thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Co to jest kompensata?

Bardzo czsto zdarza si, e pokrzywdzeni ? oprcz strat moralnych i psychicznych ? s bolenie dotykani przez rnego rodzaju straty materialne. Prawo przewiduje wiele mechanizmw, ktre umoliwiaj w takich sytuacjach ubieganie si o pomoc finansow od okrelonych osb bd instytucji. Kompensata to wanie jedna z form wyrwnania szkd majtkowych poniesionych z powodu popenionego przestpstwa. Mwic dokadniej, kompensata jest to kwota pienidzy wypacana z budetu pastwa osobie do tego uprawnionej, to znaczy:
? osobie pokrzywdzonej w wyniku popenienia niektrych przestpstw;
? osobie najbliszej dla pokrzywdzonego, jeeli w wyniku popenionego przestpstwa pokrzywdzony zmar.
(por. art. 2 u.p.k.)


Czy jestem osob, ktra moe uzyska kompensat?

Jeste osob, ktra moe dosta kompensat, jeli speniasz jeden z poniszych warunkw:
? w wyniku przestpstwa doznae redniego albo cikiego uszczerbku na zdrowiu, to znaczy: doznae przykadowo bardzo powanych obrae ciaa, twoje ycie byo zagroone i trafie do szpitala, stae si kalek, zapade na nieuleczaln chorob lub zostae oszpecony. Jeli po tym zdarzeniu udao Ci si cakowicie wyzdrowie, uzyskanie kompensaty bdzie moliwe tylko wtedy, gdy Twoje leczenie i powrt do zdrowia trway duej ni tydzie.
? jeste osob najblisz dla pokrzywdzonego, ktry w wyniku przestpstwa ponis mier. Osoba najblisza to maonek, rodzic, dziecko albo przybrany rodzic lub przybrane dziecko, a take osoba pozostajca z nim we wsplnym poyciu, zamieszkujca ze zmarym pokrzywdzonym w jednym mieszkaniu czy prowadzca z nim wsplne gospodarstwo domowe. W tej sytuacji moesz da przyznania kompensaty, jeeli zmary pokrzywdzony za ycia utrzymywa Ci ze swoich pienidzy, np. paci rachunki, dawa Ci pienidze na odzie, ksiki, paliwo do motoroweru itp.
(por. art. 2 u.p.k.)


Czy s jeszcze inne warunki, ktre musz zosta spenione, aby uzyska kompensat?

Nie wystarczy, e jeste osob uprawnion do otrzymania kompensaty. Ponadto musz zosta spenione dwa nastpujce warunki:
1. Przestpstwo musi by popenione na terytorium Polski;
2. Musisz by obywatelem Polski albo obywatelem jednego z krajw nalecych do Unii Europejskiej, oraz jeden z poniszych warunkw (3 albo 4):
3. Odpowiednie organy powoane do cigania przestpstw zainteresoway si spraw i postpowanie karne zostao wszczte;
4. Odmwiono wszczcia postpowania z powodu tego, e:
? prawo polskie stanowi, i sprawca nie podlega karze;
? oskarony zmar;
? sprawca nie podlega osdzeniu przez polski sd karny;
? uprawniona osoba nie zoya wniosku o ciganie i organy cigania nie maj adnego zezwolenia na prowadzenie postpowania,
? zasza jaka inna okoliczno wyczajca ciganie od tych okrelonych w art. 17 1?10 k.p.k.
Uwaga!
Pomimo wszczcia postpowania kompensaty nie przyznaje si, jeeli:
1. postpowanie zostao umorzone z powodu tego, e:
? czynu nie popeniono;
? to, co si stao, nie jest w ogle przestpstwem albo prawo polskie stanowi, e sprawca nie popenia przestpstwa;
? spoeczna szkodliwo czynu jest znikoma, co oznacza, e sprawa bya tak baha, i nie byo koniecznoci jej cigania;
? sprawca ju zosta osdzony w innym sdzie lub jego sprawa toczy si gdzie indziej;
? uprawniony oskaryciel nie wnis skargi,
2. sprawa zakoczya si wyrokiem uniewinniajcym, poniewa:
? czynu nie popeniono;
? to, co si stao, nie jest w ogle przestpstwem albo nasze prawo mwi, e sprawca nie popenia przestpstwa.
(por. art. 4, 7 u.p.k.)

Przykad

Zenobiusz zosta pobity i zgosi si na Policj, dokadnie opisujc cae zajcie z daniem, by cigano sprawc. Wkrtce Policji udao si zatrzyma napastnika. Okazao si, e sprawca, cho bogato owosiony, ma dopiero 14 lat. Zenobiusz nie moe otrzyma kompensaty, poniewa wedug naszego prawa nieletni w tym wieku nie popenia przestpstwa.

Czy zoenie wniosku o kompensat co kosztuje?

Aby sd rozpatrzy Twj wniosek, musisz wnie w kasie odpowiedniego sdu opat w wysokoci 40 z. W teje kasie otrzymasz kartk potwierdzajc, e dokonae wymaganej wpaty. Musisz zoy j razem z wnioskiem. Jeli nie wpacisz wymaganej kwoty, sd nie bdzie mg rozpatrzy Twojego wniosku i zostanie Ci on zwrcony (por. art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sdowych w sprawach cywilnych).

Ile pienidzy mog otrzyma w ramach kompensaty?

Kompensata zostanie Ci przyznana na pokrycie kosztw zwizanych z odpatnym leczeniem obrae ciaa, rehabilitacj, zakupem lekarstw i innych artykuw zwizanych z powrotem do zdrowia. Ponadto kompensata obejmuje utracone zarobki, co oznacza np. e moesz otrzyma zwrot pienidzy, ktre byby w stanie zarobi w czasie, gdy nie moge chodzi do pracy ze wzgldu na swoj rehabilitacj i pobyt na zwolnieniu lekarskim. Moesz rwnie liczy na zwrot innych rodkw utrzymania. Jeli jako osoba najblisza pozostawae na utrzymaniu zmarego pokrzywdzonego, to kompensata moe Ci by przyznana rwnie wtedy, gdy poniose jakiekolwiek koszty zwizane z jego pogrzebem. Suma pienidzy, jak moesz otrzyma, bdzie rwnowartoci przedstawionych powyej wydatkw, utraconych zarobkw i rodkw utrzymania, a maksymalna kwota, jak moesz otrzyma, to 12 000 z.
Uwaga!
Jeli istnieje szansa na pokrycie kosztw leczenia, rehabilitacji, pogrzebu czy utraconych zarobkw z innych rde, np. otrzymanie ich od sprawcy przestpstwa, ze rde takich jak ubezpieczenie czy pomoc spoeczna, niezalenie od tego, czy sprawcy zostali odnalezieni lub skazani, to w ramach kompensaty bdziesz mg otrzyma wycznie tak kwot, jakiej nie moge uzyska z powyszych rde (por. art. 3, 5, 6 u.p.k.).

Przykad

W wyniku powanego pobicia Zenobiusz lea przez miesic w szpitalu, a po wypisaniu go do domu musia przez kilkanacie dni zaywa drogie lekarstwa.Z powodu choroby nie mg wyjecha za granic, gdzie mia pracowa przez miesic na patnej praktyce w szpitalu specjalistycznym. Za leki zapaci w sumie 800 z. Moe otrzyma kompensat w wysokoci 800 z, a take kwot, jak mg zarobi na patnej praktyce.

Jak mam sporzdzi wniosek o przyznanie kompensaty?

Wniosek musi mie form pisemn. Gotowy do wypenienia formularz zostanie Ci udostpniony w komisariacie Policji, w siedzibie prokuratury albo w sdzie. Najprociej bdzie, jeeli udasz si do jednostki pooonej najbliej Twojego miejsca zamieszkania czy aktualnego pobytu. Tam moesz take dowiedzie si o sposobie wypenienia wniosku ? prokurator powinien udzieli Ci wszystkich niezbdnych informacji. Moesz rwnie poprosi o instrukcje w punkcie informacyjnym sdu. Pamitaj, aby dokadnie przeczyta wszystkie informacje znajdujce si w formularzu. Moesz take sporzdzi wniosek samodzielnie, jednake powinien on by podobny do wzoru przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwoci (por. art. 10 u.p.k.).

Jakie informacje musz poda we wniosku o przyznanie kompensaty?

We wzorze okrelonym przez Ministra Sprawiedliwoci, ktry otrzymasz na Policji, w prokuraturze albo w sdzie, znajdziesz szczegow instrukcj, jakie dane powiniene poda. Bd to nastpujce dane:
? Twoje imi, nazwisko, obywatelstwo i adres;
? data i miejsce popenienia przestpstwa;
? krtki opis zajcia i opis obrae, jakich doznae Ty albo zmary pokrzywdzony;
? informacja o rodzaju i wysokoci poniesionych kosztw oraz utraconych zarobkach lub innych rodkach utrzymania (na co i ile pienidzy wydae, jak prac zamierzae podj w okresie po zdarzeniu);
? owiadczenie, e nie uzyskae adnego odszkodowania z ubezpieczenia ani z pomocy spoecznej;
? owiadczenie, e zdajesz sobie spraw, w jakich sytuacjach bdziesz zobowizany do zwrotu kompensaty.
Do wniosku powiniene doczy kserokopie odpowiednich orzecze wydanych w postpowaniu karnym, zawiadcze lekarskich lub opinii lekarza potwierdzajcych, e doznae okrelonego uszczerbku na zdrowiu, oraz inne dokumenty potwierdzajce podane przez Ciebie informacje zawarte we wniosku. Jeli sam nie jeste pokrzywdzonym, lecz bya nim osoba dla Ciebie najblisza, i ta osoba zmara, z dokumenty potwierdzajce fakt, e w czasie popenienia przestpstwa pozostawae na jej utrzymaniu oraz owiadczenie o pokrewiestwie, jakie Ci z ni czyo
(por. art. 9 u.p.k.).

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150654
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu