thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Moe si zdarzy, e w czasie postpowania przygotowawczego lub sdowego bdziesz czu, e sprawa toczy si zbyt dugo. Jako pokrzywdzonemu na pewno zaley Ci na tym, eby wszystko skoczyo si jak najszybciej, sprawca zosta ukarany, a Twoja szkoda naprawiona. W tym rozdziale dowiesz si, jak moesz zareagowa w sytuacji, gdy wydaje Ci si, e prokurator lub sd dziaa zbyt wolno, i czy moesz w takiej sytuacji domaga si jakiego odszkodowania.

Co mog zrobi w sytuacji, gdy rozpatrywanie mojej sprawy w postpowaniu przygotowawczym lub sdowym trwa zbyt dugo?

Jako pokrzywdzonemu w postpowaniu karnym przysuguje Ci prawo do wniesienia skargi w sytuacji, w ktrej Twoim zdaniem prokurator lub sd rozpatruje Twoj spraw zbyt wolno. Pamitaj ? wystarczy, e jeste pokrzywdzonym, nie musisz peni adnej roli w procesie (por. art. 2 ust. 1 i art. 3 pkt. 4 u.s.s.).

Co sd moe zrobi z moj skarg na przewleko postpowania?

Po pierwsze, sd moe uwzgldni Twoj skarg ? robic to, sd stwierdzi, e w Twojej sprawie nastpia przewleko postpowania.

Po drugie, moe si jednak zdarzy, e sd uzna Twoj skarg za bezzasadn i oddali j, czyli jej nie zaakceptuje. Twoja skarga bdzie bezzasadna w sytuacji, gdy sd stwierdzi, e w Twojej sprawie nie mona mwi o przewlekoci postpowania, a wic wszystko trwa tyle, ile jest to konieczne, i sd lub prokurator nie przekroczy adnych terminw (por. art. 12 ust. 1 u.s.s.). W sytuacji, gdy sd oddali Twoj skarg, niestety nie przysuguje Ci prawo wniesienia od takiej decyzji odwoania.

Czy mog dochodzi w jaki sposb naprawienia szkody, ktra wynikna z przewlekoci postpowania?

Tak, z tym e Twoja sytuacja jest rna w zalenoci od tego, czy zoye skarg (i czy zostaa ona uwzgldniona przez sd przeoony), czy te jej nie zoye. Jeeli zoye skarg i zostaa ona uwzgldniona, moesz w odrbnym postpowaniu dochodzi od pastwa naprawienia szkody wynikej ze stwierdzonej przewlekoci. Postanowienie sdu stwierdzajce przewleko jest wwczas wice dla sdu rozpoznajcego Twoj spraw. Oznacza to, e w przypadku zaistnienia po Twojej stronie szkody, sd bdzie zobowizany do zasdzenia na Twoj rzecz odpowiedniego odszkodowania (por. art. 15 u.s.s.). W sytuacji, gdy nie zoye skargi, przysuguje Ci prawo dochodzenia naprawienia szkody wynikej z przewlekoci postpowania po jego prawomocnym zakoczeniu. W takiej sytuacji bdziesz to mg zrobi poprzez wniesienie pozwu do sdu cywilnego przeciwko Skarbowi Pastwa (por. art. 16 u.s.s.).

Czy mog zoy w tej samej sprawie kolejn skarg na przewleko postpowania?

Tak, masz takie prawo. Jednak, co do zasady, kolejn skarg moesz zoy dopiero po upywie 12 miesicy od dnia, w ktrym sd przeoony zadecydowa o losie Twojej pierwszej skargi. Jeeli Twoja skarga dotyczy postpowania przygotowawczego, w ramach ktrego w stosunku do sprawcy jest stosowane tymczasowe aresztowanie, kolejn skarg moesz zoy ju po upywie 6 miesicy (por. art. 14 u.s.s.).

Czy moja skarga na przewleko musi speni jakie szczeglne warunki?

Twoja skarga musi speni kilka wymaga formalnych, eby moga zosta przyjta.
Po pierwsze, skarga musi spenia wymagania dla pisma procesowego, a wic zawiera:
? oznaczenie organu, do ktrego jest skierowana (czyli sdu, na ktrego opieszao si skarysz), oraz sprawy, ktrej dotyczy (najlepiej podaj sygnatur sprawy);
? Twoje imi i nazwisko oraz adres;
? tre skargi;
? dat i Twj podpis.
Po drugie, skarga musi zawiera:
? danie stwierdzenia przewlekoci postpowania;
? przytoczenie okolicznoci uzasadniajcych danie.
Po trzecie, skarga moe zawiera danie wydania sdowi lub prokuratorowi zalecenia podjcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynnoci oraz zasdzenia odpowiedniej sumy pienidzy na Twoj rzecz, w wysokoci od 2.000 z do 20.000 z. Jednak nie oznacza to, e sd zawsze tak sum na Twoje danie zasdzi ? sd bdzie bada, czy taka kwota jest Ci nalena, i w zalenoci od tego uzna Twoje danie za zasadne bd nie (por. art. 6 u.s.s., art. 12
ust. 4 u.s.s., art. 119 1 k.p.k.).
Twoja skarga koniecznie musi speni te wymagania! ? w przeciwnym razie sd j odrzuci bez wzywania Ci do uzupenienia jej brakw (por. art. 9 ust. 1 u.s.s.).

Czy w zwizku ze zoeniem skargi bd musia ponie jakie koszty?

Tak, za zoenie skargi bdziesz musia wnie opat w wysokoci 100 z. Jednake kwota ta zostanie Ci zwrcona w sytuacji, gdy sd uwzgldni Twoj skarg albo odrzuci j ze wzgldu na niespenienie wymaga formalnych (por. art. 17 u.s.s.). Jak widzisz, prawo gwarantuje Ci ochron wwczas, gdy sd zbyt dugo zajmuj si Twoj spraw. Zanim jednak zoysz skarg na opieszao sdu, dokadnie sprawd wszystkie za i przeciw i nie skadaj skargi, gdy nie jeste pewny, e sd naprawd dziaa zbyt wolno. W przeciwnym razie moesz bowiem straci 100 zotych ? a po co, skoro mgby tego unikn?

Kiedy mog uzna, e moja sprawa jest rozpatrywana zbyt wolno?

Sprawa toczy si zbyt wolno, gdy postpowanie w Twojej sprawie trwa duej ni jest to konieczne dla wyjanienia tych okolicznoci faktycznych i prawnych, ktre s istotne dla jej rozstrzygnicia. Okolicznoci faktyczne to te, ktre odnosz si do samego zdarzenia, a zatem np. kto popeni przestpstwo, kto jest pokrzywdzonym, jakiego narzdzia uy sprawca, kiedy i gdzie przestpstwo miao miejsce. Okolicznoci prawne natomiast odnosz si do interpretacji poszczeglnych przepisw i ich stosunku do czynu sprawcy, np. jakiemu konkretnie przepisowi podlega zachowanie sprawcy, czy obraenia, ktre zada sprawca, s obraeniami lekkimi, rednimi czy te cikimi. Takie zbyt wolne dziaanie prokuratora lub sdu nazywa si przewlekoci postpowania (por. art. 2 ust. 1 i 1a u.s.s.).

W jaki sposb i gdzie mog zoy skarg na przewleko postpowania?

Skarg na przewleko postpowania skadasz ju w czasie trwania postpowania, na ktrego przewleko si skarysz. W wypadku postpowania przygotowawczego skarg tak skadasz do prokuratora prowadzcego lub nadzorujcego to postpowanie, natomiast w wypadku postpowania sdowego skarg skadasz do sdu, ktry rozpatruje Twoj spraw. Jednak nie martw si ? co do zasady skarga nie bdzie rozpoznawana przez organ, na ktrego opieszao si skarysz, co gwarantuje Ci bezstronne rozpoznanie skargi. Skarg na przewleko postpowania przygotowawczego bdzie rozpatrywa sd przeoony nad sdem, ktry byby waciwy rzeczowo do rozpoznania sprawy.

Przykad:

Zenobiusz zosta pokrzywdzony w wyniku rozboju, w trakcie ktrego sprawca uywa broni palnej. Postpowanie przygotowawcze toczy si jednak bardzo wolno i Zenobiusz chce zoy skarg na przewleko postpowania przygotowawczego. Skarg tak powinien zoy do prokuratora, ktry prowadzi postpowanie w jego sprawie. Natomiast rozpoznaniem skargi zajmie si sd apelacyjny, ktry jest sdem przeoonym wobec sdu okrgowego, gdy ten byby waciwy rzeczowo do rozpoznania tej sprawy. Co do zasady skarg na przewleko postpowania sdowego bdzie rozpatrywa sd przeoony nad sdem, przed ktrym toczy si postpowanie. Wyjtkowo, gdy skarga dotyczy jednoczenie przewlekoci dwch sdw biorcych udzia w postpowaniu (sdu rejonowego i okrgowego albo sdu okrgowego i apelacyjnego), skarg bdzie w caoci rozpoznawa sd apelacyjny (por. art. 4, 5 u.s.s.).

W jakim czasie sd rozpatrzy moj skarg na przewleko postpowania?.

Sd rozpatrzy Twoj skarg w terminie dwch miesicy od dnia, w ktrym j zoysz (por. art. 11 u.s.s.). Musisz jednak pamita, e jest to jedynie termin instrukcyjny, w zwizku z czym w przypadku jego niedotrzymania przez sd nie przysuguj Ci adne dodatkowe roszczenia.

Przykad:

Zenobiusz zoy skarg na przewleko postpowania 12 kwietnia. Sd powinien rozpatrzy jego skarg do 12 czerwca.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150645
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu