thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Mediacja w sprawach cywilnych
Drukuj Email

W jakich sprawach cywilnych moe by prowadzona mediacja?

Mediacja moe by prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w ktrych dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w ktrych wynik postpowania jest zaleny od woli stron. Zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji, jest wic moliwe np. w sprawach o:
? zapat,
? zniesienie wspwasnoci,
? dzia spadku,
? podzia majtku wsplnego,
? nalenoci ze stosunku pracy,
? rozstrzygnicie o istotnych sprawach rodziny,
? zaspokojenie potrzeb rodziny,
? alimenty,
? ustalenie kontaktw z dzieckiem.
W sprawach o rozwd i separacj, jeeli istniej widoki na utrzymanie maestwa, przedmiotem mediacji moe by take pojednanie maonkw. Jeli do pojednania nie dojdzie, celem mediacji moe by ugodowe rozwizanie kwestii dotyczcych:
? zaspokojenia potrzeb rodziny,
? alimentw,
? sposobu sprawowania wadzy rodzicielskiej,
? kontaktw z dziemi,
? spraw majtkowych podlegajcych rozstrzygniciu w wyroku orzekajcym rozwd lub separacj. Mediacja moe take odgrywa istotn rol w opracowywaniu przez strony porozumienia o sposobie wykonywania wadzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktw z dzieckiem po rozwodzie. Strony mog bowiem w sposb bardzo szczegowy i uwzgldniajcy ich indywidualn sytuacj okreli midzy innymi:
? miejsce zamieszkania dziecka,
? sposb i harmonogram kontaktw z dzieckiem, zarwno osobistych, jak i z uyciem innych technik komunikacyjnych (telefonicznych i internetowych), w tym okrelenia zasad pokrywania ich kosztw,
? sposb kontaktw z dzieckiem przez pozostaych czonkw rodziny,
? udzia w rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, w szczeglnoci w zakresie wyboru szkoy, profilu nauki, opieki zdrowotnej,
? zasad wychowawczych i systemu wartoci przekazywanych dziecku,
? zasad pokrywania kosztw utrzymania i wychowania dziecka.

Kiedy prowadzi si mediacj?

Mediacj prowadzi si przed wszczciem postpowania sdowego lub w jego trakcie. Moliwe jest take prowadzenie mediacji po zakoczeniu postpowania.

Jaka jest podstawa prowadzenia mediacji?

Mediacj prowadzi si na podstawie:
? umowy o mediacj,
? postanowienia sdu kierujcego do mediacji.

Co powinna zawiera umowa o mediacj?

Umowa o mediacj powinna w szczeglnoci okrela:
? przedmiot mediacji, tj. przedmiot sporu lub stosunek prawny, z ktrego spr wynikn lub moe wynikn,
? osob mediatora albo sposb wyboru mediatora.

Umowa o mediacj moe zosta zawarta w postaci odrbnej umowy lub klauzuli mediacyjnej w umowie gwnej.
Klauzula mediacyjna to odrbne postanowienie wprowadzone przez strony do zawieranej umowy, na podstawie ktrego strony zobowizuj si, e w przypadku, gdyby w przyszoci doszo pomidzy nimi do sporu, zanim skieruj spraw na drog sdow skorzystaj z mediacji. Mediacja prowadzona na podstawie umowy o mediacj jest autonomiczna (niezalena) w stosunku do postpowania sdowego, zatem moe by prowadzona zarwno przed wszczciem postpowania sdowego, jak i w jego trakcie oraz po jego zakoczeniu.
Wane: Umowa o mediacj nie musi by zawarta na pimie. Moe by ona rwnie zawarta poprzez samo
wyraenie zgody na mediacj.

Kiedy sd moe wyda postanowienie o skierowaniu stron do mediacji?

Sd a do zamknicia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozpraw moe skierowa strony do mediacji. Po zamkniciu tego posiedzenia sd moe skierowa strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron. Nie jest jednak moliwe skierowanie stron do mediacji w sprawach rozpoznawanych w postpowaniu nakazowym i upominawczym.
Sd moe skierowa strony do mediacji tylko raz w toku postpowania. W sprawach o rozwd i separacj sd moe skierowa strony do mediacji w kadym stanie sprawy, by umoliwi stronom ugodowe zaatwienie spornych kwestii dotyczcych zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentw, sposobu sprawowania wadzy rodzicielskiej, kontaktw z dziemi oraz spraw majtkowych podlegajcych rozstrzygniciu w wyroku orzekajcym rozwd lub separacj.

Co zawiera postanowienie sdu o skierowaniu stron do mediacji?

Postanowienie sdu o skierowaniu stron do mediacji zawiera:
? wyznaczenie mediatora (wskazanie imienia i nazwiska mediatora),
? wyznaczenie czasu trwania mediacji na okres do miesica,
? upowanienie mediatora do zapoznania si z aktami sprawy, o ile strony zoyy w tym zakresie zgodny wniosek.
Wane: Strony mog wybra innego mediatora ni wyznaczony przez sd. Strony mog wnioskowa o wyznaczenie duszego czasu ni miesiczny na przeprowadzenie mediacji.W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie moe zosta przeduony na zgodny wniosek stron. Mediator nie moe wnioskowa o przeduenie mediacji.

Kiedy nastpuje wszczcie mediacji?

Wszczcie mediacji nastpuje:
? przez stron - z chwil dorczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z doczonym dowodem dorczenia jego odpisu drugiej stronie,
? przez sd ? z chwil ogoszenia bd dorczenia postanowienia o skierowaniu stron do mediacji. Jeli w umowie o mediacj strony okrel sposb wyboru mediatora poprzez wskazanie jedynie listy staych mediatorw, z ktrej ma on by wybrany przez organizacj spoeczn lub zawodow prowadzc t list, wwczas wniosek zostanie zoony tej organizacji. Dopiero ona dokona wyboru konkretnego mediatora, a nastpnie dorczy mu wniosek o przeprowadzenie mediacji. W takim wypadku wszczcie mediacji nastpi dopiero z chwil dorczenia wniosku mediatorowi przez organizacj spoeczn lub zawodow.
Wane: Przez wszczcie mediacji przerywa si bieg przedawnienia. Przedawnienie to, najoglniej rzecz ujmujc, okres po upywie ktrego nie jest moliwe skuteczne dochodzenie przed sdem roszczenia majtkowego. Jeli zatem strona przez czas wskazany w konkretnych przepisach nie dochodzi na drodze sdowej bd poprzez mediacj swoich praw majtkowych, wwczas dunik moe odmwi zaspokojenia roszczenia (spenienia wiadczenia).
Po kadym przerwaniu biegu przedawnienia, biegnie ono od pocztku (na nowo).

Co powinien zawiera wniosek o przeprowadzenie mediacji?

Wniosek o przeprowadzenie mediacji powinien zawiera:
? oznaczenie stron,
? dokadnie okrelone danie,
? przytoczenie okolicznoci uzasadniajcych danie,
? podpis strony,
? wymienienie zacznikw,
? odpis umowy o mediacj, jeeli strony zawary j na pimie.
Wniosek o przeprowadzenie mediacji nie stanowi pisma procesowego, nie musi zatem spenia warunkw przewidzianych dla tego rodzaju pism.

Kiedy nie dochodzi do wszczcia mediacji?

Mediacja, pomimo dorczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie zostaje wszczta, jeeli:
? stay mediator, w terminie tygodnia od dnia dorczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmwi przeprowadzenia mediacji,
? strony zawary umow o mediacj, w ktrej wskazano jako mediatora osob niebdc staym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia dorczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmwia przeprowadzenia mediacji,
? strony zawary umow o mediacj bez wskazania mediatora i osoba, do ktrej strona zwrcia si o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia dorczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyrazia zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyrazia zgody na osob mediatora,
? strony nie zawary umowy o mediacj, a druga strona nie wyrazia zgody na mediacj.

Kiedy nie prowadzi si mediacji?

Mediacji nie prowadzi si, gdy sd wyda postanowienie o skierowaniu stron do mediacji, a strona w terminie tygodnia od dnia ogoszenia lub dorczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji nie wyrazia zgody na mediacj. Jest to zgodne z jedn z podstawowych zasad mediacji, jak jest dobrowolno mediacji. Strona musi wiadomie wyrazi zgod na mediacj, nie moe pozostawa pod adn presj ze strony sdu czy drugiej strony.

Kim jest mediator?

Mediator jest bezstronn osob pomagajc stronom we wzajemnym wysuchaniu, przedstawieniu wasnych racji i argumentw, odnalezieniu wsplnych interesw, a take wypracowaniu moliwych rozwiza. Mediator pomaga stronom skoncentrowa si na problemach, uzgodnieniu na czym one polegaj, a nastpnie wypracowaniu satysfakcjonujcego strony porozumienia.
Mediator nie moe narzuca stronom wasnych propozycji rozwizania konfliktu czy sporu. Musi zachowa neutralno i bezstronno. Powinien prowadzi mediacj w taki sposb, by ewentualna nierwnowaga stron nie miaa wpywu na przebieg mediacji i jej ostateczny wynik.

Kto moe by mediatorem?

Mediatorem moe by kada osoba fizyczna majca pen zdolno do czynnoci prawnych, korzystajca w peni z praw publicznych. Mediatorem nie moe by jednak sdzia, za wyjtkiem sdziego w stanie spoczynku. W sprawach o rozwd i separacj oraz rodzinnych i opiekuczych, o ile strony nie ustaliy mediatora, sd kieruje strony do staego mediatora posiadajcego wiedz teoretyczn, w szczeglnoci posiadajcego wyksztacenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejtnoci praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.
Organizacje spoeczne i zawodowe, ktre prowadz listy staych mediatorw i tworz orodki mediacyjne, samodzielnie okrelaj wymogi i kwalifikacje, jakie musi posiada osoba, ktra chce by wpisana na list staych mediatorw.
Strony dokonujc wyboru mediatora powinny kierowa si przede wszystkim zaufaniem, jakie maj wobec mediatora. Bardzo wane s jednak take inne przymioty i kwalifikacje mediatora. To bowiem jego wiedza, dowiadczenie, dotychczasowa praktyka mediacyjna i zdolno szybkiego nawizywania relacji interpersonalnych decyduje o satysfakcjonujcym przebiegu mediacji, ktra cho nie zawsze doprowadzi do zawarcia ugody, to stworzy stronom szanse na uoenie prawidowych relacji w przyszoci.
Wane: Ugoda zawarta przed osob, ktra nie moe peni funkcji mediatora, nie powinna podlega zatwierdzeniu
przez sd.

Jak mona znale mediatora?

Organizacje spoeczne i zawodowe, ktrych przedmiotem dziaalnoci jest mediacja, mog prowadzi listy staych mediatorw oraz tworzy orodki mediacyjne. Wpis na list staych mediatorw wymaga pisemnej zgody mediatora. Orodki mediacyjne przekazuj listy staych mediatorw prezesowi sdu okrgowego, ktry ma obowizek udostpnienia tych list wszystkim zainteresowanym. Informacje o staych mediatorach mona rwnie znale na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoci (www.ms.gov.pl), stronach internetowych stowarzysze mediatorw, organizacji spoecznych i zawodowych oraz instytucji zajmujcych si mediacj.

Czy mediator moe odmwi prowadzenia mediacji?

Stay mediator moe odmwi prowadzenia mediacji wycznie z wanych powodw, o ktrych jest obowizany niezwocznie powiadomi strony, a jeeli strony do mediacji skierowa sd - rwnie sd. Takimi powodami mog by:
? choroba mediatora,
? niemono przeprowadzenia mediacji z powodu duej liczby ju prowadzonych mediacji,
? sprawa nie nadaje si do mediacji.
Mediator ad hoc (tj. indywidualnie powoany do prowadzenia mediacji w konkretnej sprawie) moe natomiast odmwi prowadzenia mediacji z kadej przyczyny i nie musi jej nikomu ujawnia.

Jak przebiega postpowanie mediacyjne?

Po wszczciu mediacji, mediator niezwocznie w porozumieniu ze stronami sporu ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Jeli mediacja jest prowadzona na podstawie skierowania sdu, wwczas termin posiedzenia musi mieci si w granicach okrelonych przez sd. Zwykle w toku mediacji dochodzi do kilku nieformalnych spotka, podczas ktrych strony prezentuj swoje stanowiska i punkt widzenia na istniejcy pomidzy nimi konflikt. W rozmowach towarzyszy im bezstronny i neutralny mediator, ktry pozwala nawiza stronom dialog, cho one same nie widziay ju moliwoci nawizania rzeczowej rozmowy i znalezienia rozwizania sporu. Najczciej pierwsze spotkanie mediacyjne powicone jest przekazaniu stronom przez mediatora informacji o mediacji, jej zasadach, okreleniu problemu bdcego rdem konfliktu. Mediator odpowiada take na pytania i wtpliwoci stron zwizane z przebiegiem mediacji, uzyskuje ewentualn zgod na prowadzenie mediacji, a nastpnie ustala ze stronami termin waciwego spotkania mediacyjnego. Na spotkaniu takim strony przedstawiaj swj punkt widzenia konfliktu, swoje oczekiwania i podejmuj wspprac celem znalezienia najkorzystniejszego dla nich rozwizania. Zdarzaj si jednak sytuacje, e strony ju na pierwszym spotkaniu rozpoczynaj rozmowy dotyczce istniejcego pomidzy nimi sporu i podejmuj prby ugodowego jego zakoczenia. W spotkaniu mediacyjnym za zgod stron i w porozumieniu z mediatorem mog wzi rwnie udzia osoby trzecie, takie jak np.: czonkowie rodziny, adwokaci, radcy prawni, eksperci. Spotkania mediacyjne powinny odbywa si w miejscu bezpiecznym i neutralnym, nie moe to by zatem mieszkanie stron czy budynek sdu. Nie zawsze jednak dochodzi do mediacji bezporedniej, bowiem wyznaczenie spotkania mediacyjnego nie jest wymagane, jeeli strony zgodz si na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego. Mediator spotyka si wwczas z kad ze stron osobno, ma obowizek przekazywania informacji, stanowisk i propozycji pomidzy stronami. Jego rola nie ogranicza si jednak do zwykego porednictwa midzy stronami, nadal bowiem jego gwnym zadaniem jest denie do ugodowego zaatwienia sprawy. Taka mediacja nazywana jest mediacj poredni. Mediator pomaga take stronom sporu w sformuowaniu treci ugody. Z przebiegu mediacji sporzdzany jest protok.

Jaka jest tre protokou z przebiegu mediacji?

W protokole z mediacji oznacza si wycznie:
? miejsce i czas przeprowadzenia mediacji,
? imi, nazwisko (nazw) i adresy stron,
? imi i nazwisko oraz adres mediatora,
? wynik mediacji.

Jeeli strony zawary ugod przed mediatorem, wwczas ugod t zamieszcza si w protokole albo zacza si do niego. Ugod podpisuj tylko strony. Jeli strony nie mog podpisa ugody (np. z powodu stanu zdrowia czy nieumiejtnoci pisania), niemono t mediator stwierdza w protokole. Mediator jest obowizany dorczy stronom odpis protokou. Cho istot mediacji jest rozmowa, to jednak w protokole z przebiegu mediacji nie zamieszcza si treci owiadcze skadanych przez strony, zajmowanych stanowisk ani te zgaszanych propozycji rozwizania konfliktu. Gdyby istniaa obawa ujawnienia informacji przekazywanych drugiej stronie podczas trwania mediacji, wwczas strony z pewnoci nie wyraayby chci na szczer rozmow, ktra skutecznie zwiksza szanse powodzenia mediacji.

Gdzie jest przechowywany protok z przebiegu mediacji?

O ile w toku mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediacj doszo do zawarcia ugody, mediator ma obowizek niezwocznego zoenia protokou z przebiegu mediacji w sdzie, ktry byby waciwy do rozpoznania sprawy wedug waciwoci oglnej lub wycznej. Waciwo sdu okrelaj przepisy Kodeksu postpowania cywilnego. Waciwo oglna zaley od miejsca zamieszkania bd siedziby strony, za waciwo wyczna zaley od rodzaju okrelonej sprawy. Kodeks przewiduje na przykad, e powdztwo o wasno nieruchomoci mona wytoczy wycznie przed sdem miejsca jej pooenia. Jeeli do zawarcia ugody nie doszo, mediator nie ma obowizku skadania protokou w sdzie, ale musi przesa protok stronom. Jeli do mediacji doszo na podstawie skierowania przez sd, mediator ma obowizek zoenia protokou z mediacji take w sdzie rozpoznajcym spraw.

Czy wystarczy samo zawarcie ugody przed mediatorem?

Ugoda zawarta przez strony przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sd, by moga uzyska moc prawn ugody sdowej, tzn. by moga wywoywa takie same skutki, jak w przypadku, gdyby strony zawary ugod przed sdem. Niezbdne jest przy tym zoenie przez stron wniosku o zatwierdzenie ugody, bowiem sd z urzdu nie moe zatwierdzi ugody. Ani bowiem zawarcie ugody ani te zoenie przez mediatora protokou w sdzie nie stanowi podstawy wszczcia postpowania o zatwierdzenie ugody. Wniosek o zatwierdzenie ugody moe zoy kada ze stron samodzielnie. Moliwe jest take zoenie wsplnego wniosku przez pogodzone strony. Jeeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sd zatwierdza j przez nadanie jej klauzuli wykonalnoci. W pozostaych przypadkach sd zatwierdza ugod postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. O terminie posiedzenia niejawnego sd nie zawiadamia stron, dorcza im jedynie odpis wydanego na takim posiedzeniu orzeczenia.W wikszoci przypadkw strony, ktre zawary ugod przed mediatorem, dobrowolnie realizuj wzite na siebie obowizki. Niejednokrotnie nie ma zatem nawet koniecznoci zatwierdzania takiej ugody przez sd. Jest to bardzo dua zaleta mediacji, bo strony czuj si odpowiedzialne za wsplnie wypracowan ugod. Wane: Jeli adna ze stron nie wystpi o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, ugoda taka wywouje jedynie skutki prawne ugody pozasdowej, tj. umowy prawa cywilnego. W praktyce oznacza to, e jeli jedna ze stron ugody nie wywizuje si z jej postanowie, np. nie spaca zaduenia w ustalonych terminach, druga strona nie moe realizowa takiej ugody w postpowaniu komorniczym. Na postanowienie sdu w przedmiocie zatwierdzenia ugody, w tym przez nadanie klauzuli wykonalnoci, przysuguje zaalenie. Jeli zatem sd odmwi zatwierdzenia ugody albo zatwierdzi j tylko czciowo, a strony nie s z takiego rozstrzygnicia zadowolone, mog w terminie 7 dni od dorczenia im postanowienia wnie zaalenie do sdu wyszej instancji. Naley jednak pamita, e zaalenie skada si za porednictwem sdu, ktry wyda zaskarone postanowienie.

Czy wniosek o zatwierdzenie ugody podlega opacie?

Wniosek o zatwierdzenie, w tym przez nadanie klauzuli wykonalnoci, ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediacj podlega opacie sdowej w wysokoci 50 z. Opacie takiej nie podlega natomiast wniosek o zatwierdzenie ugody podlegajcej wykonaniu w drodze egzekucji poprzez nadanie klauzuli wykonalnoci, gdy ugoda taka zostaa zawarta przed mediatorem w postpowaniu mediacyjnym prowadzonym na podstawie postanowienia sdu kierujcego strony do mediacji.

Kiedy sd odmwi zatwierdzenia ugody albo nadania jej klauzuli wykonalnoci?

Sd odmwi zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem albo nadania jej klauzuli wykonalnoci, w caoci lub czci, jeeli ugoda:
? jest sprzeczna z prawem lub zasadami wspycia spoecznego,
? zmierza do obejcia prawa,
? gdy jest niezrozumiaa lub zawiera sprzecznoci.

Jaka jest moc prawna ugody zawartej przed mediatorem?

Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sd moc prawn ugody zawartej przed sdem. Jeli jednak przepisy wymagaj, by umowa bya zawarta w formie aktu notarialnego, wwczas nie wystarczy zawarcie ugody przed mediatorem. Strony w ugodzie zawartej przed mediatorem mog jedynie ustali warunki, na jakich zostanie zawarta taka umowa. Sama umowa bdzie jednak musiaa zosta zawarta przed notariuszem. Jako przykad wskaza mona umow sprzeday nieruchomoci, ktra musi zosta zawarta w formie aktu notarialnego, aby bya wana w wietle prawa. W ugodzie zawartej przed mediatorem strony mog wic ustali cen nieruchomoci, sposb i terminy dokonywania patnoci, ale sam umow bd musiay zawrze przed notariuszem. Dopki nie uprawomocni si postanowienie sdu o umorzeniu postpowania, strony mog odwoa zgod na zawarcie ugody. W konsekwencji do zawarcia ugody nie dojdzie. Roszczenie stwierdzone ugod zawart przed mediatorem i zatwierdzon przez sd przedawnia si z upywem lat dziesiciu. W przypadku, gdy ugoda dotyczy roszcze o wiadczenia okresowe (np. alimenty, wynagrodzenie za prac), roszczenie o wiadczenia okresowe nalene w przyszoci ulega trzyletniemu przedawnieniu. Wane: Ugoda zawarta przed sdem ma moc rwn aktom notarialnym. Ugoda zawarta przed mediatorem, nawet po zatwierdzeniu jej przez sd, takiej mocy nie ma.

Jakie s koszty mediacji w sprawach cywilnych?

Koszty mediacji pozasdowej okrelaj strony konfliktu wraz z mediatorem w umowie o mediacj. Koszty mediacji toczcej si na skutek skierowania przez sd okrelone s w rozporzdzeniu Ministra Sprawiedliwoci z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia i podlegajcych zwrotowi wydatkw mediatora w postpowaniu cywilnym. W sprawach o prawa majtkowe (np. o zapat, alimenty, podzia majtku) wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartoci przedmiotu sporu, jednak nie mniej ni 30 z i nie wicej ni 1.000 z za cao postpowania mediacyjnego. W sprawach o prawa majtkowe, w ktrych wartoci przedmiotu sporu nie da si ustali, oraz o prawa niemajtkowe (np. o kontakty rodzica z dzieckiem) wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne, przeprowadzone w wyznaczonym przez sd czasie mediacji, wynosi 60 z, a za kade nastpne posiedzenie - 25 z. W sytuacji, gdyby sd upowani mediatora do zapoznania si z aktami sprawy, wwczas wynagrodzenie za cao postpowania podwysza si o 10%. Mediatorowi przysuguje take zwrot niezbdnych udokumentowanych wydatkw mediatora poniesionych w zwizku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztw:
? przejazdw - w wysokoci i na warunkach okrelonych w przepisach dotyczcych wysokoci oraz warunkw ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej i samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej na obszarze kraju,
? zawiadomie stron,
? zuytych materiaw biurowych,
? wynajmu pomieszczenia niezbdnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokoci nieprzekraczajcej 50 z za jedno posiedzenie.
Wane: Mediator moe wyrazi zgod na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia.

Kto pokrywa koszty mediacji?

Koszty mediacji, w tym wynagrodzenie mediatora, pokrywaj w caoci strony. Koszty te strony pokrywaj bezporednio mediatorowi na podstawie wystawionego przez niego rachunku lub faktury. Jeli strony nie umwi si co do sposobu, w jaki bd pokrywa koszty mediacji, odpowiadaj za te koszty solidarnie (tzn. e strony s wsplnie odpowiedzialne za wynagrodzenie mediatora). Wane: Sd nie ustala wynagrodzenia mediatora, nie moe take zobowiza stron do uiszczenia zaliczek na jego poczet.

Czy mediatorowi naley si wynagrodzenie, jeli strony nie doszy do porozumienia?

Wynagrodzenie oraz zwrot wydatkw naley si mediatorowi za przeprowadzenie postpowania mediacyjnego bez wzgldu na jego wynik, tj. niezalenie od tego, czy strony dojd do porozumienia czy te nie. Wynik mediacji nie ma take wpywu na wysoko wynagrodzenia mediatora.

Czy strona moe si ubiega o zwolnienie jej przez sd od kosztw mediacji?

Sd nie ma moliwoci zwolnienia strony od kosztw mediacji, bowiem nie stanowi one kosztw sdowych. Strona, ktra uzyskaa zwolnienie cakowite lub czciowe od kosztw sdowych, rwnie bdzie miaa obowizek pokrycia wynagrodzenia i zwrotu wydatkw mediatora, o ile w postpowaniu dojdzie do przeprowadzenia mediacji na skutek skierowania sdu.

W jaki sposb s rozliczane koszty mediacji pomidzy stronami w postpowaniu sdowym?

Do niezbdnych kosztw procesu zalicza si koszty mediacji prowadzonej na podstawie skierowania sdu. Jeli mediacja bya prowadzona na podstawie umowy stron i strony nie zawary ugody, wwczas do niezbdnych kosztw procesu zalicza si koszty mediacji w wysokoci nieprzekraczajcej czwartej czci opaty nalenej w danej sprawie, o ile postpowanie cywilne zostao wszczte w cigu trzech miesicy od dnia zakoczenia mediacji.
Wedug tych samych zasad do niezbdnych kosztw procesu zalicza si koszty mediacji prowadzonej na podstawie umowy stron, ktra zakoczya si zawarciem ugody, jednak sd odmwi zatwierdzenia tej ugody. By jednak takie zaliczenie byo moliwe, postpowanie sdowe powinno by wszczte w cigu trzech miesicy od dnia uprawomocnienia si postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody przez sd.
Koszty mediacji odbytej na podstawie skierowania sdu rozliczane s wedug nastpujcych zasad:
? jeeli strony zawary ugod, wwczas koszty mediacji znosi si wzajemnie, chyba e strony umwiy si inaczej,
? jeeli nie doszo do zawarcia ugody, wwczas strona, ktra przegraa spraw ma obowizek zwrci przeciwnikowi - na jego danie - poniesione koszty procesu, w tym take koszty mediacji, chyba e strony umwiy si inaczej.

Jakie mog by konsekwencje dla osoby, ktra wyrazia zgod na mediacj, a nastpnie odmwia poddaniu si mediacji?

Takie zachowanie strony nie ma wpywu na tre rozstrzygnicia, ktre zostanie wydane w sprawie. Sd moe jednak zobowiza stron, ktra najpierw wyrazia zgod na mediacj, a nastpnie bez wanych powodw odmwia poddania si mediacji, do zwrotu kosztw przeciwnikowi. Taki obowizek sd moe naoy nawet wwczas, gdy strona odmawiajca poddaniu si mediacji wygraa proces.

Mediacja gospodarcza i wynikajca z prawa pracy

Dlaczego mediacje dla przedsibiorcw?

Kady przedsibiorca wie, e szybkie uzyskanie zapaty za wydane towary lub usugi, decyduje nie tylko o rentownoci jego firmy ale czsto o jej przetrwaniu. W dobie duej konkurencyjnoci na rynku, przedsibiorcy coraz bardziej podkrelaj korzyci pynce z nieujawniania w swym otoczeniu informacji o nieporozumieniach ze swoimi kontrahentami. Taka negatywna informacja moe by sygnaem dla konkurencji do przejcia kontrahenta. Szybko odzyskiwania pienidzy, szybko usunicia przeszkd w wykonywaniu umw handlowych, niewielkie koszty odzyskania nalenoci oraz dyskrecja tych dziaa, to podstawowe parametry wpywajce na rosnc popularno mediacji gospodarczych. Jest powszechnie widome, e odzyskanie przez podmiot gospodarczy nalenoci lub uzyskanie rozstrzygnicia na drodze sdowej jest dugotrwae i wymaga specjalistycznej wiedzy. Naley te pamita o zwizanych z tym kosztach finansowych wynoszcych co najmniej 5% wartoci przedmiotu sporu, zagroeniu utraty kontrahenta oraz ryzyku ujawnienia w sporze informacji z pogranicza poufnych. Remedium dla postpowania sdowego s alternatywne metody rozwizywania sporw, w szczeglnoci za mediacje. O atrakcyjnoci mediacji dla przedsibiorcw decyduj jej podstawowe cechy. Mediacja to sposb osigania porozumienia przez same strony, korzystajce z pomocy bezstronnego mediatora, ktry pomaga im wypracowa ugod.

Co mediacja daje przedsibiorcy?

Dobrze przeprowadzona mediacja zapewnia szybkie, odformalizowane postpowanie, przy niewielkich kosztach i z gwarancj zachowania poufnoci. Mediacja daje moliwo zachowania lub odbudowania dobrych relacji midzy stronami. Same strony, z pomoc mediatora, wypracowuj tre ugody, ktra jest przez nie akceptowana. Ugoda zawarta przed mediatorem, w odrnieniu od ugody zawieranej przed sdem, daje moliwo uoenia stosunkw midzy podmiotami w sposb gbszy ni wynikajcy z zakrelonej w pozwie podstawy faktycznej i prawnej.Strony konfliktu, zawierajc ugod, akceptuj taki sposb zakoczenia sporu. To oznacza zazwyczaj dobrowolne wykonanie ugody, bez koniecznoci kierowania jej do egzekucji. Ocenia si, e okoo 80% ugd mediacyjnych jest wykonywanych dobrowolnie, bez przymusu egzekucyjnego. To oszczdza czas i pienidze zwizane z postpowaniem komorniczym. Jednoczenie naley podkreli, e jeli zawarta w mediacji ugoda nie jest wykonywana dobrowolnie, mona wystpi do sdu o nadanie jej klauzuli wykonalnoci i skierowa jako tytu wykonawczy do egzekucji.

Czemu mediacja a nie sd?

Kierujc spraw do sdu strony trac kontrol nad wynikiem postpowania. O ich sprawie rozstrzyga sd, za strony maj ograniczony wpyw na rozstrzygnicie sporu, wynikajcy ze szczegowych przepisw procedury cywilnej. Kierujc spraw do mediacji, strony pozostawiaj sobie cakowity wpyw na wynik zakoczenia sporu. To one ustalaj zasady procedowania, mogc je ograniczy w dowolny sposb. To one wybieraj zgodnie mediatora, specjalist w danej dziedzinie lub osob z autorytetem, do ktrej maj zaufanie. W ramach postpowania mediacyjnego strony przy udziale mediatora ustalaj sposb rozwizania istniejcego pomidzy nimi sporu. W postpowaniu sdowym strony po zaprezentowaniu swoich stanowisk i dowodw na ich poparcie s zdane na ocen konfliktu dokonywan przez sdziego, ktry wydaje wyrok. Kada ze stron, w dowolnym momencie moe z mediacji zrezygnowa. Przy mediacji, to od stron zaley jak szybko ona si zakoczy i jak tre bdzie miaa ugoda, pod warunkiem oglnej zgodnoci z prawem. W mediacji strony przedstawiaj nawzajem swoje racje i samodzielnie decyduj o sposobie zaspokojenia swoich interesw zgodnie ze swoimi potrzebami. Tylko wtedy, gdy jest to dla nich korzystne, strony zawieraj ugod. Udzia w mediacji, sposb i czas jej zakoczenia jest zaleny od woli stron i ich potrzeb. Mediacja zakoczona ugod jest sukcesem stron, pozwala im osign zaspokojenie swoich potrzeb w krtszym czasie, przy zdecydowanie niszych kosztach finansowych, a przede wszystkim pozwala ograniczy koszty emocjonalne zwizane z rozwizywaniem sporu w postpowaniu sdowym. Mediacja pozwala unikn eskalacji konfliktu midzy stronami oraz stwarza szersze moliwoci dla treci zawieranej przez nie ugody. Mediacja jest szybsza i relatywnie tasza od postpowania sdowego.

Jak skierowa spr do mediacji?

Jeszcze na etapie zawierania umowy z kontrahentem, przed powstaniem sporu, jest moliwo wprowadzenia do umowy zapisu, e w przypadku powstania sporu, strony w pierwszym rzdzie bd go rozwizyway w drodze mediacji. Umowa moe przewidywa, e mediacja prowadzona bdzie przez mediatora. Mona wskaza konkretn osob lub wskaza, jako waciwy do mediowanie, konkretny orodek mediacji, ktry prowadzi list mediatorw i z tej listy strony mog wybra wsplnie mediatora. Umowa moe te przewidywa zasady powoywania mediatora do konkretnej sprawy (ad hoc). Podobne zasady kierowania sprawy do mediacji obowizuj ju po powstaniu sporu. Strony maj moliwo zapisu na mediacj prowadzon przez konkretnego mediatora, lub przez konkretny orodek mediacji. Umowa o mediacj, moe by zawarta take przez wyraenie przez stron zgody na mediacj, gdy druga strona zoya wniosek o mediacj do mediatora lub do orodka mediacji. Przykadowa klauzula o oddanie sporu do mediacji zawarta w umowie, moe brzmie nastpujco: ?Wszelkie spory wynikajce z niniejszej umowy bd rozwizywane w drodze mediacji przez mediatorw Orodka Mediacji przy (?), zgodnie z regulaminem tego Orodka, obowizujcym w dniu skierowania wniosku o mediacj?. Istnieje te moliwo skierowania sporu do mediacji po zawiniciu sprawy w sdzie. Do momentu zamknicie pierwszej rozprawy sd moe skierowa spraw do mediacji z urzdu lub na wniosek strony, potem moe to uczyni jedynie na zgodny wniosek stron.

Jakie sprawy gospodarcze i z zakresu prawa pracy mona kierowa do mediacji?

Do mediacji z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy mona kierowa kady spr i konflikt, w ktrym dopuszczalne jest zawarcie ugody. Szczeglnie dotyczy to spraw o zapat nalenoci, wykonania umw, ustalenia odszkodowa, roszcze wsplnikw i akcjonariuszy przeciwko spkom, ustalenia obowizkw w ramach umowy konsorcjum itd. Podobne zasady obowizuj przy kierowaniu do mediacji spraw z zakresu prawa pracy. Podkreli naley, e oprcz roszcze pomidzy pracodawc i pracownikiem, w drodze mediacji mona rozwizywa wszelkie konflikty wystpujce w miejscu pracy: midzy poszczeglnymi pracownikami, zespoami i wydziaami. Mediacje sprawdzaj si w konfliktach pomidzy menaderami, konfliktach w organach spek oraz w rozwizywaniu sporw i roszcze zwizkw zawodowych w stosunku do pracodawcw.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150652
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu