thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Co mam zrobi, jeli nie sta mnie na penomocnika?

Nie martw si. Moesz zoy wniosek, aby sd wyznaczy Ci penomocnika z urzdu. Jest to bardzo korzystne rozwizanie. Taki penomocnik z urzdu jest wyznaczany z listy adwokatw prowadzonej przez Okrgow Rad Adwokack lub z listy radcw prawnych prowadzonej przez Okrgow Izb Radcw Prawnych. Wyznaczony penomocnik ma obowizek reprezentowania Ci przed sdem. Ponadto nie poniesiesz adnych kosztw wiadczonych przez niego usug (por. art. 88 1 w zw. z art. 78 1 k.p.k.).
Zobacz wzr nr 20

Przykad:

Banda zodziei wamaa si do mieszkania Krystyny i Zenobiusza i ukrada wszystkie najbardziej wartociowe przedmioty. Maestwo mieszka razem z dwjk dzieci, Jasiem i Tosi, ledwie wie koniec z kocem. Teraz potrzebuj
profesjonalnej pomocy, bo nigdy nie byli w sdzie i nie wiedz co zrobi, a nie maj pienidzy, aby skorzysta z pomocy adwokata poleconego im przez ssiadk. W takiej sytuacji mog poprosi, by sd wyznaczy penomocnika, ktry im pomoe.

Co zrobi, gdy nie wiem gdzie szuka adwokata lub radcy prawnego?

Przede wszystkim porozmawiaj ze znajomymi, by moe kto z Twoich przyjaci by kiedy pokrzywdzony i wie, do kogo najlepiej zwrci si z Twoim problemem. Jeeli jednak w dalszym cigu nie bdziesz wiedzia, gdzie i do kogo si zwrci, najlepszym rozwizaniem bdzie udanie si do siedziby Okrgowej Rady Adwokackiej lub Okrgowej Izby Radcw Prawnych znajdujcej si w Twoim miecie. Niestety, tak siedzib znajdziesz tylko w wikszych miastach, ale nie martw si. W takim wypadku zawsze moesz zatelefonowa i w ten sposb take uzyskasz potrzebn Ci informacj. Rady te posiadaj listy adwokatw i radcw prawnych wiadczcych usugi w Twojej miejscowoci, dysponuj take adresami i numerami telefonw kancelarii, w ktrych s oni zatrudnieni. Na pewno udziel Ci tam wyczerpujcych informacji dotyczcych Twojego problemu i powiedz, gdzie moesz si zgosi.

Przykad:

Przyjacika Krystyny, ktr kiedy okradziono, polecia jej dobrego adwokata. Niestety okazao si, e przeprowadzi si on do innego miasta i teraz tam prowadzi kancelari. Ani Krystyna, ani jej m Zenobiusz nie syszeli nigdy o adnym innym adwokacie czy kancelarii i nie wiedz, kto mgby im pomc. W tej sytuacji maestwo powinno si dowiedzie, gdzie w ich miecie jest siedziba Okrgowej Rady Adwokackiej. Tam na pewno im doradz. Niestety Krystyna i Zenobiusz mieszkaj w bardzo maym miasteczku, w ktrym nie ma takiej siedziby. Z tej sytuacji take jest wyjcie, wystarczy, e jedno z nich do Rady zadzwoni.

Co zrobi, gdy zamiast mojego adwokata lub radcy prawnego na sal sdow przyszed inny?

Nie masz adnego powodu, eby si denerwowa. Adwokat lub radca prawny, ktry dziaa w charakterze Twojego penomocnika, moe upowani innego adwokata lub radc prawnego, a nawet kilku innych, do zastpowania go przed sdem. Moe to uczyni zarwno w sprawie, w ktrej otrzyma penomocnictwo bezporednio od Ciebie, jak i gdy zosta wyznaczony na Twojego penomocnika przez sd. Takie zastpstwo nazywane jest substytucj. Powodem substytucji zazwyczaj jest nakadanie si na siebie terminw rozpraw. Gdy taka sytuacja si wydarzy, adwokat lub radca prawny przez nas wybrany jest zmuszony zrezygnowa z obecnoci na jednej z rozpraw dotyczcych jego klientw. Powinno mie to miejsce w zupenie wyjtkowych sytuacjach, ale musisz by wiadomy, e czasem nie bdzie si mg pojawi na Twojej rozprawie. Zawsze jednak przyjdzie inny adwokat lub radca prawny, ktry zosta zaznajomiony z Twoim problemem i poinstruowany, jakie dziaania ma podj. Udzielajc penomocnictwa wybranemu adwokatowi lub radcy prawnemu, moesz zastrzec, e nie chcesz, by zamiast niego wystpowa jego zastpca.

Przykad:

Nadszed dzie rozprawy. Niestety dzie wczeniej adwokat, ktry mia by penomocnikiem Krystyny, dosta ataku zapalenia wyrostka robaczkowego i ley w szpitalu. Krystyna jednak nie ma powodu do zmartwie, zamiast niego przyjdzie inny adwokat, ktry take jej pomoe.

Czy adwokat lub radca prawny mog odmwi mi pomocy?

Tak. Jednake moe to uczyni tylko z wanych powodw, o ktrych musi Ci poinformowa. Takim wanym powodem moe by np. to, e zosta on ju obroc osoby oskaronej o przestpstwo, wskutek ktrego Ty zostae pokrzywdzony. Odmowa udzielenia Ci pomocy musi zosta przez niego w sensowny sposb uzasadniona, tak eby wiedzia, dlaczego nie zajmie si Twoj spraw. Jeeli powstan wtpliwoci co do tego, dlaczego odmwiono Ci pomocy albo czy w ogle taka pomoc powinna zosta Ci udzielona, moe rozstrzygn je Okrgowa Rada Adwokacka lub Okrgowa Izba Radcw Prawnych.

Przykad:

Zenobiusz zosta potrcony przez rowerzyst, gdy przechodzi po pasach na zielonym wietle, i lea przez dwa tygodnie w szpitalu. Teraz chciaby, by adwokat pomg mu dochodzi odszkodowania. Niestety okazao si, e tym rowerzyst by syn adwokata, do ktrego Zenobiusz si uda. W takim wypadku adwokat moe odmwi udzielenia mu pomocy, ale musi powiedzie, dlaczego tak zadecydowa.

Czy do wyznaczenia penomocnika z urzdu wystarczy mi zoenie wniosku?

Niestety nie. Samo zoenie wniosku nie jest rwnoznaczne z pozytywn decyzj sdu o wyznaczeniu penomocnika. Niezbdne jest spenienie dwch przesanek:
? nie moesz mie penomocnika z wyboru.
Znaczy to, e nie moesz korzysta z pomocy adwokata adwokata lub radcy prawnego, ktrego sam wybrae. Jeeli go miae, ale w Twojej sytuacji materialnej zaszy bardzo niekorzystne zmiany, np. stracie prac i nie masz ju pienidzy, by dalej Ci reprezentowa, nic nie stoi na przeszkodzie, by ubiega si o penomocnika z urzdu;
? musisz wykaza, e nie masz do rodkw, by paci za pomoc penomocnika bez niekorzystnych skutkw dla siebie i rodziny. Nie chodzi tu tylko o takie sytuacje, gdy nie masz adnych pienidzy, aby zaangaowa penomocnika. Wskazana przesanka zaistnieje bowiem rwnie wtedy, gdy co prawda masz pewn ilo pienidzy, ktra pozwoliaby na skorzystanie z usugi prawnika, ale pocigaoby to za sob pogorszenie sytuacji materialnej caej rodziny i nie sta by Ci byo na jej utrzymanie.
Pamitaj, e obie te przesanki musz by spenione, by sd uwzgldni Twoj prob (por. art. 88 1 w zw. z art. 78 1 k.p.k.).

Przykad:

Zenobiusz zarabia bardzo mao, a jego ona, Krystyna po cikiej chorobie otrzymuje bardzo nisk rent. Razem ledwie daj rad zapewni dzieciom jedzenie i ubrania. Co prawda moe starczyoby im pienidzy, by zapaci za pomoc prawnika, ale ucierpieliby na tym oni i ich dzieci, Ja i Tosia. W takiej sytuacji take mog skorzysta z pomocy penomocnika wyznaczonego przez sd.

Czy jeli mam penomocnika, to sam nic nie mog robi?

Nie, wrcz przeciwnie. Twoje dziaania s niezalene od dziaa Twojego penomocnika. Jako pokrzywdzony (oskaryciel posikowy, powd cywilny) bierzesz udzia w postpowaniu i przysuguj Ci zwizane z tym uprawnienia. Penomocnik dziki Twojemu upowanieniu uzyskuje moliwo dziaania w takim zakresie jak Ty i moe podejmowa wszystkie te czynnoci, ktre s Tobie dozwolone. Udzia penomocnika nie wycza zatem Twojego osobistego udziau w sprawie. Moesz samodzielnie podejmowa czynnoci, do ktrych jeste uprawniony, masz moliwo osobistego dziaania niezalenie od dziaa podejmowanych przez Twojego penomocnika (por. art. 88 1 w zw.
z art. 88 2 k.p.k.).

Przykad:

Penomocnik Zenobiusza zada ju przesuchiwanemu wiadkowi pytania. Zenobiusz jednak jest jeszcze ciekaw pewnych szczegw. Nie musi si krpowa, moe sam zada nurtujce go pytania.

Czy penomocnik moe mi zaszkodzi?

Niestety tak. Nie jest on ograniczony co do rodzaju czynnoci podejmowanych w Twoim imieniu, moe wic dziaa zarwno na Twoj korzy, jak i na niekorzy. Kada czynno, nawet niekorzystna dla Ciebie, podjta w granicach udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu upowanienia, wywouje dla Ciebie skutki, take te negatywne. Ale nie martw si, penomocnik nie moe samodzielnie decydowa o prowadzeniu Twoich spraw w okrelony sposb. Moesz go odpowiednio poinstruowa, czego oczekujesz i jakie dziaania powinien podj. Poza tym kady adwokat dziaajcy z Twojego upowanienia bdzie dziaa dla Twojego dobra, nikt wiadomie Ci nie skrzywdzi. Take w sdzie masz moliwo korekty dziaa Twojego penomocnika. Jeli powie co, czego nie chcesz, moesz to od razu sprostowa. Wane jest tylko, eby poprawi swojego penomocnika szybko, niezwocznie po tym, jak dokona bdnej czynnoci.

Przykad:

Krystyna zostaa przytrzanita drzwiami autobusu i niestety miaa skomplikowane zamanie dwch eber, z ktrych jedno wbio si jej w puco. Bardzo dugo leaa w szpitalu, a teraz domaga si odszkodowania od kierowcy, ktry zosta oskarony. Niestety sd nie przyzna jej tyle pienidzy, ile by chciaa, wic postanowia si odwoa od tej decyzji. Jej adwokat jednak przegapi termin wniesienia takiego pisma i niestety ma to negatywny skutek take dla Krystyny, ona sama nie moe teraz ju si odwoa.

Jak ustanowi penomocnika?

W tym celu powiniene uda si do wybranej przez Ciebie kancelarii adwokackiej lub radcowskiej. Tam porozmawiasz z adwokatem lub radc prawnym, ktrego chciaby ustanowi penomocnikiem. Oczywicie wczeniej dobrze jest umwi si telefonicznie na takie spotkanie. Aby adwokat lub radca prawny mg zacz dziaa w Twojej sprawie, musisz zoy pisemne owiadczenie o tym, e chcesz, by dany adwokat lub radca prawny zosta Twoim penomocnikiem. Skadajc je, upowaniasz adwokata lub radc prawnego do dokonywania czynnoci w Twoim imieniu, a midzy Wami nawizuje si wsppraca zwana stosunkiem penomocnictwa. Wszelkie wymogi formalne zostan Ci objanione podczas rozmowy w kancelarii. Pamitaj jednak, e koszty zwizane z ustanowieniem penomocnika s do wysokie i bdziesz ponosi je Ty (por. art. 88 1 w zw. z art. 83 k.p.k.).

Kto to jest penomocnik i jak moe mi pomc?

Strona gwna ? Informator pokrzywdzonego ? Informator dla pokrzywdzonego - cz dla pokrzywdzonych ? Jak uzyska fachow pomoc? ? Kto to jest penomocnik i jak moe mi pomc?
Kto to jest penomocnik i jak moe mi pomc?
Kto to jest penomocnik i jak moe mi pomc?

Jeeli jeste osob pokrzywdzon, w trakcie rozprawy i przygotowa do niej moesz skorzysta z pomocy penomocnika. Penomocnik to osoba, ktrej zadaniem jest reprezentowanie Ci przed sdem, Policj i prokuratorem oraz pomoc w dokonywanych przez Ciebie czynnociach. Penomocnik dziaa w Twoim imieniu i wszystko, co robi, ma dla Ciebie takie same skutki, jakby dziaa osobicie. Zakres uprawnie penomocnika jest taki sam jak zakres Twoich uprawnie. Funkcj penomocnika peni adwokat lub radca prawny, a wic osoba odpowiednio wykwalifikowana i posiadajca dowiadczenie w tym, co robi (por. art. 87 k.p.k. i art. 88 1 w zw. z art. 82 k.p.k.).

Przykad:

Zenobiusz jest pokrzywdzony przestpstwem. Wie, e ma dziki temu moliwo podejmowania pewnych dziaa w sdzie. Nigdy jednak nie by na adnej rozprawie, nie wie, co powinien zrobi. Jeeli zdecyduje si skorzysta z pomocy penomocnika, on doradzi mu, w jaki sposb powinien postpowa i jakie czynnoci powinien sam podj, by przyniosy mu korzy.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150648
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu