thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Mediacja w sprawach rodzinnych
Drukuj Email

Wprowadzenie

Mao kto lubi konflikty. A jeli maj miejsce w rodzinie, dotykaj nas szczeglnie. Tymczasem codzienno obfituje w sytuacje, ktre przysparzaj stresu i napicia: yjemy szybko, pracujemy zbyt duo, by mie wystarczajco czasu dla siebie i rodziny albo za mao, by zwiza koniec z kocem. Rodzina, by by dla nas oparciem, azylem i radoci, wymaga zaangaowania, staego wysiku, umiejtnoci wsppracy z partnerem, dziemi, rodzinami, z ktrych wychodzimy - niezalenie czy jestemy wypoczci i w dobrej kondycji, czy te ? w naszej opinii ? wszystko wali nam si na gow. Wikszoci wyzwa jestemy w stanie sprosta, sprawnie lub przynajmniej znonie rozwizujc czy agodzc konflikty. Niekiedy jednak stajemy wobec sytuacji, gdy wiemy, e musimy rozwiza problem rodzinny, jednak wszelkie starania i podejmowane prby zawodz. Dlaczego spory w rodzinie s szczeglnie trudne? Przede wszystkim s zwykle wielowtkowe i takie, w ktrych to co konkretne, praktyczne i mierzalne splata si z subiektywnymi odczuciami, potrzebami emocjonalnymi, wartociami czy symbolicznymi znaczeniami. Zazwyczaj take konflikt rodzinny narasta od duszego czasu, zanim ktra ze stron zdecyduje si na ?ostateczne rozwizanie?, za jakie uznaje sd. Sprawia to, i w okresie eskalacji sporu miao miejsce wiele zdarze nieprzyjemnych, pado wiele mocnych sw, a wzajemne animozje narosy tak bardzo, e czonkom rodziny trudno sobie niekiedy przypomnie jakiekolwiek przykady poprawnych lub przyjaznych kontaktw. Czonkowie rodziny maj za sob dug histori bliskiej relacji, zatem z jednej strony: wiele zdarze z przeszoci potrafi powiza z aktualnym konfliktem (co oczywicie sprzyja jego ?rozlaniu si? na cao wzajemnych stosunkw) ? tracc przez to nadziej na zmian i nie wierzc, e konflikt moe zosta rozwizany. Z drugiej, znajc siebie nawzajem doskonale, wiedz jak dotkn blisk osob, jak trafi w jego lub jej najczulszy punkt. S przy tym szczeglnie wyczuleni, kiedy spostrzegaj takie ?razy? z drugiej strony (widzc ?dbo w oku bliniego? i nie dostrzegajc ?belki we wasnym oku?). W takich przypadkach nie warto zamyka si ze swoim problemem, tkwi w niemoliwym do rozwikania impasie, lecz podj wyzwanie jego rozwizania z pomoc niezalenych i dowiadczonych mediatorw.

Dlaczego w sprawach rodzinnych warto korzysta z mediacji?

Wiele osb w konflikcie rodzinnym mwi: ?Rozmawialimy ju tyle razy i nie udao nam si porozumie. Dlaczego w mediacji ma by inaczej? On/ona nigdy si nie zmieni!?. Niekoniecznie. Mediacja umoliwia popraw wzajemnego zrozumienia. Kiedy czonkowie rodziny przestaj ze sob rozmawia, a kada z osb przeywa swoje zranienie, zo i uraz, atwo o nieporozumienia, nadinterpretacje czy faszywe zaoenia na temat drugiej strony. W mediacji kada z osb moe przedstawi swoj perspektyw, swj punkt widzenia i oczekiwania na przyszo i one stanowi podstaw wsplnej decyzji. W mediacji strony decyduj samodzielnie. W nieformalnej atmosferze, spokojnie i bez popiechu mog gruntownie przyjrze si moliwym rozwizaniom i wybra takie, ktre najlepiej su rodzinie - bo kada rodzina jest szczeglna i kada wymaga indywidualnych rozwiza. Mediatorzy pomagaj tonowa emocje i skierowa je na konstruktywne tory; przej od rozpamitywania przeszoci do planowania przyszoci. Wypracowanie rozwizania w mediacji trwa krcej ni postpowanie sdowe i wie si z nieporwnywalnie niszymi kosztami (finansowymi, emocjonalnymi i relacyjnymi).

W jakich sytuacjach mona skorzysta z mediacji ? Spory rozwodowe i opiekucze Co si dzieje z rodzin w rozwodzie ?

Rozpad zwizku zawsze jest dramatycznym przeyciem dla maonkw, szczeglnie trudnym jeli maonkowie (lub nieformalni partnerzy) maj wsplne dzieci. Rozstanie jest dugim procesem wzrostu niezadowolenia ze zwizku, oddalania si od siebie i wracania, podejmowania prb ratowania wizi i stwierdzania, e nie udaje si tego osign, nierzadko poszukiwania bliskoci w innym zwizku. Zwykle take maonkowie w momencie ostatecznego kroku do rozstania (czyli zoenia pozwu) s na rnych etapach emocjonalnego rozstania, co sprawia, e tym trudniej im si porozumie i w sprawach biecego funkcjonowania, i w kwestii decyzji co do przyszoci, ktre niewtpliwie musz podj. Kade z maonkw ? niezalenie czy jest inicjatorem rozstania, czy te odbiorc decyzji drugiego, musi upora si z poczuciem straty, porwnywanej niekiedy z aob po mierci bliskiej osoby. Rozstaniu towarzyszy gniew wobec partnera lub niech do, poczucie winy; obnia si samoocena i poczucie sprawnoci. Pojawia si lk przed samotnoci, wyzwaniami ycia w pojedynk, niepewno jak wyglda bdzie przyszo. Wiele osb przeywa w tym okresie take powane trudnoci finansowe, ktre szczeglnie dotkliwie ? jak pokazuj badania ? uderzaj w kobiety, ktrych sytuacja na rynku pracy jest generalnie sabsza ni mczyzn. Stworzenie dwch odrbnych domw, uzgodnienie jak podzieli to, co wczeniej byo wsplne, porozumienie si co do sposobu finansowania potrzeb dzieci jest i bolesne, i trudne, bowiem wcale nie atwo obiektywnie okreli, ?ile to jest warte?, a jeszcze ciej - ile kada ze stron powinna wyj ze wsplnego koszyka majtku maeskiego i woy do tego zwizanego z utrzymaniem dzieci. Rozwodzcy si maonkowie musz take na nowo uoy relacje midzy sob, okreli zasady funkcjonowania jako rodzice, ktrzy nie s ju partnerami w zwizku, lecz musz by partnerami w wychowaniu. Wyzwaniem jest take utrzymanie relacji z dziemi, ktre w tym okresie przeywaj trudny czas, odreagowujc wasny lk, niepewno i poczucie straty. Kada z pci troch inaczej dowiadcza rozstania i z innymi wyzwaniami musi si zmierzy. Kobiety, ktre najczciej po rozstaniu sprawuj gwn opiek nad dziemi, stoj wobec trudnoci pogodzenia obowizkw macierzyskich i zarobkowych. By sprosta temu wyzwaniu nierzadko korzysta musz z pomocy wasnych rodzicw. W konsekwencji na powrt staj si dzieckiem swych rodzicw, przyjmujc ich wsparcie ? przyjmuj rwnie wpyw na zasady dotyczce wychowania dzieci (niekiedy rne od tych, ktre same uznaj i ktre obowizyway podczas trwania maestwa). Zwikszenie udziau rodzin pochodzenia w codziennym yciu byych maonkw moe take nasila konflikt midzy nimi, np. kiedy oskaraj si, e to ktra z teciowych wpyna na upadek maestwa lub wytykaj podobiestwo wspmaonka do jej lub jego rodzica (?jeste taka sama jak twoja matka?). Przecienie prac zawodow i obowizkami macierzyskimi sprawia, e kobiety maj mniejsze ni mczyni szanse na nawizanie nowych relacji, zajcie si sob czy realizowanie swoich pasji. Dla mczyzn z kolei rozstanie wie si przede wszystkim z pytaniem o wi z dziemi. Brak codziennego kontaktu, spotkania z dziemi w atmosferze konfliktu z dotychczasowym wspmaonkiem, trudnoci w uzgodnieniu planu spotka akceptowalnego przez oboje rodzicw sprawia, e dylemat ten jest a nadto realny. Pogodzenie zwikszonej aktywnoci zawodowej, ktra po czci jest koniecznoci, po czci za remedium na emocjonalne troski oraz zaangaowania w sprawy zwizane z dziemi nie jest proste i w sporej czci rodzin koczy si na ukadzie rl: matka ? ?rodzic codzienny? i ojciec ? ?rodzic od wita?. Taka polaryzacja dla adnego z rodzicw nie jest korzystna. Kobiety czuj zo do partnerw o brak wsparcia i ?spijanie mietanki? przyjemnoci rodzicielskich bez koniecznoci obcienia obowizkami wychowawczymi. Mczyni za czuj si wykluczeni ze spraw dziecka fundamentalnych decyzji wychowawczych. Jednoczenie ojcowie znajduj si w puapce: kiedy staraj si wynagrodzi sobie i dziecku rozk ? posdzani s o szastanie pienidzmi, zbytnie rozpieszczanie dziecka i brak zaangaowania w jego wychowanie; kiedy zaczynaj wprowadza dyscyplin rodzicielsk i egzekwowa obowizki ? dzieci odsuwaj si, uznajc, e spotkania z tat s nudne i mao interesujce. Saba komunikacja midzy rodzicami, brak zrozumienia i wyrozumiaoci wobec siebie nawzajem nie sprzyja rozwizaniu tego problemu. Co o mediacji w sprawach zwizanych z rozpadem rodziny mwi prawo? Dwa akty prawne mwi o mediacji w powyszych sprawach. Pierwszym z nich jest Kodeks postpowania cywilnego, ktry reguluje zasady mediacji we wszystkich sporach cywilnych, podkrela moliwo i zasadno mediacji w sporach bdcych konsekwencj rozpadu rodziny. Sd moe wic skierowa maonkw do mediacji, o ile istniej widoki utrzymania maestwa - a wic w celu pojednania maonkw (art. 436 2 k.p.c.). Jeli za strony s zdecydowane na rozwd, w mediacji mog uzgodni zasady zaspokajania potrzeb rodziny, alimenty, sposoby sprawowania wadzy rodzicielskiej po rozwodzie, kontakty z dziemi i sprawy majtkowe (art. 4451 k.p.c.). Mog rwnie podj decyzj co do sposobu rozstania (rozwd z orzekaniem winy lub bez orzekania o winie), cho naturalnie orzeczenie w tej sprawie wydaje sd. Take znowelizowany 6 listopada 2008 roku Kodeks rodzinny i opiekuczy, ktry wszed w ycie 13 czerwca 2009 r. podkrela, e rodzice powinni si porozumie w sprawach opieki i wychowania dzieci. Artyku 58 1a mwi, i ?sd moe pozostawi wadz rodzicielsk obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeeli przedstawili porozumienie (?) (maonkw o sposobie wykonywania wadzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktw z dzieckiem po rozwodzie i jest zasadne oczekiwanie, e bd wspdziaa w sprawach dziecka?. Prawo mwi zatem, e dla dobra dzieci to sami maonkowie, ktrzy si rozstaj powinni szczegowo zaplanowa zasady, na jakich bd wsppracowa jako rodzice. Najlepiej jeli sami uzgodni w Plan Opieki Rodzicielskiej (zwany take Planem Wychowawczym). Jest jednak zrozumiae, e napicie zwizane z rozwodem, stres, poczucie zranienia, spitrzenie codziennych obowizkw nie pomagaj we wsplnym podejmowaniu decyzji. Tymczasem dla dobra dzieci, ale i dla dobra samych rodzicw, owe decyzje powinny zosta podjte z gbokim namysem, uwzgldniajc wszelkie niezbdne informacje, zostawiajc za sob przeszo i wybiegajc myl w przyszo. Jeli zatem rodzicom trudno porozumie si samodzielnie, mog skorzysta z pomocy mediatora. Rodzice obowizkowo musz si porozumie co do zasad opieki (czyli gwnego miejsca zamieszkania dziecka oraz kontaktw z rodzicem, z ktrym dziecko nie mieszka) oraz sposobu finansowania potrzeb dziecka. Te kwestie bd potem zatwierdzane przez sd lub te rozstrzygane w postanowieniu, o ile rodzicom nie uda si podj decyzji polubownie. Jednoczenie dowiadczenie par, ktre przeszy przez rozwd pokazuje, e jest wiele innych spraw, ktre nieuzgodnione, mog powodowa konflikty midzy rodzicami, w rezultacie zdecydowanie le wpywajc na dzieci. Trzeba pamita, e  tak jak zmieniaj si relacje midzy rodzicami i dziemi razem z tym, jak dorastaj, tak samo Plan Wychowawczy, a nawet powinien, by co pewien czas uaktualniany. Dzieci rosn i z kadym rokiem w coraz wikszym stopniu ich zdanie i wasne plany bd istotne, np. jeli chodzi o terminy spotka lub sposb wsplnego spdzania czasu z rodzicami. Take koszty ich utrzymania mog si zmienia w zalenoci od wieku, ale te rozmaitych decyzji podejmowanych w midzyczasie (np. czy bd chodziy do szkoy publicznej, czy prywatnej; czy bd uczyy si jzykw na kursach zagranicznych, czy te w ramach zaj szkolnych). Przejrzenie Planu Wychowawczego i dopasowanie do aktualnej sytuacji rodzice mog uczyni swego rodzaju rytuaem sporzdzania ?bilansu rodzicielstwa?, np. na zakoczenie roku szkolnego lub kalendarzowego. Po zmianie zapisw w Planie rodzice mog zwrci si do sdu o jego zatwierdzenie (wniosek o zatwierdzenie ugody) ? dokument bdzie mia wwczas status postanowienia sdu. Niej znajduje si przykadowy zestaw zagadnie, jakie warto, by rodzice przedyskutowali i uzgodnili w sprawach zwizanych z dziemi. Naturalnie, to jak szczegowe ustalenia zostan zawarte, zaley od tego, jak mocno naruszone jest zaufanie i wsppraca midzy rodzicami. Niekiedy w pierwszym okresie po rozstaniu pomocne bd cise zasady i precyzyjne zapisy, ktre z upywem czasu mog stawa si coraz bardziej oglne i elastyczne, w miar jak kade z maonkw upora si z psychicznym bagaem rozstania i nabierze przekonania, e poprawne relacje rodzicielskie s moliwe i potrzebne.

Plan opieki rodzicielskiej ? oglna zawarto

Miejsce zamieszkania dziecka i kontakty z drugim rodzicem
Gwne miejsce zamieszkania dziecka
Harmonogram spotka z drugim rodzicem (w przypadku gdy dziecko spdza wikszo czasu z jednym z rodzicw):
o w roku szkolnym,
o w trakcie ferii i wakacji (wybr sposobu spdzania czasu, paszport, wyjazdy zagraniczne dziecka),
o zasady spdzania wit i innych dni szczeglnych (urodziny, imieniny, Dzie Dziecka, dni wane w yciu rodziny).
Zasady dotyczce spotka z drugim rodzicem:
o szczeglne reguy obowizujce podczas spotka (o ile to wskazane, np. w kwestiach zdrowotnych),
o sposb odbierania i odwoenia dziecka (ktre z rodzicw jest odpowiedzialne, szczeglne warunki),
o sposb dokonywania zmian terminw spotka (np. w zwizku z chorob dziecka, rodzica, nieprzewidywalnymi sytuacjami),
o co dziecko zabiera ze sob na spotkania,
o pomoc dziecku w obowizkach podczas czasu spdzanego z rodzicami, np. prace domowe.
Komunikacja dziecka z rodzicami poza czasem spdzanym wsplnie (telefon, Internet).
Kontakty dziecka z innymi osobami
Zasady spotka dziecka z dalsz rodzin i innymi wanymi dla dziecka osobami.
Obecno nowych partnerw rodzicw w yciu dziecka.
Udzia rodzicw w istotnych decyzjach dotyczcych dziecka
Szkoa:
o wybr szkoy (kto decyduje, jakie kryteria wyboru),
o wymiana informacji dotyczcych wynikw szkolnych dziecka,
o udzia rodzicw i innych czonkw rodziny w wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych.
Zajcia pozalekcyjne:
o priorytety dotyczce rozwoju dziecka,
o sport,
o potrzebne wsparcie rodzicw (np.: dowoenie dziecka, zadania domowe).
Inne.
Zasady wychowawcze
Zasady wsplne i rne w obu domach (np. rytm dnia, korzystanie z komputera, TV, dieta, etc);
Tradycje, zwyczaje i obyczaje religijne rodzicw i dziecka (np. udzia w mszy witej, zajciach religii);
Zwyczaje i praktyki kulturowe dziecka (np. dieta wegetariaska, udzia w akcjach spoecznych);;
Zakres samodzielnoci dziecka w podejmowaniu decyzji jego dotyczcych (np. samodzielne wyjazdy, podjcie pracy wakacyjnej, etc.);
Odpowiedzialno za zwierzta domowe bdce wasnoci dziecka.
Partycypacja rodzicw w kosztach utrzymania dziecka
Kalkulacja potrzeb dziecka, oszacowanie wydatkw, sposb uczestnictwa w kosztach przez kade z rodzicw
(wydatki biece i szczeglne, kieszonkowe, zakres samodzielnoci dziecka w gospodarowaniu wasnymi pienidzmi).
Opieka zdrowotna
Zasady odpowiedzialnoci za zdrowie dziecka:
o wybr lekarzy i placwek medycznych,
o rutynowe badania, szczepienia,
o specjalne potrzeby,
o zasady podawania lekw i leczenia w warunkach domowych,
o wymiana informacji kwestiach zdrowotnych i dostp do dokumentacji medycznej,
o opieka nad dzieckiem w czasie choroby (kto, kiedy?),
o kto powinien by zawiadomiony w razie wypadku, zagroenia.

Gospodarowanie wspln wasnoci

W mediacji moliwe jest poszukiwanie rozwiza wszelkich kwestii zwizanych ze wspwasnoci, poczwszy od podziau majtku przy rozwodzie, a skoczywszy na sprawach spadkowych. Niej omwione s przykadowe sprawy.

Korzystanie ze wsplnego mieszkania

Wsplne zamieszkiwanie dorosego dziecka i jego rodzicw lub te dwch pokole rodzin zazwyczaj ujawnia istotne rnice w podejciu do obowizkw domowych (sprztanie, zakupy), zasad finansowania, wolnego czasu (wczony przez cay dzie telewizor lub wieczorne imprezy z tacami), spokoju (paczce dziecko czy radio grajce na cay regulator), wzajemnej pomocy czy korzystania ze wsplnych pomieszcze (np. kuchnia i azienka). W mediacji czonkowie rodziny mog okreli konkretne obszary nieporozumie, wyjani swoje racje i otworzy si na racje innych osb, wyartykuowa swoje oczekiwania, by zaplanowa zasady, ktre pozwol w wygodny lub przynajmniej nieuciliwy sposb mieszka pod jednym dachem.

Rodzinne przedsibiorstwo

Firmy rodzinne stanowi wyjtkowy rodzaj przedsibiorstwa, w ktrym w naturalny sposb istotn rol odgrywaj wartoci: szacunek i wraliwo wobec siebie nawzajem, satysfakcja ze wsplnej pracy, lojalno i gotowo do porozumienia w drodze do wyszej efektywnoci. Kiedy firma przeywa kryzys, mog ucierpie na tym bliskie relacje midzy czonkami rodziny. Kiedy w kryzysie jest rodzina ? pogarsza si jako prowadzenia biznesu. Mediacja w szczeglny sposb odpowiada na potrzeby, jakie wi si z rodzinnymi przedsiwziciami, bowiem umoliwiaj refleksj nad rnymi paszczyznami wzajemnych relacji oraz znalezienie rozwiza, ktre pozwol czy ycie rodzinne i zawodowe, lub te przeciwnie: zadecydowa o ich rozdzieleniu.

Spadki

Konflikty toczce si wok podziau spadku wywouj bardzo silne emocje. Wywoane s przekonaniem o niesprawiedliwoci regu przekazania majtku, spostrzeganiem swojej relacji wobec osoby, ktra odesza jako wyjtkowej w stosunku do relacji z innymi czonkami rodziny, poczuciem niedocenienia zaangaowania w opiek nad zmarym czy te zadawnionymi lub niewypowiedzianymi urazami midzy osobami (np. rodzestwem), niekiedy bez wyranego zwizku z kwesti dziedziczenia. Obok konkretnej wartoci majtkowej, spadek jest swego rodzaju symbolem: moe oznacza przynaleno lub wykluczenie, blisko lub oddalenie, sprawiedliwo lub krzywd, uznanie lub pominicie. Cho mediacja nie naprawi przeszoci, ani nie zaleczy dawnych ran, moe pomc w okreleniu wzajemnych oczekiwa, wyjanieniu spostrzegania siebie nawzajem, swojego miejsca w rodzinie i w relacji z jej poszczeglnymi czonkami, a dziki temu ? umoliwi zwrcenie si od rozpamitywania przeszoci do realistycznych uzgodnie w konkretnej sprawie spadkowej.

Inne sprawy, w ktrych mona skorzysta z mediacji Konflikty wok opieki nad osobami o szczeglnych potrzebach

Kiedy ktry z czonkw rodziny zapada na cik chorob lub kiedy ze wzgldu na podeszy wiek wymaga szczeglnego traktowania, zorganizowanie zasad opieki moe podzieli skdind blisk sobie rodzin. Wyzwania finansowe, caodobowa opieka w domu lub pilnowanie procesu leczenia, nadmierne obcienie niektrych czonkw rodziny i ich poczucie niesprawiedliwoci ze wzgldu na zbyt may wkad innych, pogorszenie stosunkw i osabienie wzajemnego zaufania to tylko niektre problemy, wobec ktrych stoi rodzina. Jako e s to sprawy, o ktrych rodzina musi zadecydowa sama i niewiele jest tu tematw, ktre regulowane s przepisami prawa, a dotkliwo konfliktu jest silna, mediacja stanowi dobr metod rozmowy i podjcia decyzji,ktre zapewni najlepsz opiek osobie potrzebujcej i umoliwi kademu z czonkw rodziny taki wkad, do  jakiego jest zdolny (np. sfinansowanie opieki pielgniarskiej w domu, dyury w wybrane dni czy wsplne zamieszkanie). Niekiedy narastajcy konflikt jest efektem niedomwie i przekonania, e ?oni powinni wiedzie, co to oznacza opiekowa si osob chor na Alzheimera? lub ?on chyba wie, jak mgby mnie odciy, tylko nie chce mu si kiwn palcem? ? gdy tymczasem owi ?oni? czy ?on? nie wiedz, niekiedy nawet nie miej zapyta. Wsplne spisanie, jakie s wymagania zwizane z opiek, daje wszystkim czonkom rodziny dokadn informacj, jaka pomoc jest potrzebna, jakie warianty wchodz w gr i jakie s zwizane z nimi rne koszty (finansowe, czasowe, itd.). Dziki wsplnej wiedzy, moliwe jest dokadne zaplanowanie kto, w jaki sposb i kiedy sprawuje opiek, pomagajc czonkom rodziny zintegrowa si wok czcej ich troski, zamiast dzieli si w obliczu wsplnego problemu.

W jakich przypadkach mediacja nie bdzie pomocna?

Cho mediacja moe by przynie wiele korzyci w rozwizaniu konfliktw rodzinnych, w niektrych przypadkach nie powinna by prowadzona lub te jej celowo powinna by szczeglnie starannie omwiona midzy mediatorem i stronami. Ponisze sytuacje mog by niewskazane do mediacji:
? Kiedy ktrakolwiek ze stron cierpi na zaburzenia psychiczne - w takim przypadku osoba chora powinna by otoczona potrzebn opiek, jednak jeli nie jest w stanie podejmowa decyzji i realizowa ich, nie powinno si prowadzi mediacji. Mediacja moe by jednak prowadzona, jeli wszyscy czonkowie rodziny maj wiadomo objaww i skutkw choroby, osoba chora jest otoczona konieczn opiek lekarsk i w mediacji konsekwencje choroby s brane pod uwag przy tworzeniu planu dziaania (np. zasady spdzania czasu z dziemi w sytuacji dobrego funkcjonowania i nawrotw depresji ojca);
? Kiedy w rodzinie ma lub miaa miejsce przemoc - gdy jedna ze stron czuje si zastraszona, ma trudno z samodzielnym podejmowaniem decyzji, obawia si wypowiedzie wasne zdanie lub boi si odwetu ze strony drugiej osoby;
? Kiedy ktrakolwiek ze stron jest uzaleniona od alkoholu, narkotykw lub innych substancji psychoaktywnych - w takim przypadku osobie uzalenionej lub caej rodzinie potrzebna jest terapia. Osoby uzalenione maj ograniczon kontrol nad swoim postpowaniem i podejmowane przez nie zobowizania mog by obietnicami bez pokrycia;
? Kiedy nierwnowaga si midzy stronami uniemoliwia negocjowanie ?z rwnej stopy? i istnieje due prawdopodobiestwo, e porozumienie bdzie korzystne dla jednej ze stron i krzywdzce dla drugiej.

Co warto wiedzie, by skorzysta z mediacji?

Moesz rozpocz mediacj samodzielnie, zgaszajc si do wybranego orodka (mediacja umowna, pozasdowa), lub ? jeli w sprawie toczy si postpowanie ? zoy wniosek do sdu, by skierowa spraw do mediacji (mediacja ze skierowania sdu). Mediacja jest dobrowolna, wic samodzielnie decydujesz czy chcesz w niej uczestniczy. Jeli nie godzisz si na mediacj, moesz odmwi udziau, jeli taki wniosek skada druga strona lub jeli do mediacji kieruje sd (w tym przypadku musisz to jednak zrobi w cigu 7 dni od otrzymania postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji). Moesz rwnie zrezygnowa z udziau w mediacji w kadym momencie, jeli uznasz, e nie suy Twoim potrzebom. Jeli masz wtpliwoci czy mediacja bdzie dla Ciebie pomocna, najlepiej skontaktowa si z wybranym orodkiem mediacyjnym i umwi na spotkanie konsultacyjne.

Jak wybra mediatora?

Warto poszukiwa mediatorw w uznanych organizacjach zrzeszajcych profesjonalistw (np. w Stowarzyszeniu Mediatorw Rodzinnych) ? informacje o nich znajdziesz np. w Internecie lub sdzie. Dokonujc wyboru mediatora zapytaj o jego przygotowanie zawodowe, dowiadczenie w sprawach rodzinnych, standardy prowadzenia mediacji, na ktrych opiera swoj praktyk. Kiedy do mediacji kieruje sd, moesz wskaza wybranego przez Ciebie mediatora lub zda si na decyzj sdu w tej sprawie ? wwczas sdzia wybierze mediatora z tzw. listy staych mediatorw. Listy takie prowadz przy sdach okrgowych. W niektrych orodkach mediacyjnych sprawy rodzinne prowadzone s przez dwjk mediatorw: kobiet i mczyzn. Suy to wikszemu poczuciu zrozumienia stron oraz pomaga w zachowaniu bezstronnoci.

Jakie s koszty mediacji?

Mediacja w wielu orodkach mediacyjnych jest odpatna, w niektrych mona skorzysta z mediacji nieodpatnie. W mediacji umownej koszty mediacji wynikaj z cennikw poszczeglnych orodkw i okrelone s w umowie, jak strony zawieraj z mediatorem (lub orodkiem).

Jak dugo trwa mediacja?

Zazwyczaj do wypracowania ugody w sprawach rodzinnych potrzebnych jest ok.3-5 spotka (trwajcych okoo ptorej do dwch godzin, mniej wicej w odstpach jednego-dwch tygodni), jednak niekiedy moe istnie konieczno powicenia duszego czasu na wypracowanie porozumienia. Kiedy do mediacji kieruje sd, wyznacza zwykle miesic na przeprowadzenie mediacji, jednak strony mog wnioskowa o przeduenie tego terminu.

Co warto wiedzie, by dobrze przygotowa si do mediacji?

Przede wszystkim zastanw si, jakie tematy chcesz poruszy w trakcie mediacji. Pomyl o tym czego potrzebujesz i jakie cele s dla Ciebie wane. By moe jest to bezpieczestwo finansowe, bycie zaangaowanym ojcem, poprawna relacja z drugim rodzicem lub uchronienie dziecka przed Waszymi ktniami i pokazanie mu, e rodzice potrafi si dogada pomimo rozstania? A moe wany jest dla Ciebie czas - jak najszybsze uzgodnienie pilnych spraw? Moe harmonijne relacje w rodzinie, ktre pomog cieszy si bliskoci i zapomnie o niesnaskach? Lub uszanowanie przeszoci i pamici o tych, ktrzy odeszli? Zastanw si take nad tym, do czego dy druga strona, jakie mog by jej pragnienia i jej obawy. Pomyl jak sytuacja moe wyglda z jej perspektywy i jak to jest by na jej miejscu. Zrozumienie drugiej osoby (nawet jeli nie akceptujesz tego, co zrobia) pomoe w znalezieniu rozwiza na przyszo, z ktrymi obie strony bd mogy y. Pomyl take o innych czonkach rodziny, ktrzy nie usid przy stole mediacyjnym. Czego potrzebuj Twoje dzieci, by rozwija si szczliwie i cieszy dziecistwem? Lub ich dziadkowie, a Twoi rodzice i rodzice Twego wspmaonka? Lub inni bliscy?
Mediator nie peni roli doradcy, jednak ? poniewa sprawy rodzinne s zoone ? niekiedy moe Wam zasugerowa zasignicie opinii prawnej lub skonsultowanie si z psychologiem w sprawach zwizanych z potrzebami dziecka. Take przed podpisaniem ugody mediator moe zaproponowa, by przejrza j wraz ze swoim penomocnikiem.

Co si dzieje z ugod zawart w mediacji?

Jeli mediacja odbywa si na zlecenie sdu, podpisan przez strony ugod mediator skada we waciwym sdzie i - na wniosek stron - jest ona zatwierdzana przez sd oraz otrzymuje klauzul wykonalnoci (jeli ma podlega wykonaniu na drodze egzekucji).
Take w mediacjach umownych strony mog wnioskowa do sdu o zatwierdzenie ugody.

Co jeli mediacja nie zakoczy si porozumieniem?

Mediacja jest poufna, a wic wszystkie informacje omawiane w jej trakcie zostaj pomidzy stronami i mediatorami. Prawo gwarantuje take, e jeli w danej sprawie bdzie toczy si postpowanie, adna ze stron nie moe powoywa si na propozycje, jakie paday w mediacji, bowiem bdzie to nieskuteczne.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150648
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu