tylko cz poniesionych kosztw, gdy sd nie ukarze oskaronego z powodu doznanej przez niego wzajemnej krzywdy albo gdy sd uniewinni go od czci zarzutw (por. art. 631 k.p.k.).
6. Otrzymasz zwrot wydatkw od skazanego, jeli popierae akt oskarenia sporzdzony przez prokuratora, wystpujc jako ?oskaryciel posikowy? (por. art. 627 k.p.k.).
7. Jeeli w postpowaniu karnym dochodzie take rekompensaty pieninej za poniesione szkody cywilne, a sd uwzgldni Twoje powdztwo, sd jednoczenie nakae, aby oskarony zwrci Ci koszty procesu (por.art. 643k.p.k.).
8. Suma zapacona przy skadaniu kasacji zostanie Ci zwrcona, jeeli sd chociaby czciowo uwzgldni Twoj kasacj (przychylajc si do Twojego dania) albo wczeniej zostanie ona przez Ciebie wycofana (por. art. 527 4 k.p.k.).

Czy postpowanie sdowe jest patne i kto ponosi koszty?

Zasad jest, e pocztkowo to pastwo wykada wikszo potrzebnych do prowadzenia sprawy wydatkw, natomiast to, kto ostatecznie poniesie koszty procesu, jest uzalenione od wyniku sprawy. Najoglniej mona powiedzie, e zapaci ten, kto przegra (por. art. 619 1 k.p.k., 626 1 k.p.k.). Moe si zdarzy rwnie tak, e w orzeczeniu koczcym postpowanie sd okreli, jakie koszty caego procesu bdziesz musia ponie (por. art. 626 1 k.p.k.). Stanie si to w razie uniewinnienia oskaronego lub umorzenia postpowania:
? jeli bye oskarycielem prywatnym ? w penej wysokoci (por. art. 632 pkt. 1 k.p.k.);
? jeli bye oskarycielem prywatnym i pogodzie si ze sprawc, kady z Was pokryje rwnowarto tylko swoich kosztw, chyba e inaczej umwicie si w zawartej ugodzie (por. art. 632 pkt. 1 k.p.k.).
W tych dwch sytuacjach, jeli sd uzna to za stosowne, w wyjtkowych wypadkach koszty moe ponie tylko oskarony albo pastwo (por. art. 632a k.p.k.).
Zapamitaj, e poza wyranie tutaj wskazanymi wypadkami, nie moesz zosta zobowizany do wykadania kosztw procesu w adnym zakresie i nawet za Twoj zgod.

Jak uzyska zwolnienie od obowizku zapaty kwoty, od ktrej uzalenione jest wniesienie pisma procesowego?

Sd bdzie mia obowizek zwolnienia Ci od obowizku uiszczenia opaty przed wniesieniem danego pisma procesowego (np. kasacji), jeeli wykaesz, e dokonanie odpowiedniej zapaty jest dla Ciebie zbyt uciliwe. Uiszczenie zapaty bdzie potraktowane jako nadmiernie uciliwe, gdy nie jeste osob zamon, nie masz pracy albo niewiele zarabiasz, podejmujesz jedynie prace dorywcze i masz na utrzymaniu rodzin, a Twj maonek nie pracuje. Przekonanie sdu naley w tym wypadku do Ciebie. Dlatego powiniene udzieli sdowi informacji, czy posiadasz dzieci i w jakim s one wieku, przedstawi dokumenty, ktre potwierdz wysoko Twoich zarobkw (i ewentualnie zarobkw maonka) oraz opisa Twoj ogln kondycj majtkow: czy posiadasz jakie nieruchomoci (dziak rekreacyjn, domek na wsi), samochd itd. Wszystkie te informacje powiniene opisa w stosownym wniosku, ktry zoysz w odpowiednim wydziale sdu (por. art. 623 k.p.k.). Istnieje take moliwo, e zostaniesz zwolniony od obowizku zapaty w przypadku, gdy zoye ju pismo, nie uiszczajc uprzednio zapaty, a postpowanie pomimo tego rozpoczo si. Take w tym przypadku bdziesz musia wykaza, e dokonanie odpowiedniej zapaty jest dla Ciebie zbyt uciliwe. Sd wemie take pod uwag inne wzgldy susznoci, starajc si podj sprawiedliw decyzj (por. art. 624 k.p.k.). Zwolnienie, o ktrym tutaj mowa, nie oznacza, e ju w ogle nie bdziesz musia ponie adnych kosztw postpowania. Kto te koszty ostatecznie poniesie, sd zdecyduje w orzeczeniu koczcym postpowanie (por. art. 626 1 k.p.k.).

Przykad:

Dobry znajomy Zenobiusza od p roku bezskutecznie poszukuje pracy. Jego sytuacja jest rzeczywicie nieciekawa tym bardziej, e ma on na utrzymaniu trjk dzieci w wieku 7, 10 i 12 lat, a take swoj chor matk. Wspomniany przyjaciel Zenobiusza zdecydowa si na wniesienie prywatnego aktu oskarenia przeciwko swojemu ssiadowi, ktry zoliwie szkalowa go w obecnoci znajomych. Naley uzna, e uiszczenie stosownej zapaty zostanie potraktowane jako zbyt uciliwe i mczyzna zostanie zwolniony od obowizku jej uiszczania przed wniesieniem prywatnego aktu oskarenia.

Jakie najwaniejsze opaty bd musia ponie w zwizku z toczcym si postpowaniem?

Jako pokrzywdzony bdziesz musia dokona odpowiedniej wpaty w kasie sdowej w nastpujcych przypadkach:
1. Jeli wnosisz do sdu prywatny akt oskarenia, pisemne owiadczenie o poparciu toczcego si postpowania albo podtrzymaniu oskarenia, kwota, jak musisz zapaci, to 300 z (por. art. 621 2 k.p.k., 1 r.w.o.p).
2. W niektrych sprawach ? gdy stae si wycznym oskarycielem w sprawie z oskarenia publicznego (jest tak wtedy, gdy prokurator zrezygnuje z dalszego popierania aktu oskarenia, natomiast Ty skorzystae ze swojego uprawnienia i dalej domagasz si skazania sprawcy) ? a take zawsze w sprawach z oskarenia prywatnego (a wic gdy sam wniose do sdu akt oskarenia) ? w razie uniewinnienia oskaronego sd zada od Ciebie opaty w wysokoci od 60 z do 240 z. Inaczej bdzie w sytuacji, gdy oskarony zostanie uniewinniony tylko od niektrych zarzucanych mu czynw ? wtedy sd moe wymierzy Ci opat nisz albo w ogle jej nie wymierzy. Nie bdziesz musia w ogle paci, jeli oskaronego uniewinniono z powodu choroby psychicznej, ktra sprawia, e nie panowa on nad sob w czasie zajcia (por. art. 13 ust. 1 u.o.s.k.).
3. Gdy jako oskaryciel posikowy albo prywatny zdecydujesz si na odwoanie od decyzji wydanej w sprawie, na ktrej rozstrzygniciu Ci zaley, sd zada od Ciebie opaty w wysokoci od 60 z do 240 z wtedy, jeeli nie przychyli si do Twojego zaalenia lub apelacji (por. art. 13 ust. 2 u.o.s.k.).
4. Jeli zdecydujesz si na wniesienie kasacji od wyroku, zapacisz 450 z w sprawie, w ktrej wyrok wyda w pierwszej instancji sd rejonowy, za 750 z w sprawie, w ktrej w pierwszej instancji wyrok wyda sd okrgowy (por. art. 527 5 k.p.k., 1 r.o.k.).

Za co jeszcze bd musia zapaci?

Za zawiadczenia, odpisy, wypisy, kopie, wycigi lub inne dokumenty, ktre wydano Ci na Twj wniosek na podstawie akt sprawy, ktre zostay uwierzytelnione, czyli opatrzone pieczciami sdu, zostanie pobrana od Ciebie opata w wysokoci 6 z za kad stron ? zwana ?opat kancelaryjn? (por. art. 19 u.o.s.k.). Natomiast za zwyke kopie, bez uwierzytelnienia, bdziesz musia uici opat w wysokoci 1 z za kad stron. Sam bdziesz take musia zapaci za korzystanie w sprawie z ustanowionego przez Ciebie penomocnika (por. art. 620 k.p.k.). Jeli w postpowaniu dochodzie roszcze cywilnych, poniesiesz koszty procesu wynike z oddalonego powdztwa cywilnego oraz cofnicia apelacji. Bye bowiem tylko tymczasowo zwolniony od obowizku uiszczania opat od powdztwa cywilnego i apelacji dotyczcej tego powdztwa. Wysoko opaty, jak bdziesz zobowizany uici, bdzie take zaleaa od decyzji oskaronego ? mianowicie na danie przeciwnika procesowego (oskaronego) bdziesz musia zwrci mu koszty, jakie ponis on na niezbdne przygotowanie si do obrony w zakresie Twojego powdztwa cywilnego (por.art.642,644k.p.k.).

Przykad:

W toczcym si postpowaniu Krystyna zgosia roszczenie cywilne przeciwko oskaronemu, jednak sd oddali jej powdztwo. Oskarony domaga si teraz od niej zwrotu kosztw wynagrodzenia, jakie zapaci swemu obrocy w sprawie karnej. danie oskaronego nie jest zasadne, poniewa moe on domaga si od Krystyny zwrotu kosztw obrony jedynie w zakresie, w jakim dotyczya ona jej roszczenia cywilnego, a nie cakowitych kosztw swojej obrony.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150649
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu