thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Osiągnięcia
Drukuj Email

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej skupia w swoich szeregach mediatorów oraz osoby zainteresowane realizacją celów statutowych. W pracach Centrum bierze udział wielu wolontariuszy, również ze środowisk prawnych, policyjnych, psychologicznych.


Członkowie Centrum realizowali szereg ważnych i pożytecznych przedsięwzięć dla społeczeństwa, osób prywatnych do których przede wszystkim należy zaliczyć:

1.    Cykl szkoleń z zakresu mediacji z ukierunkowaniem na mediację w sprawach karnych, cywilnych i nieletnich, zorganizowany w porozumieniu z Prezesem Sądu Okręgowego w Elblągu, przy uczestnictwie w charakterze wykładowców i trenerów sędziów, prokuratorów, terapeutów i psychologów Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego w Elblągu oraz Policyjnej Izby Dziecka,
2.    Darmowe poradnictwo prawno – obywatelskie funkcjonujące w strukturach Centrum od września 2004 r., we współpracy z Kancelarią Adwokacką Mec. Pawła Dowgwiłłowicza,
3.    Rzecznictwo obywateli przed organami administracji publicznej oraz organami wymiaru sprawiedliwości,
4.    Utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 7 – 13 lat z rodzin zagrożonych marginalizacją,
5.    Utworzenie i prowadzenie punktu do prowadzeni mediacji, również w sprawach zlecanych mediatorom przez sądy i prokuratury,
6.    Cykliczne szkolenia dla stałych mediatorów Elbląskiego Centrum Mediacji,
7.    Staż dla Rosjanina z organizacji partnerskiej w Kaliningradzie w ramach dotacji z FIO,
8.    Staż mediacyjny dla uczącej się mediacji we Włoszech,
9.    Udział partnerski w realizacji programu wydawania żywności dla najuboższej ludności UE z „Warmińsko – Mazurskiego Banku Żywności”,
10.    Realizacja partnerska projektu w ramach FIO Pt” Mediacja dobra na wszystko” ze Stowarzyszeniem Antymobbingowym w Gdańsku – cykl szkoleń z zakresu mediacji dla pedagogów, psychologów, prawników, pracowników społecznych,
11.    „Elbląska Szkoła Mediacji” – cykl szkoleń dla pedagogów, psychologów, prawników, pracowników społecznych z Kaliningradu – program dotowany przez „Fundację Edukacja dla Demokracji” w ramach programu „Przemiany w Regionie – RITA”,
12.    prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych ze środków Urzędu Miasta w Elblągu w ramach Konsorcjum z Elbląskim Stowarzyszeniem Amazonek; Stowarzyszeniem Elbląg-Europa  Komendą Hufca ZHP.
13.    konferencja Pt „Mediacje w sprawach gospodarczych” – kwiecień 2008 – pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego oraz Prezydenta Miasta, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz Bankiem Spółdzielczym w Sztumie.
14.    realizacja projektu propagującego mediację wśród sądów pt. „A może mediacja Wysoki Sądzie” finansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji” w ramach programu Edukacja Prawna
15.    obecnie – Kampania Praw Konsumenta realizowana w ramach Programu FIO finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego
16.    „Mediacja i probacja w Polsce i Czechach – bezpośrednia analiza porównawcza – wymiana doświadczeń” - ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
17.    Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach konkursu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”
18.    „Cyber – bezpieczni -czy wiesz co w sieci piszczy” Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze środków The Velux Foundations
19.    „Rozmowa – nie przesłuchanie” Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze środków The Velux Foundations,
20.    działania na rzecz ofiar przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem kobiet ofiar przemocy seksualnej-w ramach Programu „Przemiany w Regionie RITA” finansowany przez Polsko -Amerykańską Fundację Wolności,
21.    „Wolontarystyczne aspekty pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” - w ramach Programu „Przemiany w Regionie RITA” finansowany przez Polsko -Amerykańską Fundację Wolności,
22.     „Praktyka dla kadry rosyjskiego Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem”- w ramach Programu „Przemiany w Regionie RITA” finansowany przez Polsko -Amerykańską Fundację Wolności,
23.    obecnie-Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach konkursu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”
24.    obecnie –„Wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w ramach Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w ramach Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw” – finansowany przez Wojewodę warmińsko-mazurskiego,
25.    25.obecnie – „ Edukacja Konsumencka Dzieci i Młodzieży” – finansowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
26.    obecnie „Bezpieczeństwo zakupów w Internecie” Młodzieży – finansowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
27.    obecnie – „Portal informacyjny na temat możliwości uzyskania pomocy przez osoby pokrzywdzone wskutek przemocy w rodzinie oraz innych przestępstw” – finansowany przez Urząd Miasta w Elblągu

 


English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie1104547
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw