thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Co mam zrobi, jeli mediacja zawioda?

Nie martw si. Ugoda zawierana w postpowaniu mediacyjnym nie jest oczywicie jedyn metod, dziki ktrej moesz uzyska odszkodowanie. Istniej inne drogi dajce Ci tak moliwo. Jedn z takich drg jest orzeczenie obowizku naprawienia (przez sprawc) wyrzdzonej szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd. Pozostaymi moliwociami s: zoenie powdztwa cywilnego w sdzie karnym oraz zoenie pozwu do sdu cywilnego.

Co mog zrobi, jeeli sd nie przyjmie mojego powdztwa cywilnego albo pozostawi je bez rozpoznania?

Niestety, nie moesz odwoa si od takiej decyzji, czyli zoy zaalenia; nie oznacza to jednak, e droga do uzyskania odszkodowania zostaa dla Ciebie zamknita (por. art. 65 4 k.p.k.). W takiej sytuacji przychodzi Ci z pomoc droga postpowania cywilnego. Oznacza to, e moesz zoy pozew o uzyskanie odszkodowania bd zadouczynienia od sprawcy w sdzie cywilnym (por. art. 67 1 k.p.k.).Takie samo uprawnienie przysuguje Ci ? jak ju bya mowa wczeniej ? w sytuacji,kiedy nie jeste zadowolony z wysokoci odszkodowania uzyskanego w zwizku z naoeniem na sprawc obowizku naprawienia szkody bd z obowizkiem wypaty na Twoj rzecz nawizki.

Co oznacza nazwa ?powdztwo cywilne??

Pod nazw ?powdztwo cywilne? kryje si po prostu Twoje danie jako pokrzywdzonego, aby sd ? przy okazji wymierzania sprawcy kary ? zobowiza go do wypaty odszkodowania bd zadouczynienia na Twoj rzecz.

Przykad:

Zenobiuszowi wybito w samochodzie szyb. Moe on domaga si od sdu nie tylko naoenia na sprawc kary, ale rwnie zobowizania go do pokrycia kosztw wstawienia nowej szyby.

Co w sytuacji, gdy czuj, e szkoda lub krzywda wyrzdzona mi przestpstwem nie zostaa w peni zrekompensowana?

Mimo tego, e sd orzek o obowizku naprawienia przez sprawc Twojej szkody lub zadouczynienia za doznan przez Ciebie krzywd albo zasdzi na Twoj rzecz nawizk lub odszkodowanie, masz prawo ? gdy czujesz, e Twoja szkoda bd krzywda nie zostaa w peni zrekompensowana ? uda si do sdu cywilnego i tam dochodzi dalszego odszkodowania lub zadouczynienia (por. art. 415 6 k.p.k.). O postpowaniu cywilnym bdziesz mg przeczyta niej.

Przykad:

Sprawca spowodowa wypadek samochodowy, w wyniku ktrego Zenobiusz zama rk, a samochd musia odda do kasacji. Sd wypaci Zenobiuszowi odszkodowanie w wysokoci wartoci kosztw leczenia rki i wartoci samochodu ustalonej na podstawie jego ceny rynkowej. Zenobiusz uwaa jednak, e jego samochd by wart znacznie wicej poniewa duo zainwestowa w jego ulepszenie, i nie jest zadowolony z wysokoci odszkodowania. W takiej sytuacji moe wnie przeciwko sprawcy pozew do sdu cywilnego i domaga si zasdzenia od sprawcy dodatkowego odszkodowania, ktre w peni zwrci ? zdaniem Zenobiusza ? rzeczywist warto samochodu.

Co w sytuacji, gdy nie bdzie moliwe okrelenie rozmiarw mojej szkody lub krzywdy?

Moe si tak zdarzy, e sd nie bdzie w stanie okreli rozmiarw szkody lub krzywdy, jak wyrzdzi Ci sprawca. Wtedy sd zamiast obowizku naprawienia szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd orzeknie na Twoj rzecz nawizk. Nawizka jest to kwota, ktr bdzie Ci musia wypaci sprawca celem wynagrodzenia Twoich cierpie powstaych w wyniku przestpstwa. Jednake orzeczenie nawizki bdzie moliwe dopiero w sytuacji, gdy niemoliwe bdzie orzeczenie obowizku naprawienia szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd. W zwizku z tym pamitaj, e nie jeste uprawniony do skadania wniosku o orzeczenie nawizki (por. art. 46 2 k.k.).

Przykad:

Tosia zostaa porwana i bya drczona psychicznie przez sprawc, co trwale odbio si na jej zdrowiu ? innymi sowy doznaa krzywdy. Sd nie potrafi jednoznacznie okreli rozmiarw tej krzywdy i nie mg naoy na sprawc obowizku naprawienia szkody. Bdzie mg jednak zobligowa sprawc do wypacenia na rzecz Tosi nawizki w odpowiedniej wysokoci. Nawizk mona orzec w wysokoci maksymalnie 100.000 zotych (por. art. 48 k.k.).

Czego mog domaga si w powdztwie cywilnym?

Moesz domaga si tylko odszkodowania za szkody powstae bezporednio w wyniku przestpstwa bd zadouczynienia za krzywdy powstae w zwizku z przestpstwem. Zatem, tak samo jak przy obowizku naprawienia szkody, nie jest moliwe danie naprawienia szkd bd krzywd nie wynikych bezporednio z zachowania sprawcy.

Przykad:

Sprawca wybi Krystynie okno w mieszkaniu. W aden sposb nie zabezpieczya ona wybitego okna i po jakim czasie, gdy zacz pada deszcz, woda dostawaa si do wntrza mieszkania. Krystyna nie bdzie moga domaga si od sprawcy naprawienia szkd wyrzdzonych przez wod.

Czy istnieje jaka inna droga uzyskania odszkodowania bd zadouczynienia ni mediacja i orzeczenie obowizku naprawienia szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd?

Jeeli nie zdecydujesz si na zoenie wniosku o naoenie na sprawc obowizku naprawienia szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd, w ramach postpowania karnego moesz wytoczy przeciwko sprawcy powdztwo cywilne, zwane powdztwem adhezyjnym. Gwn zalet takiego dziaania jest znaczne przyspieszenie sprawy ? wszystkie kwestie zaatwia sd karny. Zatem nie bdziesz musia w celu otrzymania odszkodowania czy te zadouczynienia udawa si dodatkowo do sdu cywilnego. Zaoszczdzisz czas (jedna sprawa zamiast dwch) i pienidze, ktre musiaby wyda tytuem opat sdowych.

Czy istnieje moliwo, eby sd zasdzi na moj rzecz odszkodowanie z urzdu?

Sd w razie skazania sprawcy, moe zasdzi z urzdu na Twoj rzecz odszkodowanie, a take ? jak zostao powyej przedstawione ? naoy na sprawc obowizek naprawienia szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd. Podkreli trzeba jednak, e sd nie moe zrobi tych dwch rzeczy rwnoczenie ? naoenie na sprawc obowizku naprawienia szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd wyklucza zasdzenie odszkodowania (por. art. 415 4 i 7 k.p.k.). Mimo to pamitaj, e nikt tak dobrze nie zadba o Twj interes, jak Ty sam. Dlatego te, gdy tylko moesz, skadaj wniosek o naoenie na sprawc obowizku naprawienia szkody lub wno przeciwko niemu powdztwo cywilne w ramach procesu karnego. Im wiksza bdzie Twoja aktywno, tym wiksza szansa, e bdziesz zadowolony z wynikw procesu.

Czy jako krewny pokrzywdzonego, ktry zmar, przysuguje mi prawo uzyskania odszkodowania bd zadouczynienia?

Jak najbardziej tak. Jako osoba najblisza dla pokrzywdzonego, ktry zmar, masz prawo wnioskowa o naoenie na sprawc obowizku naprawienia szkody, wnie powdztwo cywilne przeciwko sprawcy w postpowaniu karnym czy te wnie pozew do sdu cywilnego (por. art. 46 1 k.k., art. 63 k.p.k.). Pamitaj zatem, e jako pokrzywdzonemu przysuguje Ci prawo domagania si odszkodowania bd zadouczynienia. Co wicej, masz na to kilka sposobw i od Ciebie zaley, ktry z nich wybierzesz. Pamitaj jednak, e najlepiej najpierw sprbowa si dogada ze sprawc na drodze mediacji ? uzgodnienie ze sprawc formy naprawienia szkody bdzie dla Ciebie najszybszym sposobem zaatwienia sprawy, a poza tym sam bdziesz mg mie wpyw na to, jak sprawca wynagrodzi Ci Twoj szkod. Jeeli nie uda Ci si pojedna ze sprawc, sprbuj zoy wniosek o naoenie na sprawc obowizku naprawienia szkody albo wnie przeciwko niemu powdztwo cywilne w ramach postpowania karnego. Unikaj tym samym wnoszenia odrbnego pozwu do sdu cywilnego ? stracisz na to zarwno czas (druga rozprawa przed innym sdem), jak i pienidze (koszty sdowe). Postpowanie cywilne powinno by dla Ciebie ostatecznoci ? gdy inne sposoby uzyskania odszkodowania bd zadouczynienia zawiod.

Czy kto przypomni mi w trakcie postpowania o moliwoci wniesienia wniosku o orzeczenie obowizku naprawienia szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd?

Tak, informacj tak poda Ci prokurator w zawiadomieniu o wniesieniu przez niego do sdu aktu oskarenia. Prokurator poinformuje Ci take do kiedy taki wniosek moesz zoy oraz wskae inne przysugujce Ci uprawnienia zwizane z dochodzeniem roszcze majtkowych (por. art. 334 2 k.p.k.).

Czy mog jednoczenie zoy wniosek o naoenie na sprawc obowizku naprawienia szkody i wnie przeciwko niemu powdztwo cywilne w postpowaniu karnym?

Pamitaj o tym, e wybranie jednej z tych drg (zoenie wniosku o naoenie na sprawc obowizku naprawienia szkody albo wytoczenie przeciwko sprawcy powdztwa cywilnego w ramach postpowania karnego) wycza moliwo zastosowania drugiej. Zatem jeeli wytoczye powdztwo cywilne, nie moesz ju zoy wniosku o naoenie na sprawc obowizku naprawienia szkody. I odwrotnie ? jeeli zoye taki wniosek, nie moesz wytoczy powdztwa cywilnego, a jeli to zrobisz, sd odmwi jego przyjcia (por. art. 65 1 pkt. 6 k.p.k., art. 49a k.p.k.).

Czy moja szkoda zostanie naprawiona, a krzywda zado uczyniona z urzdu, czy te musz skada w tej sprawie wniosek?

Sd ma moliwo orzeczenia obowizku naprawienia szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd z urzdu, jednake nie musi tego robi. eby mie gwarancj, e sd naoy taki obowizek na sprawc, powiniene zoy odpowiedni wniosek ? wwczas sd musi orzec obowizek naprawienia szkody w caoci albo w czci lub zadouczynienie za doznan krzywd. Wniosekmoesz zoy w czasie rozprawy sdowej, najpniej jednak do momentu zakoczenia Twojego pierwszego przesuchania przez sd; w wypadku gdy nie bye przesuchany, ostatecznym terminem do zoenia wniosku bdzie dla Ciebie moment zabrania przez strony gosu (por. art. 46 1 k.k., art. 49a k.p.k.).

Czy sd karny zawsze przychyli si do mojego powdztwa cywilnego?

Niestety nie. Istniej sytuacje, w ktrych sd bdzie zmuszony do odrzucenia Twojego dania. Moe si to zdarzy przede wszystkim w sytuacji zaistnienia pewnych okrelonych okolicznoci, ktre nie pozwalaj na uzyskanie odszkodowania w taki sposb. Bdzie to miao miejsce np. w sytuacji, gdy sprawca bdzie nieletni, gdy czyn sprawcy bdzie wykroczeniem, gdy sprawca bdzie sdzony przez Trybuna Stanu (por. art. 65 k.p.k.). Ponadto, sd moe pozostawi Twoje powdztwo bez rozpoznania, gdy stwierdzi, e dowody, ktre zostay przedstawione, nie s wystarczajce do zasdzenia odszkodowania, a gromadzenie dalszych dowodw przeduyoby nadmierniepr oces (por. art. 415 3 k.p.k.).

Przykad:

Zenobiusz chce uzyska odszkodowanie za zniszczony w wypadku samochd. Nie ma jednak wszystkich dokumentw, ktre sd uzna za niezbdne do ustalenia faktycznej wartoci samochodu. Zenobiusz mgby zdoby te dokumenty, jednak troch to potrwa i blokowaoby to postpowanie karne. W takiej sytuacji sd pozostawi powdztwo Zenobiusza bez rozpoznania. Sd pozostawi Twoje powdztwo bez rozpoznania take wwczas, gdy sprawca zostanie uniewinniony bd sprawa zostanie umorzona (por. art. 415 2 k.p.k.). Nie martw si ? nie oznacza to w adnym wypadku, e w takiej sytuacji stracie szans na uzyskanie odszkodowania ? istniej bowiem inne drogi prowadzce do jego uzyskania.

Czy w kadym przypadku istnieje moliwo naoenia na sprawc obowizku naprawienia szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd?

Tak, obowizek taki moe by naoony wobec sprawcy kadego przestpstwa, ktrym zostae pokrzywdzony (por. art. 46 1 k.k.).

Jak mog uzyska odszkodowanie bd zadouczynienie?

Pierwszym i najszybszym sposobem naprawienia negatywnych skutkw wynikych z przestpstwa jest prba pojednania si ze sprawc, czyli zawarcie ugody w drodze mediacji. Jak moge ju wczeniej przeczyta, mediacja pozwala Ci ? przy zachowaniu okrelonych warunkw ? na czynny udzia w szybkim zakoczeniu sprawy. Co wicej ? zakoczeniu, ktre bdzie Ci zadowala. Jak atwo si domylie, zawarcie ugody w postpowaniu mediacyjnym pozwala Ci na wynegocjowanie ze sprawc odszkodowania czy te zadouczynienia. Sprawcy czsto zaley na tym, eby pojedna si z pokrzywdzonym ? otwiera mu to drog do szybszego i agodniejszego dla niego w skutkach postpowania. Naley podkreli take, e sprawcy moe bardzo zalee na tym samym co Tobie, czyli na naprawieniu wyrzdzonej Ci szkody bd krzywdy ? zawarcie ugody moe mu uatwi zoenie wniosku o warunkowe umorzenie postpowania lub o skazanie bez rozprawy (por. art. 23a k.p.k., art. 335 k.p.k., art. 336 k.p.k.). Zatem jeeli zaley Ci na szybkim zaatwieniu sprawy i naprawieniu przez sprawc wyrzdzonej Ci przez niego szkody, a nie masz nic przeciwko ewentualnym pozytywnym skutkom mediacji dla sytuacji procesowej sprawcy, zawsze staraj si podj ze sprawc dialog w celu pojednania (ugoda w drodze mediacji). Jest to zdecydowanie najszybsza i najprostsza forma uzyskania odszkodowania. Nie obawiaj si ? jeeli wynegocjujesz ze sprawc sposb naprawienia szkody, a sprawca nie wywizuje si z umowy, Ty zawsze masz prawo domaga si wykonania postanowie ugody poprzez wniesienie odpowiedniego pozwu do sdu cywilnego. Wyrok uzyskany w postpowaniu cywilnym jest take tytuem egzekucyjnym, na mocy ktrego masz prawo zawsze domaga si od sprawcy wypacenia nalenych Ci pienidzy, take za porednictwem komornika (por. art. 777 1 pkt. 1 k.p.c.).

Przykad:

Sprawca zniszczy Zenobiuszowi samochd. Zenobiusz zawar z nim ugod, na mocy ktrej sprawca zobowiza si do pokrycia kosztw naprawy samochodu. Zenobiusz chce, eby sprawca wypaci mu odszkodowanie ? on jednak tego nie robi. W takim wypadku Zenobiusz moe zoy do sdu cywilnego pozew z daniem, aby sd zobowiza sprawc do wykonania postanowie ugody. Musisz wiedzie, e walor tytuu egzekucyjnego ma take ugoda zawarta przed sdem na posiedzeniu pojednawczym w sprawie z oskarenia prywatnego. Takiej cechy nie ma jednak adna ugoda zawarta przed mediatorem w toku mediacji (por. art. 107 k.p.k.).

Jak mog zoy pozew do sdu cywilnego?

Po pierwsze, moesz w terminie 30 dni od daty nieprzyjcia powdztwa lub pozostawienia go bez rozpoznania (o czym powiadomi Ci sd) wnie do sdu karnego wniosek o przekazanie Twojego powdztwa do waciwego sdu cywilnego. Termin ten jest wany o tyle, e wtedy za dzie zgoszenia powdztwa w sdzie cywilnym uwaa si dzie, w ktrym wniose powdztwo cywilne w sdzie karnym (por. art. 67 2 k.p.k.).

Przykad:

15 marca Krystyna wniosa powdztwo cywilne w postpowaniu karnym, ktre nie zostao przyjte. Jeeli do 14 kwietnia wcznie wniesie o przekazanie pozwu do sdu cywilnego, to sd cywilny bdzie ten pozew traktowa jakby zosta wniesiony 15 marca. Po drugie, w wypadku gdy postpowanie przed sdem karnym zostanie zawieszone (sprawa nie bdzie toczya si dalej przez duszy czas z powodu jakich przeszkd), to na Twoje danie sd karny take przekae Twoje powdztwo do waciwego sdu cywilnego (por. art. 68 k.p.k.). Po trzecie, w sytuacji, gdy zoye powdztwo cywilne jeszcze w czasie, gdy spraw zajmowa si prokurator (nie zostaa ona przekazana do sdu), a ten postanowi, e nie bdzie wnosi do sdu aktu oskarenia, powiniene w cigu 30 dni zgosi mu danie o przekazanie Twojego powdztwa do waciwego sdu cywilnego. Na Twoje danie pozew zostanie przekazany przez prokuratora do sdu cywilnego (por. art. 69 4 k.p.k.). Pozew do sdu cywilnego moesz ponadto wnie zupenie niezalenie od sprawy karnej ? jednak pamitaj, e jest to zupenie odrbne postpowanie (toczce si obok postpowania przed sdem karnym). Oznacza to dla Ciebie, e bdziesz musia powici na spraw dwa razy wicej czasu ? bd dwie oddzielne sprawy, jedna przed sdem karnym, druga przed cywilnym. Pamitaj take, e bdziesz musia ponie koszty sdowe ? wniesienie pozwu do sdu cywilnego, w przeciwiestwie do wniesienia powdztwa cywilnego w procesie karnym, nie jest bezpatne!

Jakie korzyci wynikaj dla mnie z naoenia na sprawc obowizku naprawienia szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd?

Obowizek naprawienia wyrzdzonej szkody lub zadouczynienia za doznan krzywd jest dla Ciebie o tyle korzystny, e jeeli zoysz wniosek o jego zasdzenie, to sd bdzie zobligowany do naoenia go na sprawc. W takiej sytuacji masz zatem gwarancj uzyskania odszkodowania lub zadouczynienia.

Jakie mog mnie spotka skutki przestpstwa?

Prawo dwojako okrela skutki, jakie mog Ci spotka w wyniku popenienia przestpstwa na Twoj niekorzy. Po pierwsze, skutkiem takim moe by szkoda. Mwimy o niej wtedy, gdy skutki przestpstwa dotycz mienia, a zatem przedmiot, ktry miae, zosta w wyniku przestpstwa uszkodzony, zniszczony lub ukradziony, a take gdy sam fizycznie ucierpiae w wyniku przestpstwa.

Przykad:

Wybita w polonezie Zenobiusza szyba i skradzione radio.

Przykad:

Zamana w wypadku samochodowym rka Jasia.Naprawienie przez sprawc stanu, jaki powsta w wyniku popenienia przestpstwa i zaistnienia szkody, jest nazywane odszkodowaniem.

Przykad:

Zenobiusz chce, eby sprawca pokry koszt wymiany szyby i zapaci za skradzione radio, czyli wypaci mu odszkodowanie za swj czyn.

Przykad:

Z powodu zamanej rki Ja musia pj do lekarza, zapaci za wizyt i za zaoenie gipsu ? oczekuje teraz od sprawcy, e pokryje koszty jego leczenia, czyli wypaci mu odszkodowanie. Po drugie, skutkiem przestpstwa moe by take krzywda. Bdziesz z ni mia do czynienia w sytuacji, gdy skutek nie bdzie dotyczy Twojego mienia ani ciaa, lecz bezporednio Twojej psychiki. Mog to by zatem wszelkie zmiany psychiczne, ktre wystpi u Ciebie bezporednio w zwizku z przestpstwem.

Przykad:

Krystyna zostaa brutalnie zgwacona, przez co teraz panicznie boi si kontaktw z mczyznami.

Przykad:

Kto porwa Tosi i j wizi. Trzyma j bez jedzenia w zimnej piwnicy, w ktrej mieszkay szczury. Teraz Tosia codziennie boi si, e moe j to znowu spotka,boi si wyj do ludzi, bo myli, e kady bdzie chcia j skrzywdzi. Naprawienie takiego skutku przestpstwa nosi miano zadouczynienia.

Przykad:

Tosia bdzie moga domaga si od sprawcy wypaty pienidzy za to, e cierpiaa, jak rwnie za to, e boi si wychodzi z domu. Szkoda moe obejmowa swoim zakresem zarwno straty rzeczywiste, czyli wyrzdzone bezporednio Tobie lub danej rzeczy, jak i utracone korzyci, ktre prawdopodobnie uzyskaby, gdyby sprawca nie wyrzdzi Ci szkody.

Przykad:

Szwagier Zenobiusza jest takswkarzem i kto zdewastowa mu samochd. Szwagier moe si w takiej sytuacji domaga zarwno zapaty za napraw samochodu (strata rzeczywista), jak i zapaty w wysokoci dochodw, ktre prawdopodobnie uzyskaby, jedc takswk, gdyby nie bya zepsuta (utracona korzy). Zapewne oczekujesz od sdu nie tylko ukarania sprawcy za to co zrobi, ale chcesz rwnie, eby Twoja krzywda bd szkoda zostaa naprawiona. A zatem nasuwa si pytanie: czy jako pokrzywdzony moesz domaga si od sprawcy odszkodowania za szkod wyrzdzon przestpstwem lub zadouczynienia za doznan krzywd?

Przykad:

Ja zosta pobity na ulicy przez chuligana. Czy moe on domaga si zwrotu kosztw leczenia (odszkodowania) obrae ciaa?

Przykad:

Zenobiuszowi wybito w samochodzie szyb. Czy moe on domaga si od sprawcy pokrycia kosztw wymiany szyby? Odpowied na te pytania jest oczywicie pozytywna ? tak, moesz. Co wicej, prawo daje Ci kilka moliwoci, dziki ktrym bdziesz mg uzyska odszkodowanie bd zadouczynienie.

Kiedy i w jakiej formie mog wnie powdztwo cywilne?

danie takie moesz zgosi na rozprawie, najpniej przed odczytaniem aktu oskarenia. Powdztwo cywilne powinno spenia wymogi pozwu z postpowania cywilnego, a wic musi by sporzdzone na pimie i zawiera, poza zwykymi elementami pisma procesowego, okrelenie dania oraz okolicznoci go uzasadniajcych. Od momentu zoenia powdztwa cywilnego bdziesz nazywany przez sd powodem cywilnym (por.art.62,70 i 385 1 k.p.k.,art.187 k.p.c.).
Zobacz wzr nr 17

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150646
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu