thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Bibliografia
Drukuj Email

Akty prawne

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz. U. Nr 117, poz. 557 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sdowym (Dz. U. 2007 Nr 123, poz. 849 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej zwoki (Dz. U. 2004 Nr 179 poz. 1843 ze zmianami).
4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 2008 Nr 7, poz. 39 ze zmianami).
6. Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opatach w sprawach karnych (Dz. U. 1983 Nr 49, poz. 223 ze zmianami).
7. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2002 Nr 123, poz. 1058 ze zmianami).
8. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2010 Nr 33, poz. 178).
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493 ze zmianami).
10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zmianami).
11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 ze zmianami).
12. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555 ze zmianami).
13. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o pastwowej kompensacie przysugujcej ofiarom niektrych przestpstw umylnych (Dz. U. 2005 Nr 169, poz. 1415 ze zmianami).
14. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 Nr 167, poz. 1398 ze zmianami)
15. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnie od pracy (Dz. U. 1996 Nr 60, poz. 281 ze
zmianami).
16. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postpowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2003 Nr 108, poz. 1020).
17. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokoci opaty od kasacji w sprawach karnych (Dz. U. 2003 Nr 97 poz. 886).
18. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie okrelenia wzoru stroju urzdowego sdziw na rozprawie (Dz. U. 2007 r. Nr 1213, poz. 172 ze zmianami).
19. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadczenia wystawianego przez lekarza sdowego oraz wzoru rejestru wystawionych zawiadcze (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 86).
20. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegowych zasad i trybu dorczania pism sdowych w postpowaniu
karnym (Dz. U. 2003 Nr 108, poz. 1022).
21. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postpowania o zachowanie w tajemnicy okolicznoci umoliwiajcych ujawnienie tosamoci wiadka oraz sposobu postpowania z protokoami z zezna tego wiadka (Dz. U. 2003 Nr 108, poz. 1024).
22. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokoci opaty za wydanie kserokopii dokumentw oraz uwierzytelnionych odpisw z akt sprawy (Dz. U. 2003 Nr 107, poz. 1006).
23. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 listopada 2000r. w sprawie okrelenia stroju urzdowego prokuratorw powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury biorcych udzia w rozprawach sdowych (Dz. U.2000 Nr 112, poz. 1185 ze zmianami).
24. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 listopada 2000 r.w sprawie okrelenia stroju urzdowego adwokatw biorcych udzia w rozprawach sdowych (Dz. U. 2000 nr 112, poz. 1183).
25. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewntrznego urzdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2010 Nr 49, poz. 296).
26. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie
wysokoci zryczatowanej rwnowartoci wydatkw w sprawach z oskarenia prywatnego (Dz. U. 2003 Nr 104, poz. 980).
27. Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 7 wrzenia 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz. U. 2005 Nr 177, poz. 1476).
28. Rozporzdzenie z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzdowania sdw powszechnych (Dz. U. 2007 Nr 38, poz. 249 ze zmianami).
29. Zarzdzenie nr 21 Komendanta Gwnego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazw ?Niebieskie Karty? (Dz. Urz. KGP. 2002 Nr 14, poz. 111).
30. Zarzdzenie nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu dziaania sekretariatw oraz innych dziaw administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (www.pk.gov.pl).
31. Zarzdzenie nr 1426 Komendanta Gwnego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynnoci dochodzeniowo ledczych przez suby policyjne wyznaczone do wykrywania przestpstw i cigania ich sprawcw (Dz. Urz. KGP 2005 Nr 1, poz. 1).
32. Zarzdzenie nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu dziaania sekretariatw sdowych oraz innych dziaw administracji sdowej (Dz. Urz. MS. 2003 Nr 5, poz. 22 ze zmianami).

Literatura

M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Cz oglna i szczeglna, Warszawa 2007.
T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2009.
K. Boratyska, A. Grski, A. Sakowicz, A. Wany, Kodeks postpowania karnego. Komentarz, Warszawa 2009.
M. Czajka, A. wiatowski, Prawo w diagramach. Kodeks postpowania karnego, Warszawa 2010.
M. Czy, Instytucja mediacji w polskiej kodyfikacji karnej. Teoria i praktyka., praca magisterska, niepublikowana.
T. Ereciski (red.), Kodeks postpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2007, tom I - V.
J. Giezek (red.), Kodeks karny. Cz oglna. Komentarz, Warszawa 2007.
P. Grecki, S. Stachowiak, Ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Krakw 2005.
O. Grniok i inni, Kodeks karny. Komentarz. Tom I. Art. 1?116, Gdask 2005.
J. Grajewski (red.), Kodeks postpowania karnego. Komentarz, Warszawa 2010,tom I - II.
T. Grzegorczyk, Kodeks postpowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008.
W. Grzeszczyk, Kodeks postpowania karnego. Komentarz, Warszawa 2010.
P. Hofmaski (red.), Kodeks postpowania karnego. Komentarz, Warszawa 2004, tom I - IV.
Z. Hoda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdask 2007.
P. Kardas, Konsensualne sposoby rozstrzygania w wietle nowelizacji kodeksu postpowania karnego z dnia
10 stycznia 2003 r., Prokuratura i Prawo 2004, Nr 1.
M. Korcyl-Wolska, Postpowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2007.
M. Krlikowski, R. Zawocki, Kodeks karny. Cz oglna. Komentarz do artykuw 32?116. Tom II, Warszawa 2010.
S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010.
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
R. Stefaski, Aktualny model zaskarania postanowie o zaniechaniu cigania karnego, Prokuratura i Prawo 2007, Nr 12.
Z. wida (red.), Postpowanie karne. Cz oglna, Warszawa 2008.
S. Walto, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009.
J. Warylewski, Prawo karne. Cz oglna, Warszawa 2009.
W. Wrbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Cz oglna, Krakw 2010.
A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz oglna. Tom I. Komentarz do art. 1?116 k.k.,
Warszawa 2007.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150648
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu