thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Przedmiot ochrony ? wolno kadego czowieka do swobodnego decydowania o swoim yciu seksualnym, do wyboru partnera, czasu, miejsca i sposobu odbywania takich czynnoci.
Z zaoenia decyzje w tej sferze powinny by podejmowane przez konkretn osob dobrowolnie, bez adnego przymusu.
Kto doprowadza inn osob ? przestpstwo to polega na okrelonym (przemoc, groba, podstp) dziaaniu czowieka w stosunku do innej osoby, ktrego efektem jest wymuszone na ofierze obcowanie pciowe albo inna czynno seksualna lub wykorzystanie seksualne.

UWAGA! Do zgwacenia moe doj niezalenie od bliskoci relacji pomidzy sprawc i ofiar ? zgwacenie na randce czy zgwacenie w maestwie to te przestpstwo!
Nie ma znaczenia rwnie pe sprawcy i ofiary.

Fakt, e ofiar jest kobieta lub mczyzna, ktrzy wiadcz usugi seksualne odpatnie, nie wyklucza przestpstwa zgwacenia.

WANE! Sprawca moe te doprowadzi (za pomoc przemocy, groby, podstpu) do obcowania pciowego, poddania si lub wykonania innej czynnoci seksualnej ofiary take Z OSOB TRZECI. Moe faktycznie nie by uczestnikiem tych relacji z ofiar, mimo to popenia przestpstwo.

Obcowanie pciowe ? dotyczy stosunkw seksualnych i obejmuje stosunki seksualne waginalne, oralne oraz analne zarwno heteroseksualne, jak i homoseksualne. Do obcowania pciowego zalicza si rwnie zachowania polegajce na wkadaniu rnych przedmiotw do pochwy lub odbytu ofiary.

Zgoda pokrzywdzonego ? nie jest elementem przestpstwa wyraonym wprost, ale stanowi kluczowe pojcie dotyczce tego przestpstwa. Do zgwacenia dochodzi, gdy sprawca podejmuje okrelone zachowanie bez zgody, przeamujc wol lub dziaajc podstpem.
Zgwaceniem jest rwnie taki stosunek seksualny, na ktry zgod sprawca na ofierze wymusi (przemoc, grob, podstpem) lub kiedy dokona czynnoci seksualnej innej ni ta, na ktr ofiara si zgodzia (np. ofiara godzia si na stosunek z uyciem prezerwatywy, ale nie godzia si na wspycie bez tej formy zabezpieczenia, co sprawca zlekceway i zmusi ofiar do stosunku bez prezerwatywy). Nie ma wymuszenia zgody, gdy sprawca np. bardzo dugo ofiar przekonywa, czy nawet baga.
Brak zgody obejmuje nie tylko negatywn decyzj w danym zakresie, ale niewyraenie decyzji pozytywnej. Do zgwacenia dochodzi nie tylko wtedy, gdy ofiara wprost wyrazia sprzeciw/opr dla danej czynnoci, ale take wtedy, gdy nie zostao udzielone przyzwolenie.

UWAGA! Nie jest to kwestia jednoznaczna. Z orzecznictwa sdw wynika, e sytuacja, w ktrej ofiara przyzwolia na stosunek seksualny, nawet jeli zrobia to niechtnie, nie stanowi zgwacenia.

Szczeglnie, jeli wczeniej ta ofiara wywara na sprawcy wraenie, e takiego przyzwolenia udzieli. Mwi si o tzw. oporze pozornym, ktry stanowi element gry seksualnej midzy osobami odbywajcymi stosunek seksualny. W takim przypadku rwnie nie mamy do czynienia ze zgwaceniem. Sprawca nie moe si jednak ekskulpowa (usprawiedliwia) tym, e opr ofiary traktowa jako pozorny. Wskazane jest wic dla uniknicia nieporozumie, popeniania przestpstw i krzywdzenia ludzi, by nie zakada lecz mie pewno, e oboje partnerzy, ktrzy co najmniej ukoczyli 15 lat wyraaj zgod na stosunek seksualny.

WANE!
Dla bytu przestpstwa zgwacenia nie ma znaczenia, e ofiara miaa innych partnerw, nie bya dziewic czy ma opini ?atwej?. Wane jest, e nie chciaa tego konkretnego stosunku, do ktrego zostaa zmuszona przez sprawc.

UWAGA! Brak zgody musi istnie W CHWILI CZYNU. Nie mona powoywa si na brak zgody, jeli refleksja przysza po zdarzeniu i ofiara stwierdza, e jednak nie chciaa zblienia.

Nie ma zgwacenia, gdy doszo do stosunku z osob, ktra nie ma nad Tob stosunku zalenoci, nawet jeli si tego wstydzisz, ale odby si z Twoim przyzwoleniem bo skrpowanie, ch bycia ?cool?, ?na luzie? lub dobre wychowanie nie pozwolio Ci powiedzie ? ?nie?. Nie ma zgwacenia, gdy doszo do stosunku z Twoim przyzwoleniem, ale nie wiesz jak wytumaczy to rodzicom.
Zgwacenie to bardzo powane przestpstwo i nie mona obarcza win i odpowiedzialnoci za zgwacenie nikogo, od kogo nie zaleysz, tylko dlatego, e byo Ci trudno zakomunikowa, e tego nie chcesz. Nie moesz przerzuca winy za swoj nieumiejtno mwienia ?nie? na osob, z ktr nie czy si sytuacja zalenoci i ktra odbya z Tob stosunek sdzc, e naprawd si na to godzisz.

WANE! Niezalenie od tego, jak zachowywaa si ofiara, zanim u sprawcy pojawia si ch odbycia z ni stosunku, jeli nie wyrazia na niego zgody, doszo do przestpstwa zgwacenia.

Strj, makija, przyjcie zaproszenia na kaw czy do mieszkania sprawcy lub sprawczyni, bd te nawet kokieteryjne zachowanie nie oznaczaj przyzwolenia na zblienie! Pozwolenia na seks nie mona rwnie wnioskowa z faktu, e ofiara bya sama na ciemnej ulicy, podrowaa samotnie pocigiem lub innym rodkiem komunikacji, czy te, e bya pod wpywem alkoholu.

Przemoc ? obejmuje kade dziaanie zmierzajce do zamania fizycznego oporu innej osoby lub wywarcia wpywu na jej decyzj. Nawet, jeli ofiara nie wykorzysta wszystkich moliwych sposobw obrony, a do stosunku seksualnego wbrew jej woli dojdzie, mamy do czynienia ze zgwaceniem. Nawet obiektywnie, oceniana z punktu widzenia dorosej osoby, niewielka sia, jeli prowadzi do zamania oporu, jest przemoc.
Przemoc szczeglnie intensywna i brutalna przerodzi si moe w dziaanie ze szczeglnym okruciestwem zagroone kar przekraczajc 5 lat pozbawienia wolnoci.
Przemoc nie musi by uyta bezporednio ? jest ni rwnie forma szantau.
Mamy z nim do czynienia na przykad wtedy, gdy zabiera si ofierze jak cenn rzecz i jej zwrot uzalenia od tego, e ofiara w celu jej odzyskania bdzie zmuszona do stosunku seksualnego lub innej czynnoci seksualnej (np. dotykania czci intymnych). Sd oceniajc warto rzeczy stosowa bdzie zobiektywizowany punkt widzenia rozsdnego czowieka (cenny wic moe by paszport, gdy za kilka dni wyjeda si w podr, ktra wymaga jego posiadania, ale ju ten sam paszport nie bdzie mie takiej wagi, gdy planowana podr jest za dwa miesice; cenne moe by jedyne zdjcie zmarego dziecka, ale ju nie wasna aktualna fotografia).
Przemoc i jej groba moe by te uyta w stosunku do innej, bliskiej ofierze, osoby bd wartociowej dla niej rzeczy (sprawca ma wycignity n, schwyci i grozi, e skrzywdzi dziecko lub grozi zapalon pochodni podpalenie domu mieszkalnego). Przemoc tak traktuje si jako przemoc wobec ofiary, nawet jeli skierowana jest na inn osob lub rzecz.

Groba bezprawna ? obejmuje grob karaln (czyli grob popenienia przestpstwa na konkretnej osobie lub osobie jej najbliszej). Groba musi mie przy tym taki charakter, ktry u ofiary powoduje obaw, e zostanie speniona, np. sprawca grozi rozgoszenie wiadomoci uwaczajcej czci ofiary lub jej najbliszych (szanta) i milczenie uzalenia od poddania si ofiary stosunkowi seksualnemu ? poniewa dochodzi do niego pod przymusem, jest zgwaceniem.

Podstp ? to takie dziaanie, ktre polega na wprowadzeniu kogo w bd, oszukaniu, zmyleniu, wpdzeniu w zasadzk. Podstp moe zmierza do tego, aby ofiara podja decyzj, ktrej by nie podja (zgoda na stosunek seksualny), gdyby podstp nie zosta zastosowany (np. ofiara ma bdne przekonanie, e podejmuje wspycie z wasnym partnerem lub partnerk). Podstp ma miejsce rwnie wtedy, gdy ofiara zostaje doprowadzona do stanu, w ktrym nie ma moliwoci wyraenia zgody na stosunek. Ma to miejsce, gdy sprawca podaje ofierze narkotyk, poddaje j hipnozie i w takim stanie odbywa z ni stosunek.

UWAGA! Czsto w celach zgwacenia dla pozbawienia ofiary woli stosowane s tzw. piguki gwatu. rodek ten, najczciej wrzucany ofierze do napoju, powoduje wyczenie wiadomoci i brak moliwoci wyraania swojej woli. Ofiara najczciej nie pamita samego przebiegu zdarzenia, ma do czynienia jedynie z jego skutkami. Szybko wydalany z organizmu utrudnia udowodnienie jego podania. Std, aby zabezpieczy si przed nieuczciwymi zachowaniami ZAWSZE naley pilnowa swoich napojw na imprezach oraz unika przyjmowania drinkw od nieznajomych. Warto zwraca uwag, gdy osoba towarzyszca saniajc si na nogach wychodzi gdzie z nieznan osob.

UWAGA! Nie stanowi podstpu i zgwacenia obietnica lubu w zamian za seks, nawet jeli osoba, z ktr godzisz si na stosunek od pocztku zakada, e tego lubu z Tob nie wemie.  

Inna czynno seksualna ? jest ni kada inna czynno o charakterze seksualnym, ktra nie jest stosunkiem seksualnym (obcowaniem pciowym), ale zwizana jest z yciem pciowym danej osoby. W tym zakresie mieci si dotykanie narzdw pciowych (penisa, waginy) oraz innych miejsc intymnych (np. poladkw, wewntrznych czci ud lub piersi), masturbacja, caowanie i inne pieszczoty. Zachowanie takie ma na celu pobudzenie lub zaspokojenie popdu pciowego.

Poddanie si innej czynnoci seksualnej ? to zachowanie polegajce na wykonywaniu czynnoci seksualnych w stosunku do Ciebie (np. caowanie Ci, dotykanie twoich poladkw czy wntrza ud albo piersi,) powodujce Twoj ulego, zamanie oporu i uzyskanie Twojej zgod na wykonywanie innych czynnoci seksualnych na Tobie. Jeli ofiara poddaje si temu na skutek przemocy, groby bezprawnej lub podstpu, doszo do popenienia przestpstwa.

Wykonanie innej czynnoci seksualnej ? to zachowanie polegajce na spowodowaniu przez sprawc, e to Ty podejmujesz inne czynnoci seksualne, np. obnaasz si, masturbujesz, czy te dotykasz narzdw rozrodczych lub innych intymnych czci ciaa sprawcy lub siebie. Jeli godzisz si na wykonanie tych czynnoci pod wpywem przemocy, groby bezprawnej lub podstpu, doszo do popenienia przestpstwa.

UWAGA! Motywacja sprawcy nie ma znaczenia. Czynnoci te nie musz by dokonywane w celu pobudzenia lub zaspokojenia wasnego popdu. Mog by podejmowane wycznie w celu skrzywdzenia czy upokorzenia ofiary. Sam czyn decyduje o tym, e jest to zgwacenie.

WANE! Sprawca nie musi uczestniczy w czynnociach seksualnych. Moe doprowadzi ofiar do poddania si lub wykonania innej czynnoci seksualnej w relacji z osob trzeci.

Zgodnie z 3 art. 197 Kodeksu karnego, zgwacenie jest zbrodni zagroon kar pozbawienia wolnoci przekraczajc 3 lata, w sytuacji gdy:

  1. sprawcw byo co najmniej dwch,
  2. doszo do zgwacenia dziecka poniej 15 roku ycia,
  3. dopuszczono si zgwacenia w stosunku do osoby najbliszej.


Osob najblisz w rozumieniu art. 197 kk s:
- wstpny ? matka, ojciec, babcia, dziadek sprawcy,
- zstpny ? dziecko sprawcy, wnuk, prawnuk itd.,
- przysposobiony ? ten, kto jest przez sprawc adoptowany,
- przysposabiajcy ? ten, ktry sprawc adoptowa (matka lub ojciec adopcyjny),  
- brat, siostra (rodzestwo) ? oznacza osoby, ktre maj co najmniej jednego wsplnego rodzica, nie ma znaczenia, jakie relacje prawne cz rodzicw (czy np. s maestwem czy nie), chodzi o rodzestwo biologiczne (a nie np. wynikajce z przysposobienia).

Szczeglne okruciestwo ? ma miejsce, gdy zgwaceniu towarzyszy zachowanie niewspmierne do skutku przeamania oporu ofiary (zbyt intensywne lub dugotrwae).
Szczeglne okruciestwo powoduje u ofiary dodatkowe cierpienie fizyczne i psychiczne.
Ze szczeglnym okruciestwem mamy do czynienia, gdy zgwaceniu towarzyszy dotkliwe bicie ofiary, zwizywanie, duszenie, ciganie za wosy, przypalanie lub nacinanie skry ostrym narzdziem, oddawanie na ofiar moczu itp.
Szczeglne okruciestwo ma rwnie miejsce, gdy sprawca gwaci mae dziecko naruszajc mu odbyt, wagin, organy rodne.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150647
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu