thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Regulaminy
Drukuj Email

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH DOTACJI FPP PRZEZ OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM PRZY ELBLĄSKIM CENTRUM MEDIACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ przyjęty uchwałą Zarządu ECMiAS z dnia 13 marca 2013 r.Niniejszy regulamin oparty jest na następujących przepisach prawnych::

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. z 2012r. poz. 49),
 2. Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 poz. 182),
 3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.)
 4. Statut ECMiAS.§ 1

Regulamin określa zasady przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPdOPP) przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej (ECMiAS) w ramach projektu pn. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej(FPP), którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Pomocy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie udziela się osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zgodnie z "Jednolitymi standardami działań OPdOPP zalecanym i rekomendowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości" oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (D.U. z 13 stycznia 2012 po. 49). 


§ 2

Pomoc z środków FPP udzielana jest w zakresie: 

 1. Pokrywania kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą lub zawodową, a także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych
 2. Finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
 3. Pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 4. Finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw urzędowych
 5. Dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa
 6. Pokrywania kosztów czasowego schrononienia§ 3

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie określonym w pkt. 3 rozpatruje trzyosobowa komisja powołana uchwała Zarządu ECMiAS spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja zbiera się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zebranie Komisji w krótszych odstępach czasu.
 3. Wnioski o przyznanie pomocy przekładane są Komisji przez koordynatora, który sprawuje obsługę administracyjną Komisji, udziela wyjaśnień oraz występuje do wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji w zakresie wskazanym przez Komisję.
 4. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt. 5.1.1 z zachowaniem należytej staranności, wnikliwie oceniając indywidualną sytuację wnioskodawcy w odniesieniu do wnioskowanej pomocy.
 5. Komisja wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania określonej pomocy bądź o przyznaniu pomocy w zakresie węższym od wnioskowango. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Decyzja Komisji jest ostateczna. Odecyzji Komisji niezwłocznie powiadamia się wnioskodawcę.
 6. W szczególnych przypadkach nieopisanych w regulaminie OPdOPP zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.
 7. OPdOPP zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia wnioskowanej pomocy, w przypadku braku danych dostatecznie uprawdopodabniających status osoby pokrzywdzonej przestępstwem.§ 4

Pomoc materialna pokrzywdzonym przestępstwem spełnia znamiona pomocy socjalnej. 


§ 5

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy:

 1. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy:
 2. Ustalając prawo do świadczeń z FPP Komisja ocenia sytuację prawną, materialną, zdrowotną i życiową wnioskodawcy m. in. w oparciu o następujące dokumenty:
  • wniosek o udzielnie pomocy z FPP osobie pokrzywdzonej i członkom jej rodziny
  • orzeczenia sądowe, postanowienia prokuratorskie i inne informacje organów ścigania uprawdopodabniające status osoby pokrzywdzonej przestępstwem
  • zaświadczenia lekarskie, potwierdzające występowanie niesprawności powstałej wskutek przestępstwa
  • zaświadczenia z OPS o sytuacji materialno-bytowej osoby lub rodziny
  • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne
  • inne zaświadczenia o dochodach
  • zaświadczenia z PUP
  • inne dokumenty uzasadniające udzielenie pomocy, również w zakresie wnioskowanym przez Komisję.
 3. W zakresie pomocy określonej w pkt. 3.5 niniejszego regulaminu Komisja ma prawo dokonać oględzin lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, o którego dostosowanie ubiega się wnioskodawca.
 4. Pozytywna decyzja Komisji skutkuje zawarciem umowy o udzielenie pomocy pomiędzy wnioskodawcą, a ECMiAS, której postanowienia regulowane są odrębnie.§ 6

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.
 2. ECMiAS oraz osoby korzystające z pomocy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów (w tym podatków i innych opłat), których płatność jest wymagana na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w związku z udzieleniem przez ECMiAS pomocy materialnej i rzeczowej.
 3. Zgodnie z uchwałą Zarządu ECMiAS z dnia 13 marca 2013 r. niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PONIŻEJ 30.000 EURO W ELBLĄSKIM CENTRUM MEDIACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ (ECMiAS)

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie tylko do udzielanych przez jednostkę zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, finansowanych ze środków publicznych wyłączonych, stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) - dalej p.z.p., spod jej rygorów, tj. o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. euro, zwanych dalej "zamówieniami".
 2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady i procedury udzielania zamówień o których mowa w ust. 1.
 3. Do zamówień stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi wydatki publiczne winny być dokonywane:
  1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
  2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
  3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 4. Zamówienia udziela się na czas określony, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania zasady konkurencyjności w procesie udzielania zamówienia.
 6. Wydatki mogą być ponoszone tylko na cele i w wysokości wynikającej z planu rzeczowo-finansowego jednostki.§ 2
 PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z WYŁĄCZENIEM STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Zamawiający przystępując do udzielenia zamówienia, zobowiązany jest do weryfikacji łącznej wartości zamówień rodzajowo tożsamych określonych w planie zamówień publicznych jednostki, w celu potwierdzenia możliwości procedowania bez konieczności stosowania przepisów ustawy p.z.p., a w przypadku braku takiego dokumentu określenia jego wartości szacunkowej mając na uwadze zamówienia rodzajowo tożsame i planowane do udzielenia w danym roku budżetowym.
 2. Przed przystąpieniem do procedury należy zweryfikować wartość szacunkową podaną w planie zamówień lub ją określić mając na uwadze zasady wyrażone w przepisach art. 32 ustawy p.z.p.
 3. Zakazuje się dzielenia zamówienia oraz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.
 4. Szacunek o którym mowa w ust. 2 przeprowadzić należy w drodze rozeznania rynku, w szczególności przez porównanie cen zamawianego asortymentu/usługi/robót budowlanych na podstawie:
  1. ofert dostępnych bezpośrednio w sieci Internet,
  2. odpowiedzi wykonawców na zapytania przesyłane drogą mailową lub faksową,
  3. rozmów telefonicznych prowadzonych z wybranymi wykonawcami.
 5. Z rozeznania rynku należy sporządzić protokół a wydruki ze stron internetowych, odpowiedzi wykonawców na zapytania wysyłane drogą elektroniczną czy faksową, notatki służbowe z rozmów telefonicznych, winny stanowić załącznik do protokołu.
 6. W przypadku zamówień, których łączna wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 PLN netto, udzielenie zamówienia jest możliwe po przeprowadzeniu rozeznania rynku o którym mowa w ust. 4.
 7. W przypadku zamówień, których łączna wartość szacunkowa przekracza kwotę 30 000 PLN netto, zamawiający winien przeprowadzić wybór najkorzystniejszej oferty w drodze zaproszenia do złożenia oferty (tzw. zapytania ofertowego), które winno być zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na publicznej tablicy ogłoszeń. Przy zamówieniach o takiej wartości zamawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy w formie pisemnej.
 8. Zamawiający po zamieszczeniu na stronie internetowej zaproszenia do złożenia oferty (zapytania ofertowego), może poinformować wybranych przez siebie wykonawców o wszczęciu ww. procedury wskazując adres strony internetowej na której dostępna jest dokumentacja lub poprzez przesłanie zapytania ofertowego na wskazany przez wykonawcę adres mailowy/faks.
 9. Zaproszenie do złożenia oferty (zapytanie ofertowe) winno zawierać co najmniej:
  1. Nazwę, adres i dane teleadresowe Zamawiającego,
  2. Krótki opis przedmiotu zamówienia, sporządzony w sposób jednoznaczny, zrozumiały, i kompletny, zawierający wszystkie wymagania i czynniki mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,
  3. Opis wymagań stawianych potencjalnym wykonawcom (np. uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa tego wymagają, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, potencjał kadrowy i techniczny - o ile jest niezbędny do wykonania zamówienia),
  4. Wykaz dokumentów na potwierdzenie ww. wymagań, dokumentów rejestrowych firmy, pełnomocnictw oraz innych niezbędnych z punktu widzenia realizacji zamówienia,
  5. Kryteria oceny ofert jakie zostały przyjęte w celu dokonania wyboru oferty,
  6. Termin i miejsce złożenia oferty,
  7. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą,
  8. Formularze niezbędne do złożenia oferty,
  9. Postanowienia umowne (zalecenie).
 10. Zamawiający dopuszcza aby oferty w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert (zapytanie ofertowe) składane były w formie pisemnej i/lub elektronicznej.
 11. Z czynności badania i oceny należy sporządzić protokół, w którym powinny znaleźć się w szczególności dane takie jak:
  1. Nazwa i przedmiot zamówienia,
  2. Zbiorcze zestawienie ofert zawierające nazwy wykonawców oraz zaoferowanych przez nich cen za wykonanie zamówienia,
  3. Punktacja przyznana wykonawcom na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
  4. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej z podaniem uzasadnienia.
 12. Dopuszcza się możliwość odstępstwa od czynności o których mowa w ust. 5-9, z tym zastrzeżeniem że odpowiedzialność za wybór konkretnego wykonawcy spoczywa na kierowniku jednostki podejmującej decyzję o niestosowaniu ww. procedur.
 13. Dokumentacja z przeprowadzonej procedury przechowywana jest przez okres 4 lat od udzielenia zamówienia u pracownika merytorycznego, który odpowiedzialny jest za jej realizację oraz archiwizację.§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA


Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie procedury z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy p.z.p. ponosi kierownik jednostki, a także inne osoby w zakresie jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania.


§ 4
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze, ustawa o finansach publicznych oraz inne przepisy wewnętrzne zamawiającego. Sprawy sporne między jednostkami dotyczące zamówień rozstrzyga bezpośredni przełożony lub upoważniona przez niego osoba.
 2. W pracach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia mogą brać udział osoby niebędące pracownikami Uczelni.
 3. Udzielanie zamówień i dokonywanie na ich podstawie wydatków w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu może zostać potraktowane, jako naruszenie zasad oraz trybu postępowania i stanowić tym samym naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podlegające stosownym karom przewidzianym w odrębnych przepisach. Wobec osób winnych naruszeń, mogą zostać wyciągnięte przewidziane prawem sankcje służbowe i dyscyplinarne.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2014 r.
altPobierz załączniki do regulaminu zamówienia


altPobierz wniosek o udzielenie pomocy ze środków funduszu

 

 

 

 

 

 


English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie1086729
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw