thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

STATUT WARMISKO-MAZURSKIEJ SIECI POMOCY OFIAROM PRZESTPSTW

Preambua

W roku 2008 Ministerstwo Sprawiedliwoci zawaro z Komisj Europejsk umow o dofinansowanie dziaa zmierzajcych do budowy systemu pomocy ofiarom przestpstw w Polsce. Projekt stanowi odpowied na wytyczne Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m. in. Zalece Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karnym i Zalece Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestpstw. Ide powstania Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw byo stworzenie spjnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestpstwem, uwzgldniajcego wszelkie kategorie pokrzywdzonych. Budowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw polegaa na wykorzystaniu zasobw i bazy lokalowej organizacji pozarzdowych dziaajcych w sferze pomocy prawnej, psychologicznej i spoecznej, a take na interdyscyplinarnych dziaaniach wymiaru sprawiedliwoci, organw cigania, sub spoecznych, medycznych, edukacyjnych i organizacji pozarzdowych. W wyniku otwartego konkursu ofert wyoniono organizacje pozarzdowe, ktre w latach 2009 ? 2013 realizoway zadania polegajce na stworzeniu Orodka Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem, a nastpnie na rozbudowie i wzmacnianiu Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw. W wojewdztwie warmisko-mazurskim zadanie to zostao powierzone Elblskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej. W pocztkowej fazie Orodki udzielay porad prawnych i psychologicznych, wspieray pokrzywdzonych w formie asystenta osoby pokrzywdzonej, a take tworzyy bazy danych instytucji i sub pomocowych, ktre byy udostpniane beneficjentom.

W roku 2012 weszo w ycie rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (znowelizowane w dniu 6.02.2014 r. Dz. U. Z dnia 11.02.2014 r., poz. 189), ktre okrelio m.in. tryb pomocy osobom pokrzywdzonym oraz czonkom ich rodzin. Regulacja powysza pozwala obecnie na udzielanie pomocy ww. osobom poprzez: organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwizywania konfliktw; pokrywanie kosztw zwizanych z psychoterapi lub pomoc psychologiczn, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osob pierwszego kontaktu; pokrywanie kosztw wiadcze zdrowotnych, wyrobw medycznych, w tym przedmiotw ortopedycznych oraz rodkw pomocniczych, jeeli jest to niezbdne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikajcego z przestpstwa lub jego nastpstw; pokrywanie kosztw zwizanych z edukacja oglnoksztacc i zawodow, take na zasadach indywidualnego ksztacenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osb uprawnionych; pokrywanie kosztw czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; finansowanie okresowych dopat do biecych zobowiza czynszowych za lokal mieszkalny, do ktrego osoba uprawniona posiada tytu prawny, a lokal mieszkalny nie jest uytkowany przez inne osoby; dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestpstwem w przypadku, gdy utrata sprawnoci fizycznej powstaa w wyniku przestpstwa; finansowanie przejazdw rodkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztw transportu zwizanych z uzyskiwaniem wiadcze i zaatwianiem spraw okrelonych powyej.

Dziki tak szerokiej regulacji wiadcze Orodek Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem przy Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej od 2008 r. nieprzerwanie wspiera osoby pokrzywdzone i czonkw ich rodzin. W chwili obecnej Orodek liczy 12 oddziaw w caym wojewdztwie, obejmujc pomoc coraz wiksz liczb osb pokrzywdzonych. Swoje dziaania Orodek opiera na wewntrznych standardach oraz procedurach i regulaminach, ktre stay si podstaw do stworzenia Warmisko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw (WM SPOP).

Dostrzegajc potrzeb podnoszenia jakoci pomocy wiadczonej na rzecz osb dotknitych przestpstwem oraz na rzecz czonkw ich rodzin, a take zwikszania dostpnoci do tej pomocy Elblskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej we wsppracy z Federacj Organizacji Socjalnych Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego FOSa wyszo z inicjatyw budowy Warmisko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw. Bazuje ona na dotychczasowych partnerach w realizacji dziaa Orodka Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem przy ECMiAS, ale te otwarta jest na wszystkich nowych partnerw, dziaajcych lub planujcych dziaania na rzecz ofiar przestpstw. Partnerzy Ci opracowali w sierpniu 2014 niniejszy Statut Warmisko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw.

Dziki zrzeszeniu si w Sieci, podmioty dziaajce na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem bd w stanie podejmowa skuteczniejsze dziaania majce na celu wsparcie osoby dotknitej przestpstwem.

Misja WM SPOPP

Warmisko-Mazurska Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw, zwana w dalszej czci Statutu ?Sieci? lub ?WM SPOPP?, to dobrowolne, dziaajce na zasadach partnerstwa spoecznego zrzeszenie podmiotw, dla ktrych nadrzdn wartoci jest dobro drugiego czowieka, dziaajcych na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem. Misj Sieci jest poprawa sytuacji osb pokrzywdzonych przestpstwem i ich rodzin, ochrona ycia, zdrowia i innych dbr osobistych oraz niwelowanie negatywnych skutkw przestpstw.

1

Cele i sposoby dziaania

1. Cel gwny:

Celem gwnym WM SPOP jest podniesienie jakoci i dostpnoci usug podmiotw zrzeszonych w WM SPOP na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem oraz czonkw ich rodzin.

2. Cele szczegowe WM SPOP:

 • Wspieranie merytoryczne i logistyczne czonkw Sieci oraz innych podmiotw dziaajcych na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem.

 • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i dziaa na rzecz ochrony i realizacji praw osb pokrzywdzonych przestpstwem oraz zwikszanie wiedzy na ten temat poprzez dziaalno owiatow, edukacyjn, badawcz, publicystyczn i naukow.

 • Inicjowanie zmian w regionalnej polityce spoecznej sucych rozwojowi spoeczestwa obywatelskiego, w szczeglnoci w obszarze dziaa na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem.

 • Aktywizowanie i wspieranie dziaalnoci organizacji i grup spoecznych w zakresie przeciwdziaania przestpczoci.

 • Wspieranie i rozwj partnerstwa publiczno ? spoecznego ukierunkowanego na przeciwdziaanie przestpczoci oraz tworzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym.

 • Promocja i wsparcie wolontariatu na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem oraz instytucji wiadczcych pomoc w tym zakresie.

 • Wymiana dowiadcze w zakresie dziaa na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem.

 • Propagowanie i wdraanie jednolitych standardw wiadczenia pomocy na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem oraz podnoszenie ich jakoci.

 • Monitorowanie i ewaluacja dziaa zrzeszonych podmiotw w zakresie dziaalnoci na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem.

 • Podnoszenie wiadomoci spoecznoci lokalnych wojewdztwa w zakresie praw osb pokrzywdzonych przestpstwem.

 • Uwraliwianie mieszkacw wojewdztwa na problemy osb pokrzywdzonych przestpstwem.

3. Dziaania Sieci:

Sie realizuje swoje cele poprzez:

 • Integrowanie dziaa czonkw Sieci.

 • Doradztwo na rzecz podmiotw wiadczcych pomoc pokrzywdzonym przestpstwem.

 • Wsparcie merytoryczne i techniczne czonkw Sieci oraz innych podmiotw wiadczcych pomoc pokrzywdzonym przestpstwem w miar posiadanych zasobw.

 • Wspln promocj dziaa czonkw oraz Sieci.

 • Pozyskiwanie rodkw na realizacj dziaa Sieci.

 • Prowadzenie szkole.

 • Dziaania edukacyjne, w tym z zakresu praw czowieka.

 • Prowadzenie kampanii spoecznych.

 • Opracowywanie materiaw publicystycznych.

 • Prowadzenie dziaalnoci wydawniczej i publicystycznej.

 • Inicjowanie i prowadzenie bada.

 • Organizacj konferencji, seminariw, wizyt studyjnych i spotka.

 • Rzecznictwo interesw w strukturach rzdowych i samorzdowych na rzecz praw pokrzywdzonych przestpstwem i instytucji wiadczcych pomoc na rzecz pokrzywdzonych przestpstwem.

 • Wspomaganie lokalnych inicjatyw w zakresie pomocy pokrzywdzonym przestpstwem.

 • Wspprac z instytucjami rzdowymi, samorzdowymi oraz organizacjami pozarzdowymi w kraju i za granic.

 • Opiniowanie dokumentw oraz projektw uchwa i innych aktw prawnych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym dotyczcych obszaru dziaa Sieci.

 • Szkolenia dla wolontariuszy w zakresie pracy z osob pokrzywdzon przestpstwem.

 • Organizacja stay i wymian wolontarystycznych.

 • Wdraanie standardw pracy z osobami pokrzywdzonymi przestpstwem.

 • Wymian informacji i dowiadcze pomidzy czonkami Sieci

2

Odbiorcy dziaa

WM SPOP dziaa na rzecz:

 • osb pokrzywdzonych przestpstwem i czonkw ich rodzin,

 • podmiotw dziaajcych na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem, w tym gwnie zrzeszonych w Sieci.

3

Czonkowie Sieci

 1. Sie realizuje swoje cele poprzez dziaalno organizacji czonkowskich.

 2. Czonkami Sieci mog by podmioty majce siedzib w wojewdztwie warmisko-mazurskim, o podobnych celach statutowych do WM SPOPP, dziaajce na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem.

 3. Czonkowie Sieci dziel si na czonkw zwyczajnych i czonkw wspierajcych/podmioty wsppracujce.

 4. Czonkiem zwyczajnym i czonkiem wspierajcym zostaje si na podstawie uchway zarzdu Sieci.

 5. O przyjcie w poczet czonkw zwyczajnych Sieci moe ubiega si kada zarejestrowana organizacja pozarzdowa lub inna osoba prawna, a take jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej o celach niezarobkowych, ktra spenia cznie nastpujce warunki:

 • zgodnie ze swoim statutem lub innym aktem, na podstawie ktrego dziaa prowadzi dziaania na rzecz pomocy ofiarom przestpstw,

 • legitymuje si dowiadczeniem w zakresie pomocy ofiarom przestpstw i przedstawi syntetyczny opis dziaalnoci za ostatnie 2 lata ze wskazaniem zrealizowanych projektw lub podejmowanych inicjatyw oraz grantodawcw,

 • przedstawi opini (rekomendacj) co najmniej 2 podmiotw, w tym jedn pochodzc od organu administracji publicznej i jedn od organizacji pozarzdowej dziaajcej w sferze pomocy osobom pokrzywdzonym przestpstwem od co najmniej 2 lat, dziaajcej na terenie wojewdztwa organizacji aplikujcej,

 • wdroy standardy pracy w OPOPP w wojewdztwie warmisko-mazurskim, po wczeniejszym zgoszeniu akcesu do WM SPOP,

 • uzyska akredytacj warmisko-mazurskiego OPdOPP przy Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej, po spenieniu obowizujcych w niej standardw, stanowicych zacznik nr 1 do niniejszego statutu,

 • zoy deklaracj czonkowsk wg wzoru stanowicego zacznik nr 2 do niniejszego Statutu,

 • przedstawi zgod organu zwierzchniego na przystpienie do Sieci w formie wynikajcej z charakteru prawnego danego podmiotu,

 • zoy owiadczenie, e zapoznaa si ze Statutem Warmisko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw i akceptuje jego postanowienia.

6. Czonkiem wspierajcym moe by organizacja speniajca wymogi okrelone w pkt 2, ktra przedstawi zgod organu na przystpienie do Sieci w formie wynikajcej z charakteru prawnego danego podmiotu.

7. Czonek zwyczajny ma prawo do:

 • zgaszania wnioskw i opinii do wadz Sieci w sprawach dotyczcych dziaalnoci Sieci i jej czonkw,

 • wsparcia w swoich dziaaniach przez Sie i jej czonkw,

 • zgaszania inicjatyw rozwoju i wzmacniania WM SPOP,

 • uczestnictwa w realizowanych przez WM SPOP dziaaniach, w tym np. szkoleniach, konferencjach.

8. Czonek zwyczajny jest zobowizany do:

 • przestrzegania Statutu, regulaminw i uchwa wadz Sieci,

 • aktywnego udziau w dziaalnoci Sieci i realizacji jej celw,

 • przestrzegania wypracowanych standardw pracy przyjtych przez Zarzd,

 • uczestnictwa w pracach Sieci poprzez swojego przedstawiciela,

 • posugiwania si znakiem graficznym Sieci i informowania o przynalenoci do Sieci.

9. Czonek wspierajcy ma prawo do:

 • uczestnictwa w pracach Sieci z gosem doradczym,

 • otrzymania wsparcia merytorycznego ze strony Sieci,

 • zgaszania wnioskw i opinii do wadz Sieci w sprawach dotyczcych dziaalnoci Sieci i jej czonkw.

10. Czonek wspierajcy jest zobowizany do:

 • przestrzegania Statutu, regulaminw i uchwa wadz Sieci,

 • aktywnego udziau w dziaalnoci Sieci i realizacji jej celw, a w szczeglnoci do podejmowania dziaa na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem i informowania w tym zakresie Sieci.

11. Czonkostwo w Sieci ustaje wskutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynalenoci do Sieci, zgoszonej Zarzdowi na pimie, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiza w stosunku do Sieci,

 • skrelenia z listy czonkw z powodu nie realizowania zada okrelonych w Statucie Sieci (w tym braku uczestnictwa przedstawiciela podmiotu w spotkaniach Sieci),

 • zaprzestania podejmowania dziaa na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem,

 • skrelenia z listy czonkw z powodu racego naruszenia Statutu, regulaminu lub uchwa, a take innych aktw wewntrznych lub dziaania na szkod Sieci.

 • ustania bytu prawnego organizacji czonkowskiej.

12. Dokumenty, o ktrych mowa w 3 pkt 4 organizacja aplikujca skada do biura OPdOPP przy ECMiAS w formie papierowej oraz w formie skanw na pycie CD.

13. OPdOPP przy ECMiAS informuje organizacj aplikujc o podjtej przez Zarzd uchwale o przyjciu lub odmowie przyjcia w poczet czonkw zwyczajnych w formie listownej lub te za porednictwem poczty elektronicznej, dorczajc skan uchway, jeeli organizacja ta wyrazia zgod na dorczanie jej informacji w ten sposb.

14. Bezporednio po otrzymaniu dokumentw od organizacji aplikujcej biuro WM SPOP przesya je do wszystkich czonkw Sieci w celu wyraenia opinii.

15. Czonkowie WM SPOP maj prawo nadesa opini na temat organizacji aplikujcej w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentw, o ktrych mowa w pkt.1.

16. Zarzd WM SPOP ma prawo da przedstawienia dodatkowych informacji i wyjanie od organizacji aplikujcej.

17. W przypadku wtpliwoci co do zgodnoci celw i form dziaania organizacji aplikujcej z celami i formami dziaania WM SPOP Zarzd ma prawo odmwi przyjcia organizacji aplikujcej w struktury WM SPOP.

18. Zarzd WM SPOP odmawia przyjcia w poczet czonkw Sieci w przypadku nie spenienia kryteriw okrelonych niniejszym Statutem.

19. O przyjciu w poczet czonkw Sieci, a take o ustaniu czonkostwa decyduje Zarzd, w formie uchway podejmowanej zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej 1/2 czonkw. Przy podejmowaniu uchway Zarzd WM SPOP ma obowizek uwzgldni nadesane opinie czonkw.

20. Od uchway o przyjciu lub odmowie przyjcia w poczet czonkw zwyczajnych organizacji aplikujcej przysuguje odwoanie do Rady Programowej w terminie 14 dni od daty dorczenia uchway.

21. Rada Programowa po rozpatrzeniu odwoania w skadzie co najmniej 1/2 czonkw moe podj decyzj o ponownym skierowaniu wniosku o przyjcie w poczet czonkw organizacji aplikujcej do Zarzdu, uzasadniajc pisemnie swoje stanowisko.

22. W wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku o przyjcie w poczet czonkw Zarzd uwzgldnia stanowisko Rady Programowej i przyjmuje organizacj aplikujc, chyba, e stanowisko Rady nie uwzgldnia kryteriw przyjcia w poczet czonkw.

23. Uchwaa Zarzdu WM SPOP o przyjciu w poczet nowych czonkw jest obligatoryjnie, niezwocznie przedstawiana wszystkim czonkom Sieci celem zapoznania.

4

Organy Sieci:

  1. Wadz WM SPOP jest Zarzd WM SPOP, w skad ktrego wchodzi od 3 do 5 czonkw.

  2. W skad Zarzdu wchodzi dyrektor Orodka Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem przy Elblskim centrum Mediacji ni Aktywizacji Spoecznej, penicy kadorazowo funkcj Prezesa Zarzdu Sieci oraz dwch czonkw Zarzdu Elblskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej, a take dwch czonkw wybranych spord podmiotw bdcych czonkami zwyczajnymi WM SPOP.

  3. Czonkowie Zarzdu mog dobrowolnie ustpi z penionej przez siebie funkcji. Pisemny wniosek o ustpienie musi przyj Prezes Zarzdu.

  4. Zarzd Sieci podejmuje decyzje w formie uchwa.

  5. Uchway Zarzdu WM SPOP zapadaj jednomylnie w obecnoci wszystkich czonkw Zarzdu. Czonkowie Zarzdu d do wypracowania jednogonego stanowiska. W przypadku niemonoci osignicia konsensu, zdanie decydujce przysuguje Prezesowi Zarzdu WM SPOP.

  6. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz na 6 miesicy.

  7. Pracami Zarzdu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba bdca czonkiem Zarzdu.

  8. Kadencja Zarzdu Sieci trwa 2 lata.

  9. Do zada Zarzdu naley:

 • kierowanie biec dziaalnoci Sieci,

 • reprezentowanie WM SPOP na zewntrz,

 • udzielanie wskazwek przy wdraaniu standardw pracy OPOPP w organizacjach aplikujcych,

 • podejmowanie uchwa w sprawie przyjcia w poczet czonkw Sieci, a take w sprawie ustania czonkostwa,

 • rozpatrywanie wszystkich spraw zgoszonych przez czonkw Sieci dotyczcych zakresu jej dziaania,

 • rozpatrywanie sporw pomidzy czonkami Sieci,

 • podejmowanie uchwa w innych sprawach dotyczcych Sieci.

2. Organem opiniodawczo ? doradczym Sieci jest Rada Programowa WM SPOP, ktra:

 • okrela kierunki rozwoju i wzmacniania dziaa podmiotw realizujcych zadania na rzecz osb pokrzywdzonych przestpstwem,

 • okrela zasady wsppracy pomidzy czonkami Sieci, a take pomidzy czonkami Sieci a innymi podmiotami,

 • opiniuje lokalne, regionalne oraz oglnokrajowe akty prawne oraz inne dokumenty, ktrych celem jest ksztatowanie sytuacji osoby pokrzywdzonych przestpstwem,

 • opracowuje zaoenia kampanii informacyjnych, edukacyjnych, dziaa promocyjnych,

 • opiniuje ulotki, broszury, a take inne materiay promocyjno-edukacyjno-informacyjne wydawane przez Sie,

 • opiniuje wszystkie dziaania merytoryczne podejmowane przez Sie z wasnej inicjatywy, a take podejmowane w partnerstwie z innymi podmiotami,

 • doradza Zarzdowi we wszystkich sprawach zwizanych z dziaalnoci WM SPOP

 • propaguje cele, dla ktrych utworzono Sie.

5

Siedziba i obsuga Sieci

Orodek Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem przy Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej peni funkcj sekretariatu Sieci. W zwizku z tym Siedzib WM SPOP jest siedziba Elblskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej w Elblgu, znajdujca si przy ul. Zwizku Jaszczurczego 17 pok. 101, 82-300 Elblg.7

Zmiana statutu i rozwizanie sieci

Uchwaa statutu lub jego zmiana oraz uchwaa o rozwizaniu WM SPOPP wymaga wikszoci 2/3 gosw przy obecnoci co najmniej poowy czonkw zwyczajnych oraz zgody Zarzdu.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1127608
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu