thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Mediacja

Co to jest mediacja?

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasdowe postpowanie w sprawach, w ktrych moliwe jest zawarcie ugody, prowadzone midzy stronami (uczestnikami) okrelonego sporu przez osob trzeci - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego zaatwienia tego sporu. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrzdzonych przestpstwem szkd materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyraenie jego uczu, oczekiwa i potrzeb. Sprawcy pozwala przej odpowiedzialno za skutki przestpstwa oraz podj zwizane z ni dziaania. Sprzyja trwaemu zakoczeniu konfliktu lub jego zaagodzeniu.

Jakie s zalety mediacji?

? suy zapewnieniu harmonii spoecznej i konstruowaniu prawidowych relacji midzyludzkich,
? sprzyja budowaniu porozumienia, amaniu barier i niwelowaniu napicia spoecznego,
? zwiksza gwarancj usunicia na trwae konfliktu, do jakiego doszo pomidzy stronami,
? pozwala wypracowa stronom akceptowalne rozwizania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwa,
? zapewnia stronom moliwo decydowania o jej ostatecznym wyniku,
? zapewnia rwnorzdn pozycj dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
? pozwala spojrze na spr z innej perspektywy, skoni strony do rozwaenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
? zaspokaja potrzeb opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwoci,
? zapewnia wysz skuteczno realizowania porozumie, bowiem strony, ktre same je wypracoway, czuj si take odpowiedzialne za ich wykonanie,
? przyczynia si do skrcenia okresu trwania postpowania sdowego,
? przyczynia si do zmniejszenia kosztw zwizanych z postpowaniem sdowym,
? realizuje konstytucyjn zasad dostpu do wymiaru sprawiedliwoci, zwan potocznie prawem do sdu, w praktyce za rozumian nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sdowych, ale take alternatywnych pozasdowych procedur rozwizywania sporw.

Jaki jest cel mediacji?

Celem mediacji jest wypracowanie rozwizania satysfakcjonujcego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma racj w sporze. Mediacja suy zaagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejcego midzy stronami, co jest tym atwiejsze do osignicia, e osoby dotychczas pozostajce w konflikcie s rwnouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwizania dzielcego ich sporu. Nikt nie moe narzuca stronom sposobu rozwizania sporu, to same strony s odpowiedzialne za wynik mediacji.

Jakie s zasady mediacji?

Wyrnia si nastpujce zasady mediacji:
? dobrowolno ? strony dobrowolnie wyraaj zgod na udzia w postpowaniu mediacyjnym. Zgoda ta moe by cofnita na kadym etapie trwania mediacji przez kad ze stron, o czym naley je na wstpie poinformowa.
Wobec uczestnikw postpowania mediacyjnego nie moe by stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnonie udziau w mediacji,
? bezstronno ? strony mediacji maj rwne prawa i powinny by traktowane jednakowo,
? poufno ? przebieg postpowania mediacyjnego objty jest tajemnic,
? neutralno - mediator nie moe narzuca stronom wasnych propozycji rozwiza sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Mediatorowi nie wolno czerpa adnych korzyci z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomidzy uczestnikami ani te z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody,
? akceptowalno - strony musz zaakceptowa osob mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia.
Mog rwnie na pocztku mediacji uzgodni z mediatorem reguy mediacji, ktrych nastpnie w toku mediacji powinny przestrzega.
Wane: W mediacji cywilnej strony mog zwolni mediatora z obowizku zachowania w tajemnicy faktw, o ktrych dowiedzia si w zwizku z prowadzeniem mediacji. Zwolnienia z tajemnicy mog dokona wycznie wszystkie strony mediacji, zgoda jednej z nich nie jest wystarczajca. W mediacji karnej mediator ma obowizek zachowa w tajemnicy fakty, o ktrych dowiedzia si od pokrzywdzonego i sprawcy, chyba e fakty te dotycz bardzo powanego innego przestpstwa. Strony nie mog skutecznie zwolni mediatora z tajemnicy mediacji. W toku postpowania przed sdem powszechnym lub sdem polubownym strony nie mog si skutecznie powoywa na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustpstw lub inne owiadczenia skadane w postpowaniu mediacyjnym. Nawet jeli strony przedstawi sdowi propozycje, jakie pojawiay si w toku mediacji, to sd nie moe ich uwzgldni rozstrzygajc spraw.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150643
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu