thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Dziecko, tak jak kady dorosy, moe zosta pokrzywdzone przez wiele przestpstw. Zdarza si, e dowiadcza ono przemocy ze strony szkolnych kolegw, zostanie przez kogo napadnite, okradzione czy te potrcone przez samochd. Jest to bardzo przykra i stresujca sytuacja zarwno dla dziecka, jak i dla caej jego rodziny. Takie zdarzenia zostawiaj czsto trway lad w psychice dziecka, dlatego tak wane jest, by uatwi mu przejcie przez wszystkie niezbdne formalnoci zwizane z wykryciem i ukaraniem sprawcy. Polskie prawo zawiera szereg przepisw, ktre stanowi o tym, jak postpowa z pokrzywdzonymi dziemi. Maj one na celu wanie to, by dziecko jak najmniej odczuo zwizany z postpowaniem stres i nie przeywao na nowo traumatycznych wydarze. Te specjalne regulacje zostan wyjanione poniej.

Co jeszcze mog zrobi dla dobra mojego dziecka?

Pamitaj, e dla dziecka najwaniejsze jest wsparcie bliskich mu osb, dotrzymuj mu towarzystwa, rozmawiaj z nim, spraw, by czuo si rozumiane i kochane. Dobrym pomysem jest konsultacja z psychologiem lub orodkiem zajmujcym si pomoc rodzinie. Dziki temu lepiej zrozumiesz swoje dziecko i nauczysz si, jak sam moesz mu pomc. Jeli nie dajesz sobie rady, moesz zdecydowa, by pomocy Twojemu dziecku udzieli psycholog. Psycholog jest osob wykwalifikowan, majc dowiadczenie w pomocy dzieciom, ktre zostay pokrzywdzone przestpstwami, niewtpliwie wic pomoe Twojemu dziecku i Twojej rodzinie upora si z tym cikim problemem.

Przykad:

Ja zosta pokrzywdzony w wypadku drogowym podczas powrotu ze szkoy. Teraz co noc ma koszmary i budzi si z paczem. Do tego jeszcze ma zeznawa w sdzie. Krystyna i Zenobiusz nie wiedzieli, jak mu pomc, oboje starali si z nim rozmawia, ale nie przynioso to adnych efektw. W takiej sytuacji poprosili o rad psychologa. On powiedzia im, w jaki sposb powinni rozmawia z Jasiem i jak mog mu pomc.

Co mog powiedzie dziecku, eby je wesprze w tej trudnej sytuacji?

Jeli Twoje dziecko zostao pokrzywdzone przestpstwem, przede wszystkim uwiadom je, e to nie jego wina, e nie ponosi odpowiedzialnoci za to, co uczyni kto inny. Poinformuj je take, e wystpujc jako wiadek, spenia bardzo wane zadanie, dziaa dla dobra caego spoeczestwa i pomaga podj sdziemu sprawiedliw decyzj. Wytumacz mu, e podstawowym zadaniem wiadka jest mwienie prawdy. Jeli mwi prawd, nie zostanie ukarany, bo postpuje susznie. Nie ucz jednak dziecka, co ma powiedzie, istotne jest, by jego zeznania miay charakter spontaniczny i autentyczny.

Przykad:

Tosia pacze, bo przestraszya si groby kolegi i oddaa mu swj telefon komrkowy. Krystyna powinna wytumaczy Tosi, e nie ma w tym jej winy, to kolega zachowa si bardzo le, a ona po prostu baa si o siebie i dlatego oddaa mu telefon.

Czy dziecko musi zeznawa w sdzie, jeli przed rozpraw ju wszystko zeznao, a nie istnia obowizek jednokrotnego przesuchania?

Niestety tak. Sd rozpoznajc spraw, zawsze bdzie chcia osobicie porozmawia ze wiadkiem i zada mu pytania, by uzyska peniejsze informacje na temat popenionego przestpstwa. Nie moesz zatem odmwi wyraenia zgody na przesuchanie Twojego dziecka przez sd. Nie ma rwnie reguy ustalajcej pewn minimaln granic wieku, od ktrego dziecko moe zosta przesuchane. Jeli pojawi si wtpliwoci, czy dziecko jest dostatecznie due, by skada zeznania, o dopuszczalnoci przesuchania decyduje psycholog. Pamitaj, e jeli sprawc przestpstwa jest najbliszy czonek rodziny dziecka, to moe ono odmwi zoenia zezna.

Przykad:

Tosia ma 10 lat, ale ma jeszcze problemy z wyraaniem swoich myli i nie potrafi formuowa zda. Nie bardzo rozumie, co jej si przytrafio, a Krystyna i Zenobiusz maj wtpliwoci, czy ich crka da rad zeznawa. W takiej sytuacji z Tosi porozmawia psycholog, przeprowadzi niezbdne badania i oceni, czy moe ona wystpi jako wiadek.

Czy jako rodzic mog reprezentowa moje dziecko w sdzie?.

Tak. Dziecko nie moe samodzielnie broni swoich praw, dlatego przed sdem reprezentuje je przedstawiciel ustawowy (czyli rodzice lub ustanowieni przez sd opiekun albo kurator) lub osoba, pod ktrej sta piecz dziecko pozostaje (czyli faktycznie si nim opiekujca). Pamitaj, e reprezentujc swoje dziecko, korzystasz w sdzie dokadnie z takich samych uprawnie jak pokrzywdzony (por. art. 51 1 k.p.k.).

Czy kogo jeszcze musz powiadomi o popenieniu przestpstwa na szkod dziecka?

Nie. Ty ju zrobie najwaniejszy krok ? zawiadomie Policj. W sprawach, w ktrych popeniono przestpstwo na szkod dziecka, prokurator lub sd zawiadamiaj sd rodzinny, by ten rozway konieczno zastosowania pewnych rodkw dla zwikszenia bezpieczestwa Twojego dziecka. Ty sam nie musisz w tej kwestii podejmowa adnych dziaa (por. art. 23 k.p.k.).

Przykad:

Pewnego wieczoru Zenobiusz wrci do domu bardzo pijany. Nie spodobao mu si, e Ja za dugo oglda telewizj i dlatego dotkliwie go pobi. W efekcie Ja mia skomplikowane zamanie rki. Krystynie nie spodobao si zachowanie ma i zgosia to na Policj. Teraz ju nie musi powiadamia nikogo wicej, Policja sama zawiadomi odpowiedni osob lub instytucj, ktra dopilnuje, by spotkania dziecka z ojcem zostay ograniczone.

Czy moje dziecko bdzie przesuchiwane na komisariacie i w sdzie?

Tak, ale nie martw si tym. Gdy pokrzywdzonym jest dziecko poniej 15 lat, w miar moliwoci przesuchanie przeprowadza si w pomieszczeniach specjalnie do takich rozmw przystosowanych, przyjaznych dla dziecka. Jest to zazwyczaj pokj, ktrego ciany pomalowane s na kolorowo, utrzymany w bardzo radosnych i ciepych barwach. Nie ma w nim twardych krzese, biurek ani niczego kojarzcego si z formalizmem i rygorami przeprowadzania przesucha. Jest za to duo pluszowych misiw i innych zabawek. W takim pokoju dziecko czuje si swobodniej i pewniej, mniej si boi, a wic jest te bardziej skonne do opowiedzenia o przykrym zdarzeniu. Ponadto bardzo wane jest to, e przy przesuchaniu moesz by obecny take Ty, jeli nie stoi to na przeszkodzie dobru postpowania. Twoja obecno na pewno doda dziecku otuchy (por. 61 pkt. 3 Zarzdzenia nr 1426 KGP i art. 171 3 k.p.k.).

Czy moje dziecko musi by przesuchane na rozprawie? Przecie tam bdzie oskarony!

By chroni Twoje dziecko przed kontaktem ze sprawc przestpstwa istnieje moliwo przesuchania dziecka na posiedzeniu. Posiedzenie rwnie odbywa si w sdzie, ale nie mog by na nim obecni publiczno ani oskarony. Taka moliwo dotyczy jednak tylko sytuacji, gdy Twoje dziecko zostao pokrzywdzone przestpstwem przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci (czyli np. zgwacenia, molestowania seksualnego, pornografii, zmuszania do prostytucji i kazirodztwa) lub przeciwko rodzinie i opiece (zncanie si, niepacenie alimentw, rozpijanie dziecka, jego porzucenie bd uprowadzenie). Takie przesuchanie przeprowadza sdzia w obecnoci psychologa. Ty take moesz wzi w nim udzia, jeli Twoja obecno nie ograniczy swobody wypowiedzi dziecka.
By zapewni dziecku jeszcze lepsz ochron, moesz zwrci si do sdu z prob o przesuchanie poza budynkiem sdu. Moe to by pomieszczenie np. w poradni rodzinnej, odpowiednio przystosowane do potrzeb dziecka. Dziecka nie wzywa si ju potem na rozpraw, zamiast tego sdzia odczytuje to, co dziecko powiedziao na przesuchaniu (por. art. 185a 2 i 3 k.p.k.).

Przykad:

Tosia bya molestowana seksualnie przez nauczyciela muzyki. W takiej sytuacji Krystyna albo Zenobiusz mog zwrci si do sdu, by crki nie przesuchiwano na rozprawie. Obecno oskaronego, czyli osoby, ktra zrobia jej krzywd, byaby bardzo stresujca i odnowiaby przykre wspomnienia, a tego naley dziecku oszczdzi.

Czy moje dziecko samo moe zoy zawiadomienie o przestpstwie?

Co do zasady tak. Jednake dla dobra Twojego dziecka powiniene zrobi to Ty. Opowiadanie o tym, co si wydarzyo, jest dla dziecka przykrym przeyciem, dlatego jego kontakty z Policj i sdem powinny zosta ograniczone do minimum.
Dziecko skadajce zawiadomienie o przestpstwie nie zawsze jest w peni wiadome tego, co robi, a informacje przez niego podane musz zosta potwierdzone przez odpowiednie czynnoci Policji, np. rozmow z rodzicami. Dlatego warto oszczdzi dziecku niepotrzebnego stresu i samemu zgosi zawiadomienie (por. 33 ust. 6 Zarzdzenia nr 1426 KGP).

Przykad:

Stao si nieszczcie i Ja zosta pobity przez starszych kolegw z technikum. Jest to dla niego bardzo trudna sytuacja, a opowiadanie komu o tym byoby nieprzyjemne, dlatego Zenobiusz i Krystyna postpiliby lepiej, jeli sami zgosiliby fakt popenienia przestpstwa na Policj, oszczdzajc dziecku przykrych dozna.

Ile razy moje dziecko moe by przesuchiwane?

Co do zasady nie ma w tej kwestii ogranicze. Prokurator, Policja, jak i sd musz bardzo dokadnie zapozna si z zeznaniami Twojego dziecka i pozna jak najwicej szczegw zdarzenia, by mc prawidowo oceni postpowanie sprawcy. Bd dy jednak do tego, aby Twoje dziecko byo przesuchiwane jak najmniejsz ilo razy, najlepiej tylko jeden raz. Rwnie Ty powiniene pilnowa oraz sugerowa organom cigania i sdowi, aby Twoje dziecko byo suchane w charakterze wiadka tylko raz. Musisz wiedzie, e w pewnej sytuacji istnieje obowizek przesuchania Twojego dziecka jako pokrzywdzonego tylko raz w charakterze wiadka (por. art. 185a 1 k.p.k.). Taki obowizek jednorazowego przesuchania dziecka dotyczy jednak tylko przestpstw przeciwko wolnoci seksualnej i obyczajnoci (czyli np. zgwacenia, molestowania seksualnego, pornografii, zmuszania do prostytucji i kazirodztwa), a take przestpstw przeciwko rodzinie i opiece (zncanie si, niepacenie alimentw, rozpijanie dziecka, jego porzucenie bd uprowadzenie). Jeeli dziecko w chwili, kiedy zostao pokrzywdzone przestpstwem, nie miao jeszcze 15 lat, w sdzie przesuchuje si go tylko raz i nie wzywa ju na kolejne rozprawy. Wezwa ponownie mona je jedynie, jeeli w sprawie pojawi si pewne nowe, bardzo wane informacje i trzeba bdzie przeprowadzi jeszcze jedno przesuchanie dziecka. Moe te zada tego oskarony,jeeli podczas pierwszego skadania zezna przez dziecko nie mia adwokata.

Przykad:

Tosia bya molestowana seksualnie przez nauczyciela muzyki. Rozmowa o tym zdarzeniu sprawia jej bl, kade wspomnienie powoduje przeywanie tej traumy na nowo, dlatego jej przesuchanie co do zasady odbdzie si tylko raz.

Jak wyglda przesuchanie dziecka?

Przesuchanie dziecka, ktre zostao pokrzywdzone, nie rni si znacznie od zwykego przesuchania wiadka. Policjant przeprowadzajcy z dzieckiem rozmow dostosowuje sposb mwienia do wieku i poziomu rozwoju dziecka. Mwi spokojnie, zachowuje si przyjanie i stara si tumaczy dziecku niezbdne pytania tak, by w peni zrozumiao, o co chodzi. Kwestie prawne i formalne zamienia na jzyk potoczny, np. zamiast pouczenia dziecka o prawie do odmowy skadania zezna powie: ?Chciabym z Tob porozmawia o tym, czy Twj tatu zrobi Ci co wczoraj w domu, co Ci si nie spodobao. Jeli nie chcesz, to nie musisz mi o tym opowiada?. Rwnie przesuchanie pokrzywdzonego dziecka w sdzie odbywa si w sposb podobny do przesuchania zwykego wiadka. Moesz przed rozpraw poprosi sdziego, by umoliwi Twojemu dziecku oczekiwanie w jakim innym, bardziej dla niego przyjaznym pomieszczeniu. Gdy Twoje dziecko zostanie wezwanena sal rozpraw, moesz mu towarzyszy. W kadej sali s miejsca przeznaczone dla publicznoci, tam bdziesz mg usi. Przed rozpraw porozmawiaj z dzieckiem, czy chce, by wszed z nim do sali rozpraw, czasem bowiem bywa tak, e niektre dzieci jeszcze bardziej krpuj si w obecnoci rodzicw. Sd moe zarzdzi, by podczas przesuchania Twojego dziecka obecny by psycholog. Jeli chcesz, moesz te poprosi sd o wyczenie jawnoci rozprawy na czas przesuchania Twojego dziecka. Wtedy zgromadzona publiczno bdzie musiaa opuci sal, co moe spowodowa, e Twoje dziecko poczuje si troch pewniej. W miar moliwoci przesuchanie dziecka, ktre nie ukoczyo jeszcze 15 lat, powinno si odby w obecnoci przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, dlatego tak wane jest, aby by obecny w sali rozpraw. Sdzia moe take zwrci si do Ciebie, aby to Ty zadawa swojemu dziecku pytania, ktre kieruje do niego sd. Spokojna i rzeczowa atmosfera jest bardzo wana zarwno z punktu widzenia komfortu psychicznego Twojego dziecka, jak i z punktu widzenia sdu, ktry dziki dokadniejszym i peniejszym zeznaniom Twojego dziecka otrzymuje bardziej wartociowy i wiarygodny dowd (por. art. 171 3 k.p.k., 192 2 k.p.k.).

Przykad:

Tosia ma opowiedzie w sdzie szczegy wydarzenia, w ktrym zostaa pokrzywdzona. Sdzia zadaje jej pytania, ale ona speszona nowym miejscem i obecnoci nieznanych osb na sali sdowej wstydzi si odpowiedzie. Wtedy sdzia moe poprosi obecn Krystyn, by to ona zadaa crce pytania. Tosi atwiej bdzie odpowiedzie, gdy usyszy je od niej.

Moje dziecko zostao pokrzywdzone przestpstwem ? co robi?

Jeeli Twoje dziecko zostao skrzywdzone, przede wszystkim otocz je opiek, bd blisko niego, rozmawiaj z nim, nie pozwl, by czuo si samotne.Bardzo wanym krokiem, ktry musisz podj, jest zawiadomienie odpowiedniego
podmiotu o popenionym przestpstwie. W tym celu udaj si do najbliszego komisariatu Policji. Nie martw si, czy trafie do waciwej jednostki. Kady policjant w kadym komisariacie ma obowizek przyj od Ciebie zawiadomienie. Na miejscu policjant porozmawia z Tob o tym, co si wydarzyo, i zapisze to, co powiesz w specjalnym dokumencie, zwanym protokoem (por. 33 ust. 1 Zarzdzenia nr 1426 KGP).

Przykad:

Krystyna i Zenobiusz spdzaj z dziemi ? Jasiem i Tosi ? wakacje nad morzem. Niestety, wydarzya si przykra sytuacja ? mody mczyzna, groc Jasiowi, e zrobi mu krzywd, zabra mu telefon komrkowy i uciek. Zenobiusz i Krystyna jak najszybciej powinni zgosi si na Policj i opowiedzie o tym zdarzeniu. Im szybciej to zrobi, tym wiksza jest szansa, e sprawca zostanie odnaleziony i sprawiedliwie ukarany.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150647
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu