thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Warmińsko-Mazurska Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw
Drukuj Email

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SIECI POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

 

Preambuła

 

W roku 2008 Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie działań zmierzających do budowy systemu pomocy ofiarom przestępstw w Polsce. Projekt stanowił odpowiedź na wytyczne Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m. in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karnym i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw. Ideą powstania Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw było stworzenie spójnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, uwzględniającego wszelkie kategorie pokrzywdzonych. Budowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw polegała na wykorzystaniu zasobów i bazy lokalowej organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy prawnej, psychologicznej i społecznej, a także na interdyscyplinarnych działaniach wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb społecznych, medycznych, edukacyjnych i organizacji pozarządowych. W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono organizacje pozarządowe, które w latach 2009 – 2013 realizowały zadania polegające na stworzeniu Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, a następnie na rozbudowie i wzmacnianiu Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. W województwie warmińsko-mazurskim zadanie to zostało powierzone Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. W początkowej fazie Ośrodki udzielały porad prawnych i psychologicznych, wspierały pokrzywdzonych w formie asystenta osoby pokrzywdzonej, a także tworzyły bazy danych instytucji i służb pomocowych, które były udostępniane beneficjentom.

W roku 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (znowelizowane w dniu 6.02.2014 r. Dz. U. Z dnia 11.02.2014 r., poz. 189), które określiło m.in. tryb pomocy osobom pokrzywdzonym oraz członkom ich rodzin. Regulacja powyższa pozwala obecnie na udzielanie pomocy ww. osobom poprzez: organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów; pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu; pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; pokrywanie kosztów związanych z edukacja ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby; dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej powstała w wyniku przestępstwa; finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i załatwianiem spraw określonych powyżej.

Dzięki tak szerokiej regulacji świadczeń Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej od 2008 r. nieprzerwanie wspiera osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin. W chwili obecnej Ośrodek liczy 12 oddziałów w całym województwie, obejmując pomocą coraz większą liczbę osób pokrzywdzonych. Swoje działania Ośrodek opiera na wewnętrznych standardach oraz procedurach i regulaminach, które stały się podstawą do stworzenia Warmińsko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw (WM SPOP).

Dostrzegając potrzebę podnoszenia jakości pomocy świadczonej na rzecz osób dotkniętych przestępstwem oraz na rzecz członków ich rodzin, a także zwiększania dostępności do tej pomocy Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa wyszło z inicjatywą budowy Warmińsko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Bazuje ona na dotychczasowych partnerach w realizacji działań Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy ECMiAS, ale też otwarta jest na wszystkich nowych partnerów, działających lub planujących działania na rzecz ofiar przestępstw. Partnerzy Ci opracowali w sierpniu 2014 niniejszy Statut Warmińsko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Dzięki zrzeszeniu się w Sieci, podmioty działające na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem będą w stanie podejmować skuteczniejsze działania mające na celu wsparcie osoby dotkniętej przestępstwem.

 

 

Misja WM SPOPP

 

Warmińsko-Mazurska Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw, zwana w dalszej części Statutu „Siecią” lub „WM SPOPP”, to dobrowolne, działające na zasadach partnerstwa społecznego zrzeszenie podmiotów, dla których nadrzędną wartością jest dobro drugiego człowieka, działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Misją Sieci jest poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin, ochrona życia, zdrowia i innych dóbr osobistych oraz niwelowanie negatywnych skutków przestępstw.

 

§ 1

Cele i sposoby działania

 

1. Cel główny:

Celem głównym WM SPOP jest podniesienie jakości i dostępności usług podmiotów zrzeszonych w WM SPOP na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

 

2. Cele szczegółowe WM SPOP:

 • Wspieranie merytoryczne i logistyczne członków Sieci oraz innych podmiotów działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową, edukacyjną, badawczą, publicystyczną i naukową.

 • Inicjowanie zmian w regionalnej polityce społecznej służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w obszarze działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 • Aktywizowanie i wspieranie działalności organizacji i grup społecznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości.

 • Wspieranie i rozwój partnerstwa publiczno – społecznego ukierunkowanego na przeciwdziałanie przestępczości oraz tworzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym.

 • Promocja i wsparcie wolontariatu na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz instytucji świadczących pomoc w tym zakresie.

 • Wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 • Propagowanie i wdrażanie jednolitych standardów świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz podnoszenie ich jakości.

 • Monitorowanie i ewaluacja działań zrzeszonych podmiotów w zakresie działalności na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 • Podnoszenie świadomości społeczności lokalnych województwa w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 • Uwrażliwianie mieszkańców województwa na problemy osób pokrzywdzonych przestępstwem.

3. Działania Sieci:

Sieć realizuje swoje cele poprzez:

 • Integrowanie działań członków Sieci.

 • Doradztwo na rzecz podmiotów świadczących pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

 • Wsparcie merytoryczne i techniczne członków Sieci oraz innych podmiotów świadczących pomoc pokrzywdzonym przestępstwem w miarę posiadanych zasobów.

 • Wspólną promocję działań członków oraz Sieci.

 • Pozyskiwanie środków na realizację działań Sieci.

 • Prowadzenie szkoleń.

 • Działania edukacyjne, w tym z zakresu praw człowieka.

 • Prowadzenie kampanii społecznych.

 • Opracowywanie materiałów publicystycznych.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej.

 • Inicjowanie i prowadzenie badań.

 • Organizację konferencji, seminariów, wizyt studyjnych i spotkań.

 • Rzecznictwo interesów w strukturach rządowych i samorządowych na rzecz praw pokrzywdzonych przestępstwem i instytucji świadczących pomoc na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem.

 • Wspomaganie lokalnych inicjatyw w zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 • Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

 • Opiniowanie dokumentów oraz projektów uchwał i innych aktów prawnych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym dotyczących obszaru działań Sieci.

 • Szkolenia dla wolontariuszy w zakresie pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem.

 • Organizacja staży i wymian wolontarystycznych.

 • Wdrażanie standardów pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

 • Wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy członkami Sieci

 

§ 2

Odbiorcy działań

WM SPOP działa na rzecz:

 • osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin,

 • podmiotów działających na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym głównie zrzeszonych w Sieci.

 

§ 3

Członkowie Sieci

 

 1. Sieć realizuje swoje cele poprzez działalność organizacji członkowskich.

 2. Członkami Sieci mogą być podmioty mające siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim, o podobnych celach statutowych do WM SPOPP, działające na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 3. Członkowie Sieci dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających/podmioty współpracujące.

 4. Członkiem zwyczajnym i członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały zarządu Sieci.

 5. O przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Sieci może ubiegać się każda zarejestrowana organizacja pozarządowa lub inna osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej o celach niezarobkowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • zgodnie ze swoim statutem lub innym aktem, na podstawie którego działa prowadzi działania na rzecz pomocy ofiarom przestępstw,

 • legitymuje się doświadczeniem w zakresie pomocy ofiarom przestępstw i przedstawi syntetyczny opis działalności za ostatnie 2 lata ze wskazaniem zrealizowanych projektów lub podejmowanych inicjatyw oraz grantodawców,

 • przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej 2 podmiotów, w tym jedną pochodzącą od organu administracji publicznej i jedną od organizacji pozarządowej działającej w sferze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem od co najmniej 2 lat, działającej na terenie województwa organizacji aplikującej,

 • wdroży standardy pracy w OPOPP w województwie warmińsko-mazurskim, po wcześniejszym zgłoszeniu akcesu do WM SPOP,

 • uzyska akredytację warmińsko-mazurskiego OPdOPP przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, po spełnieniu obowiązujących w niej standardów, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego statutu,

 • złoży deklarację członkowską wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Statutu,

 • przedstawi zgodę organu zwierzchniego na przystąpienie do Sieci w formie wynikającej z charakteru prawnego danego podmiotu,

 • złoży oświadczenie, że zapoznała się ze Statutem Warmińsko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw i akceptuje jego postanowienia.

 

6. Członkiem wspierającym może być organizacja spełniająca wymogi określone w pkt 2, która przedstawi zgodę organu na przystąpienie do Sieci w formie wynikającej z charakteru prawnego danego podmiotu.

 

7. Członek zwyczajny ma prawo do:

 • zgłaszania wniosków i opinii do władz Sieci w sprawach dotyczących działalności Sieci i jej członków,

 • wsparcia w swoich działaniach przez Sieć i jej członków,

 • zgłaszania inicjatyw rozwoju i wzmacniania WM SPOP,

 • uczestnictwa w realizowanych przez WM SPOP działaniach, w tym np. szkoleniach, konferencjach.

 

8. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Sieci,

 • aktywnego udziału w działalności Sieci i realizacji jej celów,

 • przestrzegania wypracowanych standardów pracy przyjętych przez Zarząd,

 • uczestnictwa w pracach Sieci poprzez swojego przedstawiciela,

 • posługiwania się znakiem graficznym Sieci i informowania o przynależności do Sieci.

 

9. Członek wspierający ma prawo do:

 • uczestnictwa w pracach Sieci z głosem doradczym,

 • otrzymania wsparcia merytorycznego ze strony Sieci,

 • zgłaszania wniosków i opinii do władz Sieci w sprawach dotyczących działalności Sieci i jej członków.

 

10. Członek wspierający jest zobowiązany do:

 • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Sieci,

 • aktywnego udziału w działalności Sieci i realizacji jej celów, a w szczególności do podejmowania działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i informowania w tym zakresie Sieci.

 

11. Członkostwo w Sieci ustaje wskutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Sieci, zgłoszonej Zarządowi na piśmie, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do Sieci,

 • skreślenia z listy członków z powodu nie realizowania zadań określonych w Statucie Sieci (w tym braku uczestnictwa przedstawiciela podmiotu w spotkaniach Sieci),

 • zaprzestania podejmowania działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem,

 • skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia Statutu, regulaminu lub uchwał, a także innych aktów wewnętrznych lub działania na szkodę Sieci.

 • ustania bytu prawnego organizacji członkowskiej.

 

12. Dokumenty, o których mowa w § 3 pkt 4 organizacja aplikująca składa do biura OPdOPP przy ECMiAS w formie papierowej oraz w formie skanów na płycie CD.

13. OPdOPP przy ECMiAS informuje organizację aplikującą o podjętej przez Zarząd uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych w formie listownej lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej, doręczając skan uchwały, jeżeli organizacja ta wyraziła zgodę na doręczanie jej informacji w ten sposób.

14. Bezpośrednio po otrzymaniu dokumentów od organizacji aplikującej biuro WM SPOP przesyła je do wszystkich członków Sieci w celu wyrażenia opinii.

15. Członkowie WM SPOP mają prawo nadesłać opinię na temat organizacji aplikującej w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt.1.

16. Zarząd WM SPOP ma prawo żądać przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień od organizacji aplikującej.

17. W przypadku wątpliwości co do zgodności celów i form działania organizacji aplikującej z celami i formami działania WM SPOP Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia organizacji aplikującej w struktury WM SPOP.

18. Zarząd WM SPOP odmawia przyjęcia w poczet członków Sieci w przypadku nie spełnienia kryteriów określonych niniejszym Statutem.

19. O przyjęciu w poczet członków Sieci, a także o ustaniu członkostwa decyduje Zarząd, w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków. Przy podejmowaniu uchwały Zarząd WM SPOP ma obowiązek uwzględnić nadesłane opinie członków.

20. Od uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych organizacji aplikującej przysługuje odwołanie do Rady Programowej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

21. Rada Programowa po rozpatrzeniu odwołania w składzie co najmniej 1/2 członków może podjąć decyzję o ponownym skierowaniu wniosku o przyjęcie w poczet członków organizacji aplikującej do Zarządu, uzasadniając pisemnie swoje stanowisko.

22. W wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie w poczet członków Zarząd uwzględnia stanowisko Rady Programowej i przyjmuje organizację aplikującą, chyba, że stanowisko Rady nie uwzględnia kryteriów przyjęcia w poczet członków.

23. Uchwała Zarządu WM SPOP o przyjęciu w poczet nowych członków jest obligatoryjnie, niezwłocznie przedstawiana wszystkim członkom Sieci celem zapoznania.

 

§ 4

Organy Sieci:

 

  1. Władzą WM SPOP jest Zarząd WM SPOP, w skład którego wchodzi od 3 do 5 członków.

  2. W skład Zarządu wchodzi dyrektor Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim centrum Mediacji ni Aktywizacji Społecznej, pełniący każdorazowo funkcję Prezesa Zarządu Sieci oraz dwóch członków Zarządu Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, a także dwóch członków wybranych spośród podmiotów będących członkami zwyczajnymi WM SPOP.

  3. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Pisemny wniosek o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu.

  4. Zarząd Sieci podejmuje decyzje w formie uchwał.

  5. Uchwały Zarządu WM SPOP zapadają jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu. Członkowie Zarządu dążą do wypracowania jednogłośnego stanowiska. W przypadku niemożności osiągnięcia konsensu, zdanie decydujące przysługuje Prezesowi Zarządu WM SPOP.

  6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

  7. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

  8. Kadencja Zarządu Sieci trwa 2 lata.

  9. Do zadań Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Sieci,

 • reprezentowanie WM SPOP na zewnątrz,

 • udzielanie wskazówek przy wdrażaniu standardów pracy OPOPP w organizacjach aplikujących,

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Sieci, a także w sprawie ustania członkostwa,

 • rozpatrywanie wszystkich spraw zgłoszonych przez członków Sieci dotyczących zakresu jej działania,

 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Sieci,

 • podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Sieci.

 

2. Organem opiniodawczo – doradczym Sieci jest Rada Programowa WM SPOP, która:

 • określa kierunki rozwoju i wzmacniania działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem,

 • określa zasady współpracy pomiędzy członkami Sieci, a także pomiędzy członkami Sieci a innymi podmiotami,

 • opiniuje lokalne, regionalne oraz ogólnokrajowe akty prawne oraz inne dokumenty, których celem jest kształtowanie sytuacji osoby pokrzywdzonych przestępstwem,

 • opracowuje założenia kampanii informacyjnych, edukacyjnych, działań promocyjnych,

 • opiniuje ulotki, broszury, a także inne materiały promocyjno-edukacyjno-informacyjne wydawane przez Sieć,

 • opiniuje wszystkie działania merytoryczne podejmowane przez Sieć z własnej inicjatywy, a także podejmowane w partnerstwie z innymi podmiotami,

 • doradza Zarządowi we wszystkich sprawach związanych z działalnością WM SPOP

 • propaguje cele, dla których utworzono Sieć.

 

 

§ 5

Siedziba i obsługa Sieci

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej pełni funkcję sekretariatu Sieci. W związku z tym Siedzibą WM SPOP jest siedziba Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu, znajdująca się przy ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101, 82-300 Elbląg.§ 7

Zmiana statutu i rozwiązanie sieci

Uchwała statutu lub jego zmiana oraz uchwała o rozwiązaniu WM SPOPP wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych oraz zgody Zarządu.

 

 

 

 


English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie1086726
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw