thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Jeeli jeste pokrzywdzony w sprawie, w ktrej sprawc jest dziecko, nie oznacza to, e nie masz adnych moliwoci dziaania. Nieletni take ponosz odpowiedzialno za swoje czyny, jest to jednak pewien specjalny rodzaj odpowiedzialnoci, inny ni odpowiedzialno osoby dorosej. Dlatego sprawami nieletnich nie zajmuje si kodeks postpowania karnego, a specjalna ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich.

Co zrobi, gdy zostaem pokrzywdzony czynem popenionym przez nieletniego?

Jeeli zostae pokrzywdzony przestpstwem, ktrego sprawc jest nieletni, zawiadom o tym Policj lub prokuratur. Zawiadomienie w tym wypadku wyglda tak samo, jak gdyby sprawc bya osoba dorosa. Oprcz tego masz prawo do powiadomienia o zaistniaej sytuacji szkoy, do ktrej uczszcza nieletni, a take jego rodzicw lub opiekunw (por. art. 4 u.p.n.).

Jak wyglda postpowanie w sprawie nieletniego?

Postpowanie przeciwko nieletniemu toczy si przed sdzi rodzinnym, a nie w sdzie karnym. Po wszczciu postpowania sdzia rodzinny bdzie zbiera informacje o zdarzeniu, aby jak najdokadniej wyjani wszystkie jego okolicznoci. Aby to zrobi, sdzia dokona wielu czynnoci, midzy innymi przesucha Ciebie oraz innych wiadkw, a take samego nieletniego. Moe mu w tym pomc Policja. Nastpnie sdzia rodzinny zadecyduje, czy nieletni powinien ponie odpowiedzialno. Wtedy przed sdem rodzinnym odbdzie si postpowanie wychowawcze lub poprawcze, w zalenoci od tego, jakie rodki sd zamierza zastosowa. Moe to by na przykad nadzr kuratora, umieszczenie w orodku terapeutycznym lub zakadzie poprawczym (por. art. 6 u.p.n.).

Jakie mam prawa w postpowaniu w sprawie nieletniego?

Sdzia moe uzna, e nie ma powodu do prowadzenia postpowania i odmwi jego wszczcia. Jeeli jeste niezadowolony z takiej decyzji ? moesz zoy na ni zaalenie na zasadach jak w zwykym postpowaniu przed sdem (por. art. 21 u.p.n.).
? Jeeli czyn popeniony przez nieletniego stanowi przestpstwo cigane wedug kodeksu karnego na wniosek pokrzywdzonego, Twj wniosek take jest niezbdny do wszczcia postpowania, gdy sprawc jest nieletni (por.
art. 22 u.p.n.).
Przykad:
Ja podczas sianokosw potrci babci traktorem. Babcia zamaa nog. Poniewa babcia jest wedug polskiego prawa osob najblisz dla Jasia, postpowanie w sprawie Jasia moe odby si tylko wtedy, gdy babcia tak zadecyduje i zoy odpowiedni wniosek.
? Masz prawo opowiedzie o tym, co wiesz o wydarzeniu. Powiniene zosta przesuchany w tej sprawie przez sdziego (por. art. 35 2 u.p.n.).
Przykad:
Babcia Jasia ma prawo opowiedzie o tym, co zapamitaa z wypadku.
? Masz prawo do skadania wnioskw dowodowych, czyli wskazwek dla sdziego, gdzie i w jaki sposb moe szuka dowodw w sprawie (por. art. 35 3 u.p.n.).
Przykad:
Babcia Jasia wie, e za miedz podczas wypadku pracowa ssiad. Babcia moe zoy wniosek dowodowy o przesuchanie ssiada w charakterze wiadka.
? Masz prawo przeglda akta toczcej si sprawy. Nie moesz jednak przeglda dokumentw majcych cisy zwizek z prywatnoci nieletniego ? na przykad opinii lekarskich (por. art. 36 u.p.n.).
Przykad:
Do przebadania Jasia powoano biegego lekarza psychiatr, aby zbada czy Ja nie jest upoledzony umysowo lub chory psychicznie. Babcia nie ma prawa zapozna si z jego opini.
? Jeeli odbdzie si postpowanie poprawcze ? masz prawo wzi udzia w rozprawie. Pamitaj, e rozprawa taka odbywa si bez publicznoci, a wic wszystko, czego si na niej dowiedziae, masz obowizek zachowa w tajemnicy. Pamitaj, e niedopenienie tego obowizku stanowi przestpstwo (por. art. 30 6 u.p.n.).

Kim jest nieletni i czym jest odpowiedzialno nieletniego?

Pojcie ?nieletni? oznacza w prawie polskim to, co w jzyku potocznym ?dziecko?. Nieletni podlegaj w okrelonych warunkach odpowiedzialnoci za popenione czyny stanowice przestpstwa na gruncie kodeksu karnego i innych ustaw, z tym e czyny te nazywa si w przypadku odpowiedzialnoci nieletniego czynami karalnymi, a nie przestpstwami. Aby nieletni ponis tak odpowiedzialno, musi mie ukoczone 13 lat, ale nie mie jeszcze lat 17. Przewidziane s wobec niego specjalne rodki wychowawcze lub poprawcze. rodki takie nie s kar, ale maj za zadanie nieletniego wychowa oraz wywoa korzystne zmiany w jego zachowaniu i usposobieniu. Poniewa wobec nieletniego nie stosuje si kar, jego spraw nie zajmuje si sd karny, a sd rodzinny, ktry jest do tego lepiej przygotowany oraz bardziej dowiadczony w postpowaniu z dziemi (por. art. 1?3 u.p.n.).

Przykad:

W czasie wakacji Ja pomaga dziadkom mieszkajcym na wsi w sianokosach. Dziadek pozwoli mu poprowadzi traktor z przyczep. Poniewa Ja nigdy wczeniej nie prowadzi takiej maszyny, straci nad ni kontrol i potrci babci. W wyniku wypadku babcia zamaa nog. Ja popeni czyn zabroniony przez kodeks karny, jednak nie jest to przestpstwo. Ja moe odpowiada za swj czyn na podstawie ustawy o postpowaniu w sprawach nieletnich.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150645
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu