thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Pokrzywdzony przed prokuratorem
Drukuj Email

Co to jest postpowanie przygotowawcze?

Jest to pierwszy etap procesu karnego. Prowadzi go prokurator lub Policja. Podczas tego etapu prokurator i Policja bd zbiera dowody, czyli np. przesuchaj wiadkw, zrobi zdjcia wypadku samochodowego, zdejm odciski palcw z klamki mieszkania, do ktrego kto si wama. Jeeli nie znaj sprawcy przestpstwa, bd go szuka i czyni starania, by go zatrzyma. Jeli zbior wystarczajc ilo dowodw i schwytaj sprawc, bd mogli postawi go przed sdem. Rozpocznie si wtedy kolejny etap procesu, czyli postpowanie przed sdem (por. art. 297 k.p.k.).

Czy mam obowizek poddania si badaniom zawsze, gdy chce tego Policja lub prokurator?

Masz prawo da dopuszczenia do kadej czynnoci, ale to, czy faktycznie zostaniesz do niej dopuszczony, zaley od prokuratora, ktry moe odmwi Ci udziau ze wzgldu na wany interes prowadzonego postpowania (por. art. 317, 325a 2 k.p.k.).
Przykad:

Wamywacz ukrad z mieszkania Zenobiusza i Krystyny jedyn wartociow rzecz, jak mieli ? obraz Malczewskiego. Zenobiusz moe da dopuszczenia do przeszukania mieszkania podejrzanego, ale prokurator moe mu tego odmwi, gdy nie chce, by kto poza nim i policjantami wiedzia o czasie planowanego przeszukania, aby zapobiec moliwoci uprzedzenia podejrzanego. Masz prawo bra udzia w przesuchaniu biegego. Ponadto moesz zapozna si z jego opini, jeeli zostaa zoona na pimie (por. art. 318, 325a 2 k.p.k.).

Przykad:
Zenobiusz jest pokrzywdzony w wypadku samochodowym. Moe uczestniczy w przesuchaniu biegego, ktry ma stwierdzi na podstawie badania krwi, czy kierujcy pojazdem, ktry go potrci, by pod wpywem alkoholu lub narkotykw.

Czy mog bra udzia we wszystkich czynnociach, ktrych dokonuje Policja lub prokurator?

Co do zasady tak ? Policja i prokurator maj obowizek interweniowa, jeli uzyskaj wiadomo o popenieniu przestpstwa. Niewane, e wiadomo ta moe okaza si informacj nieprawdziw (por. art. 10 1 k.p.k.).

Przykad:
Jeeli Zenobiusz zjawi si na komisariacie Policji i powie, e w pobliskim parku bia si grupa nastolatkw, policjanci musz podj dziaania i sprawdzi t informacj. Tak samo bd musieli postpi, jeeli dostan anonimowy telefon od Jasia o podoeniu bomby w pobliskiej szkole podstawowej. Nawet jeli dostan pi takich telefonw i cztery kolejne oka si nieprawdziwymi informacjami, to i tak bd musieli sprawdzi to ostatnie zgoszenie. Policja nie podejmie natomiast adnych dziaa, jeli bdzie pewna, e informacja, ktr si jej zgasza, jest nieprawdziwa.

Czy Policja lub prokurator maj obowizek zajcia si kadym przestpstwem, o ktrym si dowiedz?

Prokurator i Policja maj za zadanie ciga przestpcw. Dlatego jeli nawet zawiadomie o popenieniu przestpstwa tylko przez jedn osob, a sprawcw byo wicej, prokurator i Policja bd prowadzi postpowanie przeciwko wszystkim uczestnikom zajcia (por. art. 10 k.p.k.).

Przykad:
Zenobiusz zosta pobity przez swojego siostrzeca i jego kolegw. Nie podoba mu si, e jego siostrzeniec zadaje si z tym towarzystwem. Porozmawia z siostrzecem w domu i ju mu wybaczy. Zgasza na Policj pobicie przez kolegw siostrzeca, pomijajc przy tym jego osob. Policja bdzie prowadzi spraw rwnie przeciwko siostrzecowi, ktrego mona oskary o pobicie i postawi przed sdem.

Czy prokurator i Policja bd ciga wszystkie osoby, ktre bray udzia w popenieniu przestpstwa, czy tylko te, ktre wska?

Masz takie prawo, ale tylko za zgod prowadzcego postpowanie prokuratora. Nie moesz po prostu wej do budynku prokuratury i o kadej porze zaglda do akt, w ktrych zgromadzono dokumentacj Twojej sprawy (por. art. 156 5 k.p.k.).

Przykad:
Zenobiusz nie by obecny przy przesuchaniu wiadka, a chciaby wiedzie, co ten wiadek zezna. Moe pj do prokuratury i poprosi, by pokazano mu akta sprawy, w tym protok z przesuchania tego wiadka. Prokurator moe udostpni mu akta, ale nie ma takiego obowizku. Natomiast w sytuacji, kiedy to Ty zoye wniosek o przesuchanie wiadka i miae prawo uczestniczy w jego przesuchaniu, a nie udao Ci si na nie przyj, masz prawo otrzyma odpis, czyli kserokopi protokou, w ktrym zapisano zeznania wiadka. Prokurator nie bdzie mg odmwi Ci udostpnienia akt i zrobienia kserokopii. Za te kserokopie bdziesz musia zapaci (por. art. 157 3 k.p.k.).

Przykad:
Zenobiusz zoy wniosek o przesuchanie ssiada, ktry widzia zodzieja odjedajcego jego samochodem. Ssiad zosta przesuchany przez prokuratora w czasie, gdy Zenobiusz z rodzin pojecha na wczeniej zaplanowane wakacje. Kiedy wrci z urlopu, bdzie mg pj do prokuratury i poprosi o kserokopie tych kart akt sprawy, na ktrych zapisano zeznania wiadka. Przed ich otrzymaniem bdzie musia za nie zapaci.

Czy w czasie postpowania przed prokuratorem mog przeglda akta sprawy albo robi ich kserokopie?

Jako pokrzywdzony masz prawo do skadania wnioskw o przeprowadzenie okrelonych dowodw, w tym o przesuchanie wiadka (por. art. 167 k.p.k.).

Przykad:
Zenobiusz i Krystyna, ktrych mieszkanie zostao ?opdzlowane? przez wamywacza, mog zada przesuchania swojego ssiada, by ten powiedzia, czy sysza zza ciany odgosy wamania. Gdy Policja lub prokurator zdecyduj si przesucha ssiada, Zenobiusz i Krystyna mog by obecni podczas tego przesuchania.

Czy w postpowaniu przed prokuratorem mog domaga si przesuchania wiadka, ktry moim zdaniem wie co na temat mojej sprawy?

Jako pokrzywdzony masz prawo do skadania wnioskw o przeprowadzenie okrelonych dowodw, w tym o przesuchanie wiadka (por. art. 167 k.p.k.).

Przykad:
Zenobiusz i Krystyna, ktrych mieszkanie zostao ?opdzlowane? przez wamywacza, mog zada przesuchania swojego ssiada, by ten powiedzia, czy sysza zza ciany odgosy wamania. Gdy Policja lub prokurator zdecyduj si przesucha ssiada, Zenobiusz i Krystyna mog by obecni podczas tego przesuchania.

Czy zostan poinformowany, jeli prokurator lub Policja zdecyduj si ciga sprawc?

Tak, zostaniesz poinformowany zarwno jeli zdecyduj si ciga sprawc,jak i w przypadku, gdy od tego odstpi. Prokurator i Policja maj obowizek Ci o tym poinformowa, dlatego zostanie Ci dorczone pismo za potwierdzeniem
odbioru, z ktrego dowiesz si o podjtej przez nich decyzji. Jeli Policja lub prokurator odstpi od cigania przestpstwa popenionego na Twoj szkod, dostaniesz take pouczenie, w jaki sposb i w jakim terminie moesz wyrazi swoje niezadowolenie z tej decyzji, czyli zoy zaalenie (por. art. 305 4, 306 k.p.k.).

Dlaczego prokurator i Policja nie chc na bieco informowa mnie o sprawie?

Postpowanie przygotowawcze jest tajne i co do zasady nikt poza organami cigania nie moe by informowany na bieco o jego przebiegu. Policja i prokurator cigajc ukrywajcego si przestpc oraz szukajc dowodw winy konkretnej osoby, nie chc, aby sprawca albo osoby z nim zwizane, czyli np. pomagajca mu si ukry ona albo przyjaciele, przeszkodzili im w tym. Dlatego o ich dziaaniach, czyli np. o przeszukaniu mieszkania sprawcy, podsuchiwaniu jego rozmw telefonicznych, powinno wiedzie jak najmniej osb, aby informacje te nie doszy do sprawcy i pomagajcych mu osb.
Przykad:
Zenobiusza i Krystyn okradziono, podobnie jak wikszo ich ssiadw. Policja planuje zasadzk na mczyzn, ktry jest podejrzany o dokonanie tych wama. Policjanci obawiaj si, e jeli poinformuj wszystkich pokrzywdzonych w sprawie, o ktrej godzinie i gdzie zamierzaj go zatrzyma, to ktry z pokrzywdzonych moe nawet nieumylnie przekaza t informacj niewaciwej osobie. Informacja ta mogaby doj do podejrzanego, co doprowadzioby do niepowodzenia zasadzki.

Dlaczego zatrzymano mojego ma za bicie mnie (zncanie si nade mn), skoro nie zoyam wniosku o jego ciganie ani zawiadomienia o podejrzeniu popenienia przestpstwa?

Trzeba pamita, e przestpstwo zncania si naley do przestpstw ciganych z urzdu, nawet jeli pokrzywdzonymi s osoby najblisze sprawcy. Dlatego Policja i prokurator maj zawsze obowizek cigania takich przestpstw!
Nie jest istotne to, e jako pokrzywdzony nie chcesz, aby sprawca by cigany. Jeeli Policja lub prokurator dowiedz si o popenieniu przestpstwa na skutek informacji przekazanej przez jakkolwiek inn osob, bd musieli ciga sprawc (por. art. 10 1 k.p.k.)!

Przykad:
Jeeli Krystyna zadzwoni na Policj i poinformuje, e w ssiednim mieszkaniu pijany m bije swoj on, to Policja i tak bdzie musiaa interweniowa, pomimo braku zgoszenia od ssiadki.

Jak si zachowa, jeli pomimo tego, e zgosiem popenienie przestpstwa, prokurator i Policja nie informuj mnie, co robi w sprawie?

Jeeli zgosie przed organami cigania fakt popenienia przestpstwa, to w cigu 6 tygodni powiniene zosta powiadomiony o tym, czy prokurator i Policja uznali, e bd ciga sprawc, czy te od tego odstpili. Jeli takiej informacji nie otrzymasz, moesz zoy zaalenie, w ktrym wyrazisz swoje niezadowolenie z takiego obrotu sprawy. Napisz, e zoye zawiadomienie o popenieniu przestpstwa (napisz, o jakie konkretnie przestpstwo chodzi) i e na informacj o podjtych przez Policj lub prokuratora dziaaniach czekasz ju ponad 6 tygodni, najlepiej podaj dokadny czas oczekiwania. W prokuraturze dowiedz si, ktry prokurator prowadzi lub nadzoruje Twoj spraw i kto jest jego przeoonym. Pismo skieruj do prokuratora przeoonego (por. art. 306 3 k.p.k.).

Przykad:
1 stycznia 2008 roku Zenobiusz zgosi na Policj, e zosta napadnity na ulicy przez modego mczyzn wracajcego z zabawy sylwestrowej, ktry zagrozi mu noem i kaza odda wszystkie wartociowe przedmioty, ktre mia przy sobie. Min cay stycze i luty, a Zenobiusz nie wie nawet, czy Policja lub prokurator postanowili zaj si spraw. Moe napisa pismo, w ktrym poskary si na brak jakiegokolwiek dziaania ze strony Policji i prokuratora.

W jakich czynnociach wykonywanych przez Policj lub prokuratora mam prawo bra udzia?

Jako pokrzywdzony musisz zosta dopuszczony do czynnoci dowodowych, ktrych nie bdzie mona powtrzy na rozprawie, czyli w postpowaniu przed sdem (por. art. 316 1 k.p.k.).

Przykad:
wiadkiem pobicia Krystyny bya kobieta, ktra za kilka dni wyjeda na stae za granic i prokurator postanowi j przesucha. Krystyna ma prawo bra udzia w jej przesuchaniu. Ta pani prawdopodobnie nie pojawi si ju na rozprawie przed sdem i bdzie to jedyna okazja, by wysucha jej zezna. Moesz take bra udzia w ogldzinach, czyli obejrzeniu miejsca zdarzenia, bo jest to czynno niepowtarzalna (por. art. 316 1 k.p.k.).

Przykad:
Zenobiusz moe bra udzia w ogldzinach miejsca wypadku samochodowego. W czasie, gdy dojdzie do rozprawy, miejsce to bdzie wygldao ju zupenie inaczej ? znikn samochody, ktre si zderzyy, a take zostan posprztane wszelkie po nich pozostaoci ? odamki szka, karoserii, itp. Dlatego czynnoci tej nie bdzie mona powtrzy przed sdem. Masz take prawo zwrci si do prokuratora z daniem, by wystpi do sdu o przesuchanie przez sd wiadka, jeli zachodzi niebezpieczestwo, e wiadek ten nie bdzie mg zeznawa w czasie rozprawy. Jeli dojdzie do tego przesuchania, moesz bra w nim udzia (por. art. 316 3, 325a 2 k.p.k.).

Przykad:
wiadkiem wamania do mieszkania Zenobiusza i Krystyny jest umierajcy ssiad, ktry w danym momencie moe jeszcze zeznawa, a w pniejszym terminie moe okaza si to z oczywistych powodw niemoliwe.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150648
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu