thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Wprowadzenie

Ruchy migracyjne obywateli pastw Unii Europejskiej, w tym Polski, daj stosunkowo atw moliwo podejmowania w innym kraju nauki i pracy, a rwnie zawierania dwunarodowociowych zwizkw maeskich i partnerskich, a wic budowania rodziny i posiadania dzieci. Ta atwo kontaktw osb rnych narodowoci sprzyja powstawaniu konfliktw z dziedziny prawa karnego i cywilnego, w tym rodzinnego. Konflikty zgodnie z polskimi uwarunkowaniami prawnymi mona rozwizywa poprzez stosowanie procedury mediacyjnej, w ktrej strony ustalaj warunki ugody akceptowane przez sd, jeli zawieraj si one w granicach obowizujcego prawa i przestrzegania oglnie przyjtych zasad wspycia spoecznego. Konflikty w dwunarodowociowych rodzinach s bardzo skomplikowane, a dla dzieci szczeglnie drastyczne. Napicie zwizane z rozchodzeniem si rodzicw, brak informacji, ich niejasno i niespjno, czsto saba znajomo jzyka jednego z rodzicw, niekonsekwencja zachowania rodzicw wzgldem dziecka i siebie oraz zmiany nastrojw w rodzinie tworz ukad przeciajcy dziecko. Dlatego te gro nienormatywnym kryzysem w procesie jego rozwoju. Nasilenie kryzysu nastpuj, gdy dziecko dodatkowo zostaje uprowadzone przez jednego z rodzicw lub inn osob poza granice jego miejsca zamieszkania. Zostaje ono bowiem pozbawione dotychczasowego rodowiska i przeniesione do innego, ktre jest mu obce, z ktrym trudno nawizuje relacje z uwagi np. na nieznajomo jzyka. Wynikaj z tego trudnoci dziecka w szkole lub przedszkolu, pogbione dodatkowo przez tsknot za nieobecnym rodzicem, kolegami i przyjacimi, ktrych dziecko ?utracio?.

W takich konfliktach mediacja jest szczeglnie wana, gdy strony mog:
? odreagowa emocje,
? przedstawi swoje racje i interesy,
? wypracowa, w obecnoci trzecich bezstronnych osb ? mediatorw rodzinnych, zasady opieki nad dzieckiem, co przyspiesza procedur sdow dotyczc uregulowania warunkw ycia i rozwoju dziecka.

Co Konwencja haska mwi o uprowadzeniu dziecka?

Konwencja haska dotyczca cywilnych aspektw uprowadzenie dziecka za granic, przyjta w Hadze 26 padziernika 1981 r., wesza w Polsce w ycie w dniu 1 listopada 1992 r. Wie ona Polsk z nastpujcymi pastwami: Albania, Argentyna, Australia, Austria, Biaoru, Belgia, Brazylia, Bugaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, otwa, Malta, Meksyk, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Peru, Portugalia, Republika Poudniowej Afryki, Rumunia, Serbia, Sowacja, Sowenia, Sri Lanka, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Urugwaj, USA, Wenezuela, Wgry, Wielka Brytania, Wochy. Zgodnie z Konwencj, bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka ma miejsce wtedy, gdy nastpio naruszenie prawa do opieki wykonywanego przez rodzicw/opiekunw na mocy ustawodawstwa pastwa, w ktrym dziecko miao stae miejsce pobytu bezporednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem. Konwencja przewiduje moliwo obrony w sprawach o powrt dziecka do pastwa jego staego pobytu. S to nastpujce podstawy:
1. osoba domagajca si powrotu dziecka, a majca prawo do opieki nad nim, prawa tego nie wykonywaa,
2. osoba majca prawo do opieki nad dzieckiem zgodzia si na wyjazd dziecka za granic lub zaakceptowaa taki wyjazd po uprowadzeniu lub zatrzymaniu ? w takim przypadku najlepiej mie zgod na pimie, jeeli bya jedynie wyraona ustnie, sd bdzie musia przeprowadzi postpowanie dowodowe dla poczynienia takiego ustalenia,
3. jest powane ryzyko, e powrt mgby narazi dziecko na szkod fizyczn lub psychiczn lub w jakikolwiek inny sposb postawi je w sytuacji nie do zniesienia,
4. dziecko, ktre osigno odpowiedni wiek i stopie dojrzaoci sprzeciwia si powrotowi do pastwa miejsca staego pobytu,
5. powrt dziecka nie byby dopuszczalny w wietle podstawowych zasad pastwa wezwanego dotyczcych ochrony praw czowieka i podstawowych wolnoci,
6. od chwili uprowadzenia lub zatrzymania dziecka do chwili zoenia wniosku we waciwym sdzie lub organie administracyjnym upyn okres duszy ni rok.

Kto pomaga rodzicowi, ktremu uprowadzono dziecko?

Konwencja swym zakresem obejmuje dzieci do 16 lat, ktre miay miejsce staego pobytu w pastwie nalecym do Konwencji, bezporednio zanim nastpio bezprawne uprowadzenie do innego pastwa, ktre take jest stron Konwencji lub zatrzymanie w takim pastwie. Konwencja obowizuje rwnie w sprawach o uregulowanie prawa do odwiedzin dziecka. Na Konwencj moe powoywa si kady, czyje prawo do opieki nad dzieckiem zostao naruszone w wyniku uprowadzenia dziecka za granic lub jego zatrzymania za granic, a take ten, czyje prawo do odwiedzin dziecka zostao naruszone wskutek odmowy lub ograniczenia moliwoci wykonywania tego prawa. Pomoc w sporzdzeniu wniosku o powrt dziecka do Polski mona uzyska nieodpatnie u referentw do spraw obrotu prawnego z zagranic zatrudnionych w kadym sdzie okrgowym, pracownikw zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwoci ? Wydzia Prawa Midzynarodowego Departamentu Wsppracy Midzynarodowej i Prawa Europejskiego, 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 oraz osb zatrudnionych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.
Wnioski sporzdzone w trybie Konwencji haskiej w Polsce rozpoznawane s przez Wydzia Rodzinny i Nieletnich sdu rejonowego. Od orzeczenia wydanego przez sd I instancji suy stronom odwoanie do sdu II instancji, tj. sdu okrgowego. Orzeczenie sdu okrgowego koczy postpowanie w sprawie i stronom nie przysuguj dalsze rodki odwoawcze, w tym kasacja do Sdu Najwyszego. Sd podejmuje jedynie decyzj o miejscu staego pobytu dziecka. Wszelkie inne uwarunkowania ycia dziecka rozpatrywane s w osobnym postpowaniu, ktremu bardzo przydatna jest instytucja mediacji rodzinnej.

Czym wyrnia si dwunarodowociowa mediacja rodzinna?

Zasady prowadzenia mediacji w rodzinach dwunarodowociowych spenia musz warunki kadej mediacji rodzinnej. Ma ona jednak pewne zasadnicze oglnoeuropejskie regulacje, do ktrych nale:
? wykonalno porozumie mediacyjnych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej,
? zagwarantowanie poufnoci mediacji rwnie w nastpujcych postpowaniach sdowych,
? wpyw postpowania mediacyjnego na biece terminy przedawnienia.
W Wydziale Prawa Midzynarodowego polskiego Ministerstwa Sprawiedliwoci z roku na rok wzrasta liczba spraw dotyczcych uprowadzenia dzieci. Statystycznie jest to okoo 70% uprowadze do Polski i okoo 30% z Polski. Std te wane okazao si wypracowanie, w ramach procedury mediacyjnej istniejcej w krajach pochodzenia rodzicw, zalece do rozwizywania konfliktw w dwunarodowociowych rodzinach. Zawiera je Deklaracja Wrocawska, opracowana w 2007 roku przez zesp polskich i niemieckich mediatorw i sdziw rodzinnych. I tak:
? mediacja powinna by prowadzona przy udziale dwch mediatorw jako ko-mediacja dwunarodowociowa,
? mediatorzy powinni pochodzi z krajw pochodzenia stron, co gwarantuje znajomo kultury, tradycji i obyczajowoci obojga rodzicw,
? w celu reprezentowania obu pci zesp mediacyjny powinien skada si z kobiety i mczyzny,
? zesp mediacyjny powinien posiada prawnika oraz psychologa lub pedagoga i w razie potrzeby tumacza.
Dynamika konfliktu wymaga bowiem umiejtnoci komunikowania si i wiedzy psychologicznej mediatora oraz wiedzy prawniczej z zakresu prawa rodzinnego i postpowania w przypadku rodzicielskiego uprowadzenia dziecka,
? uprowadzenie dziecka wymaga od obojga mediatorw gotowoci przeprowadzenia mediacji w cigu jednego lub dwch tygodni od otrzymania zlecenia.
Listy mediatorw rodzinnych prowadz prezesi sdw okrgowych. Informacje o mediatorach mona take uzyska na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoci (www.ms.gov.pl). W niektrych stowarzyszeniach mediacyjnych mediacje transgraniczne prowadzone s wg zasad okrelonych Deklaracj Wrocawsk (m.in. Stowarzyszenie Mediatorw Rodzinnych, Dolnolski Orodek Mediacji DOM we Wrocawiu czy Centrum Mediacji Partners Polska).

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150652
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu