thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie
Drukuj Email

OPIS PRZESTPSTWA

Art. 210 kodeksu karnego
1. Kto wbrew obowizkowi troszczenia si o maoletniego poniej lat 15 albo o osob nieporadn ze wzgldu na jej stan psychiczny lub fizyczny osob t porzuca, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.
2. Jeeli nastpstwem czynu jest mier osoby okrelonej w 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoci od 6 miesicy do lat 8.
LUB
Art. 211 kodeksu karnego
1. Kto wbrew woli osoby powoanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje maoletniego poniej lat 15 albo osob nieporadn ze wzgldu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3.
S to odrbne przestpstwa posiadajce jednak dwie wsplne przesanki, ktrych wystpienie jest niezbdne do stwierdzenia przestpstwa. Tymi wsplnymi elementami s:

Maoletni do lat 15 ? jest to dziecko, ktre pozostaje pod czasow lub sta opiek osoby zobowizanej do troszczenia si o nie, lub powoanej do opieki bd nadzoru nad nim. Uznaje si, e porzucenie, uprowadzenie lub zatrzymanie osoby poniej 15 roku ycia samo z siebie stanowi dla niego zagroenie i dlatego powinno podlega specjalnej ochronie. Jeli dziecko skoczyo ju 15 lat sprawca nie popenia tego przestpstwa, moe si jednak okaza, e bdzie odpowiada na przykad za naraenie na niebezpieczestwo utraty ycia lub zdrowia, albo za pozbawienie czowieka wolnoci.

Przykad: Jeli 13-letnie dziecko zostao pozostawione w lesie bez opieki, sprawca odpowiada z artykuu 210 kodeksu karnego (porzucenie), ale jeli w tym samym lesie pozostawiona jest 17-letnia osoba, a z okolicznoci wynika, e narazio j to na niebezpieczestwo, sprawca popenia przestpstwo z artykuu 160 kodeksu karnego (naraenie na niebezpieczestwo).

Osoba nieporadna ? jest to osoba, ktra ze wzgldu na swj stan psychiczny (na przykad osoba cierpica na zaawansowan chorob Alzheimera) lub fizyczny (na przykad sparaliowana ) nie ma moliwoci samodzielnego decydowania o swoim losie, a take prawdopodobnie nie bdzie w stanie samodzielnie zmieni swojego pooenia.

Przykad: O nieporadnoci danej osoby zawsze bd decydowa jej indywidualne cechy. Niekiedy bd to osoby poruszajce si na wzku inwalidzkim, osoby niewidome lub sparaliowane, cho nie jest to kwestia oczywista ? moe si okaza, e pomimo tych niedogodnoci takie osoby bd sobie wietnie radzi samodzielnie. Jeli jednak stale potrzebuj wsparcia drugiej osoby, bez ktrej nie s w stanie zmieni swojego pooenia, ani obroni si przed potencjalnymi atakami innych osb, moe to by traktowane jako element nieporadnoci.

z przestpstwem mamy do czynienia jeli sprawca:
Porzuca maoletniego do lat 15 lub osob nieporadn ? porzucenie polega na pozostawieniu takiej osoby wasnemu losowi, nawet jeli ma to charakter czasowy, a nie permanentny. Przykadowo, odpowiada karnie mog zarwno rodzice, ktrzy porzucili swoje dziecko, jak i ssiad, ktry zobowiza si do przyprowadzenia tego dziecka z przedszkola, ale porzuci je w drodze do domu. Nie jest wymagane, aby osoba porzucona znajdowaa si w bezporednim niebezpieczestwie, ani eby sprawca takie niebezpieczestwo musia wywoa. Zaoeniem jest, i taki stan zazwyczaj powstaje w przypadku braku naleytej opieki. Porzucenie moe by rozumiane jedynie jako nieuzasadnione oddalenie si od osoby maoletniej lub nieporadnej bez zapewnienia jej naleytej opieki ze strony innych osb bd instytucji. Nie mona wic pocign do odpowiedzialnoci za porzucenie matki, ktra wyjechawszy na wakacje pozostawia dziecko pod opiek dziadkw.
Porzuca wbrew obowizkowi troszczenia si ? odpowiedzialno karn za porzucenie moe ponie jedynie osoba, ktra bya zobowizana do troszczenia si o maoletniego lub osob nieporadn. Obowizek taki moe wynika z ustawy, na przykad obowizek rodzicw wobec dzieci, ale take z sytuacji faktycznej, gdy sprawca przyjmuje na siebie okrelony obowizek lub zostaje nim obarczony, przykadowo opiekun w przedszkolu, opiekunka w domu, ssiad, ktry si zobowiza do opieki.
Przykad: Porzuceniem bdzie umylne zostawienie dziecka w sklepie, nawet jeli Twoim bezporednim celem nie jest naraenie go na niebezpieczestwo, a jedynie ukaranie za ze zachowanie. Jeli jednak dziecko biegajc midzy pkami zgubi si pod Twoj chwilow nieuwag nikt nie moe oskary Ciebie o porzucenie, bo stao si to przypadkowo.

Typ kwalifikowany, czyli okolicznoci, ktre podwyszaj odpowiedzialno karn sprawcy:
Nastpstwem porzucenia jest mier maoletniego do lat 15 lub osoby nieporadnej ? surowsza odpowiedzialno przewidziana jest w przypadku, gdy nastpstwem porzucenia jest mier maoletniego lub osoby nieporadnej. Warunkiem jednak jest, aby sprawca takie nastpstwo przewidywa, albo mg przewidzie. Przykadowo jeli rodzice porzucaj dziecko nad jeziorem powinni przewidywa tak sytuacj, w ktrej dziecko wpadnie do wody i si utopi.

Elementy dodatkowe:
Umylno ? sprawa chce albo godzi si na pozostawienie maoletniego lub osoby nieporadnej jej wasnemu losowi, a wic ma wiadomo, e mimo zobowizania do opieki, nie wykonuje naoonego obowizku. Przykadowo pokcie si ze swoim dzieckiem podczas pobytu w centrum handlowym i postanawiasz ukara je zostawiajc w sklepie i samotnie wracasz do domu. Takie zachowanie moe skutkowa niebezpieczestwem dla dziecka. Nie popenia jednak przestpstwa osoba, ktra w wyniku chwilowej nieuwagi zgubia dziecko w supermarkecie, gdy nie mona jej przypisa umylnego dziaania lub zaniechania.
Stan wyszej koniecznoci ? w pewnych sytuacjach porzucenie w ogle nie bdzie przestpstwem, ze wzgldu na moliwo zastosowania kontratypu stanu wyszej koniecznoci. Dzieje si tak przykadowo w sytuacji, gdy matka porzuca noworodka w tzw. oknie ycia w szpitalu lub specjalnie stworzonym do tego miejscu, gdy sama nie ma moliwoci zapewnienia mu waciwej opieki, a jednoczenie wie, e dziecko szybko zostanie odnalezione, a jego potrzeby zabezpieczone.
W przypadku drugim, mamy do czynienie z przestpstwem jeli sprawca:
Uprowadza maoletniego do lat 15 lub osob nieporadn ? uprowadzenie polega na zabraniu osoby przy uyciu podstpu, przemoc, ale take wykorzystujc nieuwag lub nieobecno osoby opiekujcej si lub nadzorujcej. Takie dziaanie przerywa sprawowan opiek lub nadzr. Przykadowo: zabranie dziecka z placu zabaw pod nieuwag jego rodzica oferujc dziecku sodycze lub kino.
LUB
Zatrzymuje maoletniego do lat 15 lub osob nieporadn ? zatrzymanie polega na nie oddaniu maoletniego lub osoby nieporadnej pod opiek lub nadzr osoby powoanej. W tym wypadku odpowiedzialno moe ponie ssiadka lub babcia, ktra miaa przypilnowa Twoje dziecko przez pewien okres, a potem odmawia ci jego oddania, bo twierdzi, e u niej bdzie mu lepiej.

WANE! Rodzic majc peni praw rodzicielskich nie moe popeni przestpstwa uprowadzenia czy zatrzymania swojego dziecka. Jest to jednak moliwe, jeli ma on ograniczone lub zosta pozbawiony tych praw. Wtedy zawsze decyzja sdu bdzie zalena od konkretnych okolicznoci czynu.

Osoba powoana do opieki lub nadzoru ? osob powoan do opieki lub nadzoru moe by zarwno rodzic dziecka, ktry jest opiekunem ustawowym, jak i opiekun lub kurator osoby ubezwasnowolnionej czciowo lub cakowicie, ktry powoany jest orzeczeniem sdu.
Uprowadza lub zatrzymuje wbrew woli osoby powoanej do opieki lub nadzoru ? istotn przesank istnienia przestpstwa jest fakt, i uprowadzenie lub zatrzymanie odbywa si wbrew woli osoby powoanej do opieki lub nadzoru. Nie jest tutaj istotna wola maoletniego lub nieporadnego, co oznacza, i nawet zgoda tych osb na takie dziaanie sprawcy, nie zmienia faktu popeniania przestpstwa. Przykadowo, jeli twoje dziecko woli zosta u dziadkw, a ty, jako opiekun si temu sprzeciwiasz, masz prawo domaga si oddania dziecka pod twoj opiek. Dla bytu przestpstwa nie jest rwnie konieczne aby sprawca przej maoletniego lub nieporadnego pod swoj piecz. Moe on zaraz po uprowadzeniu lub zatrzymaniu przekaza go innym osobom lub nawet porzuci. Istotne jest jednak, e do odpowiedzialnoci na podstawie tego przepisu nie mona pocign rodzica, ktrego wadza rodzicielska nie zostaa ograniczona, zawieszona lub zosta jej pozbawiony. W sytuacji gdy rodzic posiadajcy pen wadz rodzicielsk odbiera dziecko z przedszkola i zatrzymuje u siebie w domu wbrew woli drugiego rodzica, ktry rwnie posiada peni wadzy rodzicielskiej, nie mona mwi o przestpstwie.

WANE! Jeli dziecko mieszka z Tob i Ty si nim opiekujesz na co dzie, ale jego drugi rodzic ma peni praw rodzicielskich musisz dokadnie ustali jego/jej kontakty z dzieckiem, eby nie dopuci do sytuacji, w ktrej dziecko zostanie zabrane spod Twojej opieki bez Twojej zgody. Ustaleniem kontaktw z dzieckiem zajmuje si sd rodzinny, a taka umowa jest wica dla obu stron. Jeli przykadowo ojciec moe widywa si z dzieckiem tylko w weekendy, a zdecyduje si odebra je z przedszkola w dzie powszedni i nie bdzie chcia go odda masz prawo do jego odzyskania, nawet przy pomocy policji.

Elementy dodatkowe:
Umylno ? sprawca wie lub godzi si z tym, e uprowadzenie lub zatrzymanie maoletniego lub osoby nieporadnej odbywa si wbrew woli osoby powoanej do opieki lub nadzoru. Nie popenia wic przestpstwa osoba, ktra nie wie, e dziaa wbrew woli opiekuna. Przykadowo, nie mona pocign do odpowiedzialnoci karnej za zatrzymanie rodzica, ktry pozwala przenocowa u siebie w domu kolegom syna, jeli nie ma on wiadomoci, i pozostali rodzice nie wyrazili na to zgody. Tak samo w przypadku porzucenia sprawca musi dziaa umylnie, a wic sprawca wie lub godzi si na to, e pozostawia maoletniego lub osob nieporadn jej wasnemu losowi.

UWAGA! Aby unikn nieporozumie i nie przysparza zmartwie zawsze lepiej zadzwoni i ustali, e opiekunowie kolegi/koleanki godz si i wiedz, e dziecko przebywa z wami i nic mu nie grozi.

Znikoma spoeczna szkodliwo ? wyczenie odpowiedzialnoci karnej sprawcy moe rwnie nastpi na podstawie znikomej spoecznej szkodliwoci czynu. Np. rybak, ktry spotka samotne dziecko nad wod, zaopiekowa si nim przez noc i dopiero nastpnego dnia zawiadomi o tym rodzicw/policj chocia teoretycznie wypeni swoim postpowaniem to o czym mowa w przepisie to jednak nie popeni przestpstwa bo mia na celu interes dziecka i dziaa ze szlachetnych, altruistycznych pobudek.
Stan wyszej koniecznoci ? nie popenia przestpstwa osoba, ktra zatrzymuje maoletniego lub osob nieporadn w celu uchronienia przed wyrzdzeniem im krzywdy. Chodzi tu o sytuacje, w ktrych zatrzymanie ma przykadowo uchroni przed przemoc fizyczn lub psychiczn, lub przed wykorzystywaniem seksualnym. Jeli na przykad dziadkowie opiekujcy si dzieckiem stwierdzaj, e oboje rodzice s pod znacznym wpywem alkoholu i wszczynaj awantury mog nie zgodzi si na oddanie im dziecka, ze wzgldu na zagroenie w jakim moe si ono znale.

Przykad: Odpowiedzialno karn poniesie osoba, ktra wykorzystujc niepenosprawno umysow dorosej kobiety proponuje jej przejadk samochodem nie informujc o tym jej opiekuna i zabiera j spod jego opieki. Nie popeniaj jednak przestpstwa ssiedzi, ktrzy zabrali obce dzieci z podwrka i odmawiaj ich oddania rodzicom, gdy ci znajduj si pod wpywem alkoholu lub innych rodkw odurzajcych.

Co robi?

Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150654
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu